جستجو در سایت :   

دانشگاه شهید باهنر کرمان

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

 گرایش دامپزشکی

موضوع:

مطالعه تغییرات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و پاتولوژیک در بزهای آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس

استاد راهنما:

محمد حسین رادفر

استاد مشاور:

رضا خیراندیش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 مطالعه تغییرات خون شناسی, بیوشیمیائی و پاتولوژیک در بزهای آلوده  به سیستی سرکوس تنیوکولیس  

سیستی سرکوس تنیوکولیس مرحله  متاسستود تنیا هیداتیژنا در ایران اندمیک می باشد. مهاجرت این انگل در بافت کبد باعث تورم ضربه ای در کبد و مرگ حیوانات جوان می گردد. در 50 بز آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس در مقایسه با 50 بز غیر آلوده به کیست, تغییرات خون شناسی, بیوشیمیائی و پاتولوژیک مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های خون و کبد از کشتارگاه کرمان گرفته گردید. نمونه های خون در آزمایشگاه مورد واکاوی قرار گرفت و نمونه های کبد جهت مطالعه ضایعات پاتولوژیک مطالعه شدند. در حیوانات آلوده به گونه معنی داری در تعداد گلبولهای قرمز, اندازه هموگلوبین, حجم کلی سلولهای خونی و پروتئین کل کاهش  و در تعداد گلبولهای سفید, آسپارتات آمینوترانسفراز, آلانین آمینوترانسفراز آلکالین فسفاتاز و بیلی روبین افزایش نظاره گردید. اندازه گلوکز, کراتینین میانگین حجم گلبولهای قرمز و میانگین غلظت هموگلوبین در بزهای آلوده به کیست در مقایسه با بزهای گروه غیر آلوده به کیست تغییری نظاره نشد. ضایعات میکروسکوپی کبد شامل کانونهای بزرگ و متحدالمرکز خونریزی در مرحله مهاجرت انگل و کاهش تعداد هپاتوسیتها, اتساع سینوزوئیدها, حضور سلولهای اماسی در فضاهای پورتال و تشکیل کیست انگلی دو لایه بود.

این مطالعه نشان داد که کیست سیستی سرکوس تنیوکولیس یک مشکل جدی در گله های بز بوده و تولیدات دامی را تحت تائیر قرار می دهد.

کلید واژه: فاکتورهای بیوشیمیایی، خون شناسی، پاتولوژیکی.

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و هدف

   1-1 مقدمه و هدف ………………………………………………………………………………………………..1         

فصل دوم کلیات

1-2 طبقه بندی انگل تیناهیداتیژنا…………………………………………………………………………………4

2-2 ریخت شناسی انگل بالغ………………………………………………………………………………………4

3-2 دستگاه ها وبافتهای بدن انگل بالغ………………………………………………………………………….5

4-2 سیستم تولید مثل…………………………………………………………………………………………………7

5-2 تغذیه انگل………………………………………………………………………………………………………10

6-2 متابولیسم…………………………………………………………………………………………………………..11

7-2 چرخه زندگی انگل…………………………………………………………………………………………..12

8-2 بیماریزایی انگل در گوشتخواران…………………………………………………………………………13

9-2 تشخیص آلودگیهای سستود سگ و گربه……………………………………………………………..13

10-2 درمان تنیازیس در گوشتخواران………………………………………………………………………..14

11-2 پیشگیری و کنترل تنیاهیداتیژنا در اندازه نهائی…………………………………………………….15

12-2 اپیدمیولوژی نوزاد سستود در میزبان واسط…………………………………………………………..17

13-2 بیماری زایی متاسستود انگل در اندازه واسط……………………………………………………….18

14-2 تشخیص آلودگی متاسستود در اندازه واسط……………………………………………………….18

15-2 درمان فرم نوزاد در نشخوارکنندگان………………………………………………………………….19

16-2 ایمنی شناسی متاسستود در اندازه واسط……………………………………………………………..19

17-2 واکسیناسیون………………………………………………………………………………………………….21

18-2  شیوع انگل بالغ در دنیا و ایران………………………………………………………………………22

فصل سوم روش کار

1-3  مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………….24

فصل چهارم نتایج

1-4  نتایج……………………………………………………………………………………………………………….28

جداول بیوشیمیایی…………………………………………………………………………………………………..30

جداول خون شناسی ……………………………………………………………………………………………….33

شکل های ماکروسکوپی و میکروسکوپی ………………………………………………………………..34

فصل پنجم بحث

بحث………………………………………………………………………………………………………………37

فصل ششم منابع و ماخذ

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………42

1-1 مقدمه و هدف

        یکی از مهمترین مشکلاتی که جوامع امروزی با آن مواجه می باشد کمبود مواد غذایی خصوصا مواد پروتئینی می باشد.

مهمترین منبع تامین پروتئین انسانی، فراورده های دامی بوده و این در حالی می باشد که بیماریهای انگلی سبب از دست رفتن قسمت مهمی از این سرمایه می شوند.

