جستجو در سایت :   

گرایش : تغذیه دام و طیور

عنوان : تأثیر مکمل گیاه دارویی رزماری یا ویتامینE  بر عملکرد و بهبود کیفیت و ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی

دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دانشکده کشاورزی

گروه علوم دامی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور

تأثیر مکمل گیاه دارویی رزماری یا ویتامینE  بر عملکرد و بهبود کیفیت و ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی

استاد راهنما :

 دکتر محمد حسن فولادی

استاد مشاور :

دکتر محمد سالار معینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

در این آزمایش اثرات سطوح مختلف پودر برگ خشک شده گیاه دارویی رزماری (300 ،500 و 700 میلی گرم در کیلوگرم جیره) و ویتامین E (400میلی گرم درکیلوگرم جیره) بر عملکرد جوجه های گوشتی وکیفیت و ماندگاری گوشت از14 تا 42 روزگی مورد مطالعه قرارگرفت. 200 قطعه جوجه خروس گوشتی به 5 تیمار آزمایش اختصاص داده شدند و هر تیمار شامل 4 تکرار و درهر تکرار 10 قطعه جوجه گوشتی قرار داده گردید. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید و تیمارها به مدت 4 هفته با جیره آزمایشی تغذیه شدند و به صورت هفتگی ارزیابی و مقایسه شدند. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش سطح پودر خشک شده برگ گیاه دارویی رزماری در جیره جوجه های گوشتی، میانگین وزن زنده جوجه ها، افزایش وزن و مصرف خوراک در جوجه ها به گونه معنی داری افزایش پیدا نمود ، اما ضریب تبدیل تغییر چندانی نداشت، البته در مجموع بهبود ضریب تبدیل نظاره گردید. سطح گلوتامیک پیرووات ترانس آمیناز کبدی نیز با افزایش سطح رزماری و ویتامین E کاهش پیدا نمود. افزودنی های فوق  بر چربی محوطه بطنی و وزن لاشه شکم خالی تاثیر گذار بود و افزایش معنی داری با افزایش سطوح رزماری و افزودن ویتامین  E نظاره گردید. با افزودن ویتامین E و پودر رزماری کیفیت لاشه و خواص حسی گوشت (تردی، شکنندگی، طعم و بو) بهبود پیدا نمود و اکسیداسیون چربی ها به تعویق افتاد، در نتیجه ماندگاری گوشت افزایش پیدا نمود. غلظت مالون دی آلدهید و عدد TBA در هر سه حالت تغییرات گوشت کاهش پیدا نمود و تأثیر ویتامین E موثر تر بوده می باشد. از نظر اقتصادی در بین تیمارهای مختلف، تفاوت قابل توجهی از نظرهزینه تمام شده وزن نهایی نظاره گردید وکاهش هزینه با افزودن پودر رزماری و ویتامین E به جیره نسبت به گروه شاهد نظاره گردید،که تاثیر مثبت برگ گیاه دارویی رزماری و ویتامین E در تغذیه جوجه های گوشتی را نشان می دهد.

کلیدواژه: پودر برگ رزماری، ویتامینE، اکسیداسیون چربیها، عملکرد جوجه های گوشتی،

کیفیت گوشت.

فهرست

فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………..ا فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………..ج

فهرست شکل ها…………………………………………………………………………………………………….ح

فصل اول پیشگفتار

1-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- هدف از انجام این آزمایش………………………………………………………………………………….4

