جستجو در سایت :   

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه مشاوره

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مشاوره و راهنمایی

 

موضوع

ارتباط بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده. 1

 

فصل اول : طرح پژوهش

1-1. مقدمه. 3

1-2. اظهار مسئله. 4

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش: 9

1-4. اهداف: 12

1-4-1. هدف کلی: 12

1-4-2. اهداف جزئی: 12

1-5. سؤالات: 13

1-5-1. سؤالات کلی: 13

1-5-2. سؤالات جزئی: 13

1-6. فرضیه‌ها: 13

1-6-1. فرضیه کلی: 13

1-6-2.  فرضیات جزئی: 13

1-6-3. تعریف واژه‌ها واصطلاحات: 14

1-6-4. تعاریف عملیاتی: 14

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1. تصویر بدنی.. 16

2-1-1. علل تصویر بدنی.. 17

2-2. عزت نفس…. 19

2-2-1. علل عزت نفس…. 21

2-3. سازگاری زناشویی.. 22

2-3-1. علل سازگاری زناشویی.. 25

2-4. تحقیقات داخلی.. 29

2-5. تحقیقات خارجی.. 32

 

 

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. روش‌ 36

3-2. جامعه آماری و حجم نمونه. 36

3-3. ابزارگردآوری داده‌ها: 36

3-3-1. پرسشنامه نگرانی از تصویربدنی: 36

3-3-2. پرسشنامه‌ی عزت نفس کوپراسمیت: 37

3-3-3. سازگاری زناشویی انریچ.. 37

3-4. روش اجرا 38

3-4-1. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها 38

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- توصیف ویژگی‌های زمینه‌ای پاسخگویان.. 40

4-1-1. وضعیت سن پاسخگویان: 40

4-1-2. وضعیت اندازه تحصیلات پاسخگویان.. 42

4-2. توصیف وضعیت متغیرها 43

4-2-1. وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان چگونه می باشد؟. 43

4-2-2: وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان چگونه می باشد؟. 45

4-2-3: وضعیت عزت نفس پاسخگویان چگونه می باشد؟. 47

4-3. مطالعه فرضیه اصلی.. 49

4-3-1. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها ارتباط دارد. 49

4-4. مطالعه فرضیه‌های فرعی.. 52

4-4-1. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها ارتباط دارد. 52

4-4-2. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها ارتباط دارد. 55

4-4-3. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها ارتباط دارد. 57

4-4-4. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها ارتباط دارد. 60

4-4-5. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها ارتباط دارد. 62

4-4-6. بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان ارتباط معناداری هست. 65

 

فصل پنجم: بحث در نتایج

5-1. بحث در نتایج.. 68

5-1-1. تصویر ذهنی از بدن و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها ارتباط دارد. 69

5-1-2. تصویربدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آن‌ها ارتباط دارد. 69

5-1-3. تصویر بدنی وعزت نفس زنان باسازگاری در روابط جنسی آن‌ها ارتباط دارد. 69

5-1-4. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراقت آنها ارتباط دارد. 70

5-1-5. تصویربدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام ودوستان آنها ارتباط دارد. 71

5-2. محدودیت‌ها 71

5-3. پیشنهادات… 72

5-3-1. پیشنهادات کاربردی: 72

 

منابع

منابع فارسی: 74

منابع انگلیسی 80

چکیده انگلیسی.. 87

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  88

فهرست جداول

 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 40

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اندازه تحصیلات.. 42

جدول 4-3: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر تصویر بدنی پاسخگویان.. 44

جدول 4-4 توزیع فراوانی وآماره‌های توصیفی سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 46

جدول 4-5: توزیع فراوانی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 47

جدول 4-6. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 49

جدول 4-7. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 50

جدول 4-8. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 52

جدول 4-9. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 53

جدول 4-10. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 55

جدول 4-11. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 56

جدول 4-12. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 58

جدول 4-13. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 59

جدول 4-14. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 61

جدول 4-15. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 61

جدول 4-16. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 63

جدول 4-17. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 64

جدول 4-18: آماره‌های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به ارتباط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان.. 65

 

فهرست نمودارها

 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار 4-1: درصد فراوانی سن پاسخگویان.. 41

نمودار 4-2: درصد فراوانی اندازه تحصیلات پاسخگویان.. 43

نمودار 4-3 درصد فراوانی وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان.. 44

نمودار 4-4 توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان.. 45

نمودار 4-5 درصد فراوانی وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 46

نمودار 4-6: توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 47

نمودار 4-7: درصد فراوانی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 48

نمودار 4-8: توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 48

نمودار 4-9. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 51

نمودار 4-10. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 54

نمودار 4-11. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 57

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

نمودار 4-12. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 59

نمودار 4-13. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 62

نمودار 4-14. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 64

نمودار 4-15: نمودار پراکنش ارتباط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان.. 66

 

 

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین ارتباط تصویربدنی وعزت نفس باسازگاری زناشویی در کارمندان زن متاهل دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده و روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. براساس نمونه‌گیری تصادفی 380 نفر از کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتخاب و با آزمون‌های تصویر بدنی لیتیون و عزت نفس کوپراسمیت و سازگاری زناشویی انریچ مورد آزمون قرار گرفتند،تحلیل داده‌ها با بهره گیری از روش آمار توصیفی،تحلیل رگرسیون، و ضریب همبستگی پیرسون انجام گردید. نتایج نشان داد که بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی ارتباط معکوس و معنادار هست. عزت نفس قدرت تبیین بیشتری نسبت به تصویر بدنی در تفسیر سازگاری زناشویی دارد. از میان مقیاس‌های فرعی سازگاری تصویر بدنی و عزت نفس بالاترین ارتباط را از نوع معکوس با سازگاری زناشویی داشته اند.

