جستجو در سایت :   

دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دانشکده کشاورزی

گروه علوم دامی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تغذیه دام وطیور

عنوان

تعیین اندازه قابلیت هضم و تجزیه پذیری تفاله انگور اقدام آوری شده با قارچ  نوروسپورا سیتوفیلا با بهره گیری از روش های in vitro     و situ in

استاد راهنما:

دکتر امید دیانی

 استادان مشاور:

دکتر مسعود سامی

دکتر محسن افشارمنش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

در این پژوهش ترکیبات شیمیایی تفاله انگور اقدام آوری شده  با  قارچ نوروسپورا سیتوفیلا به      روش تجزیه تقریبی، ضرایب هضمی ماده خشک، ماده آلی، ماده آلی در ماده خشک به روش   in vitro، تجزیه پذیری ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام  و دیواره سلولی به روش   in situ  و کل ترکیبات فنولی و تانن کل به روش ماکار بر روی سه رأس گوسفند نر بالغ کرمانی فیستوله گذاری شده مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین پروتئین خام و خاکستر خام تفاله انگور پس از اقدام آوری با قارچ (05/0p<) افزایش پیدا نمود. میانگین کل ترکیبات فنلی و تانن کل قابل استخراج تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده اختلاف معنی دار داشت (05/0p<). ضرایب هضمی ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک،  میانگین ظرفیت نگهداری آب، ماده خشک محلول و جرم حجمی توده ای تفاله انگور اقدام آوری شده (05/0p<)کاهش پیدا نمود بود(05/0p<). در حالی که میانگین پروتئین خام و خاکستر خام، تجزیه پذیری  مؤثر ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و دیواره سلولی، شاخص ارزش غذایی ماده خشک، ماده آلی و پروتئین خام و جرم حجمی لحظه ای تفاله انگور اقدام آوری شده به گونه  معنی داری بالاتر از مقدار آن در تفاله انگور اقدام آوری نشده بود(05/0p<). به گونه کلی فرآوری تفاله انگور با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا باعث کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای فنولی و تاننی، افزایش درصد پروتئین خام ، افزایش تجزیه پذیری مؤثر و شاخص ارزش غذایی آن می گردد و آن را به یک خوراک  مناسب تر برای دام تبدیل می کند.

واژه های کلیدی: تفاله انگور، نوروسپورا سیتوفیلا، ضرایب هضمی، ترکیبات فنلی، ماده خشک محلول                                    

 فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                              صفحه

