جستجو در سایت :   

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش: تربیتی

عنوان

 

پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مطالعه حاضر با هدف مطالعه اضطراب امتحان و پیش بینی آن بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال 1392 بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی و روش نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود که حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران 243 نفر محاسبه که جهت اطمینان 250 نفر در مطالعه وارد شدند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت مطالعه مشخصات دموگرافیک، مقیاس اضطراب ساراسون، پرسشنامه اضطراب جدایی و آزمون اختلال دلبستگی بهره گیری گردید. با مراجعه به مدارس سطح شهر و انتخاب نمونه ها،  پرسشنامه های مورد نظر به دانش آموزان و والدین آن‌ها داده شده و پس از مهلت یک هفته ای از آنان درخواست گردید که پس از تکمیل به مدرسه محل تحصیل دانش آموز تحویل نمایند. داده‌ها پس از جمع آوری کدگزاری شده و با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمونهای آماری توصیفی شامل، فراوانی و میانگین و انحراف معیار و آزمونهای آماری استنباطی شامل همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مقایسه اضطراب امتحان در دو گروه جنسیتی، تفاوت اضطراب امتحان میان دو گروه جنسیتی دانش آموزان معنادار بود. در هر دو جنس اضطراب امتحان با سبک دلبستگی ایمن  در سطح 05/0> P ارتباط معنادار و معکوس داشت. اما ارتباط اضطراب امتحان با سبک دلبستگی دلبستگی دوسوگرا در گروه پسران نیز معنادار بود. اضطراب امتحان با سبک دلبستگی ایمن  در سطح 05/>0 P نیز ارتباط معنادار و معکوس داشت. بین انواع اضطراب امتحان و وجود یا عدم وجود اضطراب جدایی ارتباط معناداری وجود نداشت.  در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اضطراب جدایی با اضطراب امتحان ارتباط داشته و پیش بینی کننده معناداری برای آن میباشد. با تغییر سبک‌های فرزندپروری می‌توان اضطراب امتحان و اضطراب درسی دانش آموزان را کاهش داد.

 

واژه های کلیدی: اضطراب امتحان، اضطراب جدایی، سبک دلبستگی، دانش آموز، دوره ابتدایی

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش صفحه
1-1 مقدمه 13
1-2 ضرورت پژوهش 15
1-3 اهداف پژوهش 16
1-4 فرضیه ها و سؤالات پژوهش 16
1-5 تعاریف اصطلاحات: 16
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش  
2-1  اختلال اضطراب جدایی   ( separation anxiety) 19
2-2 همه گیر شناسی 19
2-3 سبب شناسی 20
2-4  تشخیص و ویژگی‌های بالینی 21
2-5- سیر و پیش آگهی 24
2-6 درمان 24
2-7 سبک‌های دلبستگی 25
2-8  دلبستگی در بزرگسالان 26
2-9 پیامد های دلبستگی 30
2-10 اضطراب 31
2-11  علائم اضطراب 36
2-12 بیماری‌هایی که در اثر اضطراب ایجاد می گردد: 37
2-13 نظریه‌های روانکاوی 40
2-14 اضطراب امتحان 44
2-15 اضطراب امتحان و ویژگی‌های شخصیتی 46
فصل سوم: روش اجرا  
3-1 روش و نوع پژوهش: 50
3-2 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری: 50
3-3     ابزار پژوهش و ویژگی‌های روان سنجی 50
3-3     روش اجرای پژوهش: 51
3-4     تجزیه و تحلیل داده‌ها: 54
فصل چهارم: نتایج

و

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 
5-1 بحث 69
5-2 نتیجه گیری 70
5-3 پیشنهادها: 70
منایع: 71
چکیده انگلیسی 75
پیوست‌ها 78

 

 فهرست جدول‌ها

 

4-1) ویژگی‌های جمعیت شناختی  
جدول4-2: میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در نمونه های مورد مطالعه پسران  
جدول 4-3: میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در نمونه های مورد مطالعه دختران  
جدول 4-4: توزیع فراوانی اضطراب امتحان در دانش آموزان بر حسب جنسیت  
جدول4-5: میانگین و انحراف معیار سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیت  
جدول4-6 : اختصار نتایج آزمون تی مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان پسر و دختر  
جدول4-7: ضرایب همبستگی پیرسون بین اضطراب امتحان و سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیت  
جدول4-8: ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب امتحان و سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه  
جدول 4-9 : شیوع اضطراب امتحان در گروه پسران بر حسب اضطراب جدایی  
بین انواع اضطراب امتحان و وجود یا عدم وجود اضطراب جدایی ارتباط معناداری وجود نداشت (36/0=X2، 2=df، 83/0=P)  
جدول 4-10: شیوع اضطراب امتحان در گروه دختران بر حسب اضطراب جدایی  
جدول 4-11: اختصار نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان بر حسب اضطراب جدایی پسران  
جدول 4-12: اختصار نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه میانگین‌های اضطراب امتحان دانش آموزان بر حسب اضطراب جدایی دختران  
جدول 4-13 ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرها  

 

