جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

عنوان : مقایسه‌ سبک شناسانه‌ حبسیّات مسعود سعد سلمان با حبسیّات خاقانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

مقایسه‌ی سبک شناسانه‌ی حبسیّات مسعود سعد سلمان با حبسیّات خاقانی

استاد راهنما:

دکترثوراله نوروزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………1

مقدمه……………………………….. 2

فصل اول کلیّات پژوهش

1-1- پرسش اصلی پژوهش (مسأله‌ی پژوهش)……………………………….. 3

1-2- اظهار مسأله……………………………….. 3

1-3- سوابق مربوط………………………………… 4

1-4- فرضیه‌ها……………………………….. 4

1-5- اهداف پژوهش………………………………… 4

1-6-  روش کار………………………………… 5

1-7- روش گرد آوری اطلاعات…………………………………. 5

فصل دوم تعاریف و مفاهیم

2-1- تاریخچه مختصر ادبیات تطبیقی (= مقایسه‌ای) ازآغاز تا امروز…………… 6

2-2- تعریف و توصیف سبک………………………………….. 9

2-3- سبک همان خود شخص می باشد…………………………………. 9

2-4- تعریف شارل بارلی از سبک شناسی………………………………… 10

2-5- تعاریف سه گانه سبک………………………………….. 11

2-5-1- توجه خاص………………………………….. 11

2-5-2- سبک………………………………….. 16

2-5-3- سبک «عدول از هنجار زبان می باشد»………………………………… 20

2-6- مقصود ریفاتر ساخت گرای معروف از خلاف انتظارها…………..21

2-7- نسبت زبان با ادبیات…………………………………. 22

2-8- نظر فرمالیست‌های روسی درمورد زبان روزمره و زبان ادبی……………. 27

فصل سوم نگاهی به زندگی و آثار مسعود سعد خاقانی

3-1- مسعود سعد و چند سرنوشت مشابه……………………………….. 28

3-2- درمورد منظومه‌ی شیلان اثر لرد بایرون………………………………… 29

3-3- درمورد‌ی خاقانی و اشعار حبسیّه او………………………………… 30

3-4- تفاوت سبک مسعود با شاعران پیش از خود…………………………… 33

3-5- لحن خاقانی و لحن مسعود سعد در قصیده‌های حبسیّه……………… 37

3-6- تفاوت سبک از طریق مقایسه قابل ادراک می باشد……………………….. 39

3-7- سبک‌های مختلف شعر فارسی………………………………… 40

3-8- درمورد‌ی قصیده ترسائیه خاقانی………………………………… 41

3-9- توجه خاقانی به مسعود ………………………………..47

3-10- سه دبستان شعری در قرن ششم……………………………….. 49

3-11- مختصات اسلوب شعری عهد سلجوقی یا بین بین………………….. 49

3-12- مسعود سعد نماینده سبک عهد سلجوقی یا بین بین……………….. 50

3-13- معاصران مسعود سعد……………………………….. 50

فصل چهارم روش‌های مطالعه‌ی سبک شناسانه

4-1- روش‌های مطالعه سبک شناسانه قصیده‌ی «پستس گرفت همّت من زین بلند جای»….. 58

4-2- مطالعه قصیده حصار نای به لحاظ سبک‌شناسی صور خیال…………. 60

4-3- قصیده ای از خاقانی………………………………… 65

4-4- مطالعه قصیده‌ی خاقانی به لحاظ سبک‌شناسی صور خیال………. 67

4-5- مقایسه سبک شناسانه‌ی قصیده‌ای از مسعود سعد و قصیده‌ای از خاقانی……. 72

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1- نتیجه گیری………………………………… 80

5-2- پیشنهاد……………………………….. 82

منابع و مآخذ……………………………….. 84

چکیده:

