جستجو در سایت :   

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد زرند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

عنوان :

ارتباط بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده: 1

فصل اول : طرح پژوهش 2

1-1-مقدمه: 3

1-2- اظهار مساله. 4

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش: 4

1-4- اهداف پژوهش.. 7

1-4-1- هدف کلی : 7

1-4-2- اهداف ویژه: 7

1-4-3- اهداف کاربردی.. 8

1-5- فرضیه های پژوهش: 8

1-5-1- فرضیه اصلی : 8

1-5-2- فرضیه های اختصاصی پژوهش: 8

1-6- سوالات پژوهش: 9

1-7- تعاریف مفاهیم. 9

1-7-1- تعاریف نظری: 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش.. 11

2-1-احقاق حق جنسی.. 12

2-2- رضایت زناشویی : 15

2-2-1- عوامل و مولفه های رضایت زناشویی : 16

2-3- پرخاشگری.. 25

2-3-1- تعریف پرخاشگری.. 26

2-3-2- عوامل پیش بینی کننده پرخاشگری.. 27

2-3-3- اختلالات مرتبط با پرخاشگری.. 28

2-3-5- رویکردهای پرخاشگری.. 32

2-3-5-1- رویکرد روان تحلیل گری.. 32

2-3-5-2- رویکرد رشدی.. 34

2-3-5-3- رویکرد ذاتی بودن پرخاشگری.. 35

2-3-5-4 تعلیم شیوه های پرخاشگرانه رفتار: 36

2-3-5-5- رویکرد انگیزشی.. 36

2-3-5-6- رویکرد موقعیتی.. 37

فصل سوم: روش پژوهش…. 38

مقدمه. 39

3-1- نوع پژوهش.. 41

3-2- انواع متغیرها 41

3-2-1- متغیرپیش بین.. 41

3-2-2- متغیرهای  ملاک41

3-2-3- متغیرهای تعدیلگر. 41

3-3- داده های مورد نیاز. 41

3-4- شیوه جمع آوری اطلاعات41

3-5- ابزارهای پژوهش.. 42

3- 5-1- پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت42

3-5-2- پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ.. 42

3-5-3- پرسشنامه پرخاشگری پاس و پری (پ پ) 43

3-6- جامعه آماری.. 43

3-7- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 44

3-8- روشهای تجزیه و تحلیل آماری.. 44

3-8-1- روشهای آماری توصیفی.. 44

3-8-2- روشهای آماری استنباطی.. 44

فصل چهارم : نتایج (یافته ها ).. 44

4-1توصیف ویژگی های دموگرافیک46

4-1-1- وضعیت اندازه تحصیلات همسر: 46

4-1-2: وضعیت شغل همسر: 47

4-2- مطالعه فرضیات پژوهش.. 48

4-3- مطالعه سوالات پژوهش.. 69

 

فصل پنجم : بحث در نتایج ( نتیجه گیری )

5-1- نتایج و بحث و مطالعه سوالات… 85

5-1-1- فرضیات پژوهش.. 85

5- 1- 2-مطالعه سوالات پژوهش…. 90

5-2-:پیشنهادات… 94

5- 2- 1: پیشنهادات کاربردی.. 94

5-2- 2:پیشنهادات پژوهشی.. 95

5-3- محدودیتهای پژوهش.. 95

منابع فارسی: 96

منابع لاتین: 101

پیوست… 103

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

جدول 4-1-1: توزیع فراوانی وضعیت اندازه تحصیلات همسر. 45

جدول 4-1-2: توزیع فراوانی وضعیت شغل همسر. 46

جدول 4-2-1: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی   47

جدول 4-2-2: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان   49

جدول 4-2-3: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان   51

جدول 4-2-4: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی   53

جدول 4-2-5: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی   55

جدول 4-2-6: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان   57

جدول 4-2-7: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان   59

جدول 4-2-8: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان   61

جدول 4-2-9: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان   63

جدول 4-2-10: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین احقاق حق جنسی با خشم زنان   65

