جستجو در سایت :   

دانشگاه قم

دانشکده الهیات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان:

مطالعه فقهی و حقوقی احکام فرد متعدی به حریم خصوصی اشخاص حقیقی

استاد راهنما:

دکتر سیدعلی اصغر موسوی رکنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات… 1

مقدمه. 2

1- تعریف و تبیین مسأله: 3

2- سؤالات پژوهش: 4

3- سابقه و پیشینه پژوهش: 4

4- ضرورت انجام پژوهش: 4

5- فرضیه‌های پژوهش: 5

6- هدف‌ها و کاربردهای انجام این پژوهش: 5

7- اظهار روش پژوهش و چارچوب پژوهش: 6

کلیات…. 7

مبحث اول: مفاهیم.. 7

گفتار اول: حکم.. 7

معنای لغوی: 7

معنای اصطلاحی: 7

تعریف لغوی حکم: 8

تعریف اصطلاحی حکم: 8

گفتار دوم: تعدی.. 10

معنای لغوی: 10

تعریف اصطلاحی: 10

گفتار سوم: حریم.. 12

معنای لغوی حریم: 12

تعریف اصطلاحی حریم: 13

گفتار چهارم: حریم خصوصی.. 14

گفتار پنجم: شخص حقیقی.. 15

گفتار ششم: اذن. 16

معنای اصطلاحی اذن. 17

تفاوت اذن و رضایت: 18

تفاوت اذن و اجازه: 19

گفتار هفتم: حق.. 19

معنای لغوی: 19

تعریف اصطلاحی حق: 20

مبحث دوم: مبانی.. 22

گفتار اول: آزادی.. 22

الف) مفهوم آزادی: 22

ب) آزادی در اسلام: 23

تعریف و مفهوم آزادی تن: 24

ج) طرفداری از آزادی در اسناد بین المللی: 25

د) طرفداری از آزادی در قانون اساسی: 26

حدود آزادی تن: 27

گفتار دوم:  امنیت… 27

الف) مفهوم امنیت: 29

ب) امنیت در اسلام: 29

ج) امنیت در قانون اساسی: 31

1- امنیت حیثیت: 31

2- امنیت جان: 31

3- امنیت مال: 32

4- امنیت مسکن: 33

د) امنیت و اصول قضایی: 35

گفتار سوم:  شأن و کرامت انسانی.. 36

الف) انواع کرامات الهی: 37

1- خلقت بشر: 37

2- داشتن روحی خدایی: 37

3- مسخّر قرار دادن موجودات دیگر برای بشر: 38

4- فراهم کردن اسباب هدایت بشر: 38

5- برتری دادن بشر بر سایر مخلوقات… 38

ب) کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن: 39

ج) کرامت انسانی در اسناد بین المللی: 40

فصل دوم: حوزه­های حریم خصوصی و حمایتهای شرعی و قانونی از حریم خصوصی در برابر تعدّی.. 42

مبحث اوّل: حوزه‌های حریم خصوصی.. 43

گفتار اوّل: حریم منزل و خلوت افراد: 43

الف) مبانی فقهی و شرعی حرمت مسکن افراد: 43

1- آیات… 44

2- روایات: 46

3- قاعده فقهی لاضرر: 49

ب) طرفداری از مسکن در قوانین ایران. 50

1) قانون اساسی: 50

2) قانون مجازات اسلامی: 50

3) قانون آئین دادرسی کیفری: 51

ج) طرفداری از مسکن در اسناد بین المللی و فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی: 52

1) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: 52

2) اعلامیه جهانی حقوق بشر. 52

3) طرفداری از مسکن در فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی.. 52

گفتار دوّم: حریم خصوصی اموال.. 53

الف) تعریف مال: 53

1) تعریف مال در اصطلاح فقهی و حقوقی: 54

ب) حرمت مال در آیات قرآن: 56

اختصار بحث‌ها: 59

ج) حرمت مال در روایات: 61

1- قاعده فقهی تسلیط: 63

2- قاعده فقهی تکریم مال مسلمان: 64

د) طرفداری از مال در قوانین ایران. 64

1- قانون مدنی: 65

2- قانون اساسی: 65

ه‍‌) طرفداری از مال در اعلامیه جهانی حقوق بشر. 65

و‍‌) طرفداری از مال در فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) 65

 

