جستجو در سایت :   

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش علوم تربیتی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی

عنوان

تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

استاد راهنما:

دکتر مسعود اخلاقی

 استاد مشاور:

دکتر جواد فرزان فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

این پژوهش با هدف تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام انجام شده می باشد و از نوع کیفی می باشد که با روش توصیفی –  تحلیلی انجام شده می باشد. تحقیقات زیادی در زمینه تربیت و به خصوص تربیت اخلاقی در دوره کودکی انجام شده می باشد که بیشتر بر چگونگی محتوا و روش تاکید نموده اند اما در این پژوهش زمینه ها ی درونی و بیرونی به گونه ای مورد مطالعه قرار گرفته که زمینه های درونی، مبنایی برای زمینه های بیرونی می باشد یعنی بدون در نظر داشتن زمینه های درونی نمی توان به زمینه های بیرونی که اساساً تربیتی می باشد پرداخت. براساس این پژوهش گرایش عاطفی به عنوان مهمترین زمینه درونی و فطری که تأثیر عمده ای در ایجاد ارتباط کودک با دنیای پیرامون خود دارد، مطالعه شده می باشد. براساس این زمینه عاطفی، کودک خودش را دوست دارد به تعبیری حب ذات دارد و این خود دوستی در شرایط مناسب تربیتی به دیگر دوستی انتقال می یابد و این زمینه ای برای گرایش به خوبی­ها خواهد بود. سپس چگونگی در نظر داشتن این گرایش در تعلیم و تربیت کودک، باعث دیگردوستی می گردد که مبنای اخلاق به شمار می آید. از این نظر خانواده مهم می باشد. تأثیر اساسی خانواده به عنوان زمینه بیرونی در تعلیم و تربیت کودک مبتنی بر عاطفه شکل می گیرد. انجام این مسئولیت تربیتی مستلزم سلامت عاطفی هریک از والدین از یک طرف و از سوی دیگر ارتباط درست والدین با همدیگر می باشد. به علاوه در ابراز محبت به عنوان عامل عاطفه اگربدون افراط و تفریط باشد باعث ایجاد احساس امنیت و اعتماد به نفس و دوری از ترس های منفی، احساس حقارت و خود کم بینی در کودک شده،که در نتیجه کودک ارزش و اهمیت خویش را در می یابد و به گونه نا آگاهانه به سمت اعمال و رفتار های خوب سوق داده می گردد. این نوع گرایش به خوبی در دوره کودکی زمینه ای برای گرایش آگاهانه او به اخلاقیات در دوره بزرگسالی خواهد بود.

کلید واژگان : تربیت، اخلاق، کودک، عاطفه، خانواده، زمینه های تربیت اخلاقی

فهرست مطالب

 عنوان.. صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 1

1-2- اظهار مساله. 2

1-3- هدف های پژوهش. 5

هدف کلی.. 5

 اهداف جزئی.. 5

1-4- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 5

1-5- سوال های پژوهش 7

1-6-تعریف مفاهیم. 8

الف) تعاریف مفهومی…….. 8

ب) تعاریف عملیاتی ….. 11

1-7-روش اجرای پژوهش. 12

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه… 14

2-1- مبانی نظری 14

2-1-1- تاریخچه اخلاق در اسلام 14

2-1-2- تربیت.. 16

2-1-3-تربیت در دوره کودکی.. 17

2-1-4- تربیت اخلاقی.. 19

2-1-5- ضرورت تربیت اخلاقی.. 21

2-1-6- رویکرد های اخلاقی در تربیت.. 22

2-1-6-1- رویکرد مکتب فضیلت گرایی به تربیت اخلاقی.. 22

2-1-6-2- رویکرد مکتب وظیفه گرایی به تربیت اخلاقی.. 25

2-1-6-3-رویکرد منفعت گرایی به تربیت اخلاقی.. 26

2-1-6-4- رویکرد غمخواری…… 29

2-1-7- تربیت اخلاقی کودک… 31

2-1-8-زمان آغاز تربیت اخلاقی کودک از نظر روانشناسان و بعضی از اندیشمندان اسلامی.. 33

