جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده علوم­انسانی، گروه علوم تربیتی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی (M.A)

گرایش: مدیریت آموزشی

 

عنوان:

مطالعه اندازه آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- اظهار مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 6

1-4- اهداف پژوهش… 7

1-4-1 هدف اصلی پژوهش… 7

1-4-2 اهداف ویژه 7

1-5- سوالات  پژوهش… 8

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی  اصطلاحات… 9

1-6-1 تعاریف نظری.. 9

1-7- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش… 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 12

2-2- مبانی نظری پژوهش… 12

2-2-1 بخش اول: مدیریت آموزشی.. 12

2-2-1-1- مدیریت… 12

2-2-1-2 اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمان های آموزشی.. 13

2-2-1-3 تئوری اداری.. 15

2-2-1-4 توجه سیستمی.. 17

2-2-1-5 ارتباط توجه سیستمی با توجه های پیشین خود. 19

2-2-1-6 اهمیت توجه سیستمی.. 20

2-2-1-7 انواع نظریه سیستمی.. 22

2-2-1-8 انتقادات وارده بر نظریه سیستم ها 26

2-2-1-9 مدیریت اقتضایی.. 27

2-2-1-10 دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی.. 27

2-2-1-11 اهمیت مدیریت آموزشی.. 31

2-2-1-12 تعریف مدیریت آموزشی.. 33

2-2-1-13 اهداف مدیریت آموزشی.. 34

2-2-1-14 مهارت‌های سه‌گانه مدیریت… 34

2-2-1-15 کارکردهای مدیریت آموزشی.. 35

2-2-1-16 ویژگی‌های مدیر آموزشی.. 36

2-2-2 بخش دوم: موفقیت شغلی.. 36

2-2-2-1 مفاهیم مرتبط با موفقیت شغلی.. 38

2-2-2-2 نظریه ی شغلی- شخصیتی جان ال. هالند. 42

2-2-2-3 راهنمائی شغلی.. 43

2-2-2-4 اطلاعات شغلی.. 43

2-2-2-5 محدودیت تنوع شغلی زنان و موفقیت شغلی آن ها 51

2-2-2-6 تبعیض شغلی عمودی برای زنان و موفقیت شغلی آن ها 51

2-2-2-7 انگیزش و موفقیت شغلی.. 53

2-3- مرور پژوهش ‌های انجام شده 55

2-3-1 پژوهش‌های انجام شده درداخل کشور. 55

2-3-2 پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور. 58

2-4- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری پژوهش.. 58

 

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه. 61

3-2- روش پژوهش.. 61

3-3- جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه (حجم نمونه و روش نمونه گیری) 61

3-4- ابزار پژوهش و روایی و پایایی ابزار. 61

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 62

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 64

4-2- یافته‌های جمعیت شناختی.. 64

4-2-1 توصیف گروه نمونه بر حسب جنسیت… 64

4-2-2 توصیف گروه نمونه بر حسب سطح تحصیلات… 65

4-2-3 توصیف گروه نمونه بر حسب سن.. 66

4-3- تحلیل داده ها 67

4-3-1 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه اول پژوهش.. 67

4-3-2 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه دوم پژوهش.. 68

4-3-2 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به فرضیه  سوم پژوهش.. 69

4-3-3 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه چهارم پژوهش.. 70

4-3-4 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  پنجم پژوهش.. 71

4-3-5 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  ششم پژوهش.. 71

4-3-6 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  هفتم پژوهش.. 71

4-3-7 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه  هشتم پژوهش.. 74

4-3-8 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه نهم پژوهش.. 75

4-3- 9 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه دهم پژوهش.. 76

4-3-10 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به سوال ویژه یازدهم پژوهش.. 77

