جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

گرایش عمومی

عنوان : تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش روانشناسی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی

تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا (CSSS) بر اخنلال اضطراب فراگیر (GAD) در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاد راهنما:

دکتر عباس رحمتی

استاد(استادان) مشاور:

دکتر مسعود باقری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 پیچیدگی زندگی در دنیای امروز به حدی می باشد که روبرو شدن با انواع استرس و تنیدگی را اجتناب ناپذیر    می سازد و تا زمانی که بشر ها ناگزیر به رویارویی با تنیدگی های مختلف هستند، آسیب پذیر بوده و سازگاری آنها با محیط در معرض خطر می باشد. پس کسب مهارت های مقابله موثر با استرس ها برای حفظ سلامت جسمی و روانی و بهزیستی بشر ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف کلی این پژوهش عبارت بوده می باشد از مطالعه تاثیر راهبردهای مقابله با استرس (CSSS) بر اختلال اضطراب فراگیر (GAD). فرضیه اصلی عبارت بوده از اینکه راهبردهای مقابله با استرس بر اختلال اضطراب فراگیر دانشجویان دختر تاثیر دارند. روش بهره گیری شده در این پژوهش نیز روش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بوده می باشد. همچنین جامعه در این پژوهش عبارت بوده از کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان که شامل 9720 دانشجوی دختر        می باشد. این پژوهش بر روی یک نمونه 384 نفری از دانشجویان دختر این دانشگاه انجام شده که به روش نمونه گیری خوشه ای برگزیده شده اند. به این مقصود آغاز از میان دانشکده های دانشگاه شهید باهنرکرمان چهار دانشکده شامل دانشکده ادبیات، فنی، ریاضی و دامپزشکی و سپس از میان بخش های موجود در این دانشکده ها تعدادی بخش و در نهایت تعدادی کلاس و 384 نفر دانشجو به گونه تصادفی انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار مورد بهره گیری این پژوهش نیز عبارت بوده اند از پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS) و پرسشنامه اضطراب بک (BAI).

برای تحلیل نتایج، شاخص های آمار توصیفی مانند جدول ها و نمودارها و شاخص های آمار استنباطی شامل آزمون آماری کروسکال والیس و تحلیل واریانس یکطرفه مورد بهره گیری قرار گرفتند. به مقصود مطالعه فرضیه های پژوهش از آزمون کروسکال والیس بهره گیری گردید که یافته های حاصل از این آزمون نشان داد راهبرد مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار بر اختلال اضطراب فراگیر در دختران دانشجو تاثیر دارند در حالی که تاثیر راهبرد مقابله اجتنابی بر اختلال اضطراب فراگیر از نظر آماری معنادار نبود. به مقصود پاسخ به این پرسش که آیا اندازه ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دانشکده های ادبیات، فنی، ریاضی و دامپزشکی تفاوت داشته می باشد یا خیر، از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهره گیری گردید و نتایج به دست آمده از این آزمون نشان داد که شیوع اختلال اضطراب فراگیر در چهار دانشکده مذکور تفاوت معناداری نداشته می باشد.

کلید واژه ها: اختلال اضطراب فراگیر، راهبردهای مقابله با استرس

فهرست مطالب                                                                                              شماره صفحه 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه                                                                                                              1

1-2. موضوع                                                                                                           2         

1-3. اظهار مساله                                                                                                        2         

1-4. اهمیت و ضرورت                                                                                            5         

1-5. هدف های پژوهش                                                                                           7

1-5-1. هدف کلی                                                                                            7         

1-5-2. اهداف جزئی                                                                                         7

1-6. فرضیه های پژوهش                                                                                          7

1-6-1. فرضیه اصلی                                                                                          7

1-6-2. فرضیه های فرعی                                                                                               7

1-7. سوال های پژوهش                                                                                           7

1-8. تعریف اصطلاحات و مفاهیم                                                                             8

