جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی علوم تربیتی

 

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

 

 عنوان:

ارتباط بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی­ سینا در سال 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بو­علی­سینا انجام شده­می باشد. روش پژوهش در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه­ی آماری، شامل کلیه­ی کارکنان دانشگاه بوعلی­سینا که تعداد آنها 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن) می باشد. با بهره گیری از شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی، حجم نمونه 260 نفر (190 نفر مرد و 65 نفر زن) مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه­ی یادگیری سازمانی نیفه (2001) و مدیریت استعداد بهره گیری گردید. روایی پرسشنامه­ها بر اساس روایی محتوایی و پایایی آنها نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ به ترتیب 95/0 و 94/0 محاسبه گردیده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص آمار توصیفی و روش­های آمار استنباطی بهره گیری شده­می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که اندازه کاربست مدیریت استعداد و میانگین یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی­سینا کمتر از حد متوسط (میانگین آماری) می­باشد. هم­چنین بین مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی و بین تمامی مولفه­های مدیریت استعداد و مولفه­های یادگیری سازمانی ارتباط­ی مثبت و معنادار هست. به علاوه نتایج تحلیل رگرسیون چند­متغیره نشان داد که از طریق مولفه­های حفظ و نگهداشت استعداد­ها و توسعه­ی استعداد­ها می­توان یادگیری سازمانی را پیش­بینی نمود. نتایج آزمون t برای گروه­های مستقل نشان  داد که بین دیدگاه کارکنان زن و مرد در خصوص مدیریت استعداد و هم­چنین در اندازه مدیریت استعداد از دیدگاه کارکنان به لحاظ سن تفاوت معناداری نظاره نمی­گردد اما در خصوص اندازه مدیریت استعداد از دیدگاه کارکنان به لحاظ سنوات خدمت و تحصیلات تفاوت معناداری هست. هم­چنین نتایج نشان داد نظر کارکنان زن و مرد در مورد اندازه یادگیری سازمانی مشابه می باشد و در اندازه یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی­سینا از دیدگاه کارکنان به لحاظ سن، سنوات خدمت و تحصیلات تفاوت معناداری نظاره نمی­گردد.

واژه­های کلیدی:  مدیریت استعداد، یادگیری سازمانی، دانشگاه بوعلی­سینا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول: طرح پژوهشی

1– 1–  مقدمه 3

2– 1–  اظهار مسئله 4

3- 1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 7

4- 1- اهداف پژوهش… 9

1- 4- 1- هدف کلی. 9

2- 4- 1- اهداف جزئی. 9

5- 1- سولات پژوهش… 9

6- 1- فرضیه­های پژوهش… 9

7- 1- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات پژوهش. 10

 

فصل دوم: کلیات پژوهش

1- 2- مقدمه 19

قسمت اول: مبانی نظری پژوهش… 19

الف: 2- 2- استعداد 19

1- 2- 2- مفهوم استعداد 19

3- 2- مدیریت استعداد 22

1- 3- 2- مقدمه 22

2- 3- 2- تاریخچه­ی مدیریت استعداد 22

3- 3- 2- تعاریف مدیریت استعداد 23

4- 3- 2- علت های در نظر داشتن مدیریت استعداد 26

5- 3- 2- اهداف مدیریت استعداد 27

6- 3- 2-  ارتباط مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی. 27

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

7- 3- 2- صاحب نظران مدیریت استعداد 29

1- 7- 3- 2- مدل پنج عاملی فیلیپس و راپر (2009) 29

2- 7- 3- 2- مدل کالینگز و ملاهی (2009) 32

3- 7- 3- 2- مدل توسعه- بکارگیری- ارتباط دلویت 2007. 33

4- 7- 3- 2- مدل جامع سیستمی مدیریت استعداد (رضائیان و سلطانی، 1388) 33

5- 7- 3- 2- سه طریقه پژوهشی در مدیریت استعداد 35

ب): 2- 2-  یادگیری. 37

1- 4- 2- مقدمه 37

2- 4- 2- تعاریف یادگیری. 37

3- 4- 2- ویژگیهای یادگیری. 38

4- 4- 2- سطوح یادگیری. 39

5- 2- یادگیری سازمانی. 39

1- 5- 2- تاریخچه­ی یادگیری سازمانی. 39

2- 5- 2- انواع یادگیری در سازمان. 40

3- 5- 2- دسته­بندی پژوهشهای یادگیری. 42

4- 5- 2- تعاریف یادگیری سازمانی. 43

5- 5- 2- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 44

6- 5- 2- مهارتهای یادگیری سازمانی. 45

7- 5- 2- یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف.. 46

1- 7- 5- 2- هابر و فرایندهای یادگیری. 46

2- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری در سطح سازمان از نظر کارل و کنت (1994) 49

3- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه ردینگ.. 51

4- 7- 5- 2- قابلیت یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و پاوید. 52

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

5- 7- 5- 2- دیدگاه پیتر سنگه دربارهی سازمان یادگیرنده 52

6- 7- 5- 2- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه 54

قسمت دوم 56

6- 2- مطالعه تحقیقات مرتبط با موضوع. 56

1- 6- 2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 56

2- 6- 2- تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی. 63

 

فصل سوم: تبیین پژوهش

1- 3- مقدمه 73

2- 3- روش پژوهش. 73

3- 3- جامعه­ی آماری. 74

4- 3- حجم نمونه و روش نمونه­گیری. 74

5- 3- روش جمع­آوری اطلاعات.. 74

6- 3- روایی و پایایی پرسشنامه ها 76

1- 6- 3- روایی پرسشنامه ها 76

2- 6- 3- پایایی پرسشنامه ها 76

7- 3- روشهای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش… 77

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

1- 4- مقدمه 81

2- 4- توصیف یافته­های پژوهش. 81

3- 4- پیشفرض بهره گیری از آزمونهای آماری پارامتریک.. 85

4- 4-  تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش… 89

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

5- 4- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش… 91

 

فصل پنجم: استنباط و نتیجه­گیری

1- 5- مقدمه 105

2- 5- اختصار­ی پژوهش… 105

3- 5- نتیجه­گیری. 106

4- 5- پیشنهادها 117

1- 4- 5- پیشنهادهای کاربردی. 117

2- 4- 5- پیشنهادهای اجرایی برای تحقیقات آتی. 118

5- 5- محدودیت­های پژوهش… 119

1- 5- 5- محدودیت­های در اختیار یا کنترل محقق: 119

2- 5- 5- محدودیت­هایی که کنترل آنها از عهده­ی پژوهشگر خارج می باشد: 119

منابع فارسی. 123

منابع لاتین. 128
فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول (1-2): رویکردهای مدیریت استعداد (به نقل از هارتمن،فیشر و چوبر، 2010) 36

جدول (1-3): فراوانی جامعهی آماری به تفکیک جنسیت.. 74

جدول (2-3): حجم نمونه پژوهش یه تفکیک جنسیت.. 74

جدول (3-3): توزیع سوالات پرسشنامهی مدیریت استعداد 75

جدول (4-3): توزیع سوالات پرسشنامهی یادگیری سازمانی. 75

جدول (5-3): اطلاعات مربوط به پایایی ابزار گردآوری دادهها (پرسشنامهها) 77

جدول 1-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس: 81

جدول2-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ سن: 82

جدول3-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی: 83

جدول4-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه کارکنان به لحاظ سابقه خدمت: 84

جدول5-4- نتیجه آزمون کالموگروف –  اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها 86

جدول6-4- مطالعه اندازه کاربست مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی‌سینا با بهره گیری از آزمونt          یکطرفه 89

جدول7-4- مطالعه اندازه یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با بهره گیری از آزمونt یکطرفه 90

جدول 8-4- مطالعه ارتباط مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون: 91

جدول 9-4- مطالعه ارتباط مؤلفه نظام جذب استعدادها و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون: 92

جدول 10-4- مطالعه ارتباط مؤلفه انتخاب استعدادها و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون: 92

جدول 12-4- مطالعه ارتباط مؤلفه نظام حفظ استعدادها و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون: 93

جدول 13-4- مطالعه ارتباط مؤلفه نظام بکارگیری استعدادها و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا با بهره گیری از آزمون همبستگی پیرسون: 94

جدول 14-4-  نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر مؤلفه های مدیریت استعداد بر یادگیری سازمانی دانشگاه بوعلی‌سینا 95

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 15-4- ضرایب همبستگی بین مؤلفه های مدیریت استعداد و مؤلفه های یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا 96

جدول16-4- مقایسه میانگین وضعیت مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان زن و مرد: 97

جدول17-4- مقایسه اندازه مدیریت استعداد از دیدگاه کارکنان به لحاظ سن، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه: 98

جدول18-4- مقایسه اندازه مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی‌سینا از دیدگاه کارکنان به لحاظ سابقه خدمت آنها با بهره گیری از آزمون توکی: 99

جدول19-4- مقایسه اندازه مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی‌سینا از دیدگاه کارکنان به لحاظ اندازه تحصیلات آنها با بهره گیری از آزمون توکی: 99

جدول20-4- مقایسه میانگین وضعیت یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان زن و مرد: 100

جدول21-4- مقایسه اندازه یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان به لحاظ سن، سنوات خدمت و اندازه تحصیلات با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه: 101

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                         صفحه