  فصل اول                          

1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2

2-اهداف……………………………………………………………………………………………………………………….3

فصل دوم

2- مطالعه منابع………………………………………………………………………………………………………………..4

2-1- وضعیت منابع خوراک دام در کشور……………………………………………………………………………5

2-2- وضعیت خوراک دام و نیازهای غذایی دام در کشور………………………………………………………5

2-3- محصولات فرعی و پس مانده های صنایع کشاورزی………………………………………………………5

2-4- مزایای عمده بهره گیری از محصولات فرعی……………………………………………………………………..6

2-5- عوامل محدود کننده کارایی مواد فیبری در تغذیه………………………………………………………….8

2-5-1- عوامل فیزیکی…………………………………………………………………………………………………….9

2-5-2- عوامل شیمیایی……………………………………………………………………………………………………9

2-6- میوه انگور………………………………………………………………………………………………………………9

2-6-1- ترکیبات شیمیایی……………………………………………………………………………………………….10

2-6-1-1- دم خوشه انگور……………………………………………………………………………………………..10

2-6-1-2- گوشت داخل حبه(پالپ)…………………………………………………………………………………10

2-6-1-3- پوست حبه ها………………………………………………………………………………………………..10

2-6-1-4- دانه……………………………………………………………………………………………………………..10

2-7- سطح زیر کشت، اندازه تولید و عملکرد انگور…………………………………………………………….11

2-8- خصوصیات فیزیکی تفاله انگور………………………………………………………………………………..11 

2-9- بخش های مختلف تفاله انگور………………………………………………………………………………….16

2-9-1- دانه………………………………………………………………………………………………………………….16

2-9-2- تفاله بدون دانه…………………………………………………………………………………………………..17

2-10- تفاله انگور …………………………………………………………………………………………………………17

2-11- تانن ها و ترکیبات فنولیک…………………………………………………………………………………….22

2-11-1- تانن متراکم…………………………………………………………………………………………………….24

2-11-2- تانن قابل هیدرولیز……………………………………………………………………………………………24

2-12- اهمیت تغذیه ای تانن ها………………………………………………………………………………………..24

2-13- عوامل مؤثر بر واکنش تانن و پروتئین………………………………………………………………………25

2-13-1- وزن ملکولی تانن……………………………………………………………………………………………..25

2-13-2- شرایط محیط واکنشpH …………………………………………………………………………………25

2-13-3- اثر خصوصیات پروتئین بر ایجاد کمپلکس……………………………………………………………25

2-13-4 نسبت تانن به پروتئین………………………………………………………………………………………….26

2-14- تانن ها در تغذیه نشخوارکنندگان……………………………………………………………………………26

2-14-1- اثرات مثبت…………………………………………………………………………………………………….26

2-14-2- اثرات منفی……………………………………………………………………………………………………..27

2-14-2-1- مصرف خوراک…………………………………………………………………………………………..27

2-14-2-2- متابولیسم پروتئین…………………………………………………………………………………………27

2-15- روش های از بین بردن اثر تانن……………………………………………………………………………….29

2-15-1- روش های قابل بهره گیری توسط دامداران………………………………………………………………..29

2-15-1-1- خاکستر چوب……………………………………………………………………………………………..29

2-15-1-2- سیلو کردن………………………………………………………………………………………………….29

2-15-1-3- خشک کردن………………………………………………………………………………………………29

2-15-1-4- بهره گیری از پلی اتیلن گلیکول…………………………………………………………………………..30

2-16- 2- روش های قابل بهره گیری در صنعت………………………………………………………………………30

2-17- تولید پروتئین تک یاخته ای…………………………………………………………………………………..30

2-17-1- روش های تولید پروتئین تک یاخته ای………………………………………………………………..30

2-17-1-1- کشت غوطه ور……………………………………………………………………………………………31

2-17-1-2- کشت به روش تخمیر حالت جامد…………………………………………………………………..31

2-17-1-3- مزایای روش تخمیر حالت جامد……………………………………………………………………..32

2-18- اهمیت قارچ ها در زندگی بشر……………………………………………………………………………….33

2-18-1- قارچ نوروسپورا……………………………………………………………………………………………… 34

2-18-1-1- گونه های مهم قارچ نوروسپورا……………………………………………………………………….34

2-18-1-2- رده بندی قارچ نوروسپورا سیتوفیلا………………………………………………………………….34

2-18-1-3- ویژگی های ساختاری…………………………………………………………………………………..34

2-18-1-4- ترکیبات شیمیایی…………………………………………………………………………………………35

2-18-1-5- شرایط لازم برای رشد…………………………………………………………………………………..35

2-18-1-6- تولید مثل……………………………………………………………………………………………………36

2-18-1-7- مکان مناسب برای رشد…………………………………………………………………………………36

2-18-1-8- پراکنش و توزیع جغرافیایی……………………………………………………………………………36

2-18-1-9- ویژگی بیماری زا…………………………………………………………………………………………37

2-18-1-10-اهمیت نوروسپورا سیتوفیلا…………………………………………………………………………….37

فصل سوم

3-1- اقدام آوری نمونه ها……………………………………………………………………………………………….47

3-1-1- تهیه مایع تلقیح…………………………………………………………………………………………………..47