1-8-1. تعریف مفهومی واژه ها                                                                           8

1-8-2. تعریف عملیاتی واژه ها                                                                           11

 فهرست مطالب                                                                                       شماره صفحه

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه                                                                                                              12

2-2. مبانی نظری                                                                                                     13       

2-2-1. پیشینه نظری در حوزه راهبردهای مقابله با استرس                                       13

2-2-1-1. نظریه های  ارزیابی و انتساب                                                         14       

2-2-1-1-1. نظریه آرنولد درمورد ارزیابی                                                 14       

2-2-1-1-2. نظریه لازاروس درمورد ارزیابی                                             15       

2-2-1-1-3. نظریه انگیزشی محافظت از خود                                           16       

2-2-1-1-4. نظریه وینر درمورد انتساب                                                     16       

2-2-1-2. نظریه های مقابله                                                                          17       

2-2-1-2-1. نظریه لازاروس درمورد راهبردهای مقابله                                17       

2-2-1-2-2. سایر دیدگاه ها درمورد راهبردهای مقابله                                19       

2-2-1-3. نظریه میشن بام در زمینه آموزش ایمن سازی مقابل استرس                 21       

2-2-2. پیشینه نظری در حوزه اضطراب و اختلالات اضطرابی                     22

 2-2-2-1. نظریه فروید درمورد اضطراب                                                         22       

2-2-2-2. سایر دیدگاه ها درمورد اضطراب و اختلال اضطراب فراگیر                23       

 فهرست مطالب                                                                                         شماره صفحه

 2-3. مبانی پژوهشی                                                                                                 26

2-3-1. پژوهش های داخلی                                                                                26       

      2-3-2. پژوهش های خارجی                                                                              33       

2-4. مدل تحلیلی پژوهش                                                                                         44       

 فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه                                                                                                              45

3-2. متغیرهای پژوهش                                                                                             46       

3-2-1. متغیر مستقل                                                                                           46

3-2-2. متغیر وابسته                                                                                            46       

3-2-3. متغیرهای کنترل                                                                                     46

3-3. جامعه، نمونه و روش نمونه گیری                                                               46

3-3-1.جامعه                                                                                                    46

3-3-2. نمونه                                                                                                    46

3-3-3. روش پژوهش                                                                                        46

3-3-4. روش نمونه گیری                                                                                   46       

3-4. ابزار اندازه گیری                                                                                              47       

3-4-1. پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر(CISS)                                               47

3-4-2. پرسشنامه اضطراب بک (BAI)                                                                 47

فهرست مطالب                                                                                         شماره صفحه

3-5. شیوه نمره گذاری                                                                                             48       

3-5-1.شیوه نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر(CISS)                      48

3-5-2. شیوه نمره گذاری پرسشنامه اضطراب بک (BAI)                                       48

3-6. شیوه اجرای پژوهش                                                                                         49

3-7. شیوه تحلیل داده ها                                                                                           49

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1. مقدمه                                                                                                              51

4-2. ارائه یافته ها                                                                                                     52

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهاد

5-1. مقدمه                                                                                                              70

5-2. نتیجه گیری                                                                                                      71

5-3. بحث                                                                                                               72

5-4. پیشنهادهای پژوهش                                                                                          75

5-5. محدودیت های پژوهش                                                                                     77

فهرست منابع                                                                                                              

  منابع فارسی                                                                                                                 78

  منابع لاتین                                                                                                                   80

مقدمه

یکی از جدی ترین مسائل بشر از گذشته تا کنون استرس یا فشار روانی[1] بوده می باشد. پیچیدگی زندگی در دنیای امروز به حدی می باشد که روبرو شدن با انواع استرس و تنیدگی را اجتناب ناپذیر می سازد و مادامی که انسانها ناگزیر به رویارویی با تنیدگی های مختلف هستند، آسیب پذیر بوده و سازگاری آنها با محیط در معرض خطر می باشد. پس کسب مهارت هایی جهت مقابله موثر با استرس ها برای حفظ سلامت جسمی و روانی و بهزیستی بشر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