فصل سوم : عاطفه به زمینه درونی در تربیت اخلاقی کودک

مقدمه ………. 52

3-1- فطرت 52

3-1-1- گرایش به خیر اخلاقی.. 54

3-1-2- گرایش به خدا 57

3-1-3- گرایش عاطفی در دوره کودکی و ارتباط آن با تربیت اخلاقی.. 60

3-1-3-1 عاطفه….. 64

3-1-3-2- حب ذات.. 65

3-1- 3-3- اعتماد به نفس… 66

3-1-3-4- حس خود کم بینی یا عقده حقارت.. 68

3-1-3-5- ترس. 70

3-1-3-6- خشم…….. 71

 3-1-3-7- حسادت……. 72

3-1-3-8- لجبازی…. 73

3-1-3-9- امید و ناامیدی… 74

فصل چهارم: خانواده به عنوان زمینه بیرونی در تربیت اخلاقی کودک

مقدمه…. 77

4-1- تأثیر محیط به عنوان زمینه بیرونی در تربیت اخلاقی کودک… 77

4 -2- خانواده و ویژ گی های آن. 80

4-3- جایگاه فرزند در کانون خانواده 82

4-4- اسلام و حقوق فرزند. 83

4-4-1- کیفیت وقت گذراندن با فرزندان. 86

4-5- تأثیر خانواده در تربیت اخلاقی کودک… 88

4-6- وظایف والدین درخانواده…. 89

4-6-1- محبت به فرزند و  تأثیر آن در پایه ریزی شخصیت.. 92

4-6-2- مضرات افراط و تفریط در محبت.. 97

4-6-3- تکریم شخصیت کودک… 101

4-6-4- تأثیر خانواده و ضرورت آموزش نظم به کودک… 105

4-6-5- تأثیر خانواده در بیداری گرایش کودک به خداوند. 106

4-6-5-1- آموزش خداشناسی به کودکان با در نظر داشتن فطرت آنها 106

4-6-5-2- تربیت عملی 106

4-6-5-3- کمک گرفتن از طبیعت.. 107

4-6-5-4- بهره گیری از تجارب خود کودکان و اظهار داستانهای مناسب دینی.. 108

4-6-5-5- آموزش قرآن. 108

4-6-5-6- ارائه پاسخ های درست و ساده به پرسش های دینی کودک… 109

فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. 111

5-1- نتیجه گیری.. 111

5-2-پیشنهادهای کاربردی: 120

5-3- پیشنهادهای پژوهشی.. 121

5-4- محدودیت های  پژوهش… 122

منابع و ماخذ. 123

1-1-مقدمه

 آدمی همواره در طول تاریخ با مسائل و ابهاماتی در زمینه  تربیت اخلاقی روبرو بوده می باشد که این مسائل و یافتن راه حل مناسب برای آنها دغدغه فکری او بوده می باشد و برای یافتن پاسخ صحیح آن ها،کوشش های وسیعی نموده می باشد. دراین زمینه مکاتب اخلاقی مختلفی ظهور کرده اند. دین اسلام نیز از این مساله چشم پوشی ننموده می باشد. اسلام دین زندگی می باشد که به همه ابعاد بخصوص تهذیب نفس و اصلاح فکر و اندیشه و اعتقادات درونی هر فرد اهمیت می دهد. در نظر داشتن اخلاق و فضائل و کرامت های اخلاقی و به تبع آن در نظر داشتن تربیت اخلاقی سبب ایجاد نوعی منش و شخصیت در افراد می گردد که هم زمینه سعادت فردی افراد را هم زمینه سعادت جامعه را تضمین می نماید. علاوه بر آن پرورش شخصیت و منش نیکو از نیازهای مبرم و اساسی هر جامعه ای می باشد و نتیجه آن رفع بیماری های اخلاقی در آن جامعه می باشد زیرا دچار شدن یک جامعه به بیماری های حسد،کبر و خود پسندی و…. سبب اختلالات جسمی و روحی شده و زمینه گسترش رفتارهای زشت را فراهم می آورد و آرامش فرد و جامعه را به خطر می اندازد. اگرچه ویژگی های اخلاقی در بعضی افراد به گونه ذاتی ظهور می یابد اما به گونه کلی اخلاق اکتسابی و اساساً تربیتی بوده و افراد با شناخت و آگاهی تکرار و تمرین می توانند اخلاق را جزء شخصیت خویش ساخته و به این ترتیب خلق و خوی شایسته به عنوان ملکه می تواند عامل صدور افعال نیک به سهولت گردد. از طرفی درمتون دینی،‌ تربیت اخلاقی کودکان زیرمجموعه ای از تربیت دینی آنها به شمار می رود و در روایات متعدد به این امر مهم سفارش شده می باشد. عدم رعایت اصول اخلاقی نتیجه دور شدن بشر از اصل خود و خدای خود می باشد. مکتب اسلام کوشش در نزدیکی بشر به اصل خود دارد یعنی جهت دهی صحیح زندگی که خداوند برای شکل گیری این امر، کتاب و هدایت و پیشوایان را فرستاده که با تحکیم اخلاق در افراد بشر راه سعادت را به آنان نشان دهد و به سمت کمال هدایت کند.

