جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان 

گرایش زن  و خانواده

عنوان :مطالعه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهر کرمان

دانشکده علوم انسانی

بخش علوم اجتماعی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مطالعات زنان

گرایش زن  و خانواده

مطالعه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهر کرمان

استاد راهنما :

دکتر محمد اکبری

استاد مشاور :

دکتر سعیده گروسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف مطالعه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم  در بین زنان زندانی شهر کرمان در سال 1392 انجام گردید، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. با در نظر داشتن هدف پژوهش، جامعه آماری این پژوهش را  کلیه زنان زندانی شهر کرمان تشکیل دادند. و با بهره گیری نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان با واریانس خطای 0.05 حجم نمونه 219 نفر برآورد گردید و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته در ارتباط با جرائم زنان  با پایایی 72/0 بهره گیری شده می باشد. پس از جمع آوری ادبیات و پیشینه پژوهش وآراء و اندیشه های صاحب نظران  ، داده ها ی مورد نیاز جمع آوری و سپس با بهره گیری از نرم افزار spss21  در دو سطح توصیف و استنباط و با بهره گیری از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس f و t نمونه های مستقل و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان از وجود ارتباط بین عوامل جامعه شناختی و بروز جرم در زنان زندانی شهر کرمان داشت.

واژگان کلیدی:

عوامل جامعه شناختی، جرائم زنان، زندان

فهرست مطالب                                                                                                    

فصل اول

عنوان                                                                                                                                صفحه

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2-اظهار مساله………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-1-تحقیقات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………. 5

1-2-2-تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ……………………………………………………………… 14

1-3-هدفهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 16

1-3-1-هدف کلی…………………………………………………………………………………………………. 16

1-3-2-اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………… 16

2-4-ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………….. 16

فصل دوم

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-تعریف جرم ………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرم………………………………………………………………………. 24

2-4-تاریخچه جرم شناسی……………………………………………………………………………………….. 30

2-4-1-کج رفتاری در اندیشه ایران قبل از اسلام ……………………………………………………………. 30

2-4-2- یونان قدیم………………………………………………………………………………………………… 31

2-4-2-1- جالینوس……………………………………………………………………………………………….. 31

2-4-2-2- افلاطون ……………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-3- قرون وسطی ……………………………………………………………………………………………… 32

2-4-4- از رنسانس تا اوایل قرن هجدهم ……………………………………………………………………… 33

2-4-5- قرن هجدهم………………………………………………………………………………………………. 33

2-4-6- از قرن نوزدهم تا زمان حال……………………………………………………………………………. 34

2-5-مهمترین عوامل شکل گیری جرم در ایران………………………………………………………………. 34

2-6-جرم و عوامل جرم زا……………………………………………………………………………………….. 39

2-7-عناصر تشکیل دهنده جرم………………………………………………………………………………….. 40

2-8-انواع جرم……………………………………………………………………………………………………… 40

2-9-شرایط شکل گیری جرم……………………………………………………………………………………………. 42

2-10-مراحل ارتکاب جرم……………………………………………………………………………………….. 43

2-11-عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنایت………………………………………………………………………. 44

