جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی 

عنوان :  مطالعه  روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه

دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

بخش زبان و ادبیّات فارسی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ادبیّات فارسی

مطالعه  روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج­البلاغه

استاد راهنما:

دکتر احمد امیری­خراسانی

استاد مشاور:

دکتر عنایت­الله شریف­پور 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 بشر ،موجودی اجتماعی می باشد و ناگزیر بایستی با سایر افراد جامعه در ارتباط باشد. بی شک تعامل و ارتباط فرد با اجتماع در زندگی بشر، تأثیر محوری و سازنده  دارد. متون بسیار غنی فرهنگ و معارف اسلامی و  آثار ادبی پر می باشد از اشاراتی در این مورد که اگر بخواهیم به آنها بپردازیم به فرصت و زمان زیادی نیاز خواهیم داشت. حدیث معروف «لَا رُهبانِیهَ فِی الِاسلَام» رهبانیت و گوشه گیری در اسلام وجود ندارد تصریح به بعد اجتماعی بشر می باشد. اسلام، دینی می باشد که همه برنامه هایش متناسب با رشد اجتماعی می باشد و پیوند اجتماعی داشتن و روحیه گروهی بارها مورد تأکید قرار گرفته می باشد. در ادبیّات نیز به مورد هایی بر می خوریم که در آن به نفوذ و تعلّق اجتماعی و ایجاد ارتباط با دیگران توجّه شده می باشد.

 حضرت علی (ع) که بار سنگین به سعادت رساندن یک جامعه به عهده اوست به ارتباط اجتماعی و چگونگی ارتباط بشر با خود، اطرافیان و خداوند بسیار توجّه کرده می باشد و سخنان گرانبهای او را در این زمینه در نهج البلاغه در قالب خطبه ها، نامه ها و حکمت ها می بینیم.   سعدی شیرازی درآثار ارزشمند خود با الهام از آیات قرآن کریم، نهج البلاغه و سایر روایات اسلامی که (از سراسر آثار او مشهود می باشد) با زبان شیرین شعر و نثر و حکایات جذّاب و  دلپذیر، به ابعاد مختلف ارتباط فرد و اجتماع پرداخته می باشد. بی شک مطالعۀ دقیق و همه جانبه نهج البلاغه و آثار شیخ اجل در آشنایی ما با چگونگی ارتباط با دیگران سهم به سزایی داشته می باشد.

 در این پژوهش کوشش شده می باشد که به موضوع مطالعه روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه پرداخته گردد.

 کلید واژگان: ارتباط اجتماعی، بوستان و گلستان، نهج البلاغه، امام علی علیه السّلام، سعدی شیرازی، ادبیّات تطبیقی.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                             شماره صفحه

 فصل اوّل: اطلاعات مر بوط به طرح پژوهش…………………………………………. ..1

1-1- اظهار موضوع………………………………………………………………………………………..2

1-2- مقدّمه………………………………………………………………………………………………2

1-3- اظهار مسأله……………………………………………………………………………………… 3

1-4- هدفهای پژوهش………………………………………………………………………………. 3

1- 5- ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………… 4

1-6- بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش………………………………………………………….. 4