سازگاری زناشویی توسط متغیرهای تعارض،  مسائل مالی،  روابط جنسی،  اوقات فراغت،  ارتباط با اقوام و دوستان قابل پیش‌بینی می باشد. و از بین خرده مقیاس‌های فوق بر تربیت و تواما” می‌توان سازگاری زناشویی را پیش‌بینی نمود.

کلید واژه: تصویر بدنی،  عزت نفس،  سازگاری زناشویی.

 

 

1-1. مقدمه

دامنه‌ی تصویر بدنی به گونه‌ای می باشد که افراد ساعتها در مورد تصویر بدنی خود فکر می‌کنند و با تغییر و آرایش و پوشیدن لباس‌های متنوع و قرار گرفتن در وضعیت‌های خاص کوشش در پوشاندن نقائص ظاهری خود دارند که بیشتر زاینده تصویر ذهنی آنان از بدنشان می باشد اسکلافانی[1] (2003،14-1101). نارضایتی از این تصویر بدنی پیامدهای زیرا اظطراب، افسردگی، انزوای اجتماعی، اختلالات روانی، تضعیف خودپنداری و عزت نفس را در پی خواهد داشت (برونل[2]1991،12-1). از نظر سندز[3] (2001،407-397). تصویر بدنی بر اساس یک ساختار چند وجهی مفهوم‌سازی می گردد. در واقع تصویر بدنی مفهوم پیچیده‌ای می باشد که دربرگیرنده عوامل بیولوژیکی، روانشناسی درونی و عوامل اجتماعی خارجی می باشد.

ترکیب ارزیابی‌های ادراکی و نظری ورفتاری و تصویربدنی، عوامل پیش‌بینی کننده بهتری برای اختلالات مربوط وتصویربدنی کوشش برای لاغرشدن واختلالات تغزیه‌ای نسبت به هرکدام از ارزیابی‌ها به تنهایی خواهد بود.

نتایج پژوهش‌ها در چند دهه گذشته نشان می‌دهد که عده زیادی از افراد جامعه به خصوص جمعیت مونث در پی تغییرتصویربدنی خود هستند( مکابی و ریکاردلی[4]  2001،347-335).

در بحث روابط بین فردی،  توجه فرد نسبت به خودارزیابی که از خود دارد تأثیر کلیدی را اعمال می کند. مثلا در روابط بین فردی،  فردی که خود را بسیار نالایق،  زشت و کسل کننده می‌بیند ممکن می باشد از ارتباط با دیگران اجتناب کند و فردی درون گرا گردد اما فردی که خود را جذاب و دوست داشتنی و ارزشمند می‌داند از ارتباط با دیگران استقبال می کند با آنها ارتباط صمیمی مستقر می کند. تفاوت این دو رفتار یعنی اجتناب یا استقبال از ارتباط با مفهوم عزت نفس اجتماعی به خوبی تبیین داده می گردد. عزت نفس اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم ارتباط اجتماعی می باشد ( میلر و دیگران[5] 1995،1:63).

عزت نفس و عزت نفس اجتماعی یعنی درجه‌ی ارزیابی مثبت – منفی یک فرد درمورد عضویت خود در گروههای اجتماعی دارد که این ارزیابی مبتنی بر ارزش‌های خود و درون داده‌های خودش از دیگران و موقعیتهای خاص می باشد ( دانشگاه ایالت آرلیزونا، 2005). عزت نفس به گونه کلی و عزت نفس اجتماعی به گونه خاص متاثر از کیفیت ارتباط نزدیک با دیگران می باشد (لیری، 1999، لیری و داونس[6] 1995، 35-32: 8).

ازدواج یک مؤلفه‌ی بسیار مهم و با ارزش در حیات بشر تعبیر می گردد. ازدواج یک نهاد اجتماعی می باشد که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می‌دهد. به واسطه ازدواج مرد و زن یک نیروی ناشی از غرایز،  آیین محبت و عشق به هم جذب می شوند،  به گونه آزادانه و کامل متعهد یکدیگر شده تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد نمایند. ( احمدی و همکاران،  1384). به این دلیل تنها نظام اجتماعی می باشد که رسما در همه جوام پذیرفته شده می باشد. آن چیز که در ازدواج مهم می‌باشد،  سازگاری و رضایت زناشویی و رضایت ازدواج می باشد سازگاری زناشویی برون سازی زن و شوهر با یکدیگر در هر مقطعی از زمان می باشد (ثنایی، 1379) و فرآیندی می باشد که در طول زندگی زن و شوهر به وجود می‌آید،  زیرا لازمه آن انطباق سلیقه ها،  شناخت صفات شخصیتی،  ایجاد الگوهای مراوده‌ای می باشد ( احمدی و همکاران،  1384). سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر تأثیر می‌گذارد.

[1]. Sclafane

[2]. Bronell

[3]. Sands

[4]. Mccabe & Ricciardelli

[5]. Miller & Rothblum &Brand felicio

[6]. Leary & Downs

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 105

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و

اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***