رویدادهای پیش بینی ناپذیر و غیر قابل کنترل بیشتر از رویدادهایی که فرد کنترل بیشتری بر آن دارد، سبب استرس می شوند. واکنش بشر ها به استرس متفاوت می باشد به طوری که اندازه تحمل فشار در عده ای بسیار بالا و در بعضی پایین می باشد. این تحمل از عوامل متعددی تاثیر پذیر می باشد مانند عوامل ژنتیکی، تجربیات گذشته فرد، ویژگی های شخصیتی، شرطی شدن های قبلی فرد و تجربیات فرد در محیط خانواده. افراد پرورش یافته در محیط های خانوادگی که تنش در آنها سال ها ادامه یافته معمولا در برابر فشارها واکنش های قوی تری نشان می دهند (رایس[2]، ترجمه فروغان،1387).

یکی ازآثارمواجهه مداوم با استرس، اضطراب[3] می باشد؛ چراکه اضطراب پاسخی ضروری به استرس می باشد و فرد را به هنگام روبرو شدن با خطر برای عمل و عکس و العمل آماده می سازد. در حقیقت اضطراب بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر ها می باشد و اندازه طبیعی آن حتی لازم به نظرمی رسد، زیرا می تواند پاسخی بهنجار و انطباقی تلقی گردد که موجب حفظ حیات می گردد. اضطراب موجب می گردد برای پیشگیری از خطرات و تهدیدها و یا برای کاهش عواقب آنها دست به کاری بزنیم (فلدمن[4] ،2002، به نقل از کاپلان و سادوک[5]، ترجمه رضاعی، 1387).

در عین حال تداوم اضطراب می تواند اختلالات اضطرابی را موجب گردد. اختلالات اضطرابی پدیده ای رایج، شناخته شده و فراگیر در کل جمعیت و یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی هستند که اغلب مزمن شده و نسبت به درمان مقاومت می کنند (کاپلان و سادوک، ترجمه رضاعی، 1387). پس اختلالات اضطرابی از حیث آثار و تبعاتی که به دنبال دارند، می توانند از زمینه های مطالعاتی حوزه بهداشت روان باشند.

 همه ما در مواقعی احساس اضطراب کرده ایم، شاید نگران بودیم که اتفاق ناخوشایندی بیافتد اما علایم افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر چنان می باشد که زندگی عادی شان را مختل می کند. این معضلات ممکن می باشد شامل بی قراری، کسالت و خستگی ، مشکل تمرکز، تحریک پذیری، تنش عضلانی و یا بی خوابی باشد. به علاوه، این افراد نگران مسائل مختلفی هستند، مثل سلامتی، معضلات مالی، طرد شدن و عملکرد ضعیف در هرکاری و برایشان سخت می باشد که نگرانی شان را کنترل کنند. بسیاری از افراد مبتلا به این اختلال احساس    می کنند که نگرانی شان ”خارج از کنترل“ می باشد (لیهی و هولاند،2000، ترجمه شهرزاد طالبی).

1-2. موضوع

تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا (CSSS)[6] بر اختلال اضطراب فراگیر (GAD)[7] در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان.

1-3. اظهار مساله

پیچیدگی زندگی در قرن اخیر و رشد و پیشرفت در عرصه های مختلف زندگی باعث شده بشر به گونه مداوم در معرض استرس های متعدد و اختلالات ناشی از آن قرار گیرد. بر اساس تئوری های روانشناختی، راهبردهای مقابله با استرس تأثیر اساسی در سلامت روان افراد داشته و مفهوم استرس به تنهایی در تبیین و پیش بینی وضعیت افراد، بدون در نظرگرفتن مهارت های مقابله ای آنها ارزش محدودی دارد و به اظهار دیگر، هر چه منابع افراد برای مقابله بهتر باشد؛ کمتر احتمال دارد گرفتار موقعیت هایی شوند که در آنها آسیب پذیرند (جفن[8] و همکاران،2006؛ ولرات و ترگسن[9] ،2000؛ بهروزیان و نعمت پور،1386).

