جستجو در سایت :   

گرایش : زراعت

عنوان : تأثیرسطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک

دانشکده کشاورزی

گروه زراعت و اصلاح نباتات

 پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زراعت

 تأثیرسطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک در شرایط­ آب و هوایی کرمان

       استاد راهنما:

دکتر عنایت الله توحیدی

 استاد مشاور:

دکتر قاسم محمدی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

هدف از این پژوهش ارزیابی ژنوتیپ های مختلف بزرک برای کشت در منطقه کرمان و ارائه توصیه کودی مناسب برای افزایش عملکرد این گیاه در واحد سطح می باشد. در این پژوهش لاین های مختلف با ترکییب کامل دو رنگ بذر  قهوه ای و زرد وسه سطح عنصر ازت  و دو سطح عنصر روی در چارچوب آزمایش فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1387 ارزیابی گردیدند.تجزیه و تحلیل آماری داد­ه ها و مقایسه میانگین رقم ها نیز نشان داد که ژنوتیپ ها از نظر صفات طول بوته ، تعداد انشعاب ، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه اختلاف معنی داری دارند.ارقام بومی که دارای بذور قهوه ای بودند زودتر شروع به سبز شدن نموده وسرعت این فرآیند دراین ژنوتیپ ها بیشتر بود همچنین شمار گیاهچه در مترمربع در این ژنوتیپ ها بطور چشم گیری بیشتر بود.نتایج این مطالعه تاییدی بر موثر بودن خواص ژنتیکی ارقام درعملکرد واجزای آن درسایر مطالعه­ها می­باشد.اثر سطوح کودی ازت و روی برای صفات طول بوته ، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه معنی دار گردید اما اثر متقابل کودها معنی­دارنشد.با در نظر داشتن شرایط آب و هوای کرمان و بر اساس پژوهش    انجام شده  توده خراسان جنوبی با مصرف  کود ازت 80 کیلو گرم در هکتار و محلول پاشی روی

اندازه 3 در هزار برای کشت در این منطقه توصیه می­گردد

کلمات کلیدی: بزرک – رقم- ازت- روی- عملکرد

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول:مقدمه و کلیات…………………………………………………………………………………………1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- خصوصیات گیاهی………………………………………………………………………………………..4

1-3- مراحل نمو…………………………………………………………………………………………………….7

1-3-1- سبز شدن……………………………………………………………………………………………………7

1-3-2-شروع رشد طولی ساقه……………………………………………………………………………………7

1-3-3- گلدهی……………………………………………………………………………………………………….8

1-3-4- دوران کپسول دهی……………………………………………………………………………………….9

1-3-5- مراحل رسیدگی کامل بزرک………………………………………………………………………..9

1-4- سازگاری……………………………………………………………………………………………………..10

1-4-1- مقاومت به ورس ………………………………………………………………………………………….11

1-4-2- شوری خاک……………………………………………………………………………………………….11

1-5- مراقبت های زراعی ………………………………………………………………………………………….11

1-5-1-خاک و تهیه بستر بذر…………………………………………………………………………………….11

1-5-2- تاریخ کاشت……………………………………………………………………………………………….12

1-5-3-روش کاشت………………………………………………………………………………………………..12

1-6- آبیاری بزرک…………………………………………………………………………………………… …..13

1-7-کودهای شیمیایی مورد نیاز بزرک………………………………………………………………………14.

