جستجو در سایت :   

عنوان :  تحلیل زبانشناختی گویش جوشانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش زبانهای خارجی

 پایان نامه ­ی تحصیلی برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ ی زبان شناسی همگانی

عنوان
 تحلیل زبانشناختی گویش جوشانی

 استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر رحیمه روح پرور

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر شهرام رئیسی سیستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

گویش جوشانی متعلق به روستای جوشان، از روستاهای بخش گلباف دراستان کرمان می باشد. در پژوهش حاضر کوشش شده می باشد گویش جوشانی مطالعه و تحلیل زبان­شناختی گردد. داده­های پژوهش حاضر در مدت 4 سال زندگی پژوهشگر در منطقه­ی جوشان و ارتباط­ی نزدیک با گویشوران جمع­آوری شده­اند که بیشتر آن­ها مسن، بی سواد و سفر نکرده بودند. حاصل مطالعه این داده­ها در چهار بخش اصلی واج­شناسی، ساختواژه (صرف)، نحو و واژگان دسته­بندی شدند که به تفکیک عبارتند از: دستگاه واجی (واکه­ها و همخوان­های جوشانی)، الگوی هجایی، فرایندهای واجی (قلب، افزایش، حذف، کاهش، ابدال، کاهش واکه­ای، سایشی شدگی، همگونی و واکرفتگی)، ساختواژه­ی اسمی (فرایند کشش یا دوواکه­ای­شدگی و پسوند /u/ در انتها اسامی اشخاص)، ساختواژه­ی فعلی (ساختار « فعل + شناسه + ضمیر متصل مفعولی» و تبدیل  /u/  و  /ɑ/   به  /ɪ/  در فعل و صورت فعلی نادر)، نحو (حذف تأثیر­نمای اضافه در ساخت­های اضافی و وصفی) و واژگان (شیوه­ی شمارش اعداد در جوشانی و واژه­های باقی­مانده از فارسی میانه).نتایج به دست آمده در هر بخش با گونه­ی فارسی معیار مقایسه شدند و پس از نظاره­ی تفاوت­ها در حوزه­های مختلف، بر مبنای تعاریف علمی، اصطلاح “گویش” برای این گونه­ی زبانی انتخاب گردید.

واژگان کلیدی: تحلیل زبان­شناختی، گویش جوشانی، واج­شناسی، ساختواژه(صرف) ، نحو، واژگان

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

فصل اول: طرح مسأله ……………………………………………………………………….. 1

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………… 2

1-2 اظهار مسأله …………………………………………………………. 4

1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………. 5

1-4 ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………….. 5

1-5 بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش ……………………………………… 6

1-6 پرسش­های پژوهش …………………………………………………………….. 7

1-7 فرضیه­های پژوهش …………………………………………………………….. 7

1-8 تعریف مفاهیم کلیدی …………………………………………………….. 8

ساختار پژوهش ……………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: مطالعه پیشینه­ی پژوهش ………………………………………….. 10