در هر موقعیت فشار زا، راه های مختلفی برای کنار آمدن هست. روش های مورد بهره گیری افراد برای روبرو شدن با این موقعیت ها هم می تواند از ثبات برخوردار باشد وهم می تواند تغییر پذیر باشد. اگرچه بهره گیری از بعضی روش های کنار آمدن گویا تحت تاثیر عوامل شخصیتی قرار دارند، بهره گیری از بسیاری از روش های کنار آمدن تحت تاثیر زمینه و بافت آن موقعیت قرار دارد. هر چه فشار روانی و کوشش برای کنارآمدن با آن بیشتر باشد، احتمال بروز نشانگان جسمی و روانشناختی بیشتر می باشد و هر چه احساس تسلط فرد بر موقعیت بیشتر باشد، بهداشت جسمی و روانی وی بالاتر می باشد. گرچه ارزش هر یک از اشکال کنار آمدن، بستگی به بافتی دارد که در آن مورد بهره گیری قرار می گیرند، معمولا روش حل مساله شکل مناسب تری برای کنار آمدن می باشد تا روش فرار-اجتناب ( پروین و جان[10]، ترجمه جوادی و کدیور، 1382).

انتخاب راه های مقابله مناسب در برابر فشارهای روانی، از تاثیر تنیدگی بر سلامت روان کاسته و به سازگاری روانی منجر می گردد (پااول هان[11]،1994،به نقل از قریشی راد،1389). به گونه کلی طبیعت چند بعدی و تأثیر دائما در حال تغییر مقابله، برداشت های متفاوت از آن را ایجاب می کند به نحوی که گاه به عنوان منبع شخصیتی و گاه به عنوان پاسخ در نظر گرفته می گردد. به نظر بعضی تنیدگی در تعامل فرد و محیط قراردارد و نه در رویداد یا در درون فرد و راه های مقابله ای در مورد هایی به کار برده می گردد که پاسخ های عادی ناکافی باشند (وایت[12]، 1992؛ جکسن و بسما[13]،1990؛ لازاروس[14]، 1988؛ فلکمن[15] و لازاروس، 1988؛ به نقل از       قریشی راد،1389).

پژوهش ها نشان داده می باشد که تفسیر و برآورد هر فرد از رویدادهای زندگی اش اهمیتی بیش از خود آن رویدادها دارد (کاپلان و سادوک، 2000، به نقل از شاهمیری و قریشی زاده، 1385). کار شناختی به مقصود تغییر پاسخ درونی فرد یکی از راهبردهای مقابله ای با رویدادهای تنیدگی زا می باشد چراکه رویدادها به تنهایی اندازه استرس را تعیین نمی کنند بلکه آن چیز که افراد در تکاپوی انجام آن هستند، آن چیز که به خود می گویند،گرایش ذهنی،  انتظارات و چگونگی ارزیابی آنها از موقعیت در اندازه فشاری که تجربه می کنند تاثیرگذارند ( رایس، ترجمه فروغان،1387).

همانطور که قبلا تصریح گردید یکی از آثار مواجهه مداوم با فشارها و تنیدگی ها، اضطراب و اختلالات اضطرابی هستند. اضطراب به عنوان بخشی از زندگی هر بشر، در همه افراد هست و در حد اعتدال آمیز، به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می گردد. حتی می توان گفت اضطراب به منزله بخشی از زندگی، یکی از مولفه های ساختار شخصیت هر فرد را تشکیل می دهد. به این دلیل می باشد که بعضی از اضطراب های دوران کودکی و نوجوانی را می توان بهنجار دانست و تاثیر مثبت آن را در فرایند تحول پذیرفت، چراکه فرصت را برای افراد فراهم می آورد تا مکانیزم های سازشی خود را در جهت روبرو شدن با منابع تنیدگی زا[16] و اضطراب انگیز گسترش دهند (دادستان، 1384).

