جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

 

دانشگاه شهید چمران

دانشکده­ علوم تربیتی و روانشناسی

گروه کتابداری و اطلاع­رسانی

 

پایان­نامه جهت دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی

 

مطالعه مقایسه­ای سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی

جندی شاپور با بهره گیری از الگوی تعالی سازمانی (EFQM)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر، سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور، و مقایسه­ی عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های این دو دانشگاه با یکدیگر و نیز ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاهی می باشد تا از این رهگذر بتوان کیفیت خدمات این حوزه را در کتابخانه­های مورد پژوهش مطالعه، و نقاط قوت و زمینه­های نیازمند بهبود آن­ها را شناسایی نمود. روش به­کار گرفته شده در این پژوهش پیمایشی می باشد. جامعه پژوهش عبارت­ می باشد از کلیه­ی مدیران و دست­اندرکاران فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور. الگوی مورد بهره گیری در این پژوهش، الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) یا تعالی سازمانی می باشد. این الگو در قالب پرسشنامه­ای اجرا گردید که به­مقصود همین پژوهش ساخته گردید و شامل 62 خرده معیار بود که متناسب با 9 معیار الگوی تعالی سازمانی،‌ در 9 بخش تنظیم شده بودند. مجموعاً 59 نفر از مدیران سیستم­ها و کتابدارانی که به نوعی در اداره­ی فناوری اطلاعات در کتابخانه­های خود تأثیر داشتند در این پژوهش شرکت کردند. از این تعداد 35 نفر از دانشگاه شهید چمران، و 24 نفر از دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور بودند. هم­چنین، پیش از اجرای پرسشنامه یک کارگاه نیز به­مقصود آموزش چگونگی­ی پاسخ­دهی به پرسشنامه برای هریک از این گروه­ها برگزار گردید. در پایان کارگاه از شرکت­کنندگان خواسته می­گردید که بر اساس تعلیمات، پرسشنامه را نمره­گذاری کنند. نتایج این مطالعه نشان دهنده­ی عملکردی پایین­تر از میانگین مورد انتظار بود. به این معنی که، جمع نمره­ی کسب شده برابر با 778/403 بود که از این مقدار، 275/178 امتیاز متعلق به “توانمندسازها”، و 503/224 امتیاز متعلق به “نتایج” بود. بیشترین نمره مربوط به معیار «نتایج مشتریان» بود و دو معیار «نتایج کارکنان» و «نتایج جامعه» دارای امتیاز کمتری بودند. در کل، کتابخانه­های دانشگاه جندی­شاپور با کسب نمره­ی بیشتر، عملکرد بهتری در مدیریت فناوری اطلاعات از خود نشان دادند. انجام آزمون تی مستقل بیانگر این بود که تنها معیاری که بین دو دانشگاه اختلاف معنا داری نشان داد، بخش عملکردی «نتایج جامعه» بود. سایر معیارها بین دو دانشگاه هیچ اختلاف معنی داری نشان ندادند. با در نظر داشتن نتایج به­دست آمده، پیشنهاد این می باشد که در خصوص مشارکت­های بین کتابخانه­ای و نیز بهبود رضایت­مندی کارکنان لازم می باشد کوشش بیشتری بشود تا این کتابخانه­ها بتوانند مدیریت فناوری اطلاعات خود را بهبود بخشند. هم­چنین، تمامی فرآیند این مطالعه از ساخت پرسشنامه تا کسب نتایج نشان دهنده­ی‌ قابلیت الگوی تعالی سازمانی و پرسشنامه­ی ساخته شده، برای بهره گیری در کتابخانه­ها می باشد. با این تفاصیل، توصیه می­گردد که این الگو و پرسشنامه­ی ساخته شده برای این پژوهش در سایر انواع کتابخانه­ها نیز آزمون گردد تا قابلیت کامل آن برای بهره گیری در کتابخانه­ها اثبات گردد.