 1-1 مقدمه

مفهوم دلبستگی از یک واژه یونانی Storage که نوعی عشق بین والدین و کودک می باشد گرفته شده و تعریف آن از نظر واترز این می باشد که دلبستگی رفتارهایی را شامل می گردد که سبب نزدیکی به نگاره دلبستگی می باشد. این رفتارها شامل توجه داشتن، لمس کردن، نگاه کردن، وابسته بودن و اعتراض به طردشدگی می باشد. از منظر بالبی نیز دلبستگی پیوند عاطفی پایداری می باشد که ویژگی آن گرایش به جستجو و حفظ مجاورت با شخص خاص به ویژه در زمان استرس می باشد (برجعلی، 1388). تفاوت‌های فردی در الگوی فعال درونی موجب شکل گیری سبک‌های دلبستگی متفاوتی می گردد. مطالعه اولیه در زمینه سبک‌های دلبستگی از سوی اینسورث و همکاران (1978، به نقل از برجعلی 1388) انجام گرفت و سه الگوی دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و دلبستگی ناایمن اضطرابی-دوسوگرا شناسایی گردید. افراد با سبک‌های دلبستگی متفاوت، راهکارهای متفاوتی را برای تنظیم عواطف و پردازش اطلاعات هیجانی به کار می‌برند . طبق نظریه اریکسون، کودکی که دلبسته ایمن می باشد از نظر روانی به دنبال استقلال می باشد و شروع به فاصله گیری از والدین؛ تجربه محیط و به دنبال یادگیری‌های تازه می باشد. اما کودکی که وابسته ناایمن به ویژه از نوع مضطرب می باشد از هرگونه تجربه جدید و فاصله گیری از والدین خودداری کرده و مستعد انواع اختلالات اضطرابی در سال‌های آینده بوده و ورودش به مهد و مدرسه مشکل و هرگونه جدایی به سختی صورت می‌گیرد(برک، 1385).

 

از طرفی سبک دلبستگی اضطرابی می‌تواند با اختلالات اضطرابی همراه باشد.  یکی از انواع اختلالات اضطرابی که با شروع در دوران کودکی می‌تواند معرف اختلال‌های اضطرابی باشد اختلال اضطراب جدایی می باشد. آمارهای متنوعی در خصوص شیوع اختلالات اضطرابی در بین کودکان ارائه شده می باشد. در کودکان 2 تا 4 ساله 17% و در مطالعه ای دیگر در کودکان زیر 12 سال 6/2 تا 2/41% یاد شده می باشد. وجود سه نشانه از ناراحتی‌های مفرط جدایی مانند نگرانی شدید و مداوم از محروم شدن و آسیب دیدن، ترس و درماندگی از جدایی، شکایت‌های جسمانی، کابوس‌های مکرر، ترس از مدرسه و معضلات مربوط به خواب که حداقل 4 هفته وجود داشته باشد برای تشخیص این اختلال الزامی می باشد (عباسی، 1389). لاست گزارش کرده که 75% کودکانی که از مدرسه گریزانند مبتلا به اختلال جدایی‌اند و در صورت عدم درمان به موقع، ممکن می باشد این کودکان به گونه ثانوی دچار اضطراب مفرط شوند و علاوه بر آن اختلال‌هایی زیرا فوبی اجتماعی، ترس از مکان‌های باز و هراس را نشان دهند(به نقل از عباسی، 1389).

اختلال اضطراب فراگیر و فوبیای اجتماعی در طبقه بندی اختلالات اضطرابی کودکان و نوجوانان قرار دارد گرچه اضطراب، خصیصه اصلی هر کدام از این اختلالات می باشد اما عوامل زمینه ای و موقعیتی ویژه ای هست که میان آن‌ها افتراق می‌گذارد. در طبقه بندی تشخیصی روان‌پزشکی آمریکا، مشخصاً به اضطراب آموزشگاهی و درسی یا امتحانی تصریح ای نشده اما پدیده اضطراب، در سطح وسیعی مورد توجه قرار گرفته که می‌توان از آن‌ها اضطراب آموزشگاهی و اضطراب امتحان را برداشت نمود (مهرابی زاده، 1386). اضطراب امتحان یا Test Anxiety از دسته اضطراب‌های عملکردی می باشد که 20-10% دانش آموزان و دانشجویان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. معمولاً در موقعیت‌هایی که فرد در معرض ارزشیابی قرار گرفته و نیازمند حل مشکل یا مسئله می باشد به این نوع اضطراب دچار می گردد و فرد در اینجا، در مورد توانایی‌های خود دچار تردید شده که پیامد آن نیز کاهش توان مقابله با موقعیت‌های امتحان می باشد. در اینجا فردی که دچار اضطراب امتحان شده با وجود اینکه پاسخ سؤالات درسی را می‌داند اما آنچنان شدت اضطراب در وی زیاد می باشد که مانع از آن می گردد که از دانسته های خود بهره گیری کند (مقیمیان، 1390). بدین سبب اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی همبستگی دارد. در اینجا نظر کووینگتون (1987) بر این می باشد که در زمان آزمون، آموزه های مرتبط با آزمون و حالات اضطرابی همراه با هم وارد میدان می‌گردند. بعضی حالات اضطرابی با آزمون مورد نظر مرتبط و بعضی دیگر با آن ارتباطی ندارند. اگر اضطراب برانگیخته شده با محتوای آزمون مرتبط باشد سطح کارآمدی افزایش می‌یابد و برعکس حالات اضطرابی و نامرتبط با وظیفه محول شده، سطح کارآمدی را کاهش می‌دهد. سیبر (1980) اضطراب امتحان را حالت خاصی از اضطراب عمومی می‌داند که شامل پاسخ‌های پدیدار شناختی، فیزیولوژیکی و رفتاری مرتبط با ترس از شکست می‌باشد و فرد آن را در موقعیت‌های ارزیابی، تجربه می کند. هنگامی که اضطراب امتحان رخ می‌دهد، بسیاری  از فرآیندهای شناختی و توجهی با عملکرد موثر فرد، تداخل می‌کنند (Narimany, 2006).

بر مبنای مطالب فوق در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤالیم که آیا سبک‌های دلبستگی و اضطراب جدایی در افراد می‌تواند ارتباط ای با اضطراب امتحان داشته باشد؟ آیا سبک دلبستگی، پیش بین اضطراب درسی می باشد؟

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 81

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی­ سینا در سال 92