جدول 4-2-11: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان   67

جدول 4-3-1: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر احقاق حق جنسی زنان.. 69

جدول 4-3-2: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر رضایتمندی زناشویی زنان.. 71

جدول 4-3-3: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر پرخاشگری زنان.. 73

جدول 4-3-4: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان.. 75

جدول 4-3-5: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 77

جدول 4-3-6: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و پرخاشگری زنان.. 79

جدول 4-3-7: توزیع فراوانی و آماره کای دو اندازه تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان.. 81

جدول 4-3-8: توزیع فراوانی و آماره کای دو اندازه تحصیلات همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 83

جدول 4-3-9: توزیع فراوانی و آماره کای دو اندازه تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان.. 85

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

 

نمودار 4-1-1: درصد فراوانی وضعیت اندازه تحصیلات همسر. 45

نمودار 4-1-2: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر. 46

نمودار 4-2-1- نمودار پراکنش ارتباط بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 48

نمودار 4-2-2- نمودار پراکنش ارتباط بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان. 50

نمودار 4-2-3- نمودار پراکنش ارتباط بین رضایتمندی زناشویی  با پرخاشگری زنان. 52

نمودار 4-2-4- نمودار پراکنش ارتباط بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 54

نمودار 4-2-5- نمودار پراکنش ارتباط بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 56

نمودار 4-2-6- نمودار پراکنش ارتباط بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان. 58

نمودار 4-2-7- نمودار پراکنش ارتباط بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان. 60

نمودار 4-2-8- نمودار پراکنش ارتباط بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان. 62

نمودار 4-2-9- نمودار پراکنش ارتباط بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان. 64

نمودار 4-2-10- نمودار پراکنش ارتباط بین احقاق حق جنسی با خشم زنان. 66

نمودار 4-2-11- نمودار پراکنش ارتباط بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان. 68

نمودار 4-3-1-2: آماره‌های توصیفی وضعیت احقاق حق جنسی زنان…………………………………………………………………….70

  نمودار 4-3-2-1: درصد فراوانی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان. 70

 نمودار 4-3-2-2: آماره‌های توصیفی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان. 72

نمودار 4-3-3-1: درصد فراوانی وضعیت پرخاشگری زنان. 74

 نمودار 4-3-3-2: آماره‌های توصیفی وضعیت پرخاشگری زنان. 74

نمودار 4-3-4: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان. 76

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانولد پایان نامه ارشد: رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 92-1391

نمودار 4-3-5: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 78

نمودار 4-3-6: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و پرخاشگری زنان . 80

نمودار 4-3-7: درصد فراوانی وضعیت اندازه تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان. 82

نمودار 4-3-8: درصد فراوانی وضعیت اندازه تحصیلات همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 84

نمودار 4-3-9: درصد فراوانی وضعیت اندازه تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان…………………………………………………….. 86

 

چکیده:

 رضایت زناشوئی یکی از عوامل موثر در ثبات خانواده ها ودر عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان می باشد. مهمترین عامل در رضایت زناشوئی، روابط زناشویی می باشد. هدف این پژوهش مشخص کردن ارتباط بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان بوده می باشد. روش مورد بهره گیری در این پژوهش، توصیفی به شیوه همبستگی و نمونه مورد مطالعه 300 نفر می باشد. نمونه گیری به شیوه در دسترس از 7 مرکز بهداشتی درمانی انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه  25 سوالی هالبرت برای سنجش احقاق حق جنسی، پرسشنامه 23 ماده ای انریچ برای سنجش رضایت زناشویی و پرسشنامه 29 ماده ای پاس و پری برای سنجش پرخاشگری بهره گیری گردید. یافته ها نشان داد که بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی ارتباط مستقیم و معنی داری هست و بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان و همچنین بین رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری ارتباط معکوس و معنی داری هست. بین شغل همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی ارتباط معنی داری هست، اما بین اندازه تحصیلات همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان ارتباط معنی داری وجود ندارد.