3-1-2- آماده سازی نمونه ها…………………………………………………………………………………………..48

3-1-3- تلقیح قارچ و اقدام آوری ……………………………………………………………………………………48

3-2- تجزیه شیمیایی………………………………………………………………………………………………………49

3-3- تعیین ضرایب هضمی به روش تلی و تری…………………………………………………………………..49

3-4- تعیین تجزیه پذیری به روش  in situ……………………………………………………………………….51

3-5- تهیه عصاره حاوی ترکیبات فنولی……………………………………………………………………………..53

3-6- تهیه فاز متحرک برای جدا سازی ترکیبات فنولیک………………………………………………………54

3-7- تهیه استانداردهای مورد نیاز……………………………………………………………………………………..54

3-8- آماده سازی و استخراج ترکیبات فنولیک…………………………………………………………………..54

3-8-1-اندازه گیری کل ترکیبات فنولیک…………………………………………………………………………55

3-8-2-اندازه گیری ترکیبات تاننی…………………………………………………………………………………..56

3-8-3-اندازه گیری تانن متراکم آزاد ………………………………………………………………………………56

3-8-4-اندازه گیری ترکیبات فنولی باند شده با پروتئن…………………………………………………………57

3-8-5- اندازه گیری تانن متراکم باند شده با فیبر…………………………………………………………………57

3-8-6- اندازه گیری ترکیبات فنولیک رسوب دهنده پروتئین………………………………………………..57

3-8-6-1- تشکیل کمپلکس تانن- پروتئین………………………………………………………………………..58

3-8-6-2- تعیین ترکیبات فنولیک در کمپلکس تانن پروتئین………………………………………………..57

3-8-6-3- تعیین ترکیبات فنولی در عصاره اولیه………………………………………………………………….59

3-9- تعیین خصوصیات فیزیکی……………………………………………………………………………………….58

3-9-1- تعیین جرم حجمی توده ای ………………………………………………………………………………….59

3-9-2- تعیین ظرفیت نگهداری آب…………………………………………………………………………………60

3-9-3- تعیین ماده خشک  و خاکستر محلول……………………………………………………………………..61

3-9-4- تعیین جرم حجمی لحظه ای…………………………………………………………………………………61

فصل چهارم

44-1- خصوصیات فیزیکی……………………………………………………………………………………………..64

4-2- ترکیبات شیمیایی…………………………………………………………………………………………………..67

4-3- قابلیت هضم………………………………………………………………………………………………………….70

4-4- کل ترکیبات فنولیک و تاننی قابل استخراج………………………………………………………………..75

4-5- تجزیه پذیری………………………………………………………………………………………………………..77

4-6- روابط بین خصوصیات فیزیکی با ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله اقدام آوری نشده……………………………………………………………………………92

4-6-1-روابط بین خصوصیات فیزیکی با ترکیبات شیمیایی تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده……………………………………………………………………………………………………………92

4-6-1-1- ارتباط بین ظرفیت نگهداری آب با ماده خشک و ماده آلی تفاله انگور اقدام آوری شده  و تفاله انگور اقدام آوری نشده ………………………………………………………………………………………….. 92

4-6-1-2- ارتباط بین جرم حجمی لحظه ای  با  ماده خشک و ماده آلی تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده ……………………………………………………………………………………………93

4-6-1-3- ارتباط بین دانسیته توده ای  با ماده خشک و ماده آلی تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده……………………………………………………………………………………………………95

4-6-1-4- ارتباط بین ظرفیت نگهداری آب  با دیواره سلولی و لیگنین دیواره سلولی تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده …………………………………………………………………………96

4-6-1- 5- ارتباط بین دانسیته توده ای با دیواره سلولی و لیگنین تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده……………………………………………………………………………………………………98

4-6-1-6- ارتباط بین جرم حجمی لحظه ای با دیواره سلولی و لیگنین تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده…………………………………………………………………………………………….99

4-6-1-7- ارتباط بین ظرفیت نگهداری آب با پروتئین خام تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده………………………………………………………………………………………………………….100

4- 6- 1- 8- ارتباط بین دانسیته توده ای با  پروتئین خام تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده………………………………………………………………………………………………………….102

4-6-1-9- ارتباط بین جرم حجمی لحظه ای با  پروتئین خام تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده………………………………………………………………………………………………………….103

4-6-1-10- ارتباط بین ظرفیت نگهداری آب با کل ترکیبات فنولیک و تانن کل قابل استخراج  تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده………………………………………………………..104

4-6-1-11- ارتباط بین دانسیته توده ای با کل ترکیبات فنلی و تانن کل قابل استخراج  تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده…………………………………………………………………105

4-6-1-12- ارتباط بین جرم حجمی لحظه ای با کل ترکیبات فنلی و تانن کل قابل استخراج  تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده………………………………………………………..107