1-7-1- ازت…………………………………………………………………………………………………………..14

1-7-2- فسفر و پتاس……………………………………………………………………………………………….15

1-7-3- روی………………………………………………………………………………………………………….16

1-7-3-1-تأثیر روی در بدن بشر……………………………………………………………………………..16

1-7-3-2-  تأثیر روی درگیاهان ……………………………………………………………………………….17

1-7-3-3- علل کمبود روی در خاکهای کشاورزی ایران……………………………………………….18

1-7-3-4-علائم کمبودروی در گیاه…………………………………………………………………………..18

1-8-ارقام……………………………………………………………………………………………………………19  

فصل دوم:مروری بر پژوهش­های پیشین…………………………………………………………………………20

فصل سوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………29

3-1-مشخصات محل و زمان اجرای آزمایش…………………………………………………………………30

3-2-خصوصیات اقلیمی محل اجرای آزمایش……………………………………………………………….30

3-3-مشخصات خاک محل اجرای آزمایش………………………………………………………………….31

32 ………………………………………………….. 3- 4  ویژگی های طرح مورد آزمایش………….
32 ………………………………………………….   ………………………….. 3-4-1- طرح آزمایشی
32 …………………………………………………. 3-4-2-مشخصات کرت ها……………………….
33 …………………………………………………. 3-5-مراحل اجرای آزمایش……………………….
33 …………………………………………………. 3-5-1- عملیات تهیه زمین وکاشت……………..
34 …………………………………………………. 3-5-2-عملیات داشت………………………………
34 …………………………………………………. 3-6-روش نمونه برداری و اندازه گیری صفات
35 …………………………………………………. 3-6-1-اندازه گیری ارتفاع بوته…………………..
35 …………………………………………………. 3-6-2- اندازه گیری عملکرد دانه……………….
35 …………………………………………………. 3-6-3- اندازه گیری اجزا عملکرد دانه…………
36 …………………………………………………. 3-6-4- اندازه گیری عملکردبیولوژیک……….
36 …………………………………………………. 3-7- محاسبات آماری……………………………….
37 …………………………………………………. فصل چهارم :نتایج و بحث ……………………….
38 …………………………………………………. 4-1- فاکتورهای مطالعه شده……………………
38 …………………………………………………. 4-1-1-طول بوته ……………………………………
41 …………………………………………………. 4-1-2-تعداد ساقه های فرعی…………………….
43 …………………………………………………. 4-1-3-تعداد کپسول……………………………….
46 …………………………………………………. 4-1-4-تعداد دانه در کپسول………………………
49 …………………………………………………. 4-1-5-عملکرد دانه ………………………………..
53 …………………………………………………. 4-1-6- عملکرد بیولوژیک ……………………….
56 …………………………………………………. 4-2-نتیجه گیری کلی …………………………….
56 …………………………………………………. 4-3-پیشنهادات ……………………………………..
57 …………………………………………………. منابع…………………………………………………..

1مقدمه

دانه های روغنی بخش مهمی از گیاهان زراعی را تشکیل می­دهند. بهره گیری از دانه های روغنی در مصارف غذایی بشر، کنجاله آن در تغذیه دام و همچنین تأثیر آنها در صنعت اهمیت تولید این محصولات می باشد.با در نظر داشتن افزایش سریع جمعیت کشور، نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی احساس می گردد در این بین مصرف روغن در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته می باشد که این افزایش مصرف همگام با افزایش تولید نبوده می باشد به طوری که تنها حدود 10درصد روغن مورد نیاز در داخل کشور تولید می گردد.مطالعه های صورت گرفته بیانگر این مطلب می باشد که کشور دارای امکانات کافی جهت تولید محصولات روغنی می باشد در سالهای اخیر گیاه بزرک در سطح جهانی به عنوان یکی از مفیدترین نباتات روغنی مورد توجه قرار گرفته می باشد.(2)

بزرک و کتان  دو تیپ رشدی از یک گونه زراعی می باشند والد احتمالی این گیاه(Linum angustifolium) می باشد که در نواحی مدیترانه به گونه وحشی رشد می کند و به سهولت با ارقام زراعی تلاقی می یابد. بزرک به ژنوتیپ های از گیاه اطلاق می گردد که ساقه آنها کوتاه و دارای انشعابات زیاد بوده و در نتیجه عملکرد دانه آنها زیاد می باشد.(3)

بزرک از اولین گیاهان اهلی شده توسط بشر می باشد قدمت این گیاه به شش تا هشت هزار سال پیش بر می گردد. در حال حاضر دامنه سطح زیر کشت این گیاه در جهان قابل توجه می باشد و کانادا، آرژانتین و هند از تولید کنندگان عمده ی آن می­باشند.(5)

 کشت این گیاه حدود 5000 تا 5500 سال قبل از میلاد در ایران انجام شده و یکی از زراعت های قدیمی کشور را تشکیل می داده می باشد متاسفانه در حال حاضر کشت این گیاه در نقاط محدودی از کشور اختصار می گردد.