2-11-1-عوامل اجتماعی و جرم………………………………………………………………………………… 47

2-11-2-عوامل اقتصادی و جرم………………………………………………………………………………… 47

2-11-3-عوامل فرهنگی و جرم…………………………………………………………………………………. 48

2-12-محیط و جرم……………………………………………………………………………………………….. 48

2-13-طرح پیشگیری از ارتکاب جرم………………………………………………………………………….. 49

2-14-جنسیت و جرم………………………………………………………………………………………………. 51

2-15-زنان و جرم………………………………………………………………………………………………….. 54

2-16-نوع جرم زنان……………………………………………………………………………………………….. 54

2-17-مطالعه تفاوت نوع جرایم زنان  و مردان……………………………………………………………….. 55

2-18-تئوری های جرم …………………………………………………………………………………………… 57

2-18-1-تئوریهای زیستی ……………………………………………………………………………………….. 57

2-18-1-1-عقاید دانشمندان قبل از لمبروزو………………………………………………………………….. 57

2-18-1-2-نقد نظرات لمبروزو…………………………………………………………………………………. 58

2-18-2- تئوری های روانشناختی ……………………………………………………………………………… 60

2-18-3- تئوری های جامعه شناسی……………………………………………………………………………. 62

2-18-3-1-نظریه های جامعه شناختی فردگرایان درمورد ارتکاب جرمات…………………………….. 62

2-18-3-2-نظریه های آنومی…………………………………………………………………………………… 62

2-18-3-3- نظریه آنومی دورکیم……………………………………………………………………………… 63

2-18-3-4-نظریه آنومی رابرت مرتن…………………………………………………………………………. 64

2-18-3-5-نظریه رابرت آگینو، مسنرو روز نفلد……………………………………………………………. 64

2-18-3-6-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود……………………………………………………. 66

2-18-3-7-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند………………………………………………………….. 67

2-18-3-8-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکر و لمرت……………………………………………….. 67

2-18-3-9-نظریه کنترل اجتماعی هیرشی……………………………………………………………………. 68

2-19-نظریه های جرم شناختی جرائم زنان……………………………………………………………………. 69

2-20-چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………… 70

2-21- مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………….. 73

2-22-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 75

2-22-1-فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………… 75

2-22-2-فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………….. 75

فصل سوم

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 77

3-2-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 77

3-3- فرآیند پژوهش………………………………………………………………………………………………… 78

3-4-ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………. 80

3-5-تعریف مفاهیم و واژگان پژوهش…………………………………………………………………………… 81

3-5-1-تعاریف نظری واژگان…………………………………………………………………………………… 81

3-5-1-1-تعریف متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………… 81

3-5-1-2-متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………….. 82

3-5-2-تعریف عملیاتی واژگان…………………………………………………………………………………. 83

3-7- اعتبار وپایایی پرسشنامه ها…………………………………………………………………………………. 85

3-4 –جامعه آماری و حجم نمونه………………………………………………………………………………. 86

3-4-1-  فرمول حجم نمونه ……………………………………………………………………………………… 87

3-5- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………… 87

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………. 88

فصل چهارم

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 90

4-1-جداول فراوانی ها متغیر های دموگرافیک……………………………………………………………….. 91

4-1-1 توزیع فراوانی متغیر سن………………………………………………………………………………….. 91

4-1-2- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات………………………………………………………………………… 92

4-1-3- توزیع فراوانی متغیر وضعیت اشتغال………………………………………………………………….. 93

4-1-4- توزیع فراوانی متغیر نوع شغل………………………………………………………………………….. 93

4-1-5- توزیع فراوانی متغیر محل سکونت……………………………………………………………………. 94

4-1-6- توزیع فراوانی متغیر سن پدر…………………………………………………………………………… 95

1-4-7- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات پدر…………………………………………………………………… 96

4-1-8- توزیع فراوانی متغیر شغل پدر………………………………………………………………………….. 97

4-1-9- توزیع فراوانی متغیر سن مادر………………………………………………………………………….. 98

4-1-10- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات مادر………………………………………………………………… 99

1-4-11- توزیع فراوانی متغیر شغل مادر……………………………………………………………………… 100

4-1-12- توزیع فراوانی متغیر سن همسر…………………………………………………………………….. 101

4-1-13- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات همسر…………………………………………………………….. 102

4-1-14- توزیع فراوانی متغیر شغل همسر……………………………………………………………………. 103

4-1-15- توزیع فراوانی متغیر سن فرزند اول………………………………………………………………… 104

4-1-16-توزیع فراوانی متغیرتحصیلات فرزند اول…………………………………………………………. 105

4-1-17-توزیع فراوانی متغیر شغل فرزند اول……………………………………………………………….. 106

4-1-18-توزیع فراوانی متغیر سن فرزند دوم………………………………………………………………… 107

4-1-19-توزیع فراوانی متغیر تحصیلات فرزند دوم………………………………………………………… 108

4-1-20-توزیع فراوانی متغیر شغل فرزند دوم……………………………………………………………….. 109

4-1-21-توزیع فراوانی متغیر درآمد خانوار………………………………………………………………….. 110

4-1-22-توزیع فراوانی متغیر طبقه اجتماعی…………………………………………………………………. 111

4-1-23-توزیع فراوانی متغیر…………………………………………………………………………………… 112

4-1-24-توزیع فراوانی متغیر…………………………………………………………………………………… 113

4-1-25-توزیع فراوانی متغیر قبل از محکومیت با چه کسانی زندگی می کردید؟……………………. 114