عنوان                                                         ­                                                                شماره صفحه

 

چکیده­ی فارسی  ………………………………………………………………………………………………………………………. الف
پیشگفتار  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب
فهرست مندرجات  ……………………………………………………………………………………………………………………. ه
          فهرست مطالب  ……………………………………………………………………………………………………………. ه
          فهرست جداول  ……………………………………………………………………………………………………………. ط
          فهرست نمودارها  …………………………………………………………………………………………………………. ک
          فهرست شکل­ها  …………………………………………………………………………………………………………..    ک

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- اظهار مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-3- ضرورت پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-4- اهداف پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-5- سؤال­های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6- تعاریف عملیاتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش  ………………………………………………………………… 11
2-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-2- گستره­ی مفهومی کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-2-1- مروری بر تعاریف کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………… 14
2-3- زمینه­ پیدایش و گسترش مطالعات مدیریت کیفیت  ……………………………………………………………………. 18
2-3-1- مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)  ……………………………………………………………………………………………. 19
2-4- سنجش عملکرد و مدیریت کیفیت فراگیر  ……………………………………………………………………………………….. 21
2-5- بهره گیری از الگوهای مدیریت کیفیت به­مقصود سنجش عملکرد …………………………………………………………. 24
2-5-1- جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA) …………………………………………………………………… 24
2-5-2- شش سیگما (Six Sigma) …………………………………………………………………………………………………… 25
2-5-3- کارت امتیازی متوازن (BSC) …………………………………………………….. ………………………………………… 29
2-5-4- الگوی “بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت” (EFQM) یا تعالی سازمانی  …………………………………… 31

2-5-4-1- مفاهیم بنیادین الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………………. 33
2-5-4-2- معیارهای الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………………………… 36
2-5-4-3- منطق امتیازدهی در الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………. 42
2-5-4-4- مزایای الگوی تعالی سازمانی …………………………………………………………………………………….. 43
2-6- اختصار و نتیجه­گیری از موضوعات نظری ………………………………………………………………………………………………. 44
2-7- پیشینه­ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-7-1- پیشینه در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………………. 46
2-7-2- پیشینه در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………… 53
2-8- اختصار و نتیجه­گیری از پیشینه­ی پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 56
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 60
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-2- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-3- جامعه­ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-4- ابزار گردآوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
3-4-1- پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
3-4-1-1- چگونگی­ی تهیه پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 65
3-4-1-2- چگونگی­ی محاسبه امتیازها بر اساس داده­های به­دست آمده از پرسشنامه­ی الگوی                   تعالی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………… 6جج

68

3-4-1-2-1- چگونگی­ی امتیازدهی به توانمندسازها……………………………………………………………. 68
3-4-1-2-1-1- معیار اول، رهبری……………………………………………………………… 68
3-4-1-2-1-2- معیار دوم، خط مشی و استراتژی …………………………………… 69
3-4-1-2-1-3- معیار سوم، کارکنان ………………………………………………………… 70
3-4-1-2-1-4- معیار چهارم، شراکت­ها و منابع ………………………………………. 70
3-4-1-2-1-5- معیار پنجم، فرآیندها ………………………………………………………. 71
3-4-1-2-2- چگونگی­ی امتیازدهی به نتایج ………………………………………………………………………. 72
3-4-1-2-2-1- معیار ششم، نتایج مشتریان ……………………………………………. 72
3-4-1-2-2-2- معیار هفتم، نتایج کارکنان ……………………………………………… 73
3-4-1-2-2-3- معیار هشتم، نتایج جامعه ……………………………………………….. 74
3-4-1-2-2-4- معیار نهم، نتایج کلیدی عملکرد …………………………………….. 75

