جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی 

گرایش : آلی

عنوان : سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازید

دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دانشکده علوم

بخش شیمی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد شیمی آلی

سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازید/تیوسمی کاربازید در حضور کاتالیزور لانتانیوم تری کلراید

 استاد راهنما :

دکترعصمت توکلی نژاد کرمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

با در نظر داشتن آلودگی محیط زیست و توسعه شیمی سبز و توصیه به کاهش بهره گیری از حلال های سمی در واکنش های شیمیایی، تحقیقات گسترده در جهت یافتن روش های سنتزی جدید مبتنی بر بهره گیری از کاتالیزورهای دوستدار محیط زیست که منجر به کاهش مواد زائد و محصولات جانبی سمی در فرایندهای شیمیایی می گردد، همچنان ادامه دارد.

 از این نظر کار تحقیقاتی حاضر بهره گیری از کاتالیزور LaCl3/ ClCH2COOH (لانتانیوم تری کلرید/کلرواستیک اسید) بدون به کار بردن حلال جهت سنتز ترکیبات آلی مهم زیر مطالعه و انجام گردید.

1- سنتزسه جزئی و تک ظرفی  مشتقات 1-آریل-2،3 دی هیدرو-3 فنیل-1 H-نفتو]1،2-[e ]1،3[ اکسازین. این مشتقات اکسازین دارای حلقه های آریلی متفاوتی روی کربن های 2و4 حلقه اکسازین هستند، اگرچه قبلاً این ترکیبات با واکنش های دو مرحله ای سنتز شده اند اما مزیت این روش تک ظرفی بودن و در نتیجه بالا بودن راندمان و کاهش زمان واکنش می باشد. 2 – سنتز تک ظرفی مشتقات جدیدی   1-(2-هیدروکسی نفتالن-1-ایل)آریل متیل سمی کاربازید/تیوسمی کاربازید.

 این روش دارای مزایایی زیرا عدم بهره گیری از حلال های آلی، ارزان و دسترسی از بودن کاتالیزور، زمان کوتاه و بازده بالای واکنش می باشد.

واژه های کلیدی: 2-نفتول،نفتو اکسازین، مشتقات سمی کاربازید/ تیوسمی کاربازید، لانتانیوم تری کلرید، آلدهیدهای آروماتیک.

مقدمه:

11 -مشتقات ایمینی:

یکی از مهمترین گروههای عاملی در شیمی آلی گروه کربونیل میباشد که در بسیاری از مولکولهای زیستی ومواد دارویی هست.کروه کربونیل در بسیاری از ترکیبات زیرا آلدهیدها ، کتون ها ،استرها ،اسیدها ،آمیدها و….هست.ترکیبات معینی از مشتقات آمونیاکی می توانند با گروه کربونیل آلدهیدها وکتونها وارد واکنش گردند به طوری که محصولات مهمی را تولید نمایند. این محصولات که دارای پیوند دوگانه کربن نیتروژن میباشند ،از واکنش حذفی یک مولکول آب به دست می آیند .

عواملی که به گونه معمول با آلدهیدها و کتونها به عنوان مشتق آمونیاکی وارد واکنش می شوند عبارتند از :هیدروکسیل آمین(NH2OH)    ،هیدرازین ، فنیل هیدرازین، وسمی کاربازید ها هستند. نکته ای که قابل ذکر می باشد پایداری این محصولات ایمینی در این واکنش ها می باشد. یکی از این واکنش ها برای مثال در زیر آمده می باشد.

درشیمی آلی سمی کاربازید ها وتیو سمی کاربازیدها به عنوان مشتقاتی از اوره وتیواوره هستند که به جای گروه  NH2گروه هیدرازیدNH-NH2) ( قرار گرفته می باشد.

سمی  کاربازید وتیو سمی کاربازید به عنوان معرف هایی مناسب برای شناسایی گروه کربنیل در ترکیبات مختلف به کار می روندبه طوریکه این معرف ها در حضور اسیدها با گروههای کربونیل آلدهیدی وکتونی متراکم شده وتولید رسوبات کریستالی به نام سمی کاربازون و تیوسمی کاربازون را میکنند . نقطه ذوب مشخص و معین این رسوبات کریستالی یکی از ساده ترین  راهها برای شناسایی مشتقات آلدهید ها و کتون ها میباشد.

2-1-واکنش های چند جزئی:

واکنش های چند جزئی اهمیت زیادی در شیمی آلی و شیمی دارویی دارند ، در چنین واکنش هایی سه یا بیشتر جزء واکنش دهنده با هم در یک ظرف واکنش داده و محصول جدیدی که حاصل  تراکم تمام مواد اولیه می باشد ، به دست میآید . واکنش های چند جزئی به عنوان ابزاری قوی و کارامد برای سنتز مولکولهای پیچیده آلی هستند]3-1.[

یکی از واکنش های چند جزئی مهم سنتز آمیدو آلکیل نفتولها می باشد . مشتقاتی از سمی کاربازیدهای دارای گروه نفتول مانند آمیدوالکیل نفتول ها ، از نظر بیولوزیکی بسیار فعال بوده وارایه روشهای سنتزی جدید برای تولید کارآمد آنها هم چنان ادامه دارد]7-4.[