با در نظر داشتن شرایط موجود جامعه می توان گفت تربیت اخلاقی بسیار مهم می باشد و از دیرباز مورد توجه فیلسوفان، معلمان و والدین قرار داشته می باشد. جوامع مختلف، نهادها و موسسات اجتماعی نیز در طول اعصار به صورت های گوناگون به این مهم توجه خاصی مبذول داشته اند. تربیت اخلاقی، بدون تردید از مهم ترین وظایف تعلیم و تربیت در هر جامعه می باشد و هدف نظام تعلیم و تربیت پرورش شهروندانی می باشد که علاوه بر برخورداری از هوش و ذکاوت، افرادی با فضیلت و نیکوکار بارآیند. در جامعه کنونی که بیشتر به تربیت جسمانی، اجتماعی و … اهمیت می دهند، بایستی به تربیت اخلاقی نیز که رکن می باشد اهمیت دهند تا فرد به خوبی تربیت گردد و به کمال برسد و این نوع تربیت بایستی از کودکی آغاز گردد، اما از آنجا که اخلاق مستلزم آزادی انتخاب می باشد نمی توان در دوره کودکی مستقیماً به تربیت اخلاقی پرداخت، بلکه در نظر داشتن زمینه های تربیت اخلاقی مهم می باشد که مساله اساسی این پژوهش می باشد. از این رو پژوهشگر به دنبال تبیین پاسخ به این سوال می باشد که زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام کدامند؟

1-2- اظهار مساله

تربیت شکوفا ساختن و به فعیلت رساندن یا پرورش دادن استعدادها در تمامی ابعاد وجود بشر می باشد. پس تربیت هیچگاه به معنای خلق استعدادهای جدید نمی باشد، بلکه به مفهوم پرورش استعدادهای موجود در بشر می باشد (علوی،1386،ص46 -42) و تربیت اسلامی، شکوفا ساختن، به فعلیت رساندن و یا پروش دادن متناسب جمیع استعدادهای آدمی در کلیه ابعاد و جوانب شخصیتی وی یعنی جسمانی، عقلانی، اجتماعی، عاطفی، و اخلاقی-دینی در جهتی الهی و اسلامی می باشد (همان، ص 124). پس تربیت از نظر مکتب اسلام، شکوفایی توانایی های فطری بشر در جهت قرب به خداوند و رسیدن به کمال و تعالی بشر می باشد.

یکی از ابعاد وجودی بشر که مبنای  فطری و درونی دارد، بعد اخلاقی می باشد. اخلاق جمع خلق می باشد و عبارت می باشد از هیات و حالت و ملکه ای راسخ در بشر که باعث صدور اعمال پسندیده و یا ناپسند از سوی بشر می گردد. با در نظر داشتن جایگاه بلند اخلاق و فواید بی شمار آن این حقیقت روشن می گردد که چرا ادیان الهی، از آدم تا خاتم، برای مسائل اخلاقی و حفظ و رعایت آداب و سنن نیکو، اهمیت ویژه ای قایل شده اند، تا جایی که رسول اکرم(ص)، اساس نبوت و رسالت خویش را به تکمیل و رعایت مسائل اخلاقی دانسته و در سخن بسیار زیبا به تمامی جوامع بشری چنین فرمود: «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، همانا مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تکمیل کنم»(نهج الفصاحه/ ح944) و براساس همین اخلاق کریمانه و روش حسنه بود که پیامبر اکرم توانست به دلها راه یابد.