3-4-1-2-3- چگونگی­ی محاسبه امتیاز کلِ معیارهای الگوی تعالی سازمانی ……………………. 77
3-4-1-3- سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….. 77
3-4-1-3-1- روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….. 77
3-4-1-3-2- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 78
3-4-2- کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………. 79
3-5-1- نرم افزارهای مورد بهره گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 79
3-5-2- روش­های آماری به­کار گرفته شده …………………………………………………………………………………………… 80
3-6- معضلات پژوهش و راه­کارهای اتخاذ شده برای غلبه بر آن­ها …………………………………………………………… 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش ………………………………………………………………………… 83
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
4-2- ویژگی­های کلی جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 84
4-3- مطالعه سؤال­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 88
4-3-1- سؤال اول پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 89
4-3-2- سؤال دوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 89
4-3-3- سؤال سوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 89
4-3-1-1-  رهبری ………………………………………………………………………………………………………………………. 90
4-3-1-2- خط مشی و استراتژی ……………………………………………………………………………………………….. 91
4-3-1-3- کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………………… 93
4-3-1-4- مشارکت­ها و منابع …………………………………………………………………………………………………….. 94
4-3-1-5- فرآیندها …………………………………………………………………………………………………………………….. 95
4-3-1-6- نتایج مشتریان …………………………………………………………………………………………………………… 100
4-3-1-7- نتایج کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………. 102
4-3-1-8- نتایج جامعه ……………………………………………………………………………………………………………….. 104
4-3-1-9- نتایج کلیدی عملکرد …………………………………………………………………………………………………. 105
4-3-4- سؤال چهارم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 116
4-3-5- سؤال پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 120

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………… 122
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123
5-2- بحث و نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 124
5-2-1- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در جامعه­ی پژوهش ………………………………. 125
5-2-1-1- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل توانمندساز در جامعه­ی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 125

126

5-2-2-2- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل نتایج در جامعه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….  

134

5-2-2- ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های   دانشگاهی ………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-3- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..

142

 

142

 

143

5-4- پیشنهادهایی برای انجام پژوهش­های آینده ………………………………………………………………………………………. 146
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 148
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 151
پیوست شماره­ی 1: پرسشنامه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 154
چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 162
 

 فهرست جداول

جدول شماره 3-1: معیارهای اصلی پرسشنامه و تعداد زیر معیارهای تخصیص یافته به هریک از آن­ها ……….. 66
جدول شماره 3-2: چگونگی­ی تخصیص امتیازها در پرسشنامه …………………………………………………………………………….. 67
جدول شماره 3-3: چگونگی­ محاسبه امتیاز معیار رهبری ……………………………………………………………………………………… 69
جدول شماره 3-4: چگونگی محاسبه امتیاز معیار خط مشی و استراتژی ……………………………………………………………… 69
جدول شماره 3-5: چگونگی محاسبه امتیاز معیار کارکنان ……………………………………………………………………………………. 70
جدول شماره 3-6: چگونگی محاسبه امتیاز معیار شراکت­ها و منابع ……………………………………………………………………… 71
جدول شماره 3-7: چگونگی محاسبه امتیاز معیار فرآیندها …………………………………………………………………………………… 71
جدول شماره 3-8: چگونگی­ محاسبه امتیاز معیار نتایج مشتریان …………………………………………………………………………. 73
جدول شماره 3-9: چگونگی­ محاسبه امتیاز معیار کارکنان ……………………………………………………………………………………. 74
جدول شماره 3-10: چگونگی­ محاسبه امتیاز معیار نتایج جامعه …………………………………………………………………………… 75
جدول شماره 3-11: چگونگی­ محاسبه امتیاز معیار نتایج کلیدی عملکرد …………………………………………………………….. 76
جدول شماره 4-1: دانشگاه محل خدمت پاسخ­گویان به پرسشنامه …………………………………………………………………. 85
جدول شماره 4-2: توزیع سن پاسخ­گویان به پرسشنامه ………………………………………………………………………………….. 86
جدول شماره 4-3: توزیع سطح تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه ………………………………………………………………… 87
جدول شماره 4-4: رشته­ی تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه ……………………………………………………………………….. 87
جدول شماره 4-5: سابقه­ی کار پاسخ­گویان به پرسشنامه ……………………………………………………………………………….. 88
جدول شماره 4-6: خرده معیارهای رهبری و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………………………. 90
جدول شماره 4-7: خرده معیارهای خط مشی و استراتژی و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………. 92
جدول شماره 4-8: خرده معیارهای کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها  ………………………………………………………………. 93
جدول شماره 4-9: خرده معیارهای مشارکت­ها و منابع و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………………………. 95
جدول شماره 4-10: خرده معیارهای فرآیندها و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………………….. 96
جدول شماره 4-11: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود  مدیریت فناوری اطلاعات در     کتابخانه­های مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………….. 97

98

جدول شماره 4-12: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران……………………………………………………………………………….. 98

99

جدول شماره 4-13: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در    کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور …………………………………………………………….  