گفتار سوّم: حریم و امنیت جان: 66

الف) آیات… 66

ب) طرفداری از جان در قوانین ایران و اسناد بین المللی: 66

1- قانون اساسی: 66

2- اعلامیه جهانی حقوق بشر: 67

3- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: 67

4- قانون مسئولیت مدنی: 67

گفتار چهارم: طرفداری از حریم حیثیتی اشخاص….. 68

الف: ممنوعیت تجسّس و تحسّس و تفتیش: 68

1- آیات: 68

2- روایات: 69

ب) مموعیت سوء ظن: 71

1) آیات… 71

2) روایات: 71

ج) ممنوعیت نمیمه و غیبت: 74

1- آیات: 74

2- روایات: 74

د) ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر: 75

1- روایات: 76

ه‍‌) ممنوعیت سَبّ و هجو و قذف: 77

1- معنای لغوی سَبّ: 77

2- معنای فقهی سبّ: 78

3- معنای لغوی هجو: 78

4- معنای فقهی هجو: 79

5- مستندات فقهی سَبّ: 80

1-5) آیات: 80

2-5) روایات: 81

3-5) اجماع: 82

4-5) عقل: 82

6- مستندات فقهی هجو: 82

1-6) آیات: 82

2-6) روایات: 83

3-6) اجماع: 84

4-6) عقل: 84

گفتار پنجم: مصونیت مکاتبات، مخابرات و ارتباطات خصوصی افراد: 84

الف) طرفداری از مکاتبات افراد در روایات: 84

ب) طرفداری از مکاتبات و مراسلات افراد در قوانین ایران: 85

1) قانون اساسی: 85

2) قانون مجازات اسلامی: 86

3- قانون آئین دادرسی کیفری: 87

4- قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران: 87

ج) طرفداری از مکاتبات و ارتباطات افراد در مقررات بین المللی و فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی: 88

1) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: 88

2) اعلامیه جهانی حقوق بشر: 88

3) فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی: 88

گفتار ششم: مصونیت اندیشه و اظهار. 89

الف) اهمیت تعقل، اندیشه و خردورزی در کتاب و سنت: 89

ب) تقابل بین رعایت حریم خصوصی و آزادی اظهار: 91

1- آزادی اظهار در قرآن: 91

دامنه وُسعت اِعمال حق آزادی اظهار: 92

2- مرزها و محدوده‌های آزادی اظهار: 92

1-2) مخالفت با اسلام: 93

2-2) مخالفت با مصالح مسلمین و جامعه اسلامی: 93

3-2) نشر و تبلیغ ادیان غیر اسلامی و افکار و عقاید ضالّه: 94

4-2) مخالفت با اخلاق و عفت عمومی: 94

گفتار هفتم: مصون بودن شغل افراد از تعرض….. 95

الف) محدوده‌های آزادی شغل: 96

ب) طرفداری از شغل افراد در قانون اساسی: 98

گفتار هشتم: نقض حریم خصوصی بوسیله تکنولوژی و ابزار جدید.. 98

مبحث دوّم: استثنائات وارد شدن به حریم خصوصی افراد. 101

گفتار اوّل: استثنائات وارد بر اصل مصونیت مسکن.. 101

گفتار دوّم: پژوهش و تفحّص در امر ازدواج.. 102

دلیل جواز: 102

گفتار سوّم: تفحّص و مراقبت از کودک، نوجوان و جوان. 103

دلیل جواز: 103

گفتار چهارم: تفحّص از احوال محرومان جامعه: 104

دلیل جواز: 104

گفتار پنجم: نقیب و عریف…. 105

گفتار ششّم: نظارت بر اعمال کارگزاران. 106

دلیل جواز نظارت در اعمال کارگزاران: 107

الف) قدرت عامل فساد و انحراف: 107

ب) امر به معروف و نهی از منکر: 107

فصل سوم: حکم تعدی و راهکارهای فقهی و حقوقی برای برخورد با فرد متعدی.. 109

مبحث اوّل: حکم تعدّی به حریم خصوصی اشخاص….. 110

گفتار اوّل: دلیل حرمت… 110

الف) دلیل عام: 110

1) دلیل عقلی: 110

1-1) ظلم بودن ورود به حریم خصوصی افراد. 110

2-1) اصل عدم ولایت: 111

ب) دلیل خاص (دلیل نقلی): 114

1- ظلم بودن ورود به حریم خصوصی افراد از نظر شرع: 114

2- حرمت مؤمن در قرآن و سنّت: 114

گفتار دوّم: دفاع پیش روی تجاوز به حریم خصوصی افراد. 117

الف) معنای لغوی دفاع مشروع: 117

ب) تعریف اصطلاحی دفاع مشروع: 115

ج) دفاع مشروع در اسلام: 118

د) بحث در وجوب دفاع مشروع و فرق آن با اقسام دفاع: 121

ه‍‌) موضوع دفاع مشروع در فقه اسلامی: 124

و) گستره قلمرو دفاع مشروع: 124

1- دفاع فردی (دفاع از نفس): 124

1-1. آیات: 125

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: احتضار و حقیقت مرگ در اندیشه امام خمینی (ره) و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

