جستجو در سایت :   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

موضوع‌ :

مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران (‌مطالعه موردی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده  1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-      مقدمه. 2

1-2-      اظهار مسئله. 4

1-3-      ضرورت و اهمیت پژوهش… 4

1-4-      اهداف پژوهش… 4

1-5-      سوالات پژوهش… 4

1-6-      فرضیه های پژوهش… 5

1-7-      متغیرهای پژوهش… 6

1-8-      تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 6

1-8-1-        تعریف مفهومی.. 6

1-8-2-        تعریف عملیاتی.. 7

1-9-      قلمرو پژوهش.. 7

فصل دوم: ادبیات  پژوهش

2-1-      مقدمه. 9

2-2-      مبانی نظری مدرسه هوشمند. 11

2-2-1-        مدرسه هوشمند. 14

2-2-2-        مفهوم مدارس هوشمند. 15

2-2-3-        تعریف جامع مدرسه هوشمند. 14

2-2-4-        چارچوب مفهومی مدارس هوشمند. 15

2-2-5-        مهمترین علت های تأسیس مدارس هوشمند. 16

2-2-6-        مراحل هوشمند سازی مدارس… 18

2-2-6-1-     برنامه ریزی و هدف گذاری.. 21

2-2-6-2-     تجهیز و آماده سازی مدرسه. 18

2-2-6-3-     آموزش و تجهیز نیروی انسانی.. 18

2-2-6-4-     آماده سازی محتوا 19

2-2-6-5-     برگزاری کلاسهای آموزشی مبتنی بر محتوای چندرسانه ای.. 19

2-2-6-6-     ارزیابی و سنجش… 19

2-2-7-        مهم ترین مشکل مدیران در هوشمند سازی مدارس… 19

2-2-8-        ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند. 19

2-2-9-        ضرورت تحوّل نظام آموزشی با بهره گیری از فناوری اطلاعات… 21

2-2-10-      مدارس هوشمند راهی برای تحوّل آموزشی.. 22

2-2-11-      اهداف مدارس هوشمند. 24

2-2-12-      مطالعه چالش های توسعه ی مدارس هوشمند در کشور. 25

2-2-12-1-   نبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارتخانه. 26

2-2-12-2-   فراهم نبودن زیر ساخت های مورد نیاز. 26

2-2-13-      عناصر اصلی مدارس هوشمند. 26

2-2-14-      آمادگی الکترونیکی.. 27

2-2-15-      پیشینه هوشمند سازی مدارس… 30

2-2-15-1-   پیشینه هوشمند سازی مدارس در جهان. 30

2-2-15-2-   پیشینه ی هوشمند سازی مدارس در ایران. 31

2-2-16-      شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی.. 363

2-3-      مبانی نظری توانمند سازی.. 35

2-3-1-        تعاریف و مفاهیم توانمند سازی.. 35

2-3-2-        اهداف توانمند سازی.. 37

2-3-3-        رویکرد های توانمند سازی.. 38

2-3-4-        مدل های توانمند سازی.. 44

2-3-5-        ابعاد و ویژگی های افراد توانمندی.. 50

2-3-5-1-     احساس شایستگی  (خود تاثیر). 50

2-3-5-2-     احساس خود سامانی.. 51

2-3-5-3-     پذیرفتن شخصی نتیجه. 52

2-3-5-4-     معنی دار بودن. 53

2-3-5-5-     اعتماد. 54

2-3-6-        عوامل مؤثر بر احساس توانمندی افراد. 55

2-4-      پیشینه تجربی پژوهش.. 57

2-4-1-        پیشینه داخلی پژوهش.. 57

2-4-2-        پیشینه خارجی پژوهش.. 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1-      مقدمه. 61

3-2-      روش پژوهش.. 62

3-3-      روش و ابزار گرد آوری اطلاعات… 62

3-4-      مدل مفهومی پژوهش.. 64

3-5-      روایی وپایایی پرسشنامه پژوهش.. 64

3-6-      مقیاس اندازه گیری.. 66

3-7-      جامعه و نمونه آماری پژوهش.. 66

3-8-      روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات… 67

فصل چهارم: تجزیه و  تحلیل داده ها

4-1-      مقدمه. 70

4-2-      بخش تحلیل استنباطی پژوهش..  .70

4-3-    اولویت بندی تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر ابعاد توانمندسازی دانش آموزان 71