4- 8- روابط بین خصوصیات فیزیکی با قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده ………………………………………………………………………………..108

 8-4-1- ارتباط بین ظرفیت نگهداری آب باقابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده………………………………………………………………………..108

4-8-2- ارتباط بین دانسیته توده ای با  قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده…………………………………………………………………………………110

4-8-3- ارتباط بین جرم حجمی لحظه ای با قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده………………………………………………………………………..111

4-9- ارتباط بین خصوصیات فیزیکی با تجزیه پذیری مؤثر ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و دیواره سلولی در تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده…………………………………………………………………………………………………………………………..113

4-9-1- ارتباط بین ظرفیت نگهداری آب با تجزیه پذیری موثر ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و دیواره سلولی در تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده…………………………………………………………………………………………………………………………..113

4-9-2- ارتباط بین دانسیته توده ای با تجزیه پذیری مؤثر ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و دیواره سلولی در تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده…………………………………………………………………………………………………………………………..116

4-9-3- ارتباط بین جرم حجمی لحظه ای با تجزیه پذیری مؤثر ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و دیواره سلولی در تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده…………………………………………………………………………………………………………………………..118

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….121

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..122

مقدمه

 با در نظر داشتن رشد جمعیت نیاز به آب و زمین حاصلخیز برای پاسخگویی به تأمین غذای مورد نیاز افزایش می یابد. همچنین طی دهه های اخیر، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تقاضا برای فرآورده های دامی در نتیجه رشد جمعیت و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی، رشد قابل توجهی را داشته می باشد،  در حالیکه منابع پایه و بستر تولید نه تنها افزایش نمی یابد، بلکه در اثر بهره برداری             بی رویه کاهش یافته و در بسیاری از نقاط جهان تخریب منابع نگران کننده می باشد. پس امکان توسعه تولید محصولاتی که بتوانند مستقیماً در تغذیه بشر مصرف گردد محدود می باشد. در عین حال سالانه حجم عظیمی از بقایای کشاورزی در چرخه تولید محصولات اصلی، حاصل می گردد که به گونه مستقیم مصرف انسانی ندارند اما می توان با بهره گیری از آنها در تغذیه دام به گونه غیر مستقیم به تولید غذا برای بشر کمک نمود. البته خاطر نشان می گردد که پس مانده های کشاورزی همواره در تغذیه دام بهره گیری می شده اما با گسترش در تنوع محصولات و نیز پیشرفت صنایع غذایی، تنوع پس مانده ها نیز افزایش یافته به نحوی که بسیاری از آنها از نظر دامداران ناشناخته مانده و برای بهره گیری بهینه از آنها  نیاز به اطلاعات جدید می باشد. به علاوه  بخش اصلی دیواره سلولی پس مانده های کشاورزی را  مواد لیگنوسلولزی تشکیل می دهند که ارزش غذایی و قابلیت بهره گیری آنها برای دام پایین می باشد، هر چند که به گونه بالقوه دارای ارزش غذایی بخصوص، انرژی زایی بالایی هستند.

پس مانده های کشاورزی و منایع طبیعی شامل موادی می باشد که پس از برداشت و استحصال محصولات اصلی حاصل از زراعت، باغداری، جنگل، صید و پرورش ماهی، پرورش دام و طیور و حشرات و صنایع غذایی مربوط، به جای می ماند و منابع بالقوه قابل توجهی را شامل می­گردد. پس مانده های کشاورزی بسیار متنوع  و گسترده بوده و از طرفی دامنه تغییرات و تفاوتهای مواد مغذی در این فرآورده ها خیلی زیاد می باشد. زیرا عواملی از قبیل شرایط اقلیمی و منطقه ای، روش های  استحصال و فرآوری و تکنولوژی منطقه ای بر ارزش غذایی آنها مؤثرمی باشند (دیانی و همکاران، 1388).