فصل دوم –  مطالعه منابع

2-1- عوامل فرآیند اکسیداسیون…………………………………………………………………………………..6

2-2- فساد چربی………………………………………………………………………………………………………..6

2-3- آنتی اکسیدانها…………………………………………………………………………………………………..8

2-3-1- انواع آنتی اکسیدانها………………………………………………………………………………………..8

2-3-1-1- انواع آنتی اکسیدانهای سنتزی یا مصنوعی……………………………………………………….8

2-3-2- عوامل پراکسیداسیون………………………………………………………………………………………9

2-3-2-1- فعالیت رادیکالهای آزاد……………………………………………………………………………….9

2-3-2-2- تشکیل رادیکالهای آزاد………………………………………………………………………………9

2-3-2-3- مراحل تشکیل رادیکالهای آزاد بر اثر اکسیداسیون چربی…………………………………10

2-3-2-3-1- مرحله شروع واکنش……………………………………………………………………………..10

2-3-2-3-2- مرحله گسترش…………………………………………………………………………………….10

2-3-2-3-3- مرحله پایانی………………………………………………………………………………………..10

2-3-3- مکانیسم اقدام آنتی اکسیدانها………………………………………………………………………….10

2-3-3-1- شکستن زنجیره………………………………………………………………………………………..10

2-3-3-2- راه بازدارنده…………………………………………………………………………………………….11

2-4- گیاه شناسی رزماری………………………………………………………………………………………….12

2-4-1- اختصاصات رده بندی تیره نعناعیان…………………………………………………………………..12

2-5- خصوصیات عمومی خانواده نعناعیان……………………………………………………………………12

2-6- خصوصیات اختصاصی رزماری…………………………………………………………………………..13

2-7- ترکیبات شیمیایی رزماری………………………………………………………………………………….13

2-8- خواص روغن فرار……………………………………………………………………………………………14

2-9- بازده اسانس حاصل از برگ گیاه رزماری…………………………………………………………….14

2-10- اثر ضد میکروبی رزماری…………………………………………………………………………………14

2-11- اثر آنتی اکسیدانی رزماری……………………………………………………………………………….15

2-12- روش های تعیین سطوح آنتی اکسیدانهای رزماری………………………………………………..16

2-13- ویتامین E……………………………………………………………………………………………………..17

2-13-1- خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین E ………………………………………………………………..17

2-13-2- مواد ضد ویتامین E……………………………………………………………………………………..18

2-14- موردها مصرف رزماری و ویتامین E در تغذیه دام…………………………………………………..18

2-15- مزایای بهره گیری از رزماری به عنوان طعم دهنده در صنعت طیور……………………………….19

2-16- تاثیر طعم دهنده های خوراک بر روی کیفیت گوشت…………………………………………..20

2-17- مطالعه تحقیقات انجام شده پیرامون بهره گیری از رزماری و ویتامین E درجیره های غذایی طیور………………………………………………………………………………………………………………………21

