جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : اقتصاد

عنوان : تاثیر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه شهرستان خاتم

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده کشاورزی   

بخش اقتصاد کشاورزی  

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته کشاورزی گرایش اقتصاد

تاثیر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه شهرستان خاتم

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا زارع مهرجردی

استادمشاور:

دکتر حسین مهرابی بشرآبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

فعالیت‌های کشاورزی نمونه ای بارز از فعالیت‌های توام باریسک و بعضی مواقع نا اطمینانی می باشد به طوری که این بخش به علت های مختلف همچون پدیده‌های ناگوار جوی، آفت‌ها، انواع بیماری‌های گیاهی و تغییر در قیمت‌ها از دیر باز با نبود اطمینان و ریسک در مورد اندازه تولید محصول و قیمت روبه رو بوده می باشد. پس لحاظ کردن ریسک در مدل‌های برنامه ریزی ریاضی کشاورزی و یافتن تدبیری جهت کاهش ریسک تولید در این بخش و مقابله با خسارت وارده ضرورت می‌یابد.بیمه درآمدی یکی از موردها مهم کاهش ریسک در بخش کشاورزی به شمار می‌آید. این بیمه یک الگوی جدید بیمه ای می باشد که عملکرد و قیمت محصول را همزمان بیمه می کند. آن چیز که که در این بین اهمیت فراوانی دارد، این می باشد که کشاورز بایستی بتواند، برای حوادثی که هنوز روی نداده می باشد، هزینه ای را پرداخت کند. از این رو در پژوهش حاضر آغاز اثر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه و سود ناخالص شهرستان خاتم مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه و درآمد منطقه مطالعاتی بوده می باشد به طوری که با اعمال بیمه سطح زیر کشت و سود ناخالص منطقه افزایش می‌یابد. در ادامه به تعیین حق بیمه درآمدی برای محصولات، پرداخته شدکه نتایج حاکی از این بود که کشاورز برای بیمه کردن محصول گندم به صورت بیمه درآمدی، حاضر می باشد تا حداکثر دو درصد از سود ناخالص کل را به عنوان حق بیمه درآمدی پرداخت کند و در صورتی که حق بیمه از این مقدار بیشتر تعیین گردد کشاورز به بیمه‌های عملکرد روی می‌آورد.