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………….. 11

2-2 پژوهش­های ایرانی………. …………………………………………………………… 12

2-2-1پژوهش­های استان کرمان ………………………………………………….. 12

2-2-2 مطالعه اجمالی گویش­ها …………………………………………………………15

2-2-3 پژوهش­های حوزه­ی صرف و نحو ……………………………………………. 18

2-2-4 پژوهش­های حوزه­ی واژگان …………………………………………………… 20

2-2-5 پژوهش­های حوزه­ی واج­شناسی و آواشناسی ……………………………….. 23

2-3 پژوهش­های خارج از ایران …………………………………………………. 25

فصل سوم: روش انجام پژوهش …………………………………………………. 30

3-1 مقدمه …………………………………………………………………….. 31

3-2 نوع پژوهش ……………………………………………………………….. 31

3-3 متغیرها ………………………………………………………………………. 32

3-4 داده­ها …………………………………………………………………….. 32

3-5 شیوه­ی جمع­آوری داده­ها ……………………………………….. 32

3-6 گویشوران …………………………………………………………………………. 33

3-7 ابزارهای پژوهش ………………………………………………………………. 33

فصل چهارم: تحلیل داده­ها ……………………………………………………… 34

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………… 35

4-2 دستگاه واجی ………………………………………………………………. 35

4-2-1 همخوان­های گویش جوشانی …………………………………………. 35

4-2-2 توصیف و تحلیل همخوان­ها ……………………………………………………. 38

4-2-3 واکه­های گویش جوشانی …………………………………………….. 42

4-3 الگوی هجایی در گویش جوشانی ………………………………………… 45

4-4 فرایندهای واجی …………………………………………………………………. 45

4-4-1 قلب ………………………………………………………………………………………… 46

4-4-2 افزایش ………………………………………………………………………………… 47

4-4-2-1 افزایش واکه­ای ……………………………………………….. 47

4-4-2-2 افزایش همخوانی ………………………………………………………… 48

4-4-3 حذف …………………………………………………………………….. 48

4-4-3-1 حذف /h/ و کشش جبرانی …………………………………………………………… 49

4-4-3-2 حذف /h/ از پایان واژه بعد از واکه­ی کشیده ………………………… 49

4-4-3-3 حذف /ʔ/ و کشش جبرانی …………………………………………… 50

4-4-3-4 حذف هجایی …………………………………………………………………… 51

4-4-4 کاهش …………………………………………………………………………….. 51

4-4-5 ابدال …………………………………………………………………………. 53

4-4-5-1 ابدال واکه­ای …………………………………………… 53

4-4-5-1-1 ابدال  /o/  یا  /u/   به  /ɑ/ ……………………………………….. 53

4-4-5-1-2 ابدال /ɑ/ به /o/ یا /u/ ……………………………………………. 54

4-4-5-1-3  ابدال  /e/  به  /ᴂ/ ……………………………………………….. 55

4-4-5-1-4 کاهش واکه­ای …………………………………………………… 56

4-4-5-2   ابدال همخوانی ……………………………………………….. 58

4-4-5-2-1   تبدیل  /r/  و  /l/  به یکدیگر …………………………………. 58

4-4-6  سایشی شدگی ………………………………………………… 59

4-4-7  همگونی ………………………………………………………………………. 60

4-4-8  واکرفتگی …………………………………………………………………….. 61

4-5  ساختواژه ……………………………………………………………………….. 61

4-5-1 ساختواژه­ی اسمی ……………………………………………………………….. 62

4-5-1-1  فرآیند کشش یا دو واکه­ای شدگی …………………………………… 62

4-5-1-2   پسوند /u/  در انتها اسامی اشخاص …………………………………… 62

4-5-2  ساختواژه­ی فعلی ……………………………………………………. 65

4-5-2-1 شکل خاص صرف ساختار: « فعل + شناسه + ضمیر متصل مفعولی» در گویش جوشانی …. 65