فصل سوم –  مواد و روشها

3-1- زمان ومحل آزمایش…………………………………………………………………………………………25

3-2- مشخصات سالن انجام آزمایش……………………………………………………………………………25

3-3- آماده سازی سالن پرورش………………………………………………………………………………….25

3-4- رعایت پیشگیری از بیماریها در طول دوره پرورش………………………………………………….26

3-5- تهیه جوجه ها و چگونگی انتقال آنها به سالن مرغداری………………………………………………….26

3-6- برنامه های مدیریتی کنترلهای روزانه…………………………………………………………………….26

3-6-1- کنترل دمای سالن…………………………………………………………………………………………26

3-6-2- کنترل رطوبت……………………………………………………………………………………………..26

3-6-3- کنترل تهویه………………………………………………………………………………………………..27

3-6-4- کنترل سیستم روشنایی…………………………………………………………………………………..27

3-6-5- کنترل سیستم آبخوریها………………………………………………………………………………….27

3-6-6- کنترل مصرف آب و دان……………………………………………………………………………….28

3-6-7- برنامه واکسیناسیون……………………………………………………………………………………….28

3-6-8- تهیه مواد اولیه خوراک پایه…………………………………………………………………………….28

3-7- تهیه پودر گیاه دارویی رزماری و ویتامین E…………………………………………………………..28

3-8- تعیین مواد متشکله پودر رزماری در آزمایشگاه………………………………………………………29

3-8-1- برآورد بازده استخراج……………………………………………………………………………………29

3-9- نتایج مربوط به تعیین مواد مغذی گیاه دارویی رزماری…………………………………………….30

3-10- تعیین مواد مغذی گیاه رزماری در آزمایشگاه……………………………………………………….31

3-11- جیره ها و مواد خوراکی مورد بهره گیری………………………………………………………………..31

3-12- صفات مورد اندازه گیری…………………………………………………………………………………33

3-12-1- افزایش وزن جوجه ها………………………………………………………………………………….33

3-12-2- خوراک مصرفی…………………………………………………………………………………………33

3-12-3- ضریب تبدیل غذایی……………………………………………………………………………………33

3-12-4- مقادیر وزنی قسمتهای مختلف لاشه………………………………………………………………..33

3-12-5- اندازه گیری خصوصیات کیفی گوشت…………………………………………………………..34

3-12-6- فرا سنجه های خونی……………………………………………………………………………………34

3-12-7- اندازه گیری مقداراسید تیو باربیتوریک)   (TBA……………………………………………..34

3-12-7-1- محاسبه  TBAبا روش Lunch & Feri……………………………………………………….34

3-12-7-2- محاسبه اسید تیوباربیتوریک (TBA ) به روش تارلادجیس………………………………35

3-13- برآورد اقتصادی…………………………………………………………………………………………….36

3-14- طرح آماری و روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………..36

فصل چهارم نتایج و بحث

4-1- وزن بدن…………………………………………………………………………………………………………38

4-2- افزایش وزن…………………………………………………………………………………………………….42

4-3- خوراک مصرفی………………………………………………………………………………………………43

4-4- ضریب تبدیل…………………………………………………………………………………………………..45

4-5- وزن لاشه و اندام ها…………………………………………………………………………………………..46

4-6- فرا سنجه های خونی…………………………………………………………………………………………47

4-7- تخمین ارزش اسید تیوباربیتوریک (TBA)…………………………………………………………….48

4-7-1- محاسبهTBA  درگوشت تازه………………………………………………………………………….48

 4-7-2- محاسبه TBAدر گوشت منجمد پس از دو هفته انجماد………………………………………49

4-7-3- محاسبه TBAدرگوشت منجمد پس از رفع انجماد و پس از حرارت دادن……………….49

4-8- برآورد اقتصادی……………………………………………………………………………………………….51

نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………….52

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..52

فصل پنجم   منابع و ضمائم

منابع……………………………………………………………………………………………………………………….54

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..62

مقدمه:

تغذیه علمی می باشد که احتیاجات کمی و کیفی غذای بشر و حیوانات را معین می کند. امروزه با تمام پیشرفتهایی که در شئون مختلف حیات آدمی پدیدار گشته، مسئله تغذیه از نظر اقتصادی و اجتماعی در درجه اول اهمیت در جوامع بشری قرار گرفته می باشد. به طوری که سطح تمدن و درجه موفقیت اجتماعی و پیشرفت هر جامعه‌ای را از چگونگی تغذیه آنها مورد ارزیابی قرار می‌دهند. از آنجائیکه سلامتی، پویایی و شکوفایی استعدادهای هر جامعه، در گرو تغذیه صحیح و کافی، به ویژه پروتئین حیوانی افراد آن جامعه می باشد، پس تامین پروتئین حیوانی در توسعه هر چه بیشتر دامپروری، به ویژه در صنعت پرورش طیور، ضرورت انکار ناپذیری را پیدا می کند. پرورش طیور چنانچه بر روی اصول علمی و صحیح استوار گردد به آسانی می‌تواند جوابگوی قسمت زیادی از احتیاجات پروتئینی کشور ما باشد.

هدف از تنظیم جیره جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخمگذار، تامین غلظت مطلوب مواد مغذی با قیمت منطقی جهت رشد و تولید مطلوب و بهره وری مطلوب از خوراک می‌باشد. به مقصود اطمینان از بلع، هضم، حفاظت از تخریب، جذب و انتقال مواد مغذی به داخل سلولهای بدن، گاهی علاوه بر مقادیر مطلوب و متعادل مواد مغذی، از بعضی افزودنیهای خوراکی غیرمغذی درجیره بهره گیری می گردد،که در جهت تغییر سوخت و ساز جوجه ها به مقصود رشد بهتر یا تولید محصولات نهایی مطلوب‌تر در خوراک می‌باشد.