4-1-26-توزیع فراوانی متغیر آیا پدر شما همسر دیگری دارد؟………………………………………….. 115

4-1-27- توزیع فراوانی متغیر آیا مادر شما ازدواج مجدد داشته می باشد؟………………………………… 116

4-1-28- توزیع فراوانی متغیر روابط بین خواهران و برادران شما در خانواده چگونه بوده می باشد؟…. 117

4-1-29-توزیع فراوانی متغیر در صورت داشتن نامادری به گونه کل رفتارش با شما چگونه بوده می باشد؟ 118

4-1-30- توزیع فراوانی متغیر در صورت داشتن نا پدری به گونه کل رفتارش با شما چگونه بوده می باشد؟ 119

4-1-31- توزیع فراوانی متغیر نوع جرم………………………………………………………………………. 120

4-1-32-توزیع فراوانی متغیر سال ارتکاب جرم……………………………………………………………. 121

4-1-33- توزیع فراوانی متغیر دفعات دستگیری…………………………………………………………….. 122

4-1-34- توزیع فراوانی متغیر اندازه محکومیت زندان……………………………………………………… 123

4-1-35- توزیع فراوانی متغیر سایر جرم ها………………………………………………………………….. 124

4-1-36- توزیع فراوانی متغیر اعتیاد ………………………………………………………………………….. 125

4-1-37-توزیع فراوانی متغیر ولگردی………………………………………………………………………… 126

4-1-38- توزیع فراوانی متغیر قتل……………………………………………………………………………… 127

4-1-39-توزیع فراوانی متغیر فرار از خانه……………………………………………………………………. 128

4-1-40- توزیع فراوانی متغیر انحراف جنسی……………………………………………………………….. 129

4-1-41- توزیع فراوانی متغیر حمل مواد مخدر…………………………………………………………….. 130

4-2-آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………. 159

4-2-1-فرضیه اصلی: …………………………………………………………………………………………… 159

4-2-2-فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………… 170

4-2-3-فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………….. 175

4-2-4-فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………….. 190

4-2-5-فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………….. 199

فصل پنجم

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 233

5-1-بحث و مطالعه……………………………………………………………………………………………… 233

5-1-2-بحث و مطالعه آمار توصیفی…………………………………………………………………………. 233

5-1-2 بحث و مطالعه فرضیات……………………………………………………………………………….. 234

5-2پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………… 239

5-3-پیشنهادهایی برای محققین آینده………………………………………………………………………… 240

منابع و ماخذ……………………………………………………….. 241

پیوست ها…………………………………………….. 253

مقدمه

رفتار اجتماعی بشر ها دارای نظم و الگو می باشد.و زندگی اجتماعی بشر تحت حاکمیت قواعد با هنجارهای اجتماعی می باشد.اگر ما از قواعد اجتماعی پیروی نمی کردیم، فعالیت هایمان دستخوش هرج و مرج می گردید.اما همواره همه افراد با انتظارات اجتماعی همنوایی نمی کنند و اغلب از قواعدی که انتظار می رود تبعیت کند منحرف می شوند. بطوریکه وجدان عمومی را جریحه دار می نماید که نسبت به این ارتکاب جرمات گاه تحمل و گاهی برخورد می گردد.

بشر ها از گذشته ای دور تا کنون در پی شناخت علل و عوامل ارتکاب جرمات و کجرویها بوده اند. از از دید جامعه شناختی، کجروی به عنوان یک واقعیت اجتماعی همواره در طول تاریخ بشری در اشکال مختلف و نسبت های متفاوت وجود داشته می باشد. در بینش جامعه شناختی در تحلیل ارتکاب جرم روی چند نکته تأکید می گردد. یکی اجتماعی بودن این پدیده و دیگری نسبیت آن می باشد .( گیدنز ، 1998: 135)

جامعه شناسان، ارتکاب جرم را پدیده ای اجتماعی دانسته اند زیرا عقیده دارند همانطوری که علت هر امر اجتماعی را بایستی در امر اجتماعی دیگر جستجو نمود، ارتکاب جرمات نیز نتیجه شرایط اجتماعی و محیطی می باشد.