واژگان کلیدی: بیمه درآمدی، الگوی کشت بهینه، سود ناخالص، حق بیمه

فهرست

عنوان           صفحه

 فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعریف مسئله. 4

1-3- ضرورت پژوهش.. 5

1-4- مفاهیم پایه ای در بیمه محصولات کشاورزی.. 6

1-4-1- بیمه. 6

1-4-2- بیمه کشاورزی.. 7

1-4-3- مورد بیمه. 7

1-4-4- خطرات تحت پوشش…. 7

1-4-5- ضریب خطر. 7

1-4-6- حداکثر تعهد بیمه گر. 7

1-4-7- سطح پوشش…. 7

1-4-8- سطح تضمین شده. 8

1-4-9- حق بیمه. 8

1-4-10- حق بیمه عادلانه. 8

1-4-11- ذخایر احتیاطی.. 8

1-4-12- هزینه اجرایی.. 9

1-4-13- حق بیمه واقعی.. 9

1-4-14- نرخ بیمه 9

1-4-15- بیمه تک خطر 9

1-4-16- بیمه چند خطر. 9

1-4-17- غرامت… 10

1-4-18- بار مالی دولت… 10

1-4-19- گزینه. 10

1-4-20- بیمه عمومی.. 10

1-4-21- بیمه تکمیلی.. 10

1-4-22- بیمه عملکرد یا محصول 11

1-4-23- بیمه قیمت 11

1-4-24- بیمه درآمدی 11

1-5- فرضیه‌ها 12

1-6- اهداف پژوهش.. 12

 فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1- مقدمه. 14

2-2- مطالعات انجام شده در داخل.. 14

2-3- مطالعات انجام شده در خارج.. 20

فصل سوم :مبانی نظری

3-1- مقدمه. 26

3-2- ریسک و بیمه درآمدی.. 28

3-3- مفهوم ریسک…. 30

3-4- منابع ریسک در کشاورزی.. 31

3-5- مدیریت ریسک…. 32

3-6- چگونگی تصمیم گیری کشاورزان در شرایط وجود ریسک     33

3-7- بیمه محصولات کشاورزی مناسب ترین راهکار مدیریت ریسک     33

3-8- ویژگی‌های خطرات قابل بیمه شدن. 34

3-9- عملیات بیمه در جهان. 35

3-10- موانع و چالش‌های فراروی بیمه کشاورزی در ایران  38

3-11- مدل‌های برنامه ریزی ریاضی.. 42

3-12- مدل‌های برنامه ریزی ریسکی.. 42

3-13- مدل برنامه ریزی ریسکی درجه دوم. 43

3-14- مدل تارگت-موتاد. 44

3-15- مدل موتاد. 45

3-16- معیار تصمیم گیری ماکزیمین 48

3-17- معیار تصمیم گیری تاسف بزرگ یا مینی ماکس 49

3-18- روش هیزل بر اساس مدل موتاد. 50

3-19- تابع هدف و محدودیت‌های روش هیزل بر اساس مدل موتاد  51

3-20- ابزار گردآوری داده‌های پژوهش.. 52

3-21- قلمرو زمانی پژوهش.. 52

3-22- جامعه آماری و قلمرو پژوهش.. 52

3-23- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 52

3-24- آشنایی با منطقه مورد مطالعه. 52

3-24-1- وضعیت جغرافیایی و جمعیتی محدوده مطالعاتی.. 52

3-25- پیشینه تاریخی منطقه. 53

3-26- سیمای کشاورزی منطقه. 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها و گزارش نتایج

4-1- مقدمه. 56

4-2- تشریح فعالیت‌ها، محدودیت‌ها و اندازه موجودی منابع در مدل برنامه ریزی خطی   56

4-2-1- محدودیت زمین زراعی.. 57

4-2-2- محدودیت آب… 57

4-2-3- محدودیت نیروی کار. 58

4-2-4- محدودیت کود شیمیایی و سم.. 59

4-2-5- محدودیت ماشین آلات… 59

4-2-6- محدودیت سرمایه. 60

4-3- تابع هدف… 61

4-4- تشریح فعالیت‌ها و محدودیت‌ها در مدل‌های ریسکی   62

4-5- تدوین الگوهای برنامه ریزی خطی.. 63

4-5-1- الگوی برنامه ریزی خطی جهت کالیبره کردن مدل با در نظر داشتن الگوی کشت منطقه  63

4-5-2- الگوی برنامه ریزی خطی بدون در نظر گرفتن ریسک…. 66

4-5-3- الگوی برنامه ریزی خطی تحت شرایط ریسکی.. 70

4-5-4- الگوی برنامه ریزی خطی در شرایط بیمه ای بدون در نظر گرفتن ریسک…. 73

4-5-5- الگوی برنامه ریزی خطی تحت شرایط ریسکی و بیمه ای.. 77

4-6- تخمین مدل در شرایط با و بدون ریسک…. 81

4-6-1- مدل کالیبره شده با در نظر داشتن شرایط و الگوی کشت منطقه. 81

4-6-2- مقایسه الگوی کشت منطقه با الگوی کشت بهینه با و بدون ریسک…. 82

4-6-3- تعیین محدوده مناسب حق بیمه درآمدی و تاثیر آن بر سطح زیر کشت منطقه. 91

4-7- اختصار. 97

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 99

5-2- جمع بندی.. 99

5-3- پیشنهادات… 100

6- منابع و مآخذ. 101

1-1- مقدمه

یکی از ویژگی‌های بارز فعالیتهای تولیدی بخش کشاورزی، وابستگی زیاد آن به طبیعت و شرایط غیرقابل کنترل و گاهی غیرقابل پیش بینی محیطی می باشد. پس تولید کشاورزی در شرایط طبیعی یکی از پر مخاطره ترین نوع فعالیت‌های اقتصادی به شمار می رود. طغیان آفات، انواع بیماری‌های گیاهی و دامی، تغییرات ناگهانی دما، کمبود و پراکنش نامناسب بارندگی و بروز خشکسالی‌های پیاپی و پیامدهای ناشی از آن و نیز وقوع بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، ممکن می باشد خسارت‌های زیادی به کشاورزان و بخش کشاورزی وارد کند. پس ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط سبب شده که کشاورزی یک فعالیت توام با ریسک تلقی گردد.