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 79

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 79

5-3- پیشنهادات… 81

5-3-1 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش… 81

5-3-2 پیشنهادات برای محققان دیگر. 83

5-4- محدودیت های پژوهش.. 83

5-4-1 در کنترل محقق.. 83

5-4-2 خارج از کنترل محقق.. 83

منابع و مآخذ. 84

فهرست منابع فارسی.. 84

فهرست منابع انگلیسی.. 87

پیوست… 88

چکیده انگلیسی 91

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

جدول 4-1: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب جنسیت… 64

جدول 4-2: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب تحصیلات… 65

جدول 4-3: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب سن.. 66

جدول 4-4: میانگین و انحراف استاندارد آگاهی از اهداف مدیریت آموزشی.. 67

جدول 4-5: جدول آزمون t آگاهی از اهداف مدیریت آموزشی.. 67

جدول 4-6: مطالعه ارتباط  بین آگاهی مدیران از هدف راهنمایی اعضای سازمان برای تشخیص و درک بهتر هدف‌هابا موفقیت شغلی آنها 68

جدول 4-7: مطالعه ارتباط  آگاهی مدیران از هدف طرفداری از اعضای سازمان آموزشی با موفقیت شغلی  69

جدول 4-8: مطالعه ارتباط  بین آگاهی مدیران از هدف مشارکت افراد در تصمیم‌گیری با موفقیت شغلی  70

جدول 4-9: مطالعه ارتباط  بین آگاهی مدیران از هدف ایجاد روابط انسانی مطلوب و تکریم متقابل با موفقیت شغلی.. 71

جدول 4-10: مطالعه ارتباط  آگاهی مدیران از هدف شناخت نیازها و حل معضلات دانش‌آموزان با موفقیت شغلی.. 72

جدول 4-11: مطالعه ارتباط  بین آگاهی مدیران از هدف کمک به کشف و بروز استعدادهای دانش‌آموزان با موفقیت شغلی آنها 73

جدول  4-12: مطالعه ارتباط آگاهی مدیران از هدف کمک و یاری به بهبود و اصلاح فرآیند آموزش و پرورش با موفقیت شغلی.. 74

جدول 4-13: مطالعه ارتباط بین آگاهی مدیران از هدف فراهم کردن امکانات برای بروز خلاقیت و ابتکار با موفقیت شغلی.. 75

جدول 4-14: مطالعه ارتباط بین آگاهی مدیران از هدف ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیت‌های سازمان آموزشی با موفقیت شغلی.. 76

جدول 4-15: پیش بینی  موفقیت شغلی براساس آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی.. 77

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

نمودار 4-1: فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها 64

نمودار 4-2: فراوانی و درصد تحصیلات آزمودنی ها 65

نمودار 4-3: فراوانی و درصد سن آزمودنی ها 66

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                 شماره صفحه

شکل 2-1: نمودار دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی.. 28

شکل 2-2: چهار متغیر معروف اقتضایی 29

شکل 2-3: مقایسه سازمان های ماشینی و ارگانیکی.. 29

شکل 2-4: روابط بین شرایط محیطی درک شده و عدم اطمینان 30

شکل 2-5: مدل تحلیلی پژوهش.. 59

 

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضربررسی اندازه آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران مدارس متوسطه شهرستان رفسنجان می باشند که در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 74 نفر می باشد. به علت کم بودن تعداد جامعه آماری تمامی افراد جامعه مورد پژوهش قرار گرفته و نمونه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. برای متغیر اهداف مدیریت آموزشی نظریه قرائی مقدم (1375)، انتخاب گردید. همچنین برای متغیر موفقیت شغلی نیز مدل نکویی مقدم (1388) ارائه شده می باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه بهره گیری شده می باشد: پرسشنامه محقق ساخته آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، و پرسشنامه استاندارد موفقیت شغلی مدیران. یافته ها نشان دادآگاهی مدیران از مدیریت آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد. بین آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی با موفقیت شغلی آنها ارتباط معنی داری هست و آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، موفقیت شغلی آنها را پیش بینی می کند.