مهمترین روابط متقابل موثر بر احتیاجات مواد مغذی ، انرژی و پروتئین، تغذیه و بیماری، انواع مختلف تنشها، عوامل موثر برکیفیت و ماندگاری گوشت و تخم مرغ می باشد. در گوشت و فرآورده‌های گوشتی اکسیداسیون چربی یکی از مهمترین علت های افت کیفیت می باشد، زیرا باعث فساد گوشت و ایجاد بی رنگی می گردد و این تغییرات سبب عدم پذیرش گوشت و فرآورده‌های آن از طرف مصرف کننده می گردد. نشان داده شده که بر اثر این تغییرات فروش گوشت به اندازه 4/5 درصد و فرآورده‌های آن 7/3 درصدکاهش می‌یابد. در صنعت گوشت و فرآورده‌های گوشتی برای کاهش این تغییرات از افزودنی‌های مصنوعی با خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار بهره گیری می گردد. اما در دهه اخیر به دلیل نظاره خطر سرطان‌زایی و انزجار مصرف کننده‌ها، از این افزودنی‌های مصنوعی کمتر بهره گیری می گردد و برای افزایش عمر ماندگاری و سلامتی غذا می‌توان از افزودنی‌های طبیعی با خاصیت آنتی اکسیدانی بهره گیری نمود (بوتسوگلو[1] و همکاران، 2007). همچنین در گوشت و فرآورده‌های گوشتی علاوه بر اکسیداسیون چربی و بی رنگ شدن، رشد میکروارگانیسم های مولد فساد نیز یکی دیگر از علت های افت کیفیت می باشد که برای حفظ کیفیت از افزودنی‌های مصنوعی با خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی در سطح وسیعی بهره گیری می گردد که نیاز به جایگزینی طبیعی برای آنهاست. در سالهای اخیر تحقیقات گسترده‌ای به مقصود به کارگیری این ترکیبات در مواد غذایی به جای آنتی اکسیدانهای مصنوعی به مورد اجرا قرار گرفته می باشد. نکته در خور توجه در مورد آنتی اکسیدانهای طبیعی آن  می باشد که نه تنها فاقد زیانهای آنتی اکسیدانهای مصنوعی هستند (برای مثال مورد هایی از سرطان‌زایی در حیوانات آزمایشگاهی نظاره شده می باشد) بلکه مصرف آنها می‌تواند به حفظ تامین سلامت بیشتر برای بشر بینجامد.

خوشبختانه به علت شرایط اقلیمی مناسب و سایر فاکتورهای خاص جغرافیایی دیگر و محدود بودن اراضی کشاورزی و کمبود آب در کشور کوشش شده تا منابع جدید خوراکی موجود در کشور شناسایی و مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گیرد. در این راستا بهره گیری از گیاهان دارویی می‌تواند کاربرد داشته باشد زیرا در بسیاری از نقاط کشور به فراوانی قابل کشت هستند. اطلاعات مربوط به اثرات و خواص گیاهان دارویی از زمانهای دور سینه به سینه منتقل گشته، با آداب و سنت های قومی نیز در آمیخته، سرانجام با زحمت زیاد از طریق تجربه‌های مدید، اثرات و خواص آنها در اختیار نسل های معاصر قرار گرفته می باشد. بیش از سه هزار سال پیش از میلاد مسیح از گیاهان دارویی به عنوان دارو بهره گیری کرده‌اند. مردم یونان باستان خواص دارویی بعضی از گیاهان را به خوبی می‌دانسته‌اند. بهره گیری صحیح از این گیاهان دارویی مستلزم شناخت و مطالعه دقیق ترکیبات شیمیایی موجود درآنهاست. از طرف دیگر با توسعه داروهای سنتتیک بهره گیری از داروهای گیاهی تا اندازه‌ای منسوخ گردید، اما عوارض جانبی زیاد و نامطلوب داروهای سنتتیک و عدم سازگاری آنها با طبیعت جانداران سبب گردید تا در پی جایگزینی مناسب برای آنها باشیم . بهره گیری صحیح از این گیاهان دارویی مستلزم شناخت و مطالعه دقیق ترکیبات شیمیایی موجود درآنهاست. از قرن نوزدهم کوشش جهت استخراج مواد موثراز گیاهان دارویی و تعیین معیار برای مصرف شروع گردید. در شعری منسوب به نظامی یک تعریف عام برای گیاهان دارویی ارائه شده می باشد:

نروید بر زمین هیچگاه گیاهی                                                            که ننوشته می باشد بر برگش دوایی

مهمترین ویژگی گیاهان دارویی را طبق فصلنامه گیاهان دارویی، به تبیین زیر می‌توان اختصار نمود:

1- در پیکره این گیاهان مواد خاصی ساخته و ذخیره می گردد که این مواد خواص متعددی دارند ماده موثرفعال به اندازه بسیار کم ساخته می گردد.