«سبک، همیشه، از طریق مقایسه قابل ‌ادراک می باشد. چنانکه رنگ‌ها در تقابل یکدیگر، خود را نشان می‌دهند. هر قدر تضادّ رنگ ها بیشتر باشد، تجلّی رنگ ها بیشتر می باشد.  (شفیعی کدکنی،1389: 37)

 گرچه آثار متحد‌المضمون هم‌عصر، قاعدتاً سبک واحدی دارند و اگر احیاناً بین آنها افتراقی باشد لابد از نویسنده یا شاعری می باشد که دارای سبک فردی و شخصی می باشد. مسعود سعد سلمان (440-515) شاعر اوایل قرن ششم و خاقانی (520-595) شاعر اواخر قرن ششم می باشد یعنی بین آنان حدود یک قرن فاصله می باشد و علی‌الّظاهر به نظر می‌رسد که تفاوت چندانی بین اسلوب شاعری آنان نباشد. امّا پس از مطالعات سبک‌شناسانه اسلوب شاعری این دو سخنور در این رساله که بیشتر ‌بر سبک‌شناسی ادبی (مطالعه مختصات سبکی و ادبی و فکری) استوار می باشد با در نظر داشتن انواع سبک‌شناسی و تعاریف رایج سبک و با در نظر داشتن آراء سبک‌شناسانی زیرا دکتر شفیعی کدکنی، شارل بالی، لئواسپیتزر، ملک‌الشعرای بهار و دکترشمیسا به این نتیجه رسیدم که بین سبک خاقانی یعنی سبک ارّانی (معروف به سبک آذربایجانی) و سبک عهد سلجوقی یعنی سبک بینابین مسعود فرق ظریفی هست که تا به حال کمتر مورد توجه شارحان قرارگرفته می باشد. از دیگر مباحثی که در این رساله مطرح گردیده ‌می باشد در نظر داشتن «چه گونه گفتن» می باشد به جای چه گفتن. امتیاز این توجه نسبت به متدهای سنتّی مثلاً تبیین لغات و معضلات متون این می باشد که به موازات در نظر داشتن چه گفتن بایستی به «چه گونه گفتن» هم که منجر به شناخت ماهیّت ادبیات و سبک ادبی می گردد توجه داشت. در نظر داشتن «چگونه گفتن» چگونگی اظهار و چگونگی ارائه‌ی مضمون said) (how it is نسبت به چه گفتن(what it is said) مخصوصاً بعد از رواج آرای فرمالیست‌های روسی امروزه در سراسر جهان امری مرسوم می باشد. اکثر شاعران قصیده‌پرداز در مدح ممدوح از بخشندگی و شجاعت و همّت بلند او سخن گفته‌اند. اگر فقط چه گفتن ملحوظ نظر باشد، پس هیچ فرقی در میانه‌ی آنان نیست، حال آن که در نظر داشتن چگونه گفتن نشان می‌دهد که مثلاً بسیاری از گردنکشان نظم فارسی مخصوصاً از قرن ششم به بعد کسانی بوده‌اند که در طریق ایهام و مصادیق متعدد آن ایهام تناسب، ایهام تضاد، تبادر، استخدام، اسلوب الحکیم…) مشی می‌کرده‌اند و به موسیقی کلام مخصوصاً انواع سجع (موازنه) تکرار توجه داشته‌اند و همین گونه نکات ظریف هنری دیگری روشن می گردد. اگر بخواهم در یک جمله هدف این رساله را اختصار کنم آن جمله این خواهد بود که طیف خوانندگان این رساله بایستی همواره توجه داشته باشند که در ادبیات موضوعات به اسلوب ادبی ارائه می شوند و اهمّ مطلب شناخت سبک ادبی می باشد.» (شمیسا،1388:308 و309)

مقدمه:

این پژوهش با عنوان «مقایسه‌ی حبسیّات مسعود سعد و خاقانی شروانی» ضمن مطالعه و تحلیل مفاهیم و مضامین مربوط به نوع ادبی حبسیّه در سروده‌های مسعود سعد سلمان و خاقانی شروانی براساس چاپ دیوان مسعود سعد سلمان مصحح دکتر مهدی نوریان و چاپ دیوان خاقانی شروانی مصحّح سید ضیاء الدین سجادی با طرح سؤالات پیشنهادی:

1- چه تفاوت‌های بارز سبکی بین حبسّات مسعود سعد و خاقانی هست؟

2- اگر بخواهیم برای حبسیّه‌های مسعود سعد از ادبیات جهان نمونه هایی بیاوریم با حبسیّه کدام شاعران شهیر قابل سنجش می باشد؟

3- ضرورت مطالعه سبک‌شناسی صور خیال (= سبک‌شناسی اظهار) در حبسیّات مسعود و خاقانی چه ضرورتی دارد؟

کوشیده می باشد با فرضیه‌های زیر:

1- حبسیّات مسعود سعد که از شاعران سبک بینابین و عهد سلجوقی که مدّت 18 یا 19 سال از عمر خود را در زندان سو و دهک و قلعه‌ی نای سپری کرده می باشد از حبسیّات خاقانی که تنها اندکی از عمر خود (7 الی 9 ماه) را در زندان سپری کرده می باشد بسیار عاطفی و مؤثر می باشد.

2- به لحاظ سبک‌شناسی لئواسپیتزر و واژگانی که در حبسیّات دو شاعر مزبور به کار گرفته شده می باشد عنوان شاعر شب برای مسعود و عنوان شاعر صبح برای خاقانی برازنده تر می باشد.

3- لحن مسعود به لحاظ سبک‌شناسی از لحن خاقانی عاطفی، صمیمی و سوزناک می باشد و لحن خاقانی به لحاظ چگونگی‌ی اداهای اظهار مطنطن و فاضلانه و به لحاظ زیباشناسی و بلاغت شعر فارسی نسبت به اشعار مسعود سر می باشد.

به مطالعه حبسیّات (= شعرهای زندان) دو شاعر با در نظر داشتن دانش سبک‌شناسی و انواع آن و بر پایه نظریات سبک‌شناسان ایرانی و غیرایرانی مانند، بهار، شمیسا، شفیعی کدکنی، محمد جعفر محجوب و شارل بالی و لئواسپیتزر و ماروزو و … بپردازد. به همین مقصود پژوهشگر به مطالعه حبسیّات دو شاعر در دیوان چاپ‌های یاد شده پرداخت. شیوه‌ی کار بدین گونه می باشد که تمامی ابیات حبسیّه را از دیوان دو شاعر که به نحوی جلب توجّه می‌کردند در برگه‌هایی یادداشت نمود و سپس به تبیین عناصر سبک‌شناسی این ابیات پرداختم. و ابیاتی را که به سبک آذربایجانی و ارّانی مربوط بودند نیز تشریح نمودم. نتیجه‌ی بازیافت این پژوهش که هزاران فیش می باشد به ما می‌گوید که به لحاظ مختصات زبانی بین سبک مسعود سعد سلمان و خاقانی شروانی هیچ تفاوتی وجودندارد. امّا به لحاظ مختصات ادبی و فکری تفاوت بارزی بین سبک دو شاعر هست. که در متن پایان نامه به صورت کامل تشریح گردیده می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- پرسش اصلی پژوهش (مسأله‌ی پژوهش)

1-حبسیات مسعود سعد و خاقانی از منظر سبک‌شناسی چه مختصاتی دارند؟

2- عمده ترین مختصات سبکی (زبانی ،ادبی و فکری) حبسیّات خاقانی و مسعود سعد کدامند؟

2-1- اظهار مسأله

یکی از مسائل مهم در پهنه‌ی ادبیات فارسی که تا به حال چندان مورد اعتناء قرار نگرفته می باشد و جا دارد که با جامعیتی بیشتر به آن پرداخته گردد مطالعه متون متحدالمضمون براساس تحقیقی روشمند و علمی می باشد.