دانه بزرک دارای 45-40 درصد روغن و34-23درصد پروتئین می باشد.افزون بر تولید روغن، کنجاله آن 42-46 درصد پروتیئن داشته و می تواند به عنوان منبع پروتئینی در تغذیه دام به کار رود. روغن بزرک معمولی به سبب دارا بودن اندازه زیاد اسید چرب غیر اشباع لینولنیک (52%) به عنوان روغن صنعتی بهره گیری می گردد، اما روغن ژنوتیپ های جدید حاصل از برنامه های به نژادی را به خاطر کاهش چشم گیر اندازه این اسید چرب (حدود 2%) و شباهت ترکیب اسیدهای چرب آن با روغن آفتابگردان می توان به عنوان روغن خوراکی به کار برد.(22،29،30)

ارقام بزرک با کیفیت روغن خوراکی در کشورهای مختلف مانند کانادا و استرالیا و انگلستان کشت می گردد.(29)

متاسفانه روغن بزرک در ایران جایگاه خوراکی بسیار کمی دارد و بیشتر برای مصارف رنگ سازی و نقاشی و ساخت موادی زیرا مرکب چاپ، صابون و سینولئوم (کفپوش) مورد بهره گیری قرار می گیرد. به مقصود جدا سازی ژنوتیپ هایی با کیفیت روغن خوارکی از نوع روغن صنعتی،رنگ زرد بذر می تواند به عنوان یک نشانه ظاهری به کار رود.(6)

1-2خصوصیات گیاهی:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : تعیین میزان قابلیت هضم و تجزیه پذیری تفاله انگور عمل آوری شده با قارچ

بزرک با نام علمی (Linum usitatissimum) گیاهی می باشد که یکساله از خانواده کتان و تنها گونه این خانواده می باشد که اهمیت تجاری دارد.(3)

ارتفاع بوته در بزرک معمولا از 40 تا 90 سانتی­متر می باشد. بوته معمولا دارای یک ساقه باریک می باشد اما در صورت پایینی تراکم بوته، فراوانی رطوبت و حاصلخیزی خاک ممکن می باشد دو تا چند شاخه از ناحیه قاعده بوته رشد کند و به گیاه ظاهری مشابه پنجه زنی در غلات  دهند.(1،5)

ساقه اصلی و پنجه ها یا شاخه­ها به انشعاباتی که گلها بر روی آنها قرار دارند ختم می گردند. ریشه بزرک کوتاه و منشعب می باشد عمق توسعه ریشه در خاکهای نفوذ پذیر به راحتی به 1 متر می رسد. انشعابات جانبی ریشه کتان تا 30 سانتی­متری اطراف بوته گسترش می یابند.(1)

برگهای بزرک کوتاه، باریک و بدون دمبرگ می باشند و به صورت متناوب بر روی ساقه آرایش یافته­اند.

گلها با آرایش گرزن در بخش انتهایی ساقه اصلی، پنجه ها و شاخه ها به ظهور می رسند. هر گل دارای پنج گلبرگ، پنج کاسبرگ و پنج پرچم می باشد.رنگ گلبرگ ها از خصوصیات واریته ای بوده و از آبی تیره تا سفید و صورتی کمرنگ متغیر می باشد.

باز شدن گلها به تدریج و از پایین به طرف بالای ساقه و طی 2تا 4 هفته اتفاق می افتد در روزهای گرم و آفتابی، بازشدن گل کمی بعد از طلوع آفتاب انجام می گردد و گلبرگ ها در اوایل بعد از ظهر همان روز ریزش می یابند.(3،22)

بزرک گیاهی خودگشن می باشد و درصد دگرگشنی به فعالیت حشرات بستگی داشته و از 0.3 تا 2درصد متغیر می باشد.میوه بزرک به صورت کپسول کوچک، خشک و عموما ناشکوفا می باشد که از پنج برچه تشکیل شده می باشد در هر برچه دو تخمک هست که توسط دیواره ای به نام دیواره برچه کاذب از هم جدا شده­اند. در هر کپسول 6 تا 10 دانه تشکیل می گردد دانه­های بزرک به شکل بیضی مسطح با نوک تیز و به طول 5/3 تا 5 میلی­متر دیده می شوند. وزن هزار دانه در بزرک 5 تا 7 گرم می باشد. دانه بزرک به رنگ های زرد، طلایی یا قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره دیده می گردد.(1،29)