شکل (1-1): مدل نظری پژوهش.. 7

شکل (1-2): مدل پنج عاملی فیلیپس و راپر (2009) 31

شکل (2-2): مدل نظری کالینگز و ملاهی (2009) 32

شکل (3-2): مدل توسعه، بکارگیریرابطه دلیت) 2007( 34

شکل (4-2): مدل نظری مدیریت استعداد در صنعت نفت، رضائیان و سلطانی (1388) 34

شکل (5-2): مدل یادگیری سازمانی هابر (1991) 49

شکل (6-2): مدل یادگیری سطح سازمانی کارل و کنت (1994) 51

شکل (7-2): قابلیت یادگیری سازمانی جهت تولید ایده، یانگ و پاوید. 52

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار1-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس… 82

نمودار2-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سن.. 83

نمودار3-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی.. 84

نمودار4-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت… 85

 

 

1– 1–  مقدمه

امروزه در هر جامعه­ای سازمانها کارکرد­­­­های مهمی را انجام می­دهند و نقشی حیاتی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اداره­ی امور جامعه بازی می­کنند. از این رو جامعه­ی امروزی برای کارایی سازمانها ارزش و اهمیت فراوانی قائل می باشد. بدون سازمانهای کارآمد و پویا جامعه­ی امروزی نمی­تواند به هدفهای خود دست یابد و نیازهای گوناگون خود را برآورده سازد (صبوری، 1388: 7). سازمانها امروزه دچار تغییرات شگرفی شده­اند، رشد سازمانی و تبدیل سازمان از شکل بسته به موجودیتی زنده و تغییر الگوهای ثابت و از پیش تعیین شده­ی سازمان به الگو­های سازگار شونده و منعطف، نمونه­هایی از تغییراتی می­باشند که در سازمانها به وجود آمده می باشد (هونگ، کو[1]، 1999 بنقل از قربانی­زاده، 1387). در این بین سازمانهای آموزشی به علت گستردگی، منحصر به فرد بودن و اهمیت در رشد و توسعه از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردارند (رابینز[2]، 1374). سازمانهای آموزشی در محیطی پویا، پیچیده، پر ابهام و سنت گریز قرار دارند و دائما از محیط اطراف خود اثر می­پذیرند و تغییر را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته­اند. با درک این مهم که تغییر جزء جدا نشدنی و ذاتی دانشگاه­های هزاره­ی سوم شده­می باشد، قدرت سازگاری و انطباق با تحولات اخیر در عرصه­­­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و آموزشی افزایش می­یابد. از این رو داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی و دارایی­های حیاتی سازمان به حساب می­آیند، منافع بسیار زیادی برای دانشگاه­ها به دنبال خواهد داشت(سلطانزاده­، قلاوندی و فتاحی، 1391). گرچه شکل گیری اهداف سازمان در گرو همکاری و تعامل همه­ی اجزای سازمان می باشد، تأثیر و جایگاه منابع انسانی ویژه و منحصر به فرد می باشد (قهرمانی، 1388: 10). هدف پرورش منابع انسانی کسب حداکثر منابع، تقویت و بهبود بهره­وری و بهره گیری­ی حداکثر از پتانسیل­های کارکنان برای شکل گیری اهداف سازمانی می باشد (گاراوان[3]، 2004) که این اهداف تحت پوشش استراتژی تحت عنوان استراتژی مدیریت استعداد[4] شکل گیری می­یابد. بنابراین نیاز می باشد که سازمانها برای حفظ بقا همگام با تغییرات متحول گردند و استعداد کارکنان خود را همراستا با تغییرات در جهت دستیابی به اهداف سازمان هدایت نمایند (عسگری باجگرانی، شائبی و علامه: 1390). به علاوه، در یک سازمان برای توسعه­ی هر امری نیازمند بهره گیری از استعداد­­های بالقوه کارکنان به عنوان سرمایه­های فکری سازمانی هستیم. در این راستا یکی از موثرترین عوامل، یادگیری سازمانی[5]، به عنوان راهکاری برای زدودن فقر اطلاعاتی می­­باشد (سبحانی­نژاد، 1384 بنقل از علم بیگی، محمدی و مقیمی، 1391). یادگیری همواره وسیله­ای مطمئن برای بهبود عملکرد و حل معضلات سازمانی می باشد و فقدان آن معضلات متعددی را در سازمان ایجاد می­کند. به همین دلیل به مقصود تربیت و تجهیز نیروی انسانی سازمانها و بهسازی و بهره­گیری موثر­تر از این نیروها، یادگیری همواره به عنوان تاثیر­گذارترین عامل مد­نظر می باشد(چوپانی، 1391).

[1]. Hong, kuo

[2] . Robbins

[3] . Garavan

[4] . Talent management Strategy

[5] . Organization learning

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 163

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی در سال 1392