حبسیّه یکی از انواع ادب غنایی می باشد که مبدع آن در ادب فارسی مسعود سعد می باشد از آن روی که هیجده سال از عمر خود را در زندان‌های مختلف به باد داده و به تجربه‌ای تدریجی و دراز مدت و درونی دست یافته می باشد. در قله‌های رفیع بی فریاد، مونس او ستارگان می باشد و با کوه وستاره راز می‌گوید. شعر مسعود در حقیقت نمایی که بقول ارسطو اساس ادبیات می باشد، قیامتی می باشد. به واسطه‌ی همین حقیقت نمایی می باشد که با خواندن اشعار مسعود موی برسر خواننده سیخ می گردد و خواننده با او احساس همدردی (Sympathy) می کند و آه‌های پیاپی از سینه‌ی خود بیرون می‌آورد. خاقانی هم که از شاعران همروزگار مسعود می باشد، به قصد زیارت کعبه بدون اجازه‌ی اخستان شروانشاه از شروان بیرون رفت و به مدت هشت ماه درسال 569 یا 570 به زندان افتاد. در زندان پنج قصیده‌ی غرّا سرود، که از همه مهمتر قصیده‌ی ترسائیّه‌ی اوست. عدم در نظر داشتن این مسائل بر جامعه شناسی ادبی آسیب وارد می کند و ارتباط نسل حاضر را با ادبیات کلاسیک قطع می کند. پس با این وصف گستردگی دامنه‌ی موضوع ما را بر آن می‌دارد که جهت تحقیقی روشمند بر بنیاد روش سبک شناختی متون به مطالعه مقابله‌ای موضوع حبسیّه در دیوان دو شاعر بپردازیم و سؤالاتی را طرح کنیم تا بر اساس این سؤالات مسیر پژوهشم روشن گردد.

3-1- سوابق مربوط

پیشینه پژوهش در این زمینه و در ارتباط با موضوع مورد نظر بسیار اندک و حتی تعداد آن از انگشتان دست نیز کمتر می باشد. در این زمینه تنها منابع فکری ما دیوان خود شعرا و مقدماتی می باشد که مصححین بر این دیوان‌ها نوشته‌اند. مقدمه‌ی دیوان رشید یاسمی، مقدمه‌ی دیوان دکتر مهدی نوریان درمورد‌ی اشعار مسعود سعد و گفتار‌های مرحوم بدیع الزمان فروزانفر درمورد هر دو شاعر و در این اواخر گزیده‌ی مهم اشعار مسعود سعد به خامه‌ی دکتر شمیسا و گفتارهای عالمانه‌ی دکتر زرین کوب در کتاب با کاروان حلّه درمورد‌ی  هر دو  شاعر و از همه مهمتر تبیین قصیده ترسائیه خاقانی به قلم ولادیمیر مینو رسکی روسی الاصل با ترجمه‌ی دکتر زرین کوب ومقدمه دیوان و گزیده‌های شادروان دکتر سید ضیاءالدین سجادی از شعر خاقانی و سرچه‌ی آوا و رنگ به قلم دکتر میر جلال الدین کزازی خاقانی شناس معروف چونان خوان گسترده ای برای این پژوهش بوده می باشد وبه بقیه منابع و مراجع نیز در بخش کتابنامه تصریح گردیده می باشد.

4-1- فرضیه ها

1- در حبسیّات مسعود سعد سلمان عنصر عاطفی و روحیه عاطفی و روحیه غنایی غلبه دارد اما در حبسیّات خاقانی عنصر حماسی و روحیه مقاومت، عنصر عاطفی از نوع غم را تحت تاثیر قرار داده می باشد.

2- در حبسیّات مسعود سعد سلمان رنگ، سایه، شب از عناصر القای معانی می باشد اما در حبسیّات خاقانی رنگ سپید و صبح در القای معانی غلبه دارد.

تعداد صفحه : 96

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی با موضوع کلیله و دمنه

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***