1-1-1. آیه اعتداء: 125

2-1-1. مفردات آیه اعتداء: 125

3-1-1. تفسیر عمومی آیه‌ی اعتداء: 128

4-1-1. تفسیر اختصاصی آیه اعتداء: 129

1-1-2. آیه معاقبه: 131

1-1-3. آیه جزا سیّئه: 132

2-1-3. مفردات آیه: 133

3-1-3. تفسیر عمومی آیه: 134

4-1-3. تفسیر اختصاصی: 135

1-2) روایات.. 136

1-1-2. روایات مربوط به دفاع از نفس: 136

2-1-2. روایات مربوط به دفاع از مال: 137

3-1-2. روایات مربوط به دفاع از عرض: 138

4-1-2. روایات در باب دفاع از مسکن: 139

دفاع از غیر: 140

1-2. دفاع از نفس غیر: 140

2-2. دفاع از مال غیر: 141

1-3. عقل: 141

1-4. اجماع: 142

1-3-1-2. دفاع از عرض و ناموس و مال در قانون مجازات اسلامی: 142

2- دفاع اجتماعی اسلام: 142

1-2. معنای لغوی معروف و منکر: 143

2-2. مراتب و مراحل امر به معروف و نهی از منکر: 144

1-2-2. مراتب تذکاری.. 144

1-1-2-2. انکار قلبی: 145

2-1-2-2. انکار زبانی: 145

2-2-2. مرتبه عملی (انکار به ید) 145

3) دفاع از کیان اسلام: 146

گفتار سوّم: تعدّی به مال دیگران: 147

الف) ضمان مدنی: قاعده ضمان ید. 147

1- مستندات قاعده: 148

1-1. بنای عقلاء: 148

2-1. سیره 148

3-1. حدیث علی الید: 148

4-1. اظهار مفاد حدیث: 148

ب) قاعده اتلاف: 149

6-1. موردها تطبیق قاعده اتلاف: 150

ج) قاعده تسلیط: 150

گفتار چهارم: فرق عرض و ناموس…. 151

الف) قتل در فراش به عنوان یکی از مصادیق دفاع از ناموس: 151

ب) فقه و قتل در فراش: 152

ج) روایات و قتل در فراش: 154

1- فلسفه حکم موضوع ماده 630 در فقه اسلامی: 156

1-1. تحریک و تهییج روحی (اختلاف در قوه اراده و در نتیجه مخدوش شدن عنصر معنوی جرم) 157

2- 1. اجرای حدّ الهی: 158

3- 1. دفاع مشروع: 159

گفتار پنجم: چرا دفاع در برابر قوای انتظامی، دفاع مشروع نیست؟. 161

الف) موضوع تجاوز: 161

ب) ضرورت اثبات دفاع مشروع: 162

ج) علت های ضرورت اثبات دفاع مشروع: 162

د) طریق اثبات دفاع مشروع: 163

1- مستندات قانونی دفاع مشروع: 164

1-1. قانون اساسی: 164

2-1. قانون مجازات اسلامی: 165

3-1. ماده 92 قانون تعزیرات: 166

4-1.ماده 93 قانون تعزیرات: 166

5-1. قانون مدنی: 167

گفتار ششم:  ضمانت اجرای تعدی به حقوق حیثیتی اشخاص: 167

الف) معنای لغوی و اصطلاحی تعزیر: 168

1- نظریه مشروعیت تعزیر مالی در فقه امامیه: 169

2- تعریر مالی کیفر خصوصی نسبت به آلام و دردهای جسمی.. 170

3- تعزیر مالی کیفر خصوصی نسبت به لطمه زدن به عرض: 170

4- تعزیر مالی کیفر خصوصی نسبت به ایراد خسارت معنوی به وسیله سَبّ: 171

5- امکان تبدیل تعزیر به روش جبران مالی خسارت معنوی: 173

نتیجه‌گیری.. 175

پیشنهادها 177

فهرست منابع.. 180

الف) منابع عربی.. 181

ب) منابع فارسی.. 189

ج) مقالات… 193

د) پایان­نامه­ها 193

چکیده
احکام حریم خصوصی با در نظر داشتن ارتباط مستقیمی که با کرامت بشر دارد یکی از اساسی­ترین حقوق بشر امروز به شمار می­آید،   و از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد.