100

جدول شماره 4-14: خرده معیارهای نتایج مشتریان و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………… 101
جدول شماره 4-15: خرده معیارهای نتایج کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………………………………. 103
جدول شماره 4-16: خرده معیارهای نتایج جامعه و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………………………………. 104
جدول شماره 4-17: خرده معیارهای دستاوردهای کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………. 106
جدول شماره 4-18: خرده معیارهای شاخص­های کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………… 107
جدول شماره 4-19: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………… 108

109

جدول شماره 4-20: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های­                 دانشگاه شهید چمران ……………………………………………………………………………………………..  

110

جدول شماره 4-21: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور……………………………………………………………………………………  

110

جدول شماره 4-22: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های هر دو دانشگاه ……. 111
جدول شماره 4-23: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ شهید چمران ……………………………………………………………………………………………………………………..  

113

جدول شماره 4-24: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ علوم پزشکی جندی­شاپور ………………………………………………………………………………………………………  

114

جدول شماره 4-25: نتایج آزمون تی در جامعه­ی مورد مطالعه ………………………………………………………………………. 118
جدول شماره 4-26: مقایسه­ی معیارهای الگوی تعالی سازمانی در مورد وضعیت مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور ………………………………………………………  

119

 

  

فهرست نمودارها

نمودار شماره 4-1: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های مورد مطالعه ………….. 112
نمودار شماره 4-2: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران ……………………………………………………………………………………………………………………………. 113

113

نمودار شماره 4-3: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ علوم پزشکی

جندی­شاپور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

 

فهرست شکل­ها

شکل شماره 2-1: چرخه­ی شش سیگما …………………………………………………………………………………………………………… 27
شکل شماره 2-2: معیارهای نُه­گانه­ی الگوی تعالی سازمانی و امتیاز آن­ها ……………………………………………………… 42
شکل شماره 4-1: امتیازهای کسب شده­ی جامعه­ی مورد مطالعه از معیارهای الگوی تعالی سازمانی …………… 120
شکل شماره 5-1: تأثیر پذیری مدیریت فناوری اطلاعات از مؤلفه­های مشتریان و تغییرات …………………………… 125

 

 

 

1-1- مقدمه

مدیریت، به­عنوان مرکز ثقل و بنیاد فعالیت­های سازمان­ها به حساب می­آید و چالش­های فراروی مدیران و شیوه­های مقابله با آن­ها از اساسی­ترین وظایف این حوزه تلقی می­گردد. همان­گونه که مدیریت مدبرانه، هوشمندانه و علمی می­تواند تأثیر شگرفی بر ارتقاءِ وضعیت یک سازمان بگذارد، فقر ناشی از اقدامات شتابزده، خالی از اندیشه و غیر علمی، در این حیطه، قادر می باشد هر سازمانی را به ورطه­ی نابودی نزدیک گرداند.

بدون شک، تصمیم­گیری یکی از وظایف اصلی مدیریت می باشد، لیکن با در نظر داشتن این­که تصمیم­گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست، پایه­ی اجرایی چنین وظیفه­ای، فراهم آوردن اطلاعات لازم برای مدیریت می باشد. مدیران سازمان­هایی که اطلاعات اندکی در اختیار دارند، مجبورند که به­گونه ناگهانی یا در تاریکی تصمیم­گیری کنند که بالطبع خسارات ناشی از این­گونه تصمیم­گیری­ها، جبران ناپذیر می باشد.

پیش روی این وضعیت، اندازه تأثیر مثبتِ تصمیم­های راهبردی صحیح و به­موقع، بر کسی پوشیده نیست. اما نکته­ی درخور توجه این می باشد که در دست داشتن اطلاعات به­موقع، صحیح، مناسب و برقراری ارتباطات در کلیه­ی سطوح مدیریت، خود نیازمند بهره­گیری از فناوری­های اطلاعاتی[1] می باشد تا با اتکاء به آن، تصمیم­گیری­، برنامه­ریزی و کنترل وظایف اجرایی برای مدیر، تسهیل گردد. بدون شک، “سازمان­هایی که در آن­ها پیاده سازی و بهره گیری از فناوری اطلاعات با موفقیت همراه باشد، با دستاوردهای عملکردی قابل توجهی روبرو خواهند بود” (ناخدا و حری، 1384، ص. 57). با در نظر داشتن خصیصه­های فناوری اطلاعات، مدیریت این فناوری­ها به­عنوان بخش جدیدی در دیدگاه­های مدیریت مطرح شده می باشد که می­بایست به ملزومات به­کارگیری، عملکرد و محیط اجرایی آن­ها ضمن مطالعه ابعاد، منابع اطلاعاتی و کاربردشان توجه داشت.