پس در تکوین و تشکیل شخصیت فرد بیش از هر چیز بایست بر تأثیر عوامل جامعه شناختی و شرایط اجتماعی که شخص در آن پرورش می یابد و رشد می کند اهمیت قائل گردید. به نظر آنان محیط تأثیر مهم و اساسی در ایجاد عوامل جرم زا خواهد داشت. پس کوشش در راه شناخت ابعاد و زوایای مختلف و پنهان این پدیده در سطح جامعه و در بین گروهها و اقشار مختلف و کاربرد روشهای عملی جهت ریشه یابی آن بر کسی پوشیده نیست. روشن می باشد عوامل مؤثر در ارتکاب جرم اجتماعی گوناگون و متنوع می باشد.مانند وضعیت اقتصادی خانواده، تعارضات و کشمکش های خانوادگی، طلاق، سوابق والدین در بزهکاری، معاشرت با افراد ناصالح، شغل و اندازه درآمد، محیط زیست نامناسب و…

تاکنون نظریاتی متفاوت از موروثی بودن و تأثیر عوامل کروموزوم ها و نیازهای جسمی مجرم تا تأثیر مسایل اجتماعی بر ارتکاب جرمات از سوی صاحبنظران ارائه شده می باشد. با در نظر داشتن پیچیدگی رفتار آدمی نمی توان یک عامل را به عنوان عامل مسلط رفتار ارتکاب جرمی تلقی نمود. بلکه عوامل متعدد منجر به پیدایش رفتار ارتکاب جرمی می گردد که شناخت این عوامل نباز به پژوهش و مطالعه دارد. ( ربیعی ، 1387: 43)

مسأله جرم و ارتکاب جرم اجتماعی تنها منحصر به مردان نمی باشد و زنان نیز از صدمات این معضل اجتماعی در امان نیستند و به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی-اجتماعی، گرایش روز افزون برای ارتکاب به جرایم به چشم می خورد. با در نظر داشتن اینکه مسایل و معضلات زنان به دلیل بعضی مخطورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی اهمیت کمتری یافته، پس این پژوهش در پی مطالعه عوامل جامعه شناختی موثر بر بروز جرم در بین زنان زندانی می باشد. به امید اینکه پژوهش حاضر در روشن ساختن بخش کوچک از مسایل اجتماعی امروز سهمی پیدا نماید .

 1-2-اظهار مساله

یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین، جامعه شناسان و روانشناسان و متخصصین امروز را به خود معطوف داشته موضوع جرم و ارتکاب جرم می باشد. اما در همه این حوزه ها زنان که نیمی از جمعیت جامعه می باشند عملا کمتر مورد توجه بوده و در واقع بیشتر نظریه های کجروی زنان را تقریبا مورد بی اعتنایی قرار داده اند. شاید این مسئله به این دلیل باشد که اندازه تبهکاری و ارتکاب جرم زنان نسبت به مردان اندک بوده و یا گویا که اندک باشد. برای پاسخ به این که چرا زنان در مقایسه با مردان کمتر مرتکب جرم می شوند، نظرات مختلفی هست. عده ای از نظریه پردازان این مسئله را ناشی از عوامل درونی و بیولوژیکی می دانند. عده ای نیز عقیده دارند که زنان فاقد نیروی کار لازم برای ارتکاب جرم هستند و بیشتر مفعولانه اقدام می کنند .عده ای دیگر دیدگاهی کاملا متفاوت دارند. به نظر آنها کم بودن جرایم زنان به فقدان نیرو، خوبی ذاتی یا مسایل بیولوژیکی مربوط نمی گردد. آنان عقیده دارند که زنان موجوداتی مکار و حیله گرند و خوب می دانند که چطور در دام قانون گرفتار نشوند. در نتیجه جرایم آنها کمتر از جرایم مردان علنی می گردد.( خاکپور ،1384: 79 )