ضایعات انگور مواد غذایی با ارزشی می باشد که در نواحی گوناگون کشور به مقدار زیادی به دست می آید و در تغذیه انواع دام مورد بهره گیری قرار می­گیرد، پس شناخت مواد مغذی و ارزش غذایی آن از اهمیت بالایی برخورداراست. تفاله انگور یک پسمانده  لیگنوسلولزی و باقیمانده  فرآیند آبگیری از میوه انگور می باشد. تفاله انگور  حدود بیست درصد از وزن مرطوب میوه اولیه را تشکیل    می دهد. هر چند در طی سالهای اخیر پژوهش هایی در راستای استحصال و کاربرد آن در تغذیه دام در کشور انجام گرفته می باشد و این فرآورده فرعی تا حدودی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، اما هنوز بخش عمده ای از آن بلا بهره گیری بوده و در محیط زیست دفع می گردد و باعث آلودگی محیط                   می گردد.

2-اهداف

با در نظر داشتن تولید قابل توجه تفاله انگور و ارزش غذایی بالقوه آن بهتر می باشد اقدام آوری  مناسب روی آن صورت گیرد که در این پژوهش از روش بیولوژیکی، کشت قارچ بهره گیری گردید و اهداف زیر دنبال گردید:

1-تعیین ترکیبات شیمیایی شامل: ماده خشک، پروتئین خام، دیواره سلولی، ماده آلی،  خاکستر خام  و انرژی متابولیسمی تفاله انگور سفید اقدام آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا و تفاله انگور سفید اقدام آوری نشده به روش تجزیه تقریبی.

2- تعیین قابلیت  هضم ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده با روش آزمایشگاهی[1].

3- تعیین اندازه تجزیه پذیری ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و دیواره سلولی تفاله انگور اقدام آوری شده و اقدام  آوری نشده با روش کیسه های نایلونی[2].

4- تعیین خصوصیات فیزیکی تفاله انگور اقدام آوری شده و تفاله انگور اقدام آوری نشده و مطالعه روابط بین خصوصیات فیزیکی با ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری مؤثر ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و دیواره سلولی.  

5- مطالعه تأثیر بهره گیری از قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر مقدار تانن و کل ترکیبات فنولیک تفاله انگور.

 2-1- وضعیت منابع خوراک دام در کشور

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:تغییرات بیان ژن های مرتبط با مقاومت در گیاه آرابیدوپسیس پس از مایه زنی با باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae

طریقه تغییرات در وضعیت کشاورزی و دامپروری در ایران طی نیم قرن اخیر به گونه ای بوده می باشد که جمعیت دامی به اندازه قابل توجهی افزایش یافته می باشد که به تبع آن نیاز غذایی آن نیز  افزایش یافته می باشد. بافت جمعیتی نیز در بسیاری از موردها تغییر یافته می باشد به گونه ای که نیازی به کار گاو و تک سمیان نبوده و جمعیت این نوع دام ها کاهش یافته می باشد. این نوع دام ها در طول ماه هایی از سال که کار نمی کردند بر اساس کاه تغذیه می شدند.جمعیت قابل توجهی از دام های پر تولید وارد سیستم دامپروری کشور گردیده می باشد که نیاز به خوراک های  با کیفیت و ارزش غذایی بالایی دارند. درصد عمده گاوداری های کشور به صورت واحدهای نسبتاً بزرگ  در آمده اند. بخشی از کشاورزی به صورت تولید تخصصی درآمده و از یک سیستم کاملاً تلفیقی زراعت و دام خارج شده می باشد که در این صورت علوفه در جایی تولید می گردد و در منطقه دیگری مصرف می­گردد. بقایای زراعی در واحدهایی تولید می شوند که خود محل مصرف آن را ندارند. به غیر از کاه ها در مورد سایراقلام خوراکی (یونجه و علوفه مشابه، علوفه سیلویی، دانه غلات، کنجاله های پروتئینی، تفاله چغندر قند، سبوس گندم) متأسفانه کمبود هست، که بخش قابل توجهی از آن را می توان با بهره گیری از پس مانده ها و محصولات فرعی تأمین نمود (دیانی و همکاران، 1388).

2-2- وضعیت خوراک دام درایران و نیازهای غذایی دام  در کشور

مطالعه آمارهای گوناگون وضعیت تولیدی دام های کشور نشان می دهد که خوراک های موجود از نظر کمی و کیفی حتی با وجود واردات در حد تأمین نیازهای دام های کشور نمی باشد و قسمت اعظم خوراک دام را مواد فیبری و مراتع تشکیل می دهد که ارزش غذایی بالفعل آنها بسیار پایین می باشد (دیانی و همکاران، 1388).