4-5-2-2  قواعد واجی حاکم بر این ساختار و ساختارهای مشابه با ضمایر متصل……….. 6

4-5-2-2-1  حذف واکه­ی قبل از جفت شناسه + ضمیر متصل مفعولی ……. 69

4-5-2-2-2  تبدیل واج /e/ به /ᴂ/  قبل از ضمیر متصل مفعولی ……….. 71

4-5-2-3  حذف هجایی …………… 71

4-5-2-4  صورت­های فعلی یکسان با دو معنی متفاوت …………………………73

4-5-3   تبدیل  /u/  و  /ɑ/   به  /ɪ/  در فعل و صورت فعلی نادر ……………… 75

4-6  نحو ………………………………………. 76

4-6-1 حذف تأثیر­نمای اضافه در ساختهای اضافی و وصفی ……………………. 77

4-7  واژگان ………………………………………………………… 77

4-7-1  شمارش اعداد در جوشانی …………………………………. 77

4-7-2  واژه­های باقی مانده از فارسی میانه …………………………………. 80

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری …………………………………………. 82

5-1  مقدمه ……………………………………………………………. 83

5-2  پرسش­ها و فرضیه­های پژوهش ………………………………….. 83

5-3  نتایج پژوهش …………………………………………………….. 89

5-4  مقایسه­ی نتایج پژوهش با مطالعات گذشته …………………. 92

5-5  محدودیت­های انجام پژوهش ……………………………………… 93

5-6  پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ……………………. 94

مقدمه

زبان[1] به مقصود برآورده کردن نیازهای مردم شکل گرفته و برطبق همین نیاز به شیوه­ای کاربردی سازماندهی شده می باشد (هلیدی، 1994؛ xiii). اگرچه از نظر علمی نمی­توان هیچ زبانی را بر زبان دیگر برتری داد و زبانی را کامل­تر یا ناقص­تر از زبان دیگری دانست، اما می­توان با احتیاط به این گفته استناد نمود که زبان­ها با یکدیگر تفاوت­هایی دارند. علت وجود این تفاوت­ها را می توان به این شکل تبیین داد. آغاز بایستی گفت بر پایه­ی آن چیز که در حوزه­[2]ی علم زبان­شناسی تاریخی[3] مطرح و مطالعه می­گردد، هر زبان در طول دوران حیات خود مسیری از تغییر[4] و تکامل[5] را طی می­کند. اگرچه ممکن می باشد تعدادی از زبان­ها در گذشته به صورت یک زبان مادر[6] بوده­اند، به دلیل مهاجرت و دوری زبان­های خویشاوند از یکدیگر، این زبان­ها اکنون شباهت بسیار کمی با یکدیگر دارند. این تفاوت از آنجا ناشی می­گردد که سخنوران[7] هر زبان بر طبق نیاز خود از زبان بهره گیری می­کنند. یعنی برپایه­ی محیط، نیازها و فرهنگ خود، زبان را به شکل مورد بهره گیری­ی خود شکل می­دهند و واژگان[8] و اصطلاحات[9] خاص فرهنگی، بومی و ملی خود را می­سازند.

    در مقیاس کوچکتر درون یک جامعه با یک زبان مشترک، گویش[10]ها و لهجه[11]­ها فرایند مشابهی را طی می­کنند که در نهایت سبب متمایز شدن آن­ها از یکدیگر می­گردد. البته مشخص می باشد که این فرق[12] در حد فرق میان زبان­هایی که زمانی خویشاوند بوده­اند و اکنون از یکدیگر جدا شده­اند نیست، اما با این تفاصیل تفاوت­ها قابل تشخیص می باشد و دلیل اثبات وجود این تفاوت­ها، وجود عینی گویش­ها و لهجه­ها و فرق بارز میان آنهاست.

    استان کرمان در حال حاضر بزرگترین استان کشور از نظر مساحت می­باشد که به تبع تعداد زیادی شهرستان، بخش و روستا دارد. این مناطق به علت های زیادی مانند بعد مسافت و تفاوت­های فرهنگی عمده از نظر گونه[13]­ی زبانی مورد بهره گیری بسیار با یکدیگر تفاوت دارند. بعضی از این تفاوت­ها تا حدی می باشد که به گونه کامل باعث عدم درک متقابل[14] میان گویشور[15]ان دو منطقه می­گردد. به عنوان مثال از گونه­ی مورد بهره گیری در شهرستان­های جنوبی استان کرمان مثل قلعه­گنج، کهنوج و منوجان بر حسب معیارهای زبان­شناسی[16]، می­توان به عنوان یک زبان متفاوت با فارسی[17] نام برد؛ به این دلیل که این گونه­ی زبانی به هیچ وجه برای گویشوران زبان فارسی در هیچ یک از مناطق دیگر کشور قابل فهم نیست. بر پایه­ی مورد هایی که در بالا ذکر گردید، استان کرمان یکی از مناطق پر تنوع از لحاظ گونه­های زبانی می باشد. گونه­های موجود در این استان تا حد زیادی مطالعه و مطالعه شده­اند. اما مسلماً هنوز گستره­ی بسیار وسیعی از گونه­های زبانی خاص در این استان هست که نیازمند مطالعه و ثبت علمی هستند.

    گویش جوشانی[18] متعلق به روستای جوشان[19]، از توابع بخش گلباف واقع در استان کرمان می باشد. این روستا در 80 کیلومتری جنوب شهر کرمان واقع شده و تا مرکز بخش گلباف 30 کیلومتر فاصله دارد. این روستا خود شامل 7 روستای کوچکتر می باشد که به ترتیب از شمال به جنوب عبارتند از حسن آباد، پشیش کوئیه، دهوئیه، جوشان، سعد آباد، محسن آباد و هشتادان. محکم­ترین پیش­بینی در مورد نام روستای جوشان این می باشد که این روستا نام خود را از چشمه­ی آب گرمی که در فاصله­ی 4 کیلومتری این روستا واقع شده و از بارزترین ویژگی­های یک چشمه­ی آب گرم یعنی”جوشان” بودن گرفته می باشد. تلفظ[20] معیار نام این روستا به صورت /ʤuʃɑn/ می باشد؛ که البته نام خود روستا در گویش جوشانی /ʤewʃun/ می باشد. گویش جوشانی به علت نزدیکی جغرافیایی به مرکز استان کرمان شباهت زیادی به گویش کرمانی پیدا کرده می باشد. اما با این تفاصیل تفاوت­های چشمگیری با این گویش و در مجموع گویش معیار دارد.

    هر گویش تعداد نسبتأ زیادی واژگان مختص به خود دارد. اما علاوه بر واژگان محلی و بومی، یک گویش، فرایندهای واجی[21] و همچنین نظام دستوری شامل صرف[22] و نحو[23] و بعضاً دستگاه واجی[24] مختص به خود را دارد که روی هم عواملی هستند که لهجه و آهنگ[25] خاص سخن گفتن ساکنین یک منطقه را تشکیل می­دهند.

1-2 اظهار مسئله 

از اصطلاحات پایه­ی حوزه­ی گویش­شناسی می­توان به “لهجه”، “گویش”، “گونه” و “زبان” تصریح نمود. “گونه” اصطلاحی خنثی می باشد که صرف­نظر از تفاوتهای مرتبط به لهجه، گویش و زبان، به آن چیز که که به آن تکلم می­گردد اطلاق می­گردد (چمبرز و ترادگیل[26]، 1998: 4). “لهجه” در مورد هایی به کار می­رود که تفاوت میان یک یا چند گونه، آوایی/واجی باشد (همان). “گویش” به گونه­هایی از یک زبان اطلاق می­گردد که علاوه بر تفاوتهای آوایی/واجی، تفاوتهای دستوری و واژگانی نیز داشته باشد و بین گویندگان و شنوندگان گویش­های مختلف برقراری ارتباط – کمابیش- امکان­پذیر باشد (مک ­کبه[27]، 274:2011). چنانچه تفاوت میان دو گونه زبان آنقدر زیاد باشد که برقراری ارتباط امکان­پذیر نباشد، آن دو گونه دو “زبان” متفاوت هستند (چمبرز و ترادگیل، 1998: 4). پس، هر زبان ممکن می باشد دارای گویش­ها و لهجه­های مختلف باشد. برای تشخیص زبان و گویش از یکدیگر از دو دسته معیارهای زبانی و غیرزبانی (سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی) بهره گیری می­گردد که نه مطلق هستند و نه بر یکدیگر منطبق (مدرسی، 1391 : 168).

    در پژوهش حاضر کوشش می­گردد فرایندهای واجی، آوایی و واج-واژی[28] ویژه گویش جوشانی و همچنین شیوه­ی منحصر به فرد در صرف افعال در زمان[29]های مختلف در یک حالت[30] خاص از فعل[31] که در این گویش به کار می­طریقه، استخراج و تحلیل[32] زبان­شناختی شوند. به علاوه، این پژوهش کوشش دارد علاوه بر ارائه­ی دستگاه واجی گویش جوشانی، تفاوت­های این گویش با گویش معیار را، در حوزه­ی واجی و آوایی، واژگان و همچنین نظام صرفی و نحوی، گردآوری و مطرح کند.

1-3 اهداف پژوهش

اهداف اصلی این پژوهش به گونه خاص در چند مورد اختصار می­شوند:

الف) مطالعه و گردآوری دستگاه واجی گویش جوشانی شامل تمامی واکه[33]­ها و همخوان[34]­هایی که در این گویش در گفتار روزمره به کار می­طریقه و همچنین محل تولید[35] و شیوه­ی تولید[36] این آواها

ب) ذکر فرایندهای واجی فعال در این گویش و ارائه­ی مثال برای هر مورد

ج) ارائه و تبیین فرایندهای واج-واژی موجود در گویش جوشانی

دـ) ارائه و تبیین شیوه­ی منحصر به فرد صرف افعال در زمان­های مختلف در یک حالت خاص از فعل در این گویش