1-7-سؤال ها وفرضیه های پژوهش……………………………………………………………….. 4

1- 8- واژه های کلیدی طرح پژوهش…………………………………………………………………………5

1-9- تعریف مفاهیم مطر ح شده درسؤالها یا فرضیه های پژوهش………………………….. 5

1-10- پیشینۀ نظری  و تجربی …………………………………………………………………… 6

1- 11- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………. 6

فصل دوم : کلَیات……………………………………………………………………………….. 8

2-1- تعریف جامعه………………………………………………………………………………… 9

2-2-علوم اجتماعی وکاربردهای آن……………………………………………………………………….10

-2-3-ارتباط اجتماعی……………………………………………………………………………. 11

2-4- مختصری در مورد روابط اجتماعی واجتماعی بودن بشر………………………….. 12

2- 5- اجتماعی شدن چیست؟………………………………………………………………………………….13

2-6- ویژگی های بشر اجتماعی…………………………………………………………………………….14

2-7- تنهایی، هراس دائم انسانها………………………………………………………………… 14

2-8-آسیب های فقدان ارتباط اجتماعی ……………………………………………. 16

2- 8-1-فقدان زبان………………………………………………………………………………… 16

2-8-2- عدم امکان انتقال دانسته ها ……………………………………………………………. 16

2-9-  انواع ارتباط اجتماعی………………………………………………………………. 17

2-9-1- ارتباط مستقیم……………………………………………………………………………. 17

2-9-2- ارتباط جهانی……………………………………………………………………………. 17

2-9-3- ارتباط احساس بر انگیز………………………………………………………………… 18

2-9-4- ارتباط حرکتی…………………………………………………………………………… 18

2-10- عناصر ارتباطات اجتماعی………………………………………………………………. 19

2-11- اهداف ارتباط اجتماعی………………………………………………………………….. 19

2-12- اصول اساسی در حفظ ارتباط اجتماعی…………………………………….. 20

2-12-1-اصل تقابل……………………………………………………………………………….. 20

2-12-2- اصل اندیشه ترکیبی…………………………………………………………………… 20

2-12-3- اصل آگاهی……………………………………………………………………………. 21

2-12-4- اصل بقا…………………………………………………………………………………. 21

2-12-5- اصل توازن……………………………………………………………………………… 22

2-12-6- اصل همتایی……………………………………………………………………………. 22

2-12-7- اصل تمییز حریم………………………………………………………………………. 23

2-13- تحکیم روابط اجتماعی………………………………………………………………….. 23

2-14- نهادهای اجتماعی وخصوصیات آنها……………………………………………………………..23

215– محتوای ارتبا طات انسانی ……………………………………………………….. 25

2- 15-1- چاشنی محبّت…………………………………………………………………………. 25

2- 15-2- اکسیر عشق……………………………………………………………………………. 25

2- 15-3- عقل…………………………………………………………………………………….. 26

2- 15-4- عدالت………………………………………………………………………………….. 27

2- 15-5- احسان………………………………………………………………………………….. 27

2-16- اجتماع اسلامی…………………………………………………………………………………………….27

2-17- اسلام و زندگی اجتماعی………………………………………………………………………………29

2-18- اسلام و دوستی…………………………………………………………………………………………….30

2-19-روابط اجتماعی از دیدگاه اسلام، قرآن وحدیث……………………………………………..30

2-20- حفظ شخصیت انسانها………………………………………………………………………………….36

2-21- اثرپذیری نفس…………………………………………………………………………………………….39

2-22-اختصار فصل دوم…………………………………………………………………………………………..41

فصل سوم: سیری در نهج البلاغه

3-1- ضرورت زندگی اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)……………………………………. 43

