جستجو در سایت :   

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه مدیریت ورزشی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان

استاد راهنما:

دکتر کوروش قهرمان تبریزی

استاد مشاور:

دکتر اسماعیل شریفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه عوامل موثر در توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر پیمایشی بود و جامعه آماری آن شامل جمعیت بالای 14 سال شهر کرمان بودند که از جامعه مورد نظر تعداد 650 نفر نمونه پژوهش را تشکیل دادند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس مطالعه جامع منابع بود که روایی و پایایی آن بر اساس روش های رایج مورد مطالعه قرار گرفت. دادهای پژوهش با بهره گیری از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 979/53 درصد از کل واریانس ها مربوط به 3 عامل بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد که بین عوامل موثر بر توسعه بهره گیری از  دوچرخه در شهر کرمان تفاوت معناداری وجود داشت. به گونه ای که عامل ایمنی بیشترین اهمیت را در توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان دارا می باشد و عامل امکاناتی-تسهیلاتی دارای کمترین اهمیت می باشد. پس لزوم در نظر داشتن عامل ایمنی به مقصود رونق دوچرخه سواری در شهر کرمان ضروری می باشد.

کلمات کلیدی: عوامل موثر ،  توسعه ، دوچرخه سواری ، شهر کرمان

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

فصل اول طرح پژوهش

1-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….   2

1-2)اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………..   5

1-3)اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………   8

1-4)اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….   10

1-4-1)هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………….   10

1-4-2)اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………..   10

1-5)فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..   10

1-6)محدوده پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..   10

1-7)محدودیت های غیر قابل کنترل ………………………………………………………………………………………….   11

1-8)تعریف اصطلاحات و واژه ها ……………………………………………………………………………………………..   11

1-8-1)تعریف نظری اصطلاحات و واژه ها …………………………………………………………………………………   11

1-8-2)تعریف عملیاتی اصطلاحات و واژه ها ……………………………………………………………………………..   11

فصل دوم-مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………   14

2-2)جهان کنونی و حمل ونقل …………………………………………………………………………………………………   14

2-3)انواع سیستم های حمل و نقل شهری ……………………………………………………………………………………   15

2-3-1)مترو …………………………………………………………………………………………………………………………   15

2-3-2)قطار سبک شهری ………………………………………………………………………………………………………   15

2-3-3)منوریل ……………………………………………………………………………………………………………………..   16

2-3-4)تراموا ……………………………………………………………………………………………………………………….   17

2-3-5)اتوبوس …………………………………………………………………………………………………………………….   17

2-3-6)تاکسی و خودروهای شخصی ……………………………………………………………………………………….   17

2-3-7)دوچرخه …………………………………………………………………………………………………………………..   17

2-4)سهم انواع سیستم های حمل ونقل در حمل ونقل شهری چندین کشور جهان……………………………..   18

2-5)مقایسه اثرات حمل و نقل های گوناگون بر محیط ………………………………………………………………..   19

2-6)تعریف دوچرخه ……………………………………………………………………………………………………………   19

2-7)فواید ارتقاء فرهنگ بهره گیری از دوچرخه …………………………………………………………………………….   20

2-8)تاریخچه دوچرخه سواری ……………………………………………………………………………………………….   20

2-8-1)سابقه تاریخی بهره گیری از دوچرخه در جهان …………………………………………………………………….   21

2-8-2) سابقه تاریخی بهره گیری از دوچرخه در ایران …………………………………………………………………….   21

2-9)وضعیت دوچرخه سواری در جهان ……………………………………………………………………………………   23

2-9-1)ایران ……………………………………………………………………………………………………………………….   23

2-9-2)امریکا ……………………………………………………………………………………………………………………..   24

2-9-3)کانادا ………………………………………………………………………………………………………………………   26

2-9-4)هلند ………………………………………………………………………………………………………………………..   27

2-9-5)آلمان …………………………………………………………………………………………………………………….   27

2-9-6)فرانسه ……………………………………………………………………………………………………………………   28

2-9-7)بلژیک ……………. …………………………………………………………………………………………………….. 28

2-9-8)استرالیا …………………………………………………………………………………………………………………..   29

2-9-9)نیوزلند …………………………………………………………………………………………………………………..   29

2-9-10)سوئد …………………………………………………………………………………………………………………..   29

2-9-11)انگلستان ………………………………………………………………………………………………………………   30

2-9-12)دانمارک ……………………………………………………………………………………………………………..   30

2-10)اهداف کلیدی و خصوصیات برنامه ها و سیاست های ملی در توسعه دوچرخه سواری ……………   31

2-11)تحقیقات انجام گرفته در مورد دوچرخه سواری ………………………………………………………………   33

2-11-1)تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………….   33

2-11-2)تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………..   34

2-12)جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………..   36

فصل سوم-روش شناسی پژوهش

3-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..   39

3-2)روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….   39

3-3)جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………   39

3-4)متغیرهای وارد بر پژوهش ………………………………………………………………………………………………..   40

3-5)روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………   40

3-6)روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….   40

3-7)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………….   40

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….   42

4-2)یافته های توصیفی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….   42

4-2-1)توصیف وضعیت سنی گروه مطالعه ………………………………………………………………………………   42

4-2-2)توصیف جنسیت گروه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………   43

4-2-3)توصیف وضعیت تحصیلات گروه مورد مطالعه ………………………………………………………………   43

4-2-4)توصیف وضعیت شغلی گروه مورد مطالعه ……………………………………………………………………..   44

4-2-5)توصیف وضعیت درآمد گروه مورد مطالعه …………………………………………………………………….   45

4-2-6)توصیف وضعیت برآورد افراد از آمادگی جسمانی خود برای انجام دوچرخه سواری……… ……..   45

4-2-7)توصیف اندازه مالکیت دوچرخه شخصی گروه مورد مطالعه ………………………………………………   46

4-2-8)توصیف وضعیت توان خرید دوچرخه ……………………………………………………………………………   47

4-2-9)توصیف وضعیت علاقه مندی افراد به انجام دوچرخه سواری ……………………………………………..   48

4-2-10) وضعیت استقبال پاسخ دهندگان در صورت راه اندازی ایستگاه ها…………………………………….   48

4-2-11) توصیف نظر پاسخ دهندگان در مورد تاثیر برنامه ریزی های دولت  ………………………………….   49

4-3)تحلیل عاملی …………………………………………………………………………………………………………………   49

4-4)آزمون فرضیه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………   56

 پنجم-بحث و نتیجه گیری

5-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………   63

5-2)اختصار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………   63

5-3)بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….   65

5-4)پیشنهادات برخاسته از پژوهش ………………………………………………………………………………………….   69

5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………………   70

مقدمه                                           

اختراع اتومبیل و پیشرفت صنعت یا به تعبیری دیگر انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، یکی از نقاط عطف زندگی بشری بوده و پس از این اختراع دگرگونی هایی در همه جنبه های زندگی بشر حاصل گردیده می باشد. اختراع اتومبیل و ورود آن به شهرها در جنبه های مختلف زندگی شهری تأثیر به سزایی داشته و با افزایش سرعت جا به جایی در شهرها، چهره ای دگرگون از شهرها پدیدار ساخته و بر همه کارکردهای شهری به نحوی تاثیر گذار بوده می باشد. به علاوه ترویج و افزایش سیستم های حمل و نقل موتوری در شهرها، علاوه بر مصرف انرژی های تجدید ناپذیر باعث آلودگی محیط زیست شده، سلامت و نشاط افراد را تهدید می کند(احمدی و حبیب،1385).

گسترش بی رویه بهره گیری از اتومبیل در شهرها و پیامدهای ناشی از آن، زیرا آلودگی صوتی و هوا، محدودیت منابع انرژی و از بین رفتن کالبد شهرها توجه برنامه ریزان شهری و حمل و نقل را بیش از پیش به گزینه دیگر حمل و نقل غیرموتوری(دوچرخه سواری و پیاده روی) معطوف کرده می باشد. در این بین تردد دوچرخه و برنامه ریزی برای آن، گزینه ای می باشد که مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته می باشد و از ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، آرام سازی ترافیک و سلامت جسمی و روحی شهروندان حایز اهمیت می باشد (صادقی،1384).

دوچرخه وسیله ی نقلیه ای سبک می باشد و دارای 2 چرخ که به کمک نیروی عضلات پا حرکت می کند و دارای انواع مختلفی می باشد. این وسیله تأثیر غیر قابل انکاری در توسعه فعالیت های گردشگری، افزایش ارزش زمین، اشغال کمتر فضای شهری، جذب صنایع، افزایش اشتغال و تجارت محلی را اعمال می کند (خادم الحسینی و همکاران،1389).

ارزان بودن نسبی آن سبب می گردد که غالب افراد جامعه بتوانند آن را تهیه کنند. دوچرخه از نظر مصرف انرژی با صرفه ترین وسیله نقلیه می باشد. انرژی ای که بشر برای راندن آن طی مسافتی تقریباً معادل 400 کیلومتر صرف می کند فقط برابر با انرژی یک لیتر بنزین می باشد(حاتمی نژاد و اشرفی،1388).

گزارش شده می باشد که مطبوع ترین و در دسترس ترین شکل از فعالیت ورزشی، دوچرخه سواری می باشد که خطر مرگ و میر، خطر حمله قلبی و مقدار کلسترول را کاهش و سبب افزایش عملکرد قلب وعروق می گردد(برون[1] و همکاران، 2009). بهره گیری از دوچرخه، فعالیت ورزشی را وارد به امور عادی روزانه کرده و همچنین می تواند به کاهش ازدحام اتومبیل ها، ترافیک و کاهش آلودگی صوتی کمک کند (سو[2] و همکاران،2010). به علاوه فواید دیگری مانند اثر مثبت در فعل و انفعالات اجتماعی، اخلاق و اعتماد به نفس، سطوح افسردگی و استرس در اثر بهره گیری از دوچرخه مشخص شده می باشد(برون و همکاران،2009). به گونه کلی دوچرخه سواری فواید اجتماعی، محیطی، انرژی، فردی و اقتصادی به واسطه کاهش بهره گیری از وسایل موتوری را دارد و سبب تندرستی در بهره گیری کنندگان می گردد(پارکینا و میرز[3]،2010). در حالیکه پیش روی بهره گیری از وسایل موتوری تاثیر مهمی در تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوای محل، آسیب یا مرگ پیاده روها، کاهش فعالیت ورزشی و چاقی را دارد(مایباچ[4] و همکاران،2009).