 3-1-سنتز آمیدو آلکیل نفتولها:

از واکنش تراکمی 2مول بتا نفتول ،1مول آلدهید و یک مول از اوره یا استامید در حضور کاتالیزورهای مختلفی مانند هتروپلی اسیدها آمیدو آلکیل نفتولها تولید می شوند]8.[  

یکی دیگر از روشهای سنتز آمیدو آلکیل نفتولها بهره گیری از سولفامیک اسید به عنوان کاتالیزور و در شرایط بدون حلال می باشد]9.[

1-3-1-کاربردها :

همچنین سمی کاربازیدها به عنوان معرف هایی برای رد یابی وشناسایی بعضی ترکیبات در کروماتوگرافی لایه نازک( TLC) بهره گیری می شوند0به گونه مثال سمی کاربازیدها به الفا کتو اسیدها متصل شده و تشکیل ترکیبات ایمینی ویژه ای را میدهند که زیر نور UVروی کاغذ ( TLC) به راحتی قابل رویت اند.

اخیرا  یک سری از مشتقات تیو سمی کاربازون مانند  N –پرO– استیل گلوکوزیل آریل تیوسمی کاربازیدها[1] سنتز شده اندکه از لحاظ بیولوژیکی بسیار فعال بوده و خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد چربی دارند]10[.این ترکیبات  در کنترل فرمانهای متابولیکی مثل چربی زدایی و حذف رادیکال های آزاد تأثیر مفیدی دارند]11[.

مشتقاتی از تیو سمی کاربازید مثل 4- فنیل تیوسمی کاربازید به عنوان کود شیمیایی در کشاورزی مورد بهره گیری قرار میگیرند.

علاوه براینکه در  شیمی آلی تیوسمی کاربازید وسمی کاربازید ها کاربرد وسیعی دارند این ترکیبات  به دلیل توانایی تشکیل کمپلکس های رنگی وبسیار پایدار با یون های فلزی در محیط های مختلف ،که گامی مهم برای غلظت سنجی یون های فلزی به روش اسپکتروفتومتریک وتوانایی بالقوه آنها  به به عنوان عوامل ضد سرطان و ضد باکتری ،در شیمی تجزیه وشیمی معدنی مورد توجه زیادی قرار گرفته اند]14-12 .[

در حقیقت تیوسمی کاربازید ها وتیو سمی کاربازون ها به عنوان عوامل کمپلکس دهنده چند دندانه و همچنین به دلیل ساختار آلیفاتیک وانعطاف پذیر که در نتیجه ازدحام فضایی کمی را ایجاد می کند قادر می باشد با یون های فلزی در حالت محلول یا حتی جامد تشکیل کی لیت های مناسبی را بدهد]18-15 .[

سمی کاربازید ها و تیو سمی کاربازید ها به عنوان لیگاند هایی مناسب برای طیف  وسیعی از فلزات در نظر گرفته می شوند که می توان به فلزات مس، نیکل، جیوه و کادمیم میتوان تصریح نمود]20-19 .[

در این بین فلزات سنگین به دلیل تمایلشان در تجمع در بافت های مختلف بدن موجودات زنده اهمیت ویژه ای دارند و آلودگی محیطی به خصوص آلودگی آبهای طبیعی با فلزات سمی وسنگین که اکثرا در نتیجه فعالیت های صنعتی و ورود پساب ها به آبها می گردد، بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته می باشد که به گونه مثال میتوان به یونهای جیوه وترکیبات آلی ومعدنی آن که دارای سمیت بسیار بالا هستند تصریح نمود ،پس می توان با بهره گیری از لیگاند هایی چند دندانه ای  که  با یونهای جیوه کمپلکس های یایداری را تشکیل می دهند ، امکان حذف این یون ها را از آب فراهم نمود و از ترکیبات تیوسمی کاربازید می توان  به به عنوان لیگاند چند دندانه بهره گیری نمود. همچنین این لیگاند چنددندانه می تواند از یک طرف با سطح آلومینا پیوند هیدروژنی واز طرف دیگر با یون های فلزی پیوند تشکیل دهد ، پس از آلومینایی که بر روی سطح آن تیوسمی کاربازید قرار گرفته می توان به عنوان فاز ساکن مناسبی برای استخراج جیوه از آبهای طبیعی بهره گیری نمود]21 .[

در سالهای اخیر کمپلکس هایی از فلز کادمیم با  تیو سمی کاربازید برای مطالعه اثر سیستم لیگاند بر روی تشکیل مواد نانو مورد توجه قرار گرفته اند]22 .[

مقدمه ای بر هتروسیکل ها :

4-1هتروسیکل­ها اساس مولکول های زیستی:

ترکیبات آلی شناخته شده ، ساختمان های گوناگونی دارند وبسیاری از این ساختمان ها واجد سیستم حلقوی هستند. اگر سیستم حلقوی،شامل اتم های کربن وحداقل یک عنصر دیگر باشد، این ترکیب به عنوان هتروسیکل طبقه بندی می گردد.عناصری که معمولا به همراه کربن در سیستم حلقوی وجود دارند ، نیتروژن ،اکسیژن وگوگرد می باشند.