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد ادبیات فارسی: شخصیت حضرت علی (ع) در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه

1-4 ضرورت انجام پژوهش

    یکی از بخشهایی که در پژوهش­های زبانی و فرهنگی هر کشوری بایستی به گونه اخص و جدی مورد پژوهش قرار گیرد مطالعه و ثبت گویش­ها و لهجه­های موجود در آن کشور می باشد. زیرا گویش­ها بخش مهمی از پیکره­ی زبانی و گنجینه­ی فرهنگی هر ملت را تشکیل می­دهند. ثبت و مطالعه گویش­ها و ویژگی­های آنها موجب حفظ تاریخ، فرهنگ و ارزش­های یک کشور و مردم آن می­گردد. زیرا که اگر این مهم انجام نشود، به همراه آخرین گویشور هر گویشی که ثبت نشده، آن گویش و قسمتی از فرهنگ مردم آن کشور به خاک سپرده می­گردد.

    در حوزه­ی گویش­ها و به گونه کلی گونه­های زبانی ایران پژوهش­ها و فعالیت­های زیادی نیز انجام شده می باشد. مانند­ی آنها میتوان به فعالیت­های فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصریح نمود که شامل اقدام به گردآوری و ثبت اطلس گویشی ایران و همچنین چاپ مجله­ی علمی گویش­شناسی می­باشد. شمار بسیار مقالات و پژوهش­هایی که هر ساله در حوزه­ی گویش­شناسی انجام و چاپ می گردد گواه اهمیت این حوزه می باشد.

    پژوهش حاضر نیزبا مطالعه جنبه­های مختلف گویش جوشانی، کوشش دارد در راستای حفظ این گنجینه­ی مهم زبانی و فرهنگی یعنی مجموعه­ی گویش­ها و لهجه­ها و همچنین تکمیل اطلس گویشی ایران گامی بردارد.

    چند مورد از فواید گردآوری گویشهای ایرانی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارائه شده عبارت­اند از:

  • بازشناسی واژگان کهن و نادر در متون ادب فارسی یا متون باز­مانده از دیگر زبان­های ایرانی که به فارسی امروز نرسیده می باشد
  • آگاهی از چگونگی دگرگونی­های آوایی/واجی، ساختواژی (صرفی)، نحوی، معنایی و واژگانی در طول زمان در نواحی گوناگون
  • طبقه­بندی[37] دقیق­تر زبان­ها و گویش­های ایرانی و شناخت روابط موجود میان آن­ها
  • فراهم آوردن مواد لازم برای مطالعات تاریخی – تطبیقی، به­ویژه در بازسازی صورت[38]­های کهن و شناخت مفهوم نام­های خاص
  • فراهم آوردن مواد ایرانی تبار برای واژه­سازی و واژه­گزینی در زبان فارسی
  • گردآوری داده­[39]های لازم برای تدوین فرهنگ ریشه­شناختی[40] زبان فارسی
  • گردآوری داده­های لازم برای تهیه­ی اطلس زبان­شناسی ایران
  • آگاهی از ساخت­های متفاوت زبانی و در نتیجه شناخت بهتر همگانی­های زبان[41] و امکان ارزیابی نظریه­های زبانی
  • آشنایی با آداب و رسوم، باورها و اوضاع فرهنگی و اجتماعی نواحی گوناگون
  • ثبت و ضبط گویش­های رو به زوال[42] برای بهره گیری­ی پژوهشگران آینده

 1-5 بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش

    نتایج پژوهش حاضر می­تواند برای کلیه­ی علاقمندان، دانشجویان و اساتید گرایش­های زبان­شناسی، ادبیات[43]، مردم­شناسی[44] و فرهنگ عامه مفید باشد. همچنین این پژوهش می­تواند به عنوان بخشی از گنجینه­ی گویش­ها در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تکمیل اطلس گویشی ایران بهره گیری گردد.