2-3- محصولات فرعی و پس مانده های صنایع کشاورزی

طی دهه اخیر در زمینه شناسایی و تعیین ارزش غذایی منابع خوراک دام کشور، فرآوری و بهبود ارزش غذایی بقایای کشاورزی و کاربرد آنها در تغذیه دام، پژوهش های نسبتاً وسیعی انجام گرفته می باشد که  بسیاری از نتایج به دست آمده به مرحله اقدام در آمده و در سطح وسیع کاربرد پیدا کرده می باشد از آن جمله می توان، بهره گیری از انواع تفاله های حاصل از صنایع تبدیلی میوه ها،  صیفی و سبزی و غلات، پس مانده های کارخانجات قند و شکر و غیره را در تغذیه دام ذکر نمود (دیانی و همکاران، 1388). با این حال هنوز از منابع خوراک دام و به خصوص پس مانده های کشاورزی بهره گیری کامل و مناسب به اقدام نمی آید. در بسیاری از موردها به دلیل ماهیت محصول فرعی، امکان حمل و نقل، اقدام آوری، ذخیره سازی و مصرف برای دامداران خرده پا به سادگی امکان پذیر و کاربردی نمی باشند. در چنین مورد هایی،  نیاز به فن آوری و سرمایه گذاری اولیه می باشد که در این زمینه تشکل های دامداران و نیز صنایع خوراک دام می توانند وارد اقدام شده و به صورت علمی و عملی محصول فرعی را اقدام آوری و آن را وارد چرخه خوراک دام نمایند.

بقایای کشاورزی از نظر نوع و ارزش غذایی بسیار متنوع هستند. دسته ای از پس مانده ها دارای ارزش غذایی نسبتاً بالایی بوده به نحوی که حتی می توانند با منابع خوراکی با ارزش مثل دانه غلات قابل مقایسه باشند مانند این پسمانده ها تفاله بعضی از میوه ها می باشند که ماحصل فرایند صنایع غذایی به شمار می طریقه. آن دسته از پس مانده ها که از مواد لیگنوسلولری تشکیل می گردند، دارای ارزش غذایی بالایی نبوده بلکه دارای الیاف زیاد، پروتئین کم و از نظر ویتامین ها و مواد معدنی نیز فقیر هستند. البته سلولز خود به خود یک ماده انرژی زا بوده و قابلیت هضم بسیار بالایی دارد اما به دلیل اینکه در بقایای گیاهی با مواد دیگری مانند لیگنین به صورت ترکیبات سخت و چوبی درآمده می باشد، قابلیت هضم آن پایین می باشد، به نحوی که وقتی در تغذیه دام ها مصرف می گردد. بخش کمی از انرژی آن توسط حیوانات هضم شده و مورد بهره گیری قرار می گیرد. در عین حال این نوع  پس مانده ها به عنوان خوراک پایه و تأمین کننده حجم خوراک و نیز به مقصود تأمین سیری فیزیکی در کنار تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز دام ها قابل بهره گیری می باشد. همچنین با انجام فرآیندهای اقدام آوری و غنی سازی تا حدودی می توان ارزش غذایی آنها را بهبود بخشید.

2-4- مزایای عمده بهره گیری از محصولات فرعی و انواع آنها

1- بازیافت مواد با ارزش موجود در پس مانده ها، بدون نیاز به آب و خاک جداگانه برای تولید آنها

2- راهبردی مناسب در عرضه پس مانده ها به چرخه زیست و کاهش آلودگی محیط

3- تأمین بخشی از نیازهای غذایی دام های کشور

4- تأمین خوراک دام ارزان تر و کمک به کاهش هزینه تغذیه دام ها

محصولات کشاورزی را براساس فیبرخام و نیتروژن می توان به چهار دسته تقسیم نمود:

1-  محصولات فرعی حاوی فیبر خام بالا و نیتروژن پایین : این گروه شامل باقیمانده های غلات به نام های کاه و کلش غلات می باشد.

تعداد صفحه :148

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***