5-1کاربردها:

ترکیبات هتروسیکل محدوده بهره گیری وسیعی دارندو در میان انواع ترکیبات دارویی(1)، دامپزشکی وشیمی گیاهی سهم عمده ای دارند]23[. آنها به عنوان عوامل شفاف کننده نوری ،ضد اکسایش، ضد خوردگی، افزودنی ها وبسیاری از عوامل دیگر به کار می طریقه]24[.

مثالی از چگونگی بهره گیری از هتروسیکل ها مطالعه طریقه تهیه یک ضد قارچ جدید ، شکل 1 می باشد]25[.

علت وارد کردن حلقه پیریمیدین در این ساختمان این می باشد که ضد قارچ قبلی (شکل 2) بسیار چربی دوست می باشد.با جایگزینی حلقه بنزن با یک حلقه هتروسیکل قطبی تر ، حلالیت در آب و انتقال ضد قارچ در درون گیاه به طرز چشمگیری بهبود می یابد.

ترکیبات هتروسیکل به عنوان حد واسط سنتز های آلی نیز بهره گیری فزاینده ای دارند]26[.به عنوان مثال بهره گیری معمول سیستم حلقه فوران به عنوان یک ترکیب پنهان 1،4- دی کربونیل ،در واکنش های سنتزی می باشد. که طبق واکنش زیر، حلقه در شرایط اسیدی باز می گردد.

ترکیبات هتروسیکل به گونه وسیعی در طبیعت پراکنده شده اند. بسیاری از آنها دارای اهمیت اساسی در سیستم موجودات زنده می باشند ، هر روزه یکی از ترکیبات هتروسیکل به عنوان یک جزء کلیدی در فرایندهای زیستی شناخته می گردد.به عنوان مثال میتوان به اسیدهای نوکلئیک تصریح نمود که مشتقاتی از سیستم های پیریمیدین و پورین هستند و شرکت آنها درفرایند تکثیر DNA قطعیت یافته می باشد.

کلروفیل هم که از مشتقات سیستم حلقوی پورفین می باشد،از اجزای لازم برای فتوسنتز و انتقال اکسیژن در گیاهان می باشد. همچنین اجزای ضروری ترکیب رژیم غذایی مثل تیامین (ویتامین ب 1)، ریبوفلاوین (ویتامین ب 2)، پیریدوکسل(ویتامین ب 6)، نیکوتینامید (ویتامین ب 3) واسید اسکوربیک (ویتامین ث) از ترکیبات هتروسیکل هستند.از میان بیست اسیدآمینه ای که معمولا در پروتئین ها پیدا نمود می گردد ، سه اسیدآمینه به نام های هیستیدین ، پرولین وتریپتوفان ، هتروسیکل هستند.پس تعجب آور نیست که امروزه حجم بالایی از  کارهای تحقیقاتی به روش های سنتز و خصوصیات ترکیبات هتروسیکل اختصاص یافته می باشد.

این ترکیبات بیشتر به صورت حلقه های سه ضلعی ، چهارضلعی،پنج ضلعی ،شش ضلعی تا ده عضوی ویا دو حلقه ای هستند. اهمیت زیاد هتروسیکل ها  مرهون فراوانی وتنوع مشتقات آنهاست که درطبیعت موجودند. کاربرد وسیع وموفق هتروسیکل­ها در موردها ذکر گردیده باعث مطالعات بنیادی و عمیق در این زمینه شده می باشد و تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام شده و یا در حال انجام می باشد.

6-1 انواع هتروسیکل ها:

با در نظر داشتن خواص بسیار مهم این ترکیبات، مهمترین هدف سنتزهای جدید مانند سنتز هتروسیکل­ها، یافتن روشهای سنتزی می باشد که دارای زمان کوتاهترانجام واکنش، بازده بالاتر، سهولت بیشتر و دارای درجه سمیت کمتر باشند. ساده­­ترین هتروسیکل­ها حلقه­های سه عضوی هستند. در این ترکیبات مولکول شدیداً تحت فشار می باشد. همپوشانی اوربیتال­های تشکیل دهنده پیوند سیگما کامل نیست، انحراف از زوایای پیوندی چهار وجهی (109) سبب پیدایش کشش زاویه­ای و ناپایداری مولکول و تمایل به باز شدن و رهایی از فشار زاویه­ای می باشد. از این دسته ترکیبات می­توان به اپوکسیدها تصریح نمود. اتری که حلقه سه ضلعی شدیداً تحت کشش آن خواص غیرعادی به آن می­بخشد. با سهولت بسیار در واکنشهای کاتالیز اسیدی شرکت می­کنند. (حتی به وسیله بازها نیز گسسته می­شوند) و حلقه سه عضوی آنها باز می­گردد.

تعداد صفحه :131

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد : بهینه سازی فرآیند بیولیچینگ سرباره مجتمع مس سرچشمه

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: مهندسی شیمی