شدت ریسک معمولا ارتباط منفی با سطح توسعه کشورها دارد بطوریکه در کشورهای جهان سوم تحمل ریسک ناشی از عوامل اقتصادی و طبیعی به علت نداشتن پشتوانه مالی برای کشاورزان خرده پا سخت تر می باشد، نتایج بسیاری از مطالعات حاکی از ریسک گریز بودن کشاورزان دارند (داس و همکاران، 1995). ریسک در کشاورزی ممکن می باشد از ناحیه تولید، قیمت، اعتبارات و یا پذیرش تکنولوژی جدید باشد. نوع و شدت ریسکی که کشاورزان با آن روبرو هستند با نوع سیستم کشاورزی، مشخصات آب و هوایی، سیاست‌ها و مجموعه تشکیلات نهادی تغییر می کند. ریسک باعث می گردد که کشاورزان به گونه محافظه کارانه ای منابع خود را به فعالیت‌های مختلف تخصیص دهند. آنها الگوی محصولات را با تنوع بیشتری نسبت به آن چیز که که از نظر اجتماعی بهینه می باشد، دنبال می‌کنند ودر اکثر موردها نسبت به پذیرش تکنولوژی‌های جدید به دلیل توام بودنشان با ریسک تمایل نشان نمی‌دهند (فردوسی و همکاران، 1373)

با در نظر داشتن تاثیر گریز ناپذیر مخاطره‌های تولیدات کشاورزی بر اقتصاد جامعه روستایی، در صورت عدم طرفداری دولت از کشاورزان در قالب سیستم‌های حمایتی و مدیریتی، صدمات زیادی به آنها وارد می گردد و در اکثر موردها ادامه فعالیت را از آنها سلب می کند. از این رو دولت‌ها در راستای جبران خسارت‌های برخاسته از خطرها، اقدام‌های گوناگونی انجام می­دهند (جعفر زاده، 1378 ). بی ثباتی در درآمدهای مزرعه و آسیب دیدن تولیدکنندگان در اکثر کشورهای در حال توسعه و حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از ناحیه عوامل کنترل ناپذیر و ریسک­هایی که از طریق روش­های مدیریت ریسک کنترل شدنی نیست، فشارهایی بر دولت­های این کشورها وارد آورده و آنها را مجبورساخته می باشد تا برنامه‌هایی را در جهت ثبات درآمدهای تولیدکنندگان از قبیل پرداخت­های جبرانی، تعیین قیمت­های تضمینی، قیمت­های هدف و خریدهای اعتباری و یا بیمه محصولات کشاورزی تهیه و تدوین کنند (فورتان وهت[1]، 1994). به بیانی دیگر در کشورهای در حال توسعه لزوم طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی بیشتر و کارا را عیان ساخته می باشد (بانک جهانی، 1999). تعیین سیاست‌ها و تدوین برنامه‌های مناسب در بخش کشاورزی، به علاوه که مستلزم آگاهی لازم از شرایط تولید در واحدهای زراعی می­باشد، تا حدود زیاری نیز بستگی به اندازه آگاهی برنامه ریزان از فرایند تصمیم گیری زارعین و عکس العمل آنها نسبت به انواع سیاست‌های کشاورزی دارد (سلطانی و همکاران، 1378). کشاورزان در تصمیم گیری برای کشت محصولات زراعی خود هدف‌های مختلفی همچون حداکثر درآمد خالص، حداقل کردن هزینه‌ها، بهره گیری حداکثر از نیروی کار خانوادگی و دستیابی به سطوح مشخصی از درآمد برای تامین حداقل نیاز ضروری خانواده خویش توجه دارند (محمدی و ترکمانی، 1380).