تربیت اخلاقی و بهینه سازی منش های انسانی، مانند اموری می باشد که پیشینه ای به درازای تاریخ داشته می باشد، پس تربیت اخلاقی به معنای کاربرد وی‍ژه یافته های تعلیم و تربیت برای شکل گیری اهدافی می باشد که از حوزه علم اخلاق دریافت شده می باشد و می توان گفت تربیت اخلاقی فرایند زمینه سازی و به کارگیری شیوه هایی جهت شکوفاسازی، تقویت و ایجاد صفات، رفتارها و آداب اخلاقی و از بین بردن صفات، رفتارها و آداب غیر اخلاقی در خود یا دیگری می باشد. پس تربیت اخلاقی دو رکن دارد، یکی شناخت فضایل و رذایل و رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی و دیگری به کارگیری شیوه هایی جهت تقویت یا تضعیف آنها. از این رو تربیت اخلاقی حیطه ای می باشد که وام دار دو حوزه اخلاق و تربیت می باشد و از آنجا که در اخلاق بیشترین تأکید بر خودسازی و در تربیت بر دیگرسازی می باشد تربیت اخلاقی نیز خودسازی و دیگرسازی را شامل می گردد (بناری، 1379، ص 541).

برای ایجاد تغییرات مطلوب و سازنده در اخلاق، تربیت اخلاقی را بایستی از دوره کودکی آغاز گردد. در مورد معیار سنی دوره کودکی اختلاف نظر می باشد اما می توان بر اساس شکل گیری شخصیت کودک تا شش سالگی، تربیت اخلاقی را نیز در همین شرایط سنی یعنی 7-2سالگی مورد توجه قرار داد.

در مورد تربیت اخلاقی کودک علوی چنین اظهار نظر می نماید: «لازم می باشد در کودکی افکار و اخلاق کودکان طوری ساخته  گردد که وقتی  وارد جامعه بزرگترها می شوند، بتوانند خود را با محیط اجتماعی خویش تطبیق دهند و در جامعه عضو مفید و موثری به حساب آیند. چنانچه خواجه نصیرالدین طوسی هم، از همان اوان تولد، کودک را دارای توان سوق یافتن به سوی کسب اخلاق حسنه و دوری از اخلاق سیئه می داند. اندیشمندان اسلامی ضمن تاکید بر اینکه کودکان تا قبل از بلوغ از توان مسئولیت پذیری اخلاقی چندانی بر خوردار نیستند عقیده دارند مربیان بایستی از همان دوره کودکی با ظرافت و دقت  فضایل اخلاقی ر ا به کودکان تعلیم دهند  و مقدمات کار را برای درک بیشتر آنان نسبت به فضایل و اقدام به آن ها فراهم نمایند. زیرا در خرد سالی و کودکی، قلب و روح هنوز تحت تاثیر عوامل سوء و منحرف کننده قرار نگرفته می باشد و کودک فرمانبردار بوده و سریعتر پذیرای امور اخلاقی می گردد» (علوی، 1388، ص203 -202).

 پس تربیت اخلاقی  در دوره کودکی مهم می باشد و این در حالی می باشد که اسلام منابعی غنی را در این زمینه معرفی نموده می باشد. از نظر اسلام، بشر با بهره گیری از تعالیم الهی می تواند در مسیری که از جانب خداوند مشخص شده می باشد حرکت کند و دچار انحراف نشود در نظر داشتن قرآن، احادیث و روایات، ما را با ارکان هدایت و تعالی آشنا می سازد. از نظر اسلام بهره مندی از شرایع دین و احکام الهی صرفاً با تاسی از منابع فوق میسر می باشد (بحارالانوار، ج24، ص 290).

با وجود منابع غنی در اسلام والدین و مربیان دائما با موضوع تربیت اخلاقی کودکان مواجه هستند، اما در ارتباط با اینکه چگونه آنان را اخلاقی تربیت کنند، همواره دچار سوال هستند. در تربیت اخلاقی کودک معمولا این سوالات مطرح می باشد که آیا کودکان را بایستی آزاد گذاشت و به نیازهای آنان پاسخ داده گردد تا اخلاقی تربیت شوند یا اینکه آنان را در محیط کنترل شده و با یاد دادن عادات خوب آنچنان که افلاطون و ارسطو عقیده دارند، تربیت نمود(کاردان،1381 ، ص34). آیا تربیت اخلاقی کودکان از طریق الگو و سرمشق بهتر انجام می پذیرد یا از طریق آموزش های مستقیم؟ به گونه کلی می توان گفت تاکنون در نظر داشتن انتقال محتوا و روشها  و امر و نهی در تربیت اخلاقی کودکان مطرح بوده می باشد (کاردان، 1381).

