جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

استاد راهنما:

دکتر پرویز نصیر خانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول. 1

1-1-مقدمه. 2

1-3-پیشینه ی پژوهش.. 3

1-4-اهمیت پژوهش… 5

1-6-پرسش های پژوهش… 5

1-7-فرضیه های پژوهش… 6

1-8-چه کاربردهایی از انجام این پژوهش متصور می باشد؟. 6

1-9-روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات.. 6

فصل دوم. 7

2-1. مطالعه پژوهشهای انجام شده 8

2-1. قصد انعقاد بیع شرط.. 31

2-2. شرایط صحت بیع شرط.. 31

2-3. شرایط شرط در بیع شرط.. 32

2-4. آثار بیع شرط.. 32

2-7. ماهیت حقوقی اسقاط.. 40

2-8. اسقاط صریح یا ضمنی.. 41

2-9. اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن. 41

2-10. اسقاط خیار 42

فصل سوم. 45

مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری.. 45

3-1. شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد می باشد.. 47

3-2. شرط در بیع خیاری حیله رباست.. 48

3-3. حیله های ربا 48

3-4. بیع خیاری و حیل ربا 48

3-5. اقسام بیع خیاری.. 50

3-6. تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن.. 52

3-7. احکام بیع خیاری.. 53

فصل چهارم. 86

کاربرد بیع خیاری در بانکداری و بازارهای مالی.. 86

4-1. تعریف بانک و اهداف آن. 87

4-2. انواع تسهیلات اعطایی بانکها 89

4-3. اقسام بیع خیاری و تعیین اقسام متناسب در بانکداری.. 96

4-5. ظرفیت فقهی بیع خیاری در تخصیص منابع. 100

4-6. کاربرد بیع خیاری در بازارهای مالی نقد. 104

4-7. اوراق مالی قابل خرید و فروش… 106

4-8. بیع خیار در بازارهای مشتقه. 109

4-8-1. بازارهای مشتقه. 109

4-8-2. بازار نقد و مشتقه. 109

4-8-3. انواع قراردادها در بازارهای مشتقه. 110

4-14-4. دیدگاه فقهی ابزارهای مشتقه. 110

4-8-5.کاربردهای بیع خیار در بازارهای مشتقه. 111

5-11-2. تحلیل فرضیات.. 115

4-8-7. جمع بندی.. 118

 

فهرست جداول

جدول4- 1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.. 113

جدول4- 2: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان.. 113

جدول4- 3: توزیع فراوانی سمت سازمانی پاسخ دهندگان.. 114

جدول4- 4: توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 114

جدول4- 5: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه اول.. 115

جدول4- 6: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه دوم. 116

جدول4- 7: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه سوم. 116

جدول4- 8: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه چهارم. 117

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه فقهی اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن در چهار فصل انجام گرفت. در فصل اول مقدمه پژوهش را اظهار کردیم، فصل دوم به پژوهش هایی که از گذشته در ارتباط با این موضوع صورت گرفته اختصاص داده گردید. فصل سوم به به مستثنیات ادله صحت شرط در بیع خیاری و تا حدودی مطالعه فقهی بیع خیاری پرداخته گردید و در فصل چهارم هم اختصار ای از کاربردهای بیع خیاری در محدوده کمی از اقتصاد پرداخته گردید.روش پژوهش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی  بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان بانکهای صادرات و سپه شهر زاهدان می­باشد. روش نمونه­گیری تصادفی ساده که تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته که شامل19 سوال 5 درجه­ای می­باشد، روایی این پرسشنامه­ها از نوع محتوایی و پایایی آن­ها با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0)برآورد گردید. برای تحلیل آماری داده­ها از آزمون جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلی فرضیه­ها از آزمونt  تک نمونه بهره گیری گردید. یافته­های پژوهش حاکی از آن می باشد که بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد و از بیع خیاری می­توان در نظام بانکداری بدون ربا بهره گیری نمود. همچنین بیع خیاری حق ضرر برای بایع و مشتری قائل می­گردد. یافته­ها حاکی از اینست اندازه آگاهی مشتریان پایین­تر از حد متوسط می باشد.
1-1-مقدمه
عقد بیع مانند مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود وتصرفات قانونی،کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد، و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری مبتنی بر آن بوده می باشد، این به آن جهت می باشد که بشر طبعاً مدنی و اجتماعی می باشد و نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف سازد، از اینرو در کتب فقهی وحقوقی، بحث از بیع مقدم بر همه عقود دیگر مطرح می گردد چندان که قواعد و شروط مربوط به آن،مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: ابتلاء و تزکیه اخلاقی

در کتب مختلف و از نظر فقهای مختلف بیع اقسام بسیاری دارد که مانند ی آنها بیع خیاری می باشد، بیع خیاری یکی از عقود ریشه دار در تاریخ بشری می باشد. در اجتماع همه افراد متملک نیستند تابه تنهایی بتوانند تمام نیاز های خود را برطرف کنند، همچنین نظر به این که ربا در اسلام حرام می باشد واز طرفی مقتضیات اقتصادی جهان ایجاب می کند  که مردم از منافع و سرمایه ی خود نیز مانند سایر اموال بهره گیری نمایند، و به دلیل این که راه مستقیم عواطف مذهبیشان را جریحه دار می ساخته پس به بیراهه دست زدند و به بیع خیاری متوسل شدند و برای دوری جستن از ربا بهتر دیدند که بیع خیاری را دست آویز قرار دهند.

از آنجایی که دین ما اسلام دین کاملی می باشد و در هیچ زمینه ای نقطه کوری برای پیروان خود باقی نگذاشته می باشد مگر در موردها استثنا، قطعا در زمینه ی اقتصاد هم قوانین مربوط به این علم را که علم  کلی و اساسی می باشد را مشخص کرده، نگاهی به تاریخ نشان می دهد که بیع خیاری از دور دست ها در اجتماعات گوناگون وجود داشته می باشد، اما با در نظر داشتن محدود بودن معاملات اقتصادی گذشته کابرد زیادی از این نوع بیع متصور نبوده،اما در حال حاضر با در نظر داشتن گسترش معاملات اقتصادی بیع خیاری توسعه روز افزونی داشته،و طبعا اثرات نامحدودی بر اقتصاد ما خواهد داشت پس از وظایف دولت می باشد که این عقد را بر پایه قوانین و موازین اسلامی بنا کند.

بیع خیاری در فقه شیعه و اهل سنت دارای سابقه ی بسیار طولانی می باشد فقیهان امامیه از این عقد تحت عنوان بیع خیاری یا بیع شرط نام برده و فقهای عامه با نام های گوناگونی نظیر بیع الوفاء یا بیع المعامله  از آن یاد کرده اند. بیع خیاری عقدی می باشد که در صورت به کار گیری صحیح می تواند تاثیرات مثبت بسیاری  بر اقتصاد داشته باشد و خصوصا در بانک ها هم می تواند به صورت چشمگیری مورد توجه قرار گیرد.

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***