بنگاه‌ها  و موسسات مختلف اقتصادی به شکل‌های مختلف با بهره گیری بهینه از منابعشان سرو کار دارند به طوری که به دست آوردن ترکیبی از محصولات که بتواند بیشترین درآمد را از مصرف هزینه ثابتی برای زارع داشته باشد و یا کمترین هزینه جهت ایجاد یک درآمد ثابت را در بر داشته باشد، اهمیت ویژه ای دارد. یکی از متداول ترین ابزارهای اقتصاد کشاورزی برای رسیدن به این هدف بهره گیری از برنامه ریزی ریاضی می‌باشد که در چند دهه گذشته به گونه وسیع برای تعیین برنامه بهینه در رشته‌های مختلف کشاورزی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. در این روش برنامه ریزی با مشخص بودن بازده فعالیت‌ها، هزینه‌های متغییر، اندازه منابع در دسترس و اندازه نهاده‌های مورد نیاز برای تولید محصول، مدل بهینه با حداکثر بازده یا حداقل هزینه مشخص می گردد. افزون بر آن مطالعات متعددی ریسک گریزی زارعان را به دلیل ریسکی بودن تولید محصولات کشاورزی، نشان می‌دهند به طوری که این رفتار ریسک گریزانه در تصمیم گیری‌های کشاورزی و الگوی کشت بهینه تاثیر دارد. پس برای طراحی الگوی بهینه کشت، ریسک و نبود حتمیت بایستی به عنوان فاکتوری مهم وارد مدل گردد تا نتایج واضح تری بر اساس ترجیحات مدیر مزرعه به دست آید.

بیمه کشاورزی می تواند با افزایش ریسک پذیری بهره برداران و به تبع آن، افزایش احساس امنیت در کشاورزان، زمینه لازم برای بهره گیری مناسب و کارا از عوامل تولید و همچنین سرمایه گذاری در بهره گیری از فناوری جدید و در نتیجه افزایش بهر ه وری در بخش کشاورزی را فراهم کند و موجب کاهش نوسان‌ها در تولید محصولات کشاورزی و درآمدی کشاورزی گردد (ترکمانی، 1383).

مفهوم بیمه در بخش کشاورزی عبارت می باشد از تضمین جبران بخشی از خسارات داده و ستاده‌ها و عوامل بالفعل لازم برای عملیات اقتصادی، در فاصله پیش از تولید تا مصرف محصولات، و در برابر خطرات تهدید کننده غیر قابل پیشگیری به شرط آنکه پیش بینی احتمال وقوع خطرات امکان پذیر باشد (نیکویی و ترکمانی، 1381). بیمه محصولات کشاورزی ساز و کاری برای مشارکت در ریسک می باشد که در اقدام موجب انتقال ریسک از بیمه گزاران به موسسات بیمه کننده دولتی یا خصوصی می گردد و باعث افزایش خاطر کشاورزان نسبت به درآمد آینده شان می گردد (نلسون و لیمان[2]. 1987). پس مطالعه آثار آن بر بخش کشاورزی لازم و ضروری به­نظر می­رسد. پس در مطالعه حاضر به مطالعه اثرات بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه شهرستان خاتم پرداخته می گردد. این فصل پس از طرح تعریف مسئله به اظهار ضرورت پژوهش و در پایان به فرضیات و اهداف پژوهش می­پردازد.