همان­گونه که فرج پهلو (1992، ص. 46) نیز اظهار می­دارد، بقای ملت­های امروزی، به کسب اطلاعات و بهره­گیری از فناوری­های پیشرفته­ای وابسته می باشد که در جهان امروز تأثیر مسلطی را در چرخه­ی زندگی روزانه ممالک پیشرفته اعمال می­نمایند. البته، پیاده­سازی و بهره­گیری از فناوری­های اطلاعاتی که همواره درحال تغییر و تحول­اند، نیازمند مدیریتی می باشد که علاوه بر داشتن دانش لازم و کافی از فناوری­های اطلاعاتی مورد نیاز سازمان، قادر به همگامی با رشد فزاینده و تغییرات دنیای فناوری­های اطلاعات باشد که البته اطمینان از حصولِ این امر، مستلزم سنجش­ عملکرد به مقصود ایجاد زمینه­ مساعد برای رشد و پویایی سازمان می باشد.

سنجش عملکرد[2] که بخش مهمی از مدیریت مطلوب می باشد، در تعیین اهداف و اولویت­ها به مدیران کمک، و هدایت و نظارت بر فعالیت­های سازمان را تسهیل می­نماید. البته بدیهی می باشد که ارائه­ صرف آمار و ارقامی که حاصل مطالعات سنجش عملکرد می­باشند، تصویرِ تمام نمایی از چگونگی عملکرد ارائه نمی­کند و بهره­گیری از شاخص­هایی که بتوان کیفیت ارائه­ی خدمات را به­واسطه­ی آن­ها مورد سنجش قرار داد، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد (ابوت[3]، 1377، ص. 2).

تاکنون پیشرفت­های قابل توجهی در روش­ها و فنون سنجش کیفیت در عرصه­ی مدیریت به اقدام آمده می باشد. در مؤسساتِ خدماتی، ازجمله در کتابخانه­ها، به­کارگیری این فنون و ابزار اخیراً آغاز شده می باشد. این درحالی می باشد که از یک­سو هر کتابخانه به­عنوان یک سازمان، لازم می باشد که با بهره­گیری از روش­ها و فنون مناسب و مطلوب مدیریت به­گونه مستمر بر مطلوبیت خدمات خود بیافزاید تا رضایت مراجعین هرچه بیشتر فراهم گردد، و از سوی دیگر، لازم می باشد که به­گونه مستمر، نسبت به خدمات عرضه شده و روش­های صحیح مدیریتی برای سامان­دهی و عرضه این خدمات در کتابخانه ارزیابی صحیحی در دست باشد و از آن اطمینان حاصل گردد. آن­چه که بر اهمیت این امر می­افزاید، پیاده­سازی و بهره­گیری از فناوری­های اطلاعاتی در کتابخانه­های دانشگاهی می باشد که دهه­ی 1960 را می­توان آغاز ورود آن­ها به این کتابخانه­ها دانست (ناخدا و حری، 1384، ص. 60).

در ایران نیز، باتوجه به پیشرفت­های نسبی حاصل در ابعاد فناورانه، و ضرورت بهینه­سازی و اقتصادی کردن هرچه بیشتر خدمات، اکنون زمان آن رسیده می باشد که به موضوع کیفیت در مدیریت فناوری اطلاعات کتابخانه­ها و خدمات آن توجه بیشتری به اقدام آید. از این­رو، لازم می باشد کیفیت عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات کتابخانه به­گونه مستمر سنجیده گردد و زیر نظارت باشد.

[1] Information Technology

[2] Performance Measurement

[3] Abbott

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 177

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان