جستجو در سایت :   

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

مطالعه تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی

استاد راهنما:

دکتر محمد آهی

استاد مشاور:

دکتر سید مهدی مسبوق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهش

1-1 تعریف مساله و اظهار ضرورت انجام پژوهش………………….1

1-2 اهداف پژوهش……………………………….. 2

فصل دوم: بخش اول

2-1-1 مقدمه……………………………… 4

2-1-2 تعاریف ادبیات تطبیقی………………………………. 4

2-1-3 تسمیه‌ی ادبیات تطبیقی………………………………. 5

2-1-4 تاریخچه‌ی ادبیات تطبیقی………………………………. 6

2-1-4-1 مکتب فرانسه……………………………… 7

2-1-4-2 مکتب آمریکا…………………………….. 8

2-1-5 حیطه‌ی کارکرد ادبیات تطبیقی………………………………. 8

2-1-6 فواید وکاربردادبیات تطبیقی………………………………. 9

2-1-7 ادبیات تطبیقی در ایران……………………………… 9

2-1-8 ادبیات ترجمه……………………………… 11

فصل دوم: بخش دوم

2-2-1 زبان و دستور زبان عربی……………………………….15

2-2-2 زبان و دستور زبان فارسی………………………………. 16

2-2-2 سیر زبان شناسی………………………………. 19

2-2-4 اقسام کلمه ازنظردستور نویسان قدیم وجدید……………….. 21

2-2-5 انواع تأثیر……………………………….. 27

فصل دوم: بخش سوم

2-3-1 تعاریف قید……………………………… 33

2-3-2 جایگاه دستوری قید……………………………… 34

2-3-3 قید به اعتبار ساختار و لفظ………………………………. 36

2-3-4 قید از نظر وابستگی به عناصر جمله (کارکرد قید) ……………..39

2-3-5 قیود از نظر معنی و مفهوم……………………………… 41

2-3-5 نتیجه……………………………… 45

فصل دوم: بخش چهارم

2-4-1 مفعول مطلق……………………………..61

2-4-2 حال……………………………..63

2-4-3 مستثنی……………………………..64

2-4-4 مفعول‌له……………………………… 65

2-4-5 مفعول‌معه……………………………… 65

2-4-6 مفعول‌فیه……………………………… 66

2-4-7 حروف……………………………….. 68

2-4-8 افعال ناقصه……………………………… 77

فصل سوم

3-1 قید زمان……………………………… 79

3-2 قید مکان……………………………… 82

3-3 قید مقدار……………………………… 84

3-4 قید تعجب……………………………..84

3-5 قید نفی………………………………. 85

3-6 قید تأکید و تصدیق………………………………. 86

3-7 قید تشبیه……………………………… 87

3-8 قید حالت……………………………….. 87

3-9 قید شک و تردید……………………………… 88

3-10 قید شرط………………………………. 89

3-11 قید تکرار……………………………… 90

3-12 قید آرزو……………………………… 90

3-13 قید سبب و علت……………………………….. 91

چکیده:

در مورد ادبیات تطبیقی تعریف متداولی از گذشته وجود داشته؛ مبنی براین ­که صرفاً به مطالعه وجوه اشتراک آثار برخاسته از دو فرهنگ متفاوت می­پردازد. حتی امروزه بعضی از افراد ادبیات تطبیقی را تنها با این کارکرد می­شناسند. اما می­توان با نگاهی وسیع­تر، دامنه­ی این رشته علمی را به موضوعات مختلف گسترش داد و زمینه را برای تفاهم و همدلی بین ملت­ها بیشتر فراهم آورد. ارتباط یا عدم ارتباط دستور زبان با ادبیات تطبیقی به عنوان شاخه­ای از این علم تغییری در اهمیت تأثیر فن ترجمه در اعمال فعالیت­های تطبیقی ایجاد نمی­کند، زیرا که از مقدمات مهم مطالعه­های تطبیقی توانایی ترجمه­ی صحیح از متون می باشد. پس در این پایان نامه به مباحثی درمورد­ی قید در دو زبان فارسی و عربی پرداخته می­گردد. بدین مقصود نخست تعاریف گوناگون درمورد­ی قید از دستور نویسان گذشته تا به امروز آورده شده می باشد. تعاریفی که بیشتر به قابل حذف بودن قید، تقسیم بندی آن به مختص و مشترک و انواع محتوایی تصریح شده می باشد. بهره گیری از ملاک­های ذهنی و دور از قاعده در بین دستوریان موجب گردیده که مرزبندی مشخصی در بین صورت­های مختلف قید از لحاظ ساختار و لفظ وجود نداشته باشد، پس پس از جمع بندی نظرات دستور نویسان و با بهره گیری از آراء زبان شناسان جایگاه ساختاری قید مشخص شده می باشد. به این ترتیب که با فرق قائل شدن بین مقوله­ی قید و تأثیر قید اختلافات موجود در مورد دسته بندی قید به مختص و مشترک از بین می­رود زیرا که اصطلاح قید هم برای نمایاندن یک مقوله­ی واژگانی مانند به خوبی، باعجله و. . . به کار می­رود، و هم برای نشان دادن تأثیر نحوی بهره گیری می­گردد. مورد دیگر قابل حذف بودن یا نبودن قید مانند می باشد که با بهره گیری از دیدگاه زبان شناسی مشخص می­گردد که در موردها محدودی حذف قید علاوه بر تغییر معنا، شکل دستوری جمله را نیز تغییر می­دهد. با شناخت کامل قید در زبان فارسی، معادلات معنایی و دستوری آن در زبان عربی آورده شده می باشد. نتیجه این که در نحو عربی مبحثی به نام قید وجود ندارد. اما مورد هایی مانند: مفعول مطلق، مفعول له، مفعول فیه، حال، مستثنی، حروف و افعال ناقصه هستند که می­توانند از قیدهای فارسی نیابت کنند.

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- تعریف مساله و اظهار ضرورت انجام پژوهش:

زبان مهم ترین وسیله جهت برقراری ارتباط میان بشر‌ها و قالبی برای اظهار اندیشه هاست، پس یادگیری درست زبان‌های بیگانه در طول زمان و از جهات مختلف منشأ رسیدن به موفقیت‌های گوناگون می گردد. نکته‌ی مهم این می باشد که مطالعه و شناخت دستور زبان، به دلیل ماهیت تحول پذیری بالایی که دارد هیچ گاه از حرکت باز نمی‌ایستد و از طرف دیگر با در نظر داشتن این که دستور نویسی در زبان فارسی مدت زیادی نیست که به صورت علمی وارد حیطه‌ی وجود گذاشته می باشد، ضرورت پژوهش در این عرصه مشخص می گردد. تعاملات فراوانی که پس از فتح ایران توسط مسلمانان، با اعراب صورت گرفت موجب کاربرد گسترده‌ی زبان عربی در زبان فارسی گردید. تا جایی که شناخت صحیح و دقیق متون به اندازه شناخت ما از زبان عربی بستگی دارد. همچنین زبان عربی بزرگترین زبان از زبان­های سامی می‌باشد که با زبان عبری و آرامی هم خانواده می باشد. از ویژگی‌های مهم و مشترک زبان­های سامی سه حرفی بودن اصل کلمات می باشد بر خلاف زبان فارسی که یک زبان ترکیبی می باشد و با بهره گیری از ترکیب وندها و یک تک واژ مستقل، کلمات متعدد می سازد. در این رساله کوشش بر آن می باشد که به مطالعه تطبیقی معنایی و ساختاری قید در دو زبان پرداخته گردد. قید کلمه یا گروهی می باشد که مفهوم فعل یا صفت و. . . را به چیزی از قبیل زمان، مکان، حالت و. . . مقید کند. ویژگی اصلی قید آن می باشد که از ارکان اصلی جمله نباشد و بتوان آن را مانند حذف نمود. قید از نظر نوع و ساختمان دو گروه می باشد: 1- مختص (کلماتی که همیشه قید هستند و جزء تأثیر قیدی تأثیر دیگری نمی‌پذیرند) و2- مشترک (کلماتی که در غیر قید نیز به کار می‌طریقه). قید به اعتبار لفظ نیز سه دسته­ی 1- مفرد 2- مؤول 3- مرکب را تشکیل می‌دهد و از نظر معنا به شمار کثیری از مفاهیم زمانی، مکانی، تأکیدی، کیفیتی و…تقسیم بندی می­گردد. قید در دستور زبان عربی مشخصاً به عنوان یکی از حالات نحوی بدین معنا وجود ندارد. بلکه در تأثیر­هایی زیرا مفعول مطلق و مفعول فیه و حال و…به کار می‌رود که اظهار گر مفهوم قید دستور زبان فارسی می­باشد. سوالات اصلی:

1) آیا ساختار معنایی قید در زبان فارسی و عربی از مطابقت رو ساخت دستوری واحد برخوردار می باشد؟

2) از میان چهار مؤلفه­ی معنایی « اشیاء، روی دادها، ویژگی ها، روابط» قیود، در هر دو زبان به کدام یک از موردها مربوط می گردد؟

3) آیا برای ترجمه مفاهیم قیدی، از زبان عربی به فارسی و بالعکس، نیازمند معادل سازی هستیم؟

سوالات فرعی: 1) آیا قید در زبان فارسی و عربی دارای برابر نهادهای ترجمه‌ای می‌باشد؟

2) موردها وجوه اشتراک و افتراق قید در زبان فارسی و عربی تا چه اندازه می باشد؟

2-1- سابقه پژوهش

موردها زیر در ارتباط با موضوع مورد پژوهش هست؛ مقالاتی تحت عنوان:

1- مقایسه قیود و عبارات قیدی فارسی با واژه­ها و عبارات همانند آن در عربی/ خسرو فرشیدورد، نشریه دانشکده دانشگاه اصفهان، شماره 2 و3.

2- قید جمله و قید فعل در زبان فارسی / محمد راسخ مهند، مجله زبان شناسی، بهار و تابستان 82.

3- مطالعه صوری و معنایی قید در زبان فارسی/ زهرا زندی مقدم، نشریه ادبیات و زبان­ها، «دستور»، شماره5.

4- تجزیه و تحلیل توزیعی، تأثیر و معنایی گروه قیدی در زبان فارسی/ جلال رحیمیان، دو فصلنامه پژوهشهای زبان شناسی، شماره 1، پاییز و زمستان 88.

5- زبان دستور،44 مقاله درمورد­ی دستور جدید/ غلام رضا عمرانی، زبان دستور، 44 مقاله درمورد دستور، نشر لوح زرین.

3-1- فرضیه های پژوهش

1) ساختار معنایی قید در زبان فارسی و عربی از مطابقت رو ساخت دستوری واحد برخوردار نیستند.

2) از میان چهار مؤلفه ی معنایی« اشیاء، روی دادها ، ویژگی ها، روابط » قیود، در هر دو زبان به ویژگی ها در ساختار دستوری دلالت می کند.

3) برای ترجمه مفاهیم قیدی، از زبان عربی به فارسی و بالعکس، نیازمند معادل سازی بوده و ترجمه­ تحت اللفظی همیشه پاسخ گو نیست.

4) قید در زبان فارسی و عربی دارای برابر نهادهای ترجمه­ای می باشد.

5) وجوه اشتراک و افتراق قید در زبان فارسی و عربی در موردها بسیاری می باشد.

4-1- اهداف پژوهش

1- اهداف کلی: مطالعه تطبیقی قید در زبان فارسی و عربی

2- اهداف جزیی: 1- اظهار انواع قید در زبان فارسی و عربی و پرداختن به وجوه اشتراک و افتراق گونه‌های آن   2- مطالعه جایگاه دستوری قید در زبان فارسی و تطبیق آن با زبان عربی 3- تبیین کارکرد انواع قید در دو زبان 4- ذکر معادل های ترجمه ای 5- مطالعه­ی قواعد معنایی و دستوری قید در دو زبان فارسی و عربی.

5-1- روش انجام پژوهش

روش پژوهش بنیادی، از نوع نظری و بر پایه مطالعه در کتابخانه می باشد.

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: تحلیل مضامین اخلاقی در سیاستنامه و قابوسنامه

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***