اهمیت واقعی انگل تنیاهیداتیژنا، خسارت ناشی از رشد نوزاد انگل در بدن میزبان واسط همچون گوسفند، بز، گاو و شتر می باشد. اگرچه حیوانات مبتلا علائمی نشان نمی دهند اما راندمان تولید مطلوب را ندارند. لاشه آلوده به سیستی سرکوس تنیاکولیس درصورت لاغری شدید ضبط کامل یا موضعی می گردد.

نوزاد این متاسستود با مهاجرت در بافت کبدی باعث تغییرات پاتولوژیک در بافت کبد شده و بالتبع تغییرات هماتولوژیک و بیوشیمیایی را به دنبال دارد که این تغییرات می تواند باعث خسارت غیر مستقیم اقتصادی در دام گردد. این تغییرات تا حدودی شبیه به فاسیولیازیس می باشد.

این تغییرات در خوک های آلوده به کیست سیستی سرکوس تنیوکولیس توسطpathak1984  موردمطالعه قرار گرفته اما تا کنون  این تغییرات در بزهای آلوده به کیست سیستی سرکوس تنیوکولیس مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد.

 هدف از این مطالعه مطالعه اندازه تغییرات فاکتورهای خونشناسی، بیوشیمیایی و پاتولوژیک بزهای آلوده به نوزاد تنیا هیداتیژنا می باشد که این طرح می تواند راهنمای خوبی برای مطالعات بعدی در این زمینه باشد. که تشخیص بیماری ناشی از این انگل راحت تر می گردد و در درمان این بیماری کمک زیادی می کند.

1-2 طبقه بندی انگل تیناهیداتیژنا:

دسته: اوسستودا[1]

راسته: تنی ایده آ[2]

خانواده: تنی ایده[3]

جنس: تنیا

گونه: تنیا هیداتیژنا(1)

2-2 ریخت شناسی[4] انگل بالغ:

این کرم بدنی کشیده و بند بند دارد، اندازه کرم بالغ حدود 500-75 سانتی متر می باشد. بطور کلی بدن سستود بالغ از سه قسمت مشخص، سر[5] ، گردن[6] و بندها[7] تشکیل شده می باشد.

سر

سر ساختمان عضلانی می باشد و دارای چهار بادکش (استابولا[8]) می باشد. هر بادکش توسط غشاء پایه از بافتهای زیرین خود جدا می گردد. در بخش راسی اسکولکس اندام دیگری به نام روستلوم[9] دیده می گردد. که از نوع قلاب دار می باشد که اصطلاحاً انگل را تنیای مسلح [10] می نامند و 46-26 قلاب داردکه آنها در دو ردیف قرار گرفته اند. قلابهای روستلوم به کمک عضلات قوی اسکولکس حرکات منظم و هم آهنگ در جهت گریز از مرکز دارند. پس از آنکه اسکولکس محل مناسبی برای چسبیدن در روده پیدا نمود، این حرکات متوقف می گردد(1و30و31 ).

گردن

این قسمت بین اسکولکس و بندها قرار دارد. در  این ناحیه یک توده مرکزی حاوی سلولهای جنینی هست که فعالانه به روش میتوزی تقسیم شده، بندها را به وجود می آورد.(1)

بند

قسمت عمده انگل را بندها تشکیل می دهند. بندهای اولیه بعد از گردن نابالغ، بندهای میانی بالغ و بندهای آخر بارور هستند. بندهای بارور 12 میلی متر طول و 6 میلی متر عرض دارند، رحم در بند بارور دارای 10-6 انشعاب جانبی می باشد و منافذ تناسلی نامشخص هستند. حد فاصل میان بندها، فقط یک شیار سطحی می باشد و تشکیلات بدنی (تگومنت، رشته های عضلانی، مجاری دفعی و رشته های عصبی) بی وقفه در تمام طول کرم امتداد دارند. کرم فاقد دستگاه گردش خون می باشد. سطح بدن مسئول جذب مواد غذایی و پارانشیم مسئول ذخیره مواد غذائی، متابولیسم آنها و فعالیت های انقباضی کرم می باشد و تأثیر عضلات را هم بازی می کند و اندام تناسلی، مجاری سیستم دفعی، رشته های عصبی و رشته های بافت همبند شبکه دار در بین آنها پخش شده اند. درسستودها، اسکلت بندی و دستگاههای گردش خون و گوارش و تنفس وجود ندارد.

در یک مطالعه نشان داده شده می باشد که مقدار عنصر روی (Zn) در ناحیه گردن و بندهای نابالغ بیشتر از بندها بالغ و بندهای حاوی تخم می باشد(13).

3-2 دستگاه ها وبافتهای بدن انگل بالغ:

تگومنت[11]

تگومنت خارجی ترین لایه بدن می باشد که از نظر متابولیکی فعال می باشد و حداقل در جذب مواد غذائی، تنظیم اسمزی، دفع مواد زائد و حفظ کرم در برابر آنزیم ها و سیستم ایمنی میزبان دخالت دارد و ممکن می باشد در برابر واکنشهای دفاعی میزبان مقاومت کند. از طرف دیگر نشان داده شده می باشد که ترشحات تگومنت تأثیر گوارشی دارد.

طبق مطالعه های که توسط میکروسکوپ الکترونی از تگومنت انجام شده می باشد تغییراتی در سطح پوششی آزاد انگل ها دیده شده می باشد که این تغییرات بستگی به قدرت هضمی بافت پوششی دارد و آن به خاطر تغییرات درمحیط اطراف کرم بالغ و لارو تنیا هیداتیژنا می باشد.

پارانشیم[12]

فضای داخلی محصور میان جداره های خارجی بدن، غیر از در قسمتهائی که توسط اندامهای تناسلی، دستگاه تنظیم کننده اسمزی، رشته های عضلانی و بافتهای عصبی اشغال شده از بافت اسفنجی به نام پارانشیم پوشیده می باشد. سلولهای پارانشیم و فضای میان آنها جایگاه ساخت و ذخیره گلیکوژن می باشد(1).

عضلات

عضلات مهم بدنی که در بندها قرار دارند شامل رشته های مرکزی طولی، رشته های عرضی قشری و رشته های طولی و حلقوی می باشد که در سرتاسر بدن کشیده شده می باشد این عضلات از نوع صاف می باشد. رشته های عضلات عمده بدنی دارای حرکات آرامی هستند. کار اصلی آنها ایجاد نیروی انقباضی دراز مدت می باشد و پیش روی حرکات دودی روده میزبان مقاومتی به وجودمی آورد(1).

سیستم عصبی

سیستم عصبی سستودها ساده می باشد و یک اتساع در ناحیه قدامی کرم شامل دو عقده مغزی و یک پیوندگاه رابط تشکیل شده می باشد. رشته های عصبی از این محل به تمام بدن کشیده می گردد(1).

سیستم دفعی[13] (پروتونفرید یائی)

سیستم پروتونفریدیا در سستودهای بالغ از سه قسمت تشکیل شده می باشد:

  • سلولهای شعله، این ساختمان ها در تمام بندها و اسکولکس پراکنده هستند و احتمالاً برای ورود مایعات خارج به داخل سیستم وبه جریان انداختن مایع در داخل سیستم تأثیر صافی را دارند.
  • لوله های باریک به اندازه های مختلف که سلولهای شعله را به مجاری جمع آوری کننده مربوط می سازد.
  • تعدادی (اکثراً چهار) لوله جمع آوری کننده که در تمام طول کرم امتداد می یابد و در لبه خلفی بند آخر به خارج باز می گردد(1).

4-2 سیستم تولید مثل

اکثر سستودها دو جنسی هستند، این انگل نیز دو جنسی می باشد در هر بند بالغ یک دستگاه تناسلی ماده و مجاری وابسته به آن و تعداد زیادی بیضه و مجاری وابسته به آن وجود دارند. این دو ارگان در لبه بند توسط منفذ تناسلی مشترک به هم وصل می شوند. منافذ تناسلی فرد متناسب و نامرتب می باشد این اندامها در پارنشیم ویژه ذخیره کربوهیدرات ها و چربیها احاطه شده اند(1).

دستگاه تناسلی نر

در هر بند آغاز اندام تناسلی نر تولید می گردد. تعداد بیضه های هر بند ممکن می باشد بیش از صد بیضه باشد. در داخل بیضه ها اسپرماتوزوئید تولید شده به درون مجاری آوران هدایت می گردد از بهم پیوستن این مجاری، مجرای وابران به وجودمی آید. مجرای اخیر به طرف منفذ تناسلی مشترک امتداد یافته به اندام تناسلی نر (سیر[14]) ختم می گردد. هنگام جفتگیری سیر وارد منفذ تناسلی ماده شده و اسپرم را وارد آن می کند(1).

دستگاه تناسلی ماده

دستگاه تناسلی ماده از تخمدان، رحم، اووتیپ، غدد ویتلوژن، مخزن دریافت کننده اسپرم و مهبل تشکیل شده می باشد وظیفه تخمدانها تولید اووسیت می باشد. اووتیپ معمولاً محل تشکیل تخم و پوسته آن می باشد. غدد ویتلین[15] که از گروهی غدد نسبتاً بزرگ تشکیل شده می باشد سلول های تولید می کند که پس از تشکیل زیگوت[16] در اووتیپ موادی جهت تشکیل پوسته خارجی تخم از خود دفع می کند.

غدد مهلیس[17] که اطراف اووتیپ را اشغال کرده اند، غدد تک سلولی هستند که احتمالاً ترشحات آن در تشکیل پوسته خارجی تخم دخالت دارند و برای لغزنده نگه داشتن تخم تا رسیدن آن به رحم موادی ترشح می کند.

رحم[18] از اووتیپ به وجودمی آید و با آن در ارتباط می باشد و تخمها در آن ذخیره
می شوند. در بند بارور رحم دارای انشعاباتی پر از تخم می گردد(1).

تعداد صفحه :56

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه ضایعات پاتولوژیکی و مرحله ی توقف رشدلاروی درنماتود پارابرونما اسکریابینی درگوسفندان و بزان

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: پزشکی