1-2- تعریف مسئله

بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از رشد مستمر و پایدار اقتصادی، تأمین امنیت غذایی، بازدهی سرمایه، ارزآوری، ارزبری کمتر، ایجاد عدالت اجتماعی در قیاس با سایر بخشهای اقتصادی کشور از قابلیت‌های خاصی برخوردار می باشد به نحوی که توانسته می باشد تأثیر بسیار بارزی در عرصه اقتصادی کشور داشته باشد. این بخش تأثیر حیاتی را در اقتصاد ایران بر عهده دارد زیرا حدود 11 درصد تولید ناخالص ملی، 23 درصد اشتغال و تأمین غذای بیش از 80 درصد جامعه را پوشش می‌دهد (فیتا[3]، 2006). حدود 40 درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می­کنند که شغل اکثر آنها کشاورزی می باشد، پس کشاورزی در اقتصاد روستایی ایران، بسیار مهم می باشد و سهم آن در معیشت روستاییان به خصوص کشاورزان خرده­پا که اغلب منبع درآمد دیگری ندارند، بسیار مهم می باشد (نوریسعید، 1378). به علاوه، تولید در بخش کشاورزی تفاوت­هایی با سایر زمینه­های تولیدی و تجاری دارد، که مهمترین آنها اتکاء زیاد فعالیت‌های این بخش به طبیعت و مواجه شدن با طیف وسیعی از خطرات و حوادث طبیعی مانند سیل، تگرگ، سرما و گرما، آفات و امراض نباتی می­باشد که فعالیت در این بخش را به فعالیتی پرخطر و توأم با ریسک تغییر داده می باشد (اندرسن[4]، 2003). از اینرو اتخاذ تدابیر امنیتی و مدیریتی برای کاهش و کنترل ریسک تولید در این بخش ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌نماید. بیمه محصولات کشاورزی به کشاورزان کمک می­کند تا به مقصود کاهش ریسک، بهترین برنامه‌های مدیریتی و استراتژی‌های پایدار را به کار ببرند (هاگ و همکاران[5]، 2003). بنابر ضرورت‌هایی که ذکر گردید، تشکیل صندوق بیمه محصولات کشاورزی در کشور توسط شورا انقلاب در دی ماه 1358 در بانک کشاورزی به نام صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی‌تصویب گردید (یزدانی و کیانی راد، 1383). وجود ریسک عملکرد، قیمت، درآمد و در نتیجه احتمال وقوع خسارت از یک طرف و پرداخت هزینه ای به نام حق بیمه از طرف دیگر، تصمیم در مورد مناسب ترین الگوی کشت را پیچیده تر می­سازد. مدیر واحد زراعی در  تعیین الگوی بهینه کشت علاوه بر در نظر گرفتن محدودیت‌های مختلف بایستی اندازه و نوع ریسک حاصل از هر یک از فعالیت‌ها را مد نظر آورده و با در نظر داشتن آن در ارتباط با بیمه کردن یا بیمه نکردن آنها و در صورت بیمه کردن، انتخاب نوع بهینه بیمه تصمیم گیری نماید (فلسفیان و همکاران، 1384). مطالب فوق اهمیت بیمه محصولات کشاورزی بخصوص بیمه درآمدی را به عنوان مهم­ترین ابزار مدیریت ریسک در بخش کشاورزی نشان می­دهد. پس در مطالعه حاضر کوشش می­گردد به سوالات زیر پاسخ داده گردد:

کاهش  ریسک درآمد از طریق بیمه درآمدی چه تاثیری بر الگوی کشت بهینه و درآمد کشاورزان شهرستان خاتم خواهد داشت؟

تاثیر تغییر حق بیمه بر الگوی کشت بهینه و درآمد کشاورزان شهرستان خاتم چگونه می باشد؟

1-3- ضرورت پژوهش

یکی از ویژگی‌های بارز فعالیت­های تولیدی بخش کشاورزی، وابستگی زیاد آن به طبیعت و شرایط غیرقابل کنترل و گاهی غیرقابل پیش بینی محیطی می باشد. پس تولید کشاورزی در شرایط طبیعی یکی از پر مخاطره ترین نوع فعالیت‌های اقتصادی محسوب می­گردد. با در نظر داشتن موردها ذکر گردیده تعیین الگوی کشت بهینه بهره برداری‌های کشاورزی، اهمیت ویژه ای دارد به طوری که با بهره گیری از این الگو می­توان حداکثر درآمد حاصل از اندازه معینی از نهاده‌ها و یا حداقل هزینه ایجاد ترکیب خاصی از محصولات را تعیین نمود. پس بهره گیری از روش‌هایی در چارچوب برنامه ریزی ریاضی همراه با مخاطره برای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی ضروری می­باشد (ترکمانی و کلایی، 1378).

بیمه محصولات کشاورزی بیشترین قابلیت را برای مقابله با ریسک دارد و یکی از مناسب ترین سازوکارها برای ایجاد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شمار می‌آید که با تحت پوشش قرار دادن طیف وسیعی از خطرات در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کار می‌رود. بیمه می‌تواند به گونه ای در خور توجه، امنیت کشاورزان را افزایش دهد و برای کشاورزان، توانایی حفاظت در برابر ریسک، جلوگیری از ازبین رفتن محصول و ثبات درآمد را در برابر پرداخت حق بیمه ای اندک به ارمغان آورد.

تعداد صفحه :122

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***