واژه ها کلیدی: احقاق حق جنسی، رضایتمندی زناشویی، پرخاشگری

 

 

 

 

1-1-مقدمه:

خانواده اصلی ترین عنصر هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت  روانی می باشد و تأثیر مهمی در شکل گیری شخصیت فرزندان یعنی پدران و مادران اینده دارد و هیچ نهاد و مرجعی نمی تواند جایگزین خانواده به ویژه عنصر اصلی آن یعنی مادر گردد. جامعه ای سالمتر و پویاتر می باشد که مادران و پدرانی با الگوی شخصیتی سالمتر داشته باشد

رضایت زناشوئی یکی از عوامل موثر در ثبات خانواده ها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان می باشد.اما در روابط زناشوئی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر می گردد .

حیدری نسب (1383) مهمترین عوامل موفقیت در زندگی زناشوئی را رشد عاطفی و فکری تشابه علائق و طرز فکر،تشابه مذهبی، تشابه تحصیلی و طبقاتی ،نسبت امور جنسی تشابه و سرعت اقدام در کارها و بالاخره ارتباط با خانواده زن و شوهر می داند.

سلامت فیزیکی و عاطفی و بهداشت روانی افراد در جامعه در گرو سلامت روابط زناشوئی و تداوم و بقای ازدواج می باشد. رضایت یک فرد از زندگی زناشوئی به منزله رضایت وی از خانواده به شمار می رود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه باعث تسهیل درامر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد گردید. پس با در نظر داشتن اهمیتی که روان شناسان و حتی همه مذاهب به خانواده وارتباط زناشوئی موثر می دهند و اینکه گویا تشکیل خانواده جایگاهی برای رضایتمندی می باشد و بلکه اساسا کانون التیام و شفابخشی می باشد. کانونی می باشد که بایستی فشارهای روانی وارد شده براعضا خود را تخفیف دهد و راه رشد و شکوفایی آنها را هموار کند. اگر خانواده محیط سازنده ای برای اعضای خود داشته باشد و نیاز های جسمانی و روانی آنها را برآورده کند کمتر ممکن می باشد به نهاد های درمانی خارج از خانواده نیاز پیدا کند ( ثنایی، 1375 ) .

مانند عوامل موثر بر رضایت زناشویی احقاق حق جنسی می باشد. به اعتقاد تراویس و وایت(2000)، احقاق مستلزم کوشش فرد در تامین حقوق خود در محدوده ی زمانی مشخص یا شکل گیری بخشیدن به انتظارات درونی شده از خود از طریق تعامل با دیگران می باشد.(تراویس و وایت،2000 ،ص 307).

پس هر هویت جنسی در تعامل با دیگران برای دست یابی به اختیار و مشروعیت قانونی خود، خواستار احقاق حق خویش می باشد. در مطالعات متعدد و مقایسه ای روشن شده می باشد که فرهنگ جوامع مختلف با توجه از موضوع غالب و قدرت، زنان را در بند الگوهای تعریف شده و کلیشه ای رفتار جنسی قرار داده می باشد. تصوری خارج از چارچوب تأثیر تابع در شور جنسی زنان برای مردان و زنان غیر قابل درک، زشت و نامطلوب جلوه می کند. به تبع پذیرش چنین نقشی، زنان قدرت احقاق حق جنسی خود را نیز از دست داده اند، زیرا که کسب چنین قدرتی از سوی فرهنگ غالب جوامع به معنای کسب مفاهیم هرزه نمائی، عدم عصمت و شرم می باشد. ترس از قرار گرفتن در محدوده چنین الفاظ توهین آمیز، زنان را وادار به تسلیم و پذیرش در برابر تأثیر زنانگی نموده می باشد.

پس یکی از عوامل موثر در برقراری ثبات خانواده احقاق حق جنسی می باشد، که بدنبال آن رضایتمندی زناشویی زنان را فراهم می کند و زنان به جای پرخاشگری عشق و محبت را به همراه خود هدیه می کنند.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 130

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***