 گر چه در بعضی موردها اضطراب پاسخی منطقی و حیاتی می باشد اما حالت نابهنجار آن می تواند بر گستره وسیعی از عملکردهای آدمی اثر بگذارد. اضطراب اگر جنبه مزمن و مداوم بیابد، نه تنها نمی توان آن را پاسخی سازش یافته تلقی نمود بلکه بایستی آن را به منزله منبع شکست، سازش نایافتگی و استیصال گسترده ای دانست که فرد را از بخش عمده ای از امکاناتش محروم می کند (دادستان،1384). اختلالات اضطرابی یکی از تبعات استرس ها و از شایع ترین اختلالاتی هستند که بشر ها در زندگی تجربه می کنند. این اختلالات علاوه بر اینکه به تنهایی یک اختلال محسوب می شوند؛ همچنین می توانند زمینه ساز و هسته مرکزی بروز سایر بیماری های روانی و جسمی نیز باشند. یکی از انواع اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب فراگیر (GAD) می باشد. این اختلال بیماری مزمنی می باشد که از شیوع بالایی برخوردار می باشد. تخمین های معقولی که در مورد شیوع یکساله آن زده می گردد، در طیف سه تا هشت درصد قرار دارد و شیوع آن در طول عمر، هشت درصد گزارش شده که نسبت زن به مرد در این اختلال حدود دو به یک می باشد. همچنین اختلال اضطراب فراگیر احتمالا شایع ترین اختلالی می باشد که همزمان با اختلالات روانی دیگر به ویژه اختلالات خلقی پیدا نمود می گردد (کاپلان و سادوک، ترجمه رضاعی، 1387).

گویا تصریح کوتاه به تعدادی از پژوهش ها که در زمینه متغیرهای این پژوهش انجام گرفته می باشد، ابعاد مساله را روشن تر سازد و در فصل دوم پژوهش به صورت کامل به مطالعه پژوهش های مختلف در این حوزه خواهیم پرداخت. به عنوان نمونه کاپیتانیو[17](2008) عقیده دارد که “کنار آمدن” و یا “مقابله” منعکس کننده نوعی تعامل میان فرد و موقعیت می باشد و پس آسیب پذیری افراد پیش روی استرس ها بر حسب چگونگی تعامل آنها متفاوت می باشد. لازاروس و فلکمن (1984، به نقل از اسکرو اور، کریج و گارنفسکی[18]، 2007، و گیلبار، ارهان و پلیوازکی[19]، 2005)  عقیده دارند ارزیابی فرد از رویداد استرس زا از این جهت اهمیت دارد که چگونگی ارزیابی هر فرد از رویدادهای استرس زا، روش های مقابله ای فرد را که شامل کوشش های رفتاری و شناختی برای مدیریت رویداد می باشد تحت تاثیر قرار خواهد داد.

لگسته، گارنفسکی، ورالست و آتنز[20](2011) پژوهشی با عنوان راهبردهای مقابله ای شناختی در نوجوانان مبتلا به اختلالات اضطرابی انجام داده و به این نتیجه رسیدند که نوجوانان مضطرب به گونه معناداری نمرات بالاتری در بهره گیری از بعضی راهبردهای مقابله ای مانند نشخوار ذهنی[21] به دست آورده و رویدادهای استرس زا را بیش از دیگران تهدید آمیز ادراک می کنند. همچنین یوپاتل و گرلاچ[22](2008) نیز نگرانی های افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر را نوعی روش مقابله ای می دانند که فرد را برای مقابله با تنش ها و استرس ها آماده   می کند و به همین دلیل این نگرانی ها یکی از مولفه های اصلی این اختلال محسوب می شوند.

تعداد صفحه :111

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی­ سینا در سال 92

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***