 پس بر اساس سوالات فوق محقق بر آن واداشته گردید که فراتر از محتوا و روش به مساله زمینه های تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه اسلام بپردازد. مقصود از زمینه ها، مقدمات یا شرایط اولیه ای می باشد که دوره کودکی را در برگرفته یا کودک در آن قرار دارد. بعضی از این زمینه ها درونی یا ذاتی و طبیعی کودک می باشد مانند گرایشات فطری و وراثت و بعضی از زمینه ها، بیرونی هستندکه محیط پیرامون کودک را تشکیل می دهند مانند شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، خانواده، مدرسه و به گونه کلی جامعه. در این پژوهش بر اساس ویژگیهای دوره کودکی، تأثیر عاطفه به عنوان گرایش فطری یا زمینه درونی و خانواده به عنوان زمینه اجتماعی و بیرونی در تربیت اخلاقی کودک مورد سوال می باشد.

1-3- هدفهای پژوهش

هدف کلی

تبیین زمینه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی بر اساس دیدگاه اسلام

اهداف جزیی

تبیین تأثیر عاطفه به عنوان زمینه درونی(فطری) در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام

تبیین تأثیر خانواده به عنوان زمینه بیرونی(اجتماعی) در تربیت اخلاقی کودک بر اساس دیدگاه اسلام

1-4- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 اقدام به قوانین و مقررات بدون پشتوانه اخلاق ممکن نیست؛ تا از درون انسانها انگیزه هایی برای اجرای قوانین و مقررات وجود نداشته باشد، تلاشهای بیرونی به جایی نمی رسد. پس اخلاق بهترین ضامن اجرایی قوانین و مقررات محسوب میشود و در اهمیت اخلاق همین بس که اخلاق مسیر زندگی انسانها را تعیین می کند.

تجربه بشری نشان داده می باشد که بشر بدون پایبندی به اصول اخلاقی نمی تواند زندگی آرامی داشته باشد. چنانچه در کشورهای غربی به دنبال پیشرفت هایی که در زمینه علوم تجربی داشته اند، به تدریج در نظر داشتن اصول اخلاقی و فضائل کم رنگ شده و حتی در بعضی موردها با اخلاق و فضائل اخلاقی مبارزه گردیده، اما اخیرا به سبب آسیب های جدی که از این طریق به جامعه وارد شده در نظر داشتن اخلاق  فزونی یافته می باشد. توماس لیکونا[1] در این باره می گوید : «نظر سنجی ها نشان می دهد بسیاری از مردم آمریکا به این نتیجه رسیده اند که این کشور دچار انحطاط معنوی و اخلاقی شده می باشد. این درک و حس فزاینده هست که مدارس، خانواده ها، کلیسا ها، همه انجمن ها و گروه ها و آنهایی که در طول تاریخ مسئول انتقال میراث اخلاقی به جوانان  بوده اند، بایستی گرد هم آیند و با یاری یکدیگر اخلاق کودکان و به گونه کلی فرهنگ ما را رشد دهند. مدارس نیز در یافته اند که بایستی پرورش اخلاقی را بالاترین اولویت خود قرار دهند، زیرا این هدف زیر بنای دیگر کارها در مدرسه می باشد»(محمد داودی ،1391). یک نظرسنجی در آمریکا نشان داده می باشد که 71 درصد والدین عقیده دارند آموزش ارزشهای اخلاقی مهمتر از آموزشهای دانشگاهی برای فرزندانشان  می باشد(کاپلان،1386) و این نوع تربیت بایستی از همان دوران کودکی آغاز گردد ، اما مهمتر از در نظر داشتن مساله تربیت اخلاقی ، چگونگی تربیت اخلاقی مهم می باشد.