پدیده های اجتماعی بایکدیگر ارتباط متقابل و تنگاتنگ دارند. برای پدیده جرم و بزهکاری نیز نمی توان تنها یک عامل را عامل وقوع جرم دانست. گرچه در تبیین علل وقوع ارتکاب جرم عوامل شخصی و محیطی هر دو مورد توجه می باشد لیکن فرض کلی بر این می باشد که عوامل محیطی نیروی غالب می باشد و عوامل شخصی را تحت تأثیر قرار می دهد از مطالعه ها چنین بر می آید که هر چند هنوز اندازه جرایم زنان نسبت به مردان پایین می باشد اما طریقه رو به رشد جرایم زنان محسوس می باشد. (ماکوبی ، 1979 : 112) .بالا بودن جرایم زنان آثار و عواقب نامطلوب دارد که جبران آن مشکل می باشد. متلاشی شدن خانواده ها، تزلزل در ارزشها و هنجارهای اجتماعی که جامعه بر پایه آن استوار می باشد از پیامدها و آثار نامطلوب جرایم می باشد.در پاسخ به این سوال که آیا از هم گسیختگی خانواده  خانواده در بروز جرم زنان موثر می باشد با ید گفت که خانواده نخستین «نظام نهادی» عمومی می باشد ، که برای رفع نیازمندیهای حیاتی و عاطفی بشر و بقای جامعه ضرورت تام دارد. جامعه پذیری ناقص موجب بروز رفتارهای خلاف هنجار اجتماعی را فراهم می آورد. روانشناسان نشان می دهند که محیط خانواده ارتباط مستقیمی با بروز رفتار ارتکاب جرمی و ارتکاب جرم دارد. طرز تفکر والدین با سایر اعضای خانواده به هر شکلی که باشد، در رفتار فرزندان آنها تأثیر می گذارد. اگر خانواده کانون خشونت و تنش باشد، فرزندان به بیرون از خانه پناه می برند و دختران به علت ویژگی های جنسی خود در خطر آسیب قرار می گیرند. ( ماکوبی ،1979 : 81 )

ساترلند می نویسد غالبا شرایط زیر در خانواده موجب ارتکاب بزه فرزندان می گردد :

1ـ بزهکاری سایر افراد خانواده یا فساد اخلاقی و الکلی بودن سایرین.

2ـ فقدان والدین در اثر فوت یا طلاق یا ترک یکدیگر.

3ـ عدم کنترل والدین در اثر غفلت یا علل دیگر.

4ـ ناسازگاری موجود در منزل نظیر تحکم یکی از اعضای خانواده، طرفداری زیاد از بعضی از فرزندان یا اشتیاق زیاد نسبت به آنها، سختگیری بیش از حد معمول، حسادت بعضی از افراد نسبت به دیگران، شلوغی وضع خانواده و دخالت بستگان و غیره.

به علاوه زنان به علت حاکم بودن فرهنگ سنتی بر جامعه و اکثر خانواده ها، فرصت های تحصیلی و شغلی محدودتر و تبعیض جنسیتی، همواره در معرض محرومیت های اقتصادی و اجتماعی می باشند که جواب گوی این سوال می باشد که آیا پایگاه اجتماعی و اقتصادی و اندازه تحصیلات زنان در بروز جرم آنان موثراست، که این امر زمینه ساز آسیب پذیری زنان می باشد، به طوریکه جمعیت فعال زنان هنوز در مقایسه با مردان ناچیز می باشد. ساترلند از نظر برابری یا عدم برابری زنان با مردان می نویسد؛«شاید بتوان مهمترین اختلاف بین زن و مرد را در این دانست که زن ها سخت مراقبت می شوند و اعمال آنها سخت تحت کنترل قرار می گیرند .( کی نیا ، 1380 : 599)