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-      مقدمه. 79

5-2-      نتایج پژوهش.. 79

5-3-      پیشنهادات پژوهش.. 82

5-3-1-        پیشنهادات اجرایی.. 82

5-3-2-        پیشنهادات پژهشی تحقیقی.. 83

5-4-      محدودیت‏های پژوهش.. 84

فهرست منابع و مأخذ. 85

منابع فارسی.. 85

منابع انگلیسی.. 86

پیوست ها و ضمائم. 90

چکیده انگلیسی.. 91

 

چکیده

منشأ اصلی مزیت رقابتی در فناوری نهفته نیست، بلکه در فداکاری، کیفیت، تعهد و توانایی نیروی کار ریشه دارد که این مهم وابسته با داشتن برنامه هایی راهبردی در راه ارتقاء توانمندی های این افراد دارد که نظام آموزشی نیز در این راستا قدم بر می دارد. از مهمترین منابع هر جامعه ای می توان به نتایج حاصل از تحرک و خلاقیت تحصیل کرده های آن تصریح نمود و داشتن برنامه اقدام مناسب محرک توانمندی این افراد می باشد و پس بایستی در مورد آن دقت داشت.

هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران بوده می باشد که بدین مقصود 670 نفر (335 نفر از دانش آموزان مدارش هوشمند و 335 نفر از دانش آموزان مدارس غیرهوشمند) از دانش آموزان مدارس شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته پژوهش پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های پژوهش به کمک آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی و ابعاد آن در بین دانش آموزان شهر تهران تأثیر معناداری (P<0/01) دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال 1392

کلیدواژه‏ها: تکنولوژی، مدارس هوشمند، توانمندسازی، دانش آموزان شهر تهران.

 

 

 

1-1-     مقدمه

قرن۲۱ به سمتی می‌رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارتهای رایانه‌اى نیاز خواهند داشت. ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی کنونی بخصوص آن چیز که هم اکنون در مدارس ایران در جریان می باشد همخوانی ندارد. مدتی می باشد بعضی کشورهای جهان به تاسیس مدارس الکترونیکى یا آن چیز که در کشور ما مصطلح شده مدارس هوشمند دست زده اند. در مدارس هوشمند رایانه در چگونگی تدریس و ارزشیابی تاثیر می‌گذارد و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد اما در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می‌ماند زیرا در روابط اجتماعی به دانش‌آموزان یاری می‌رساند. در این مدارس دانش‌آموزان می‌آموزند انبوهی از اطلاعات را پردازش کنند و از این اطلاعات در جهت یادگیری بیشتر بهره گیری کنند؛ دانش‌آموزان حتی می‌توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه‌های مدارس دیگر ارتباط مستقر کنند(رحیمی نیا، 1388: 49). همچنین مدارس هوشمند این قابلیت را دارد که سیستم آموزشى را به شکل سیستم مشارکتی، مبتنی بر آموزش توانایى‌هاى پژوهش، جمع‌بندى، تحلیل و نتیجه‌گیری دانش‌آموزان تبدیل کنند.  فرایند کار در مدرسه هوشمند روش آموزش را تغییر می دهد. تنوع دانش آموزان نه تنها عامل محدود کننده در تدریس نیست بلکه به عنوان یک نقطه قوت مورد توجه قرار می گیرد. نیازها، استعدادها، تفاوتهای فردی وسبک یادگیری دانش آموزان در ابتدای کار تشخیص داده می گردد تا معلمان را قادر به برنامه ریزی برنامه درسی اثر بخش بنماید پس یادگیری برای هر دانش آموز بهینه می گردد.  مدرسه هوشمند متعهد می باشد که فرصتهای آموزشی برابری را برای همه دانش آموزان با انواع استعدادها ونیازها فراهم کند. این تعهد به همه افراد دست اندرکار تعلیم وتربیت مربوط می شوداین افراد عبارتند از معلمان، مدیران مدارس، کارکنان پشتیبانی، اولیاء ، جامعه . همه این افراد بایستی بتوانند وآماده کمک به دانش آموزان در مدارس هوشمند باشند (محمودی و همکاران، 1387: 62).

در این فصل به مطالعه کلیات پژوهش پرداخته شده می باشد. آغاز مساله اصلی پژوهش اظهار می گردد و سپس اهمیت و ضرورت پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی پژوهش، فرضیات و سؤالات پژوهش و قلمرو پژوهش پرداخته شده و در انتها نیز تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش تعریف می گردد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***