روغن ژنوتیپ­های معمولی بزرک دارای اندازه زیادی(50%) اسید چرب غیر اشباع لینولنیک می باشد پس از روغن کشی روغن بزرک در اثر اکسیده شدن این اسید چرب بو و طعم نامطلوبی پیدا می کند. پس نمی توان از آن به عنوان روغن خوراکی بهره گیری نمود.(6)

بهره گیری از پروژه های جهش زایی در برنامه­های به نژادی این گیاه، به مقصود ایجاد ژنوتیپ­هایی گردیده­می باشد که روغن آنها از نظر اندازه اسید چرب لینولنیک بسیار ناچیز (حدود 2%) بوده اما دارای اندازه زیادی اسید چرب لینولئیک می باشند که برای سلامتی مفید می باشند.(41)

روغن ژنوتیپ های جدید می تواند به مصارف خوراکی مانند روغن آشپزی و سالاری برسد.(19)

نتایج پژوهش های مختلف نشان داده می باشد که اندازه اسید لینولنیک کم (2%) در روغن بزرک توسط دو مکان ژنی مستقل کنترل می گردد و بهره گیری از این ژن ها در پروژه های تولید ارقام خوراکی بزرک به آسانی امکان پذیر می باشد. به مقصود جداسازی ژنوتیپ های با کیفیت روغن خوراکی از نوع روغن صنعتی رنگ زرد بذر می تواند به عنوان یک نشانه ظاهری مطلوب به کار رود ضمن اینکه رنگ زرد با طلایی کردن رنگ آرد و دانه، ظاهری خوشایندتر برای بهره گیری از دانه آن در تولید فراورده های غذایی فراهم می نماید.(30)

دانه بزرک با یک پوشش چسبناک پوشیده شده می باشد که آن را براق ساخته و زمانی که مرطوب گردد چسبناک می گردد. کنجاله دانه بزرک حاوی 4/9- 5/3% صمغ می باشد .صمغ دانه بزرک یک مخلوط پلی ساکاریدی ناهمگن می باشد و اختلاف در ترکیب مونوساکارید ها به تنوع واریته های آن نسبت داده می گردد.(10،19)

صمغ دانه بزرک پودر سفید تا کرم رنگی می باشد که رنگ آن نشان دهنده خلوص صمغ می باشد و به آهستگی آب جذب می کند و تشکیل محلولی با ویسکوزیته متوسط می دهد.

ترکیب موتوساکارید های صمغ دانه بزرک شامل D-زایلوز،  L-رامنوز، L-گالاکتوز، D-گلوکز و L – گالا کتورونیک اسید می باشد.صمغ دانه بزرک دارای خواص قوام دهندگی می باشد و به همین دلیل می تواند در فراورده های غذایی به کار برده شوند. صمغ دانه بزرک از نظر خواص تکنولوژیکی بسیار شبیه به صمغ عربی می باشد و دارای خواص تثبیت کنندگی و سوسپانسیون کنندگی بوده و می تواند به عنوان عامل امولسیون کننده در شیرهای شکلاتی و دسرها به کار برده گردد. همچنین به جهت دارابودن خاصیت بافری قوی می تواند در نوشیدنی های میوه ای به کار رود و از جهت دیگر در تولید محصولات نانوایی و بستنی مورد بهره گیری قرار گیرد.

همانطور که گفته گردید این صمغ پایدار کننده­ی بسیار خوبی برای سوسپانسیون های خوراکی بوده و به علت خاصیت امولسیون کنندگی به عنوان جانشین سفیده تخم مرغ در محصولات شیرینی پزی به کار برده می گردد.این صمغ ارزشمند به علاوه که در صنایع غذایی موردها بهره گیری زیادی دارد. در صنایع داروسازی نساجی، نقاشی، چاپ و نفت نیز بسیار کاربرد دارد. امروزه روغن بزرک و محصولات متنوع حاصل از آن منبع درآمد ارزی برای بسیاری از کشورها مانند آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی گردیده می باشد.

در ایران، دانه بزرک غیر از دسته دانه های با روغن خشک شونده قرار گرفته که از روغن آن تنها به مقصود کاربرد در صنایع رنگ سازی بهره گیری می گردد و کنجاله آن که منبع صمغ به شمار می آید دور ریخته می گردد و می توان گفت به نوعی یک منبع درآمد ارزشمند هدر می رود.(10،19،22)

تعداد صفحه :76

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***