وجوب رعایت حریم خصوصی دیگران یکی از احکام مهم اسلام می باشد. قرآن کریم در آیات متعدد نظیر: (27 و 28) سوره نور و (12) سوره حجرات، بر وجوب رعایت حریم خصوصی افراد تأکید کرده می باشد. روایات پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز به پرهیز از نقض حریم خصوصی دیگران توصیه می­نماید.

هرچند حریم خصوصی با این عنوان خاص در کتب فقهی مطرح نشده می باشد اما بسیاری از مصادیق آن مانند حق مالکیت، منع تجسّس، حق برخورداری از اصل برائت، حق غیرقابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصیت با تأکید بر نهی از سوء ظن، اشاعه فحشاء، سَبّ، هجو، قذف، نمیمه، و غیبت به گونه صریح مورد طرفداری قرار گرفته می باشد. آیات (27 و 28) سوره نور نیز صریحاً یکی از عمده­ترین مصادیق حریم خصوصی یعنی مصونیت مسکن را به رسمیت شناخته می باشد.

در این رساله پس از مطالعه مفاد واژه­های کلیدی و مبانی فقهی و حقوقی حریم خصوصی شامل آزادی، امنیت و کرامت انسانی، به بحث از حمایتهای شرعی و قانونی از مصادیق و حوزه­های حریم خصوصی در برابر تعدی پرداخته­ایم، همچنین اظهار کرده­ایم که از منظر فقهی و حقوقی برای اشخاص متعدی چه مجازاتهایی در نظر گرفته شده می باشد. البته بعضی از مصادیق تعدی مانند سوء ظن، نمیمه و غیبت منحصراً دارای مجازات اخروی هستند با آنکه از نظر تعدی به حریم حیثیتی، گناه بزرگی به شمار می­آیند.

بطور کلی از نظر شرع، وارد شدن به حریم خصوصی افراد، مصداق بارز ظلم و حرام می باشد. قرآن کریم نیز در آیات (104) و (190) سوره بقره و (87) سوره مائده، دفاع در برابر متجاوز را واجب می­داند. از این رو بخشی از موضوعات پایان­نامه را به اظهار راهکارهای شرعی و قانونی برای برخورد با فرد متعدی اختصاص داده­ایم.

مقدمه

در نظر داشتن حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مصادیق حقوق بشر به شمار می‌آید، این مهم نشأت گرفته از در نظر داشتن شأن و منزلت انسانی و ارزشهایی می باشد که حقوق بشر برای انواع آزادی‌ها قائل می باشد. حریم خصوصی امروزه به یکی از کانونی‌ترین موضوعات در جامعه اطلاعاتی و یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق بشر در عصر جدید تبدیل شده می باشد. حریم خصوصی مانند حقوقی می باشد که بشر‌ها به دلیل نیازهای شخصی از یک طرف به آن وابسته‌اند و از طرف دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلّف‌اند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت بشناسند. زندگی و ادامه حیات بشر دارای دو بُعد می باشد: بعد فردی و بعد اجتماعی و به بیانی دیگر: زندگی خصوصی و عمومی. هر کدام برای خود آداب و مقررات ویژه‌ای دارند اما زیرا بشر ناچار می باشد با هم‌نوعان خود زندگی کند؛ لازمه زندگی جمعی و عمومی این می باشد که بشر به ناچار بایستی قید و بندهای زیادی را از نظر وضع لباس و طرز رفت و آمد و برخورد با دیگران را تحمل کند، اما تحمل شبانه‌روزی این وضع مشکل و طاقت‌فرسا و خسته‌کننده می باشد پس بشر می‌خواهد قسمتی از شبانه‌روز را آزاد از قید و بند زندگی جمعی و عمومی بوده و با خانواده و فرزندان خود باشد و با آنان به گفتگو بنشیند و در آرامش کامل استراحت کند. بشر‌ها بنا بر فطرت خود، قلمروهایی را محدوده خصوصی خویش می‌دانند و در آن پناه می‌گیرند، در این پناهگاه امن خصوصی می باشد که زندگی و حیات برای آنان میسور می گردد و «انسانیت» معنا و مفهوم می‌یابد، شخصیت، آبرو، ناموس، خانه و محل کار و اموال از آن جمله‌اند. ورود خودسرانه و بی‌ضابطه در این قلعه مقدس در حکم کشتن افراد و فرو ریختن دیوار انسانیت آنان می باشد. اسلام که زیربنای هر نوع تربیت و سازندگی را «بشر» می‌داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک‌بینی فراوان پاس می‌دارد.

تعداد صفحه : 229

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***