با در نظر داشتن اینکه سبک زندگی مردم به طرف سبک زندگی غیر فعال شتابی تند گرفته و پیامد های ناشی از آن مانند چاقی، اضافه وزن و…. می باشد. حمل و نقل فعال یک روش مناسب برای جدایی از این نوع سبک زندگی می باشد . حمل و نقل فعال شامل دوچرخه سواری و پیاده روی می باشد که  افراد را درگیر می سازد  تا از انرژی خودشان در انتقال از یک مکان به مکان دیگر بهره گیری کنند (استینبچ[5] و همکاران،2011).

سیستم تردد با دوچرخه در سه دهه ی اخیر به گونه جدی در کشورهای اروپایی، ایالات متحده و بعضی از کشورهای آسیایی وارد سیستم حمل و نقل درون شهری گردیده می باشد و جای خود را در این سیستم تثبیت کرده می باشد. اما در کشور مان با وجود معضلات ناشی از ازدیاد وسایل نقلیه موتوری خصوصا، در شهرهای بزرگ عملا توجهی به برنامه ریزی تردد دوچرخه نشده می باشد(صادقی،1384).

تحقیقات در ایالات متحده نشان می دهد تعداد کل سفرهای دوچرخه در ایالات متحده از سال 1997 تا سال 2009 چندین برابر شده و از طرفی سهم دوچرخه سواری در کل سفرها به دو برابر رسیده می باشد(رایبارزیک و چانگشان[6]،2010).

در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند هلند با فراهم آوردن امکانات و دسترسی رایگان و ارزان قیمت دوچرخه ،سیستم های حمل و نقل را با سیستم دوچرخه سواری گره زده اند.این عوامل منجر به کاهش بهره گیری از خودرو در سفرهای کوتاه، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی صوتی و آلودگی هوا خواهد گردید (پایگاه اطلاعاتی سیتی بایک ایران).

در کشور استرالیا زیر ساخت های دوچرخه سواری، ایمنی و ترافیک، تراکم جمعیت،مالکیت خودرو، ترافیک جاده، برنامه های تبلیغاتی و آموزشی، توپوگرافی و آب و هوا برای گسترش دوچرخه سواری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. برنامه ریزی دولت استرالیا با در نظر داشتن این نتایج ، باعث افزایش چشمگیر بهره گیری از دوچرخه برای سفرهای کاری و تفریحی در شهرهای ملبورن و سیدنی از سال (2001تا2009)گردید(پوچر، جررارد و گرویس[7]،2011).

اما در ایران شهر اصفهان به عنوان یکی از مهمترین کلان شهرهای کشور جهت توسعه حمل ونقل غیر موتوری در تیرماه 1388 اولین ایستگاه دوچرخه را در هسته ی مرکز شهر راه اندازی نموده و خدمات آن به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار گرفت. در حال حاضر اصفهان با داشتن 15 ایستگاه دوچرخه در هسته مرکزی شهر مانند شهرهای پیشرو در زمینه توسعه حمل و نقل موتوری به شمار می آید(کلینی،1389).  به غیر از اصفهان کوشش هایی در تهران و جزیره کیش و چند شهر دیگر ایران انجام شده می باشد(پایگاه اطلاعاتی سیتی بایک ،نصیری،1385).

عواملی درانجام دوچرخه سواری تاثیر گذار می باشد ، مانند می توان به عوامل فرهنگی ، ایمنی ، تجهیزاتی و زیر ساختی، اقتصادی ، آب و هوایی ، فردی ، ساختار ترافیک ، موانع طبیعی ، موانع مصنوعی تصریح نمود(حاتمی نژاد و اشرفی،1388). با در نظر داشتن پراکندگی این عوامل ، بومن[8] و همکاران (2008) عوامل موثر در دوچرخه سواری را به 5 مورد تقسیم کردند: عوامل شخصی،عوامل اجتماعی و فرهنگی،عوامل محیطی،عوامل ایمنی وعوامل سیاستی و مقرراتی.

با در نظر داشتن تعدد عوامل یاد شده و اندازه تاثیرگذاری متفاوت آنها در جوامع مختلف این پژوهش بر آن می باشد تا عوامل موثر بر دوچرخه سواری و اندازه تاثیر هر کدام از عوامل را در شهر کرمان مورد مطالعه  قرار دهد.

تعداد صفحه :92

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: تربیت بدنی