تربیت اخلاقی، از دیرباز جزء موضوعات اساسی و بنیادی اسلام بوده می باشد. در دنیای امروز همپای با توسعه و رشد مهار ناپذیر تکنولوژی و پیشرفتهای آن، و در عصر رویکرد دوباره بشر به مسئله دین و تربیت الهی،  این موضوع، چشمگیر گویا. به خصوص غفلت و نا آگاهی در تربیت اخلاقی کودکان نابسامانی ها و گرفتاری های فراوانی در آینده به دنبال خواهد داشت. پرورش اخلاقی درست، بشر را از تنگناهای بزرگ می رهاند و نیرویی می باشد که به بشر به مقصود کنترل خود از وارد شدن در تباهی ها و لغزش کمک می کند. بدیهی می باشد وقتی کاری در شرایطی ویژه و در زمان خود انجام گیرد، آثار دلخواه را به دست می دهد. در این دوره کودک برای تربیت آمادگی کامل دارد و هر تدبیری در تربیت او به کار گرفته گردد در دل و جان او تأثیر می بندد و به راحتی از میان نمی رود. اخلاق و ویژگی های ناشایست را که در بزرگسالی جزء شخصیت فرد شده می باشد، نمی توان به آسانی عوض کرد، حال آنکه نهال کوچک را می توان از حالت انحراف به راستی در آورد. پس دوران کودکی، بهترین دوره سازندگی و تربیت اخلاقی می باشد و بعد اخلاقی تعیین کننده مسیر زندگی و آینده کودک می باشد و با جوهر وجود آدمی سروکار دارد. با در نظر داشتن اهمیت انکارناپذیر دوران کودکی، بیشترین اثربخشی در زمینه تعلیم و تربیت و شکوفایی اخلاقی و شخصیت و پی ریزی اصول و موازین عرفی و اجتماعی فقط در این مقطع زمانی، مجال ظهور می یابد. واضح می باشد اگر پدران و مادران و مربیان مراکز آموزشی، این مقطع زمانی حساس را با سهل انگاری پشت سر بگذارند؛ به سختی می توان ،آن کودک را در آینده از لحاظ تربیتی و اخلاقی، به هنجار دانست.

از طرفی همان گونه که ملاحظه می گردد هم اکنون در نظام تعلیم و تربیت جامعه ما، معمولا مفاهیم اخلاقی در کتابهای مختلف درسی، حتی در دانشگاه مطرح شده می باشد، اما این امر فقط به انتقال معلومات، امتحان و نمره محدود شده و هنوز کاربردی نگردیده می باشد و این فرایند در دوره کودکی بیشتر به صورت امر و نهی جریان دارد. پس جامعه ما بیش از هر چیز دیگری به نظام تربیتی صحیح اخلاقی، بخصوص برای کودکان نیاز دارد و پژوهش در زمینه چگونگی تربیت اخلاقی کودکان در عصر کنونی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این لحاظ یکی از راه های تربیت اخلاقی در دوره کودکی تربیت غیر مستقیم یعنی در نظر داشتن زمینه های تربیت می باشد که در این بین به نظر می­رسد عاطفه به عنوان زمینه درونی و خانواده به عنوان زمینه بیرونی تأثیر عمده در تربیت اخلاقی دوره کودکی دارند. از طرف دیگرمنابع ارزنده­ای همچون قرآن، سیره پیامبر و ائمه اطهار(ع)، رساله حقوق امام سجاد(ع) و نظریه اندیشمندان اسلامی هست که می توان با بهره گیری از این منابع اصیل، زمینه های تربیت اخلاقی کودکان را تبیین نمود. پس پژوهش در این منابع بر اهمیت موضوع می افزاید. این منابع غنی، سرشار از حقایق نهفته­ای در زمینه تمام ابعاد انسانی به خصوص بعد اخلاقی می باشد که آنچنان که بایستی مورد توجه قرار نگرفته اند. پس با انجام این پژوهش شاید بتوان، قدمی هر چند کوچک در جهت تبیین بعضی از زمینه های تربیت اخلاقی کودک از دیدگاه اسلام و ایجاد تغییر در روش های تربیت اخلاقی برداشته گردد و از این لحاظ برای والدین و مربیان در زمینه آشنایی با چگونگی تربیت اخلاقی کودک، راهنمایی باشد. از این طریق شاید بتوان کودکان  را چنان تربیت نمود که با داشتن عواطف و اندیشه های پاک، زمینه شکل گیری گرایش به اخلاقیات در دوره بزرگسالی برای آنان ایجاد گردد. علاوه برآن انجام این پژوهش مقدمه­ای بر ضرورت انجام تحقیقات بیشتر در زمینه مسائل  مربوط به تربیت اخلاقی کودک، در جامعه ما خواهد بود.

تعداد صفحه :133

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: تاریخ