 1-6 پرسش­های پژوهش

_ دستگاه واجی گویش جوشانی شامل چه واج[45]­هایی می باشد؟

_ آیا نظام واجی گویش جوشانی با نظام فارسی معیار[46] متفاوت می باشد؟

_ چه فرایندهای واجی و آوایی در گویش جوشانی هست؟

_ آیا ساختواژه­ی فعلی[47] در گویش جوشانی با فارسی معیار متفاوت می باشد؟

_ آیا گویش جوشانی از نظر ساخت انواع واژه­ها همچون اسم[48]، صفت[49] و قید[50] تفاوتی با گونه­ی معیار[51] دارد؟

1-7 فرضیه­های پژوهش

_ دستگاه واجی گویش جوشانی شبیه به دستگاه واجی گونه­ی معیار می باشد لیکن با تفاوت جزئی در محل و شیوه­ی تولید بعضی آواها و تفاوت کم در تعداد واج­ها

_ بخش زیادی از فرایندهای واجی و آوایی گویش جوشانی تا حدی شبیه به دیگر گونه­های استان کرمان می باشد، اما فرایندهای متفاوت با آن­ها نیز در آن هست.

_ ساختواژه­ی فعلی گویش جوشانی با گونه­ی معیار متفاوت می باشد اما ساخت واژه­ی مقوله­های دیگر ممکن می باشد چندان متفاوت نباشد.

1-8 تعریف مفاهیم کلیدی

گویش­شناسی: عبارت می باشد از مطالعه تنوعات موجود در واژگان و ساختار دستوری زبان که به گونه عمده با تنوعات جغرافیایی مرتبط می باشد (مالکجر[52]، 2010 : 127).

گونه: اصطلاحی خنثی می باشد که می توان آن را بدون تأکید بر لهجه یا گویش یا زبان بودن آن چیز که به آن تکلم می­گردد، به کار برد (چمبرز و ترادگیل، 1998: 4).

لهجه: این اصطلاح هنگامی به کار می­رود که تفاوت میان دو یا چند گونه­ی یک زبان اساساً آوایی/واجی باشد (کریستال[53]، 2008).

گویش: گویش­های یک زبان گونه­هایی از آن زبان­اند که تفاوت­های آوایی / واجی، دستوری و واژگانی با یکدیگر دارند. اما با این تفاصیل برقراری ارتباط میان گویش­های مختلف یک زبان کم وبیش ممکن می باشد (چمبرز و ترادگیل، 1998: 4).

زبان: هرگاه تفاوت میان دو گونه­ی زبانی به اندازه­ای باشد که برقراری ارتباط را ناممکن سازد، آن دو گونه، دو «زبان» متفاوت هستند.

فرایندهای واجی: به تأثیر[54] و تأثیرپذیری­های آوایی و تظاهرات ناشی از آن، فرایندهای واجی گفته می گردد. فرایندهای واجی نمایانگر ویژگی­های سطح آوایی با سطح واجی می باشد؛ به این معنی که نشان می دهد صورت زیر ساختی و انتزاعی[55] زنجیره­ی واجی واژه­ها و تکواژها چگونه شکل گیری آوایی می­یابد (مشکوه الدّینی، 1374: 130)

1-9 ساختار پژوهش

پژوهش حاضر شامل پنج فصل می باشد. فصل اول که مقدمه­ی پژوهش می باشد، به اظهار مسئله­ی پژوهش، پرسش­ها و فرضیه­هایی که در ابتدای پژوهش مطرح بوده­اند، اهداف و تعریف مفاهیم کلیدی پژوهش ­پرداخته می باشد. فصل دوم پژوهش با عنوان پیشینه­ی پژوهش ارائه شده و نمونه­هایی را از پژوهش­هایی که در حوزه­ی گویش­شناسی[56] انجام شده­اند ارائه داده می باشد. فصل سوم عنوان روش انجام پژوهش را دارد و شامل مسائلی همچون شیوه­ی گردآوری داده­ها و گویشوران می­باشد. فصل چهارم که با عنوان داده­ها آورده شده می باشد، به گونه کامل و دقیق داده­های گویش جوشانی را مطالعه کرده می باشد. فصل پنجم که بحث و نتیجه گیری می باشد به تحلیل زبان­شناختی داده­های حاصل و مقایسه­ی آن­ها با پژوهش­های دیگر پرداخته و در نهایت مطالب جمع­بندی و نتیجه­گیری شده می باشد.

تعداد صفحه :136

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***