2- ممکن می باشد اندام خاصی زیرا ریشه، ساقه، برگ، گل وغیره حاوی مواد موثره مورد نظر باشند و ممکن می باشد نتوان  تمام اندام گیاه را منبع دارویی دانست.

3- معمولا از اندام مورد نظر به صورت تازه بهره گیری نمی‌گردد. بایستی تحت تاثیر عملیات خاصی زیرا تمیز کردن، هوا خوردن، خشک کردن و یا استخراج و تصفیه قرار گرفته و سپس مورد بهره گیری واقع شوند.

 4- گیاهان دارویی حاوی مواد موثره در موردها خاص قابل بهره گیری‌اند.

علت های رویکرد جهانی به گیاهان دارویی شامل موردها زیر می باشد:

1- تهیه بعضی از مواد موثره به گونه مصنوعی امکان پذیر نیست و تنها به صورت طبیعی از گیاهان قابل استخراج می باشد.

2- مواد دارویی مصنوعی (شیمیایی) هر چند به گونه سریع اثر می‌بخشند و دارای یک تاثیر مشخص می‌باشند، اما در اکثر موردها عوارض جانبی نامطلوبی به جای می‌گذارند در حالی که مواد گیاهی تاثیر مفید و اثرات جانبی خوبی بر سلامتی دارند.

3- مواد موثرگیاهان اشتها آور هستند و سبب هضم مواد غذایی و سلامت کار دستگاه گوارش می شوند.

1-2- هدف از انجام این آزمایش:

این پایان نامه کوشش داشته که جیره ایده‌آلی که برطرف کننده تمام مواد مغذی و احتیاجات حیوانی باشد و در نهایت باعث کاهش هزینه تولید و بهر‌ه‌وری خوراک گردد را تنظیم نماید و به اثرات بهره گیری از گیاه دارویی رزماری و ویتامین E به عنوان آنتی اکسیدانهای طبیعی در تغذیه طیور گوشتی به مقصود ارزیابی کیفیت و ماندگاری گوشت و عملکرد جوجه‌های گوشتی به عنوان جایگزینی مناسب و فراوان به جای آنتی اکسیدانهای مصنوعی و گران قیمت رایج بپردازد. از آنجا که منبع مهم آنتی اکسیدانهای طبیعی، گیاهان هستند رزماری به عنوان گیاهی شناخته می گردد که بالاترین خواص آنتی اکسیدانی را دارد. در این طرح کوشش شده تمام عواملی که موجب بهبود راندمان مصرف خوراک و بهره‌وری آن در طیور می گردد مد نظر قرار دهد. تا بتوان توصیه‌ای علمی بر پایه تحقیقات انجام گرفته در گذشته و حال را برای تهیه و آماده سازی جیره جوجه‌های گوشتی و بهبود روز افزون کیفیت گوشت ارائه داد. پس این آزمایش با در نظر داشتن عوامل یاد شده در بالا به مقصود مطالعه اهداف ذیل طراحی و اجرا شده می باشد:

1- مطالعه کیفیت و ماندگاری گوشت پس از کشتار و در دماهای مختلف

2- مطالعه تغییرات اکسیداسیون چربیها پس از کشتار، پس از دو هفته انجماد و پس از مطالعه گرمایی       

3- مطالعه افزایش وزن و راندمان غذایی و مصرف خوراک در جوجه‌های گوشتی در طول آزمایش

تعداد صفحه :74

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:اثر کاهش رطوبت داخلی بذر بر کیفیت جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی، مازودار و ویول

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***