 

کلید واژه ها: آگاهی، اهداف مدیریت آموزشی، مدیران، موفقیت شغلی

 

 

 1-1- مقدمه

از آنجا که یکی از مشاغل حساس در آموزش و پرورش، مدیریت مدارس می باشد، وآگاهی مدیر از اهداف مدیریت آموزشی در فرآیند شکل گیری تعلیم و تربیت تأثیر اساسی دارد، پس لازم می باشد با مطالعات و تحقیقات بیشتری عوامل موثر بر افزایش آگاهی مدیران آموزشی را مطالعه کنیم تا با شناسایی این عوامل گامی در افزایش موفقیت برداشته گردد تا شاید باعث رشد و شکوفایی تعلیم و تربیت گردد )فقهی فرهمند  1386، 51). تحقیقات متعدد نشان می دهد که بین انگیزه شغلی و کارایی مدیران ارتباط معنی داری هست .با عنایت به اینکه نخستین هدف مدیریت ،افزایش از راه به دست آوردن بالاترین بازده با کمترین هزینه می باشد،پس هر گونه رفتاری که به بازدهی بیشتر کمک کند ،عملی می باشد که مدیریت می خواهد آن را تقویت کند اگر این کردارها و کنش ها بتواند به کار گرفته گردد، دقیق و به موقع باشد ،کوشش زیادی را برمی انگیزاند .وقتی انگیزش به کار آید به کار فرد نیرو می بخشد (پکر[1]1992، 55).

امروزه، عصر مدیریت و رهبری می باشد و موفقیت نهادها و سازمان‌ها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد. ساخت نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای از نیازهای سازمان‌های رسمی آن کشور بوده و عملکرد نظام آموزش و پرورش که مدیران آموزشی اداره آن را بر عهده دارند، نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم می باشد، بلکه از نظر تأثیری که بر تحرک شغلی و انتظارات دارد، از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار می باشد. همچنین آموزش و پرورش، بهترین وسیله، برای ایجاد تغییر ارزش‌ها و رفتارها به‌شمار رفته و باعث می گردد  که افراد، به تناسب استعداد و رغبتی که دارند برای انجام خدمت‌های اجتماعی و اقتصادی و کسب مشاغل و در نتیجه آسایش فردی مهیا شوند. از اینرو، از آغاز قرن اخیر، هیچ کشوری بدون توسعه در مؤسسات آموزشی و مدیران آموزشی تحصیل کرده و مجرب، مراحل توسعه و پیشرفت را طی نکرده می باشد. پس، با افزایش تعداد دانش‌آموزان در سطوح مختلف آموزشی، تأسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید، استخدام معلمان بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر، ضرورت یافته می باشد. از سوی دیگر، ضرورت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، بهبود کیفی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای همگان، تأثیر خطیر مدیریت نظام آموزشی را بارزتر ساخته می باشد.پس در این پژوهش به مطالعه اندازه آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی و ارتباط آن با موفقیت شغلی آنها می پردازیم.

در فصل اول کلیات پژوهش که شامل اظهار مساله، اهداف و اهمیت و ضرورت پژوهش می باشد مطالعه خواهد گردید. در فصل دوم، مبانی نظری پژوهش مطرح شده می باشد. آغاز تعاریف، تئوری ها و مدل های نظریه پردازان معروف جهان معرفی شدند. سپس مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون هر دو متغیر پژوهش در ایران و جهان نیز عنوان و مورد مطالعه قرار گرفته اند و در نهایت به جمع بندی مطالب ذکر گردیده و ارائه چارچوب نظری پژوهش پرداخته شده می باشد. در فصل سوم روش شناسی پژوهش مطرح و تصریح شده می باشد، درفصل چهارم داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. در فصل پنجم به اختصار فصول، بحث و نتیجه گیری و اظهار محدودیت­های پژوهش و همچنین پیشنهادات برای تحقیقات بعدی پرداخته شده می باشد.

[1]Peker

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***