به علاوه زنان شاغل در مقایسه با مردان، از مزایای برابری برخوردار نیستند. بی سوادی زنان به دلیل پایین بودن اندازه سواد، فاقد زمینه لازم برای کسب مهارتهای شغلی هستند. بی سوادی زنان نه تنها عامل بازدارنده زنان در عرصه نیروی کار آنها در حیطه فعالیتهای اقتصادی، بلکه آنان را نسبت به حقوق و مسئولیتهای اجتماعی و خانوادگی آسیب پذیر می گرداند.همچنین نظام هنجاری سنتی، زن را از لحاظ اقتصادی، وابسته و تابع مرد تربیت می کند و این وابستگی در میان قشرهای اجتماعی که از نظر اندازه سواد و آگاهی های اجتماعی در سطح نازلتر هستند بیشتر به چشم می خورد. از سوی دیگر بایستی به پاسخ صحیح به این سوال که آیا محیط زندگی فرد از لحاظ وجود افراد شرور و ناباب در بروز جرم موثر می باشد برسیم. پس از هم پاشیدگی خانواده، از دست دادن پدر یا همسر به عنوان سرپرست و نان آور خانواده زن را در شرایطی که  استقلال اقتصادی یا تکیه گاهی نداشته باشد، با مشکل روبرو می سازد. اگر به دلایلی، زیرا بی سوادی یا کم سوادی و ناآگاهی اجتماعی و نداشتن منبعی برای تأمین معاش و فقدان مرجعی برای تأمین نیازهای مادی و فرار از فشارهای زندگی و وجود محیط های ناسالم زندگی به راههای خارج از هنجارهای مرسوم اجتماعی متوسل می شوند .( کی نیا ، 1380 : 93) . در این مطالعه کوشش بر این می باشد به این سوال اساسی پژوهش پاسخ داده گردد که: چه عوامل جامعه شناختی  در بروز انواع جرم در بین زنان زندانی موثر اند ؟ پژوهش حاضر که به زمینه های اجتماعی مؤثر در ارتکاب جرم زنان توجه دارد بی تردید وقوع جرم و نوسانات کمی و کیفی آن را معلول عللی می داند که در جامعه ایجاد شده می باشد. آغاز بایستی توجه داشت که در وقوع ارتکاب جرم عوامل شخصی و محیطی هر دو مؤثر می باشند . پس با در نظر داشتن اهمیت متغیرها و سوالات ذکر گردیده برانیم تا به مطالعه ارتباط بین عوامل جامعه شناختی بر بروز انواع جرم در بین زنان زندانی شهر کرمان بپردازیم.

1-2-1-تحقیقات انجام شده در ایران

گلچین، (1385) در تحقیقی با عنوان “ارتکاب جرم اجتماعی جوانان در آیینه پژوهش ها” که محقق درپی پاسخ دادن به این سوال بوده می باشد که رفتار ارتکاب جرمی و کجروی اجتماعی نوجوانان و جوانان تابع و مرتبط با چه عوامل و شرایطی می باشد؟ پژوهش های مذکور پس از غربال گری لازم به تعداد ۵٧ پژوهش محدود شدند و براساس ملاک های شکلی و محتوایی از پیش تعیین شده ای ، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند و در مجمو ع ١٢ پژوهش برای ارزیابی نهایی انتخاب گردید. در این پژوهش ها در مجموع ٩۶۵ دختر و 2459 پسر و بر رو ی هم جمعیتی بالغ بر ٣۴٢۴ نفر مورد مطالعه قرار گرفته اند. این امر، ارزش این مطالعه و نتا یج حاصل از پژوهش های مزبور را بیشتر معلوم می سازد. نتایج نشان می دهد: کجروی و بزهکار ی نوجوانان تحت تاثیر یا در ارتباط با عواملی همچون جنس، سن، پایگاه اجتماعی خانواده، درجه مذهبی بودن والدین، اندازه تماس افراد با دوستان کجرو، عضو یت در گرو ه های بزهکاری، وضعیت تحصیلی، اندازه تعلق به مدرسه، اندازه شرکت والد ین در جلسات انجمن اولیاء و مربیان می باشد. و  متغیرهایی که بیشترین تکرار و تأیید را در ارتباط با ایجاد، زمینه سازی و تقو یت رفتار ارتکاب جرمی وبزهکاری نوجوانان داشته اند به ترتیب عبارتند از: پایگاه اقتصادی اجتماعی، اندازه ارتباط نوجوان با گروه دوستان ناهمنوا و تمایل و عضویت در آن گروه ها، نوع و اندازه نظارت و کنترل والدین بر رفتار نوجوانان و اندازه گسیختگی و نابساما نی خانواده. و نتایج دیگر پژوهش حاکی از آن می باشد که تقریبًا در همه انواع کجروی، پسران بیش از دختران مرتکب رفتار ارتکاب جرمی شده اند.

صالحی و حجازی (1385) در پژوهشی با هدف تحلیل دیدگاه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در زمینه عوامل موثر در بروز ارتکاب جرمات اجتماعی انجام شده می باشد. که نمونه پژوهشی آن شامل ۱۲۰ دانشجوی پسر و دختر تحت پوشش کمیته امداد بوده و با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گزینش شده  اند.  یافته ها نشان می دهند که از کل واریانس تبیین شده، 05/24 درصد را عامل خانواده و گروه همگنان؛ 21/22 درصد را عامل اعمال کنترل شدید؛ 16/22 درصد را عامل وضعیت اقتصادی و  47/21 درصد را عامل امور فرهنگی  آموزشی تبیین می کند. پس نتایج این پژوهش حاکی از آن می باشد که عامل خانواده و گروه همگنان؛ اعمال کنترل شدید؛ وضعیت اقتصادی و امور فرهنگی – آموزشی 89/89 درصد  واریانس عوامل موثر در بروز ارتکاب جرمات اجتماعی  تبیین می کند. و بین این چهار عامل، عامل خانواده و گروه همگنان بالاترین اندازه تبیین واریانس ارتکاب جرمات اجتماعی را دارد.

عابدینی (1387) در تحقیقی با عنوان ویژگی های شخصیتی مجرمین خطرناک؛ اظهار می کند: جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی عمده مسئولیت جرم و جنایت را ناشی از روابط اجتماعی، اقتصادی و… می دانند. و صاحبنظران متعدد در خصوص تأثیر عوامل ژنتیکی، روانی و اجتماعی در ارتکاب جرائم و شکل گیری شخصیت مجرمان با هم اتفاق نظر دارند.

عارفی،  مرضیه (1389) در تحقیقی با عنوان” مقایسه مکان کنترل، عزّت نفس، و اختلالات شخصیتی میان زنان زندانی (با تأکید بر زنان با مجرمیت منکرات) و زنان عادی”  به این نتیجه رسید که  تفاوتهای معناداری را در متغیرهای عزّت نفس، افسردگی، رفتار ضد اجتماعی، پارانوئید، خستگی روانی و خود بیمارانگاری زنان زندانی با زنان عادی هست ،اما امکان کنترل زنان زندانی با زنان عادی تفاوتی ندارد.

حجازی (1384)  در مطالعه ای باعنوان ” مطالعه جرایم زن در ایران” درتحقیق تئوریکی خود ضمن پرداخت به کلیاتی درمورد جرم از دیدگاه حقوقی به مسأله ی جرایم زنان نیز توجه نموده می باشد.و متذکر شده ضمن افزایش جرم در بین زنان بیشترین سهم به شهر تهران تعلق داشته و انواع جرایم به ترتیب کثرت موردها عبارتند از: اعمال منافی عفت، سرقت، قتل، ضرب و شتم و جرح، مصرف و فروش مواد مخدر، از نظر نویسنده بیشتر جرایمی که زنان مرتکب می شوند علل اقتصادی دارند.و اعمال منافی عفت علاوه بر علت اقتصادی علل اجتماعی دارد.سرقت در بین زنان کمتر از فحشا می باشد و این جرم علت اقتصادی دارد و قتل و ضرب و جرح در درجه سوم قرار دارد.جرایم مربوط به مصرف یا فروش مواد مخدر در درجه چهارم قرار می گیرد.نویسنده دوام و استحکام بنیان خانواده را عامل مهمی در پایین بودن اندازه جرایم زنان می شمارد و معتقد می باشد بین ازدواج و جرایم نسبت معکوس هست.وی اعتقادات و قیود دینی را یکی از عوامل بازدارنده در گرایش به ارتکاب جرم شمرده می باشد.

تعداد صفحه :283

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***