3-2- یک بشر کامل با همه زیبایی هایش…………………………………………………… 43

3-3- روزگار امام علی (ع)………………………………………………………………………………………44

3-4- نهج البلاغه…………………………………………………………………………………… 44

3-5- کارآمدی مطالب نهج البلاغه در همه اعصار وقرون………………………………….. 45

3-6- ارزشهای اجتماعی نهج البلاغه…………………………………………………………… 46

3-7- راههای اجرای نظم وقانون از دیدگاه امام علی(ع) …………………………………… 46

3-7-1- حکومت و برقراری دولت در جوامع بشری………………………………………… 47

3-7-2- آداب ورسوم ارزشمند اجتماعی……………………………………………………… 47

3-7-3- حکومت ومقرّرات کامل الهی………………………………………………………… 47

3-7-4- دخالت ونظارت مردم………………………………………………………………….. 48

3-8- راههای اصلاح و سلامت جامعه از دیدگاه نهج البلاغه………………….. 48

3-8-1-تقویت روحیّه مسئولیت پذیری………………………………………………………… 49

3-8-2- لیاقت وشایستگی در نظام سیاسی …………………………………………………… 50

3-9- وظایف و ویژگی های رهبران……………………………………………………. 50

3-9-1- پاسخ حضوری به سؤالات وخواسته های مردم……………………………………. 51

3-9-2- حلّ معضلات مردم……………………………………………………………………… 51

3-9-3- تأسیس مرکز پیگیری معضلات………………………………………………………. 51

3-10- دیگر مسائل اجتماعی ارزشمند  در نهج البلاغه…………………………… 52

3-10-1-زندگی مادّی رهبران ………………………………………………………………….. 52

3-10-2- حق پذیری، انتقادپذیری ومخالفت با تملّق وستایش……………………………. 53

3-10-3- آزادی اجتماعی……………………………………………………………………….. 53

3-10-4- فقر ونقش آن در انحطاط جامعه……………………………………………………. 54

3-11-اختصار فصل سوم…………………………………………………………………………54

فصل چهارم:سعدی واندیشه هایش

4-1- زندگی سعدی………………………………………………………………………………. 57

4-2- هنر سعدی……………………………………………………………………………………. 57

4-3- آثار سعدی…………………………………………………………………………………… 58

4-4- گلستان……………………………………………………………………………………….. 58

4-5- بوستان………………………………………………………………………………………… 59

4-6- قصاید سعدی………………………………………………………………………………… 60

4-7- سبک ادبی آثار سعدی ونحوه اظهار مفاهیم…………………………………………….. 60

4-8- علت  شهرت ومعروفیت سعدی………………………………………………………….. 61

4-9- مقایسه دوکتاب بوستان وگلستان از دیدگاه یکی از سعدی پژوهان……………….. 62

4-10- ایران در عصر مغول……………………………………………………………………62

4-11- اوضاع اجتماعی عهد سعدی…………………………………………………………..63

4-12- اوضاع شیراز در روزگار سعدی………………………………………………………… 63

4-13- ادبیّات تعلیمی وسعدی…………………………………………………………………… 64

4-14- نوسان درآراء سعدی…………………………………………………………………….. 66

4-15-مهم ترین طبقات اجتماعی در آثار سعدی …………………………………. 67

4-15-1- فرمان روایان و خداوندان جاه……………………………………………………….. 68

4-15-1-1- وظایف پادشاهان از دیدگاه سعدی…………………………………………….. 69

4- 15 -2- توانگران ومنعمان……………………………………………………………………. 71

4-15-3-زیردستان ودرویشان…………………………………………………………………… 72

4-16- دیگر ارزشهای اجتماعی آثار سعدی………………………………………….. 73

4- 16-1- عدالت………………………………………………………………………………….. 73

4- 16-2- حاکمیت قانون و ضوابط بر أمور………………………………………………….. 74

4- 16-3- گماردن افراد صالح  در رأس امور………………………………………………… 74

4- 16-4 – آداب سخن گفتن…………………………………………………………………… 75

4- 16-5- تواضع و فروتنی در ارتباط با دیگران…………………………………………….. 75

4-16-5– 1-شاخص های مؤثّر در تساهل وتسامح………………………………….. 76

4-16 – 5- 1-1- انتقاد پذیری………………………………………………………………….. 76

4-16 – 5-1-2- تملّق  و خطر خودفریبی و خود بزرگ بینی…………………………….. 76

4- 16-6- جمع گرایی……………………………………………………………………………. 77

4-16-7- خدمت به خلق…………………………………………………………………………. 78

4-17- اختصار فصل چهارم…………………………………………………………79

فصل پنجم:مطالعه روابط اجتماعی در آثار سعدی وتطبیق آن با نهج البلاغه

5-1- ادبیّات تطبیقی………………………………………………………………………………. 81

5-2- درآمد…………………………………………………………………………………………. 81

5-3- عوامل حفظ روابط سازنده اجتماعی………………………………………….. 83

5-3-1- ادب در گفتار……………………………………………………………………………. 83

5-3-1-1- سکوت وکم صحبتی……………………………………………………………….. 83

5-3-1-2- سنجیده سخن گفتن………………………………………………………………… 84

5-3-1-3- به موقع سخن گفتن……………………………………………………………………84

5-3-1-4- راست گویی وصداقت…………………………………………………………………85

5-3-1-5- پرهیز از سخن چینی………………………………………………………………… 86

5-3-1-6- پرهیز از غیبت………………………………………………………………………… 87

5-3-1-7-توصیه به راز داری…………………………………………………………………… .89

5-3-2- توصیه به نیکی واحسان……………………………………………………………….. ..90

5-3-3- نیکخویی…………………………………………………………………………………………………..92

5-3-4- تواضع و فروتنی………………………………………………………………………………………..93

5-3-5- وفای به عهد………………………………………………………………………………………………93

5-3-6- عفو وبخشش……………………………………………………………………………………………..95

5-3-7- پرهیز از عیب جویی……………………………………………………………………. 97

5-3-8- خوشرویی وخوش اخلاقی…………………………………………………………… 100

5-3-9- رعایت اعتدال………………………………………………………………………………………….101

5-3-10- برطرف کردن غم واندوه………………………………………………………………………..102

5-3- 11پرهیز از مردم آزاری…………………………………………………………………………………103

5-4- تأثیر پذیری سعدی از نهج البلاغه در مورد ارزش سخن……………………………………104

5-5- توصیه به رفتار صحیح با مردم……………………………………………………………………….104

56– مصداق های روابط اجتماعی در زندگی روزمرّه………………………… 105

5-6-1-چگونگی ارتباط با پدر و مادر……………………………………………………………… 105

5-6-2- چگونگی ارتباط با همسایگان…………………………………………………………….. 107

5-6-3- چگونگی ارتباط با زنان ……………………………………………………………………. 108

5-6-4- چگونگی ارتباط با خویشاوندان…………………………………………………………………………110

5-6-5-ضرورت انتخاب دوست……………………………………………………………………………111

5-6-6- چگونگی ارتباط با دوستان………………………………………………………………… 111

5-6-7- چگونگی ارتباط با یتیمان………………………………………………………………….. 115

5-6-8- چگونگی ارتباط با بزرگان………………………………………………………………… 116

5-6-9- چگونگی ارتباط با معزولان…………………………………………………………………………….118

5-7- موقعیّت شناسی از دیدگاه امام علی (ع)……………………………………… 118

5-7-1- هرسخن بایستی متناسب شأن گوینده باشد …………………………………………… 118

5-7-2- جایگاه سؤال پرسیدن ………………………………………………………………… 119

5-7-3- جایگاه شِکوه کردن ………………………………………………………………….. 119

5-7-4- در چه مکان هایی وبا چه افرادی رفت وآمد کنیم؟……………………………… 119

نتیجه گیری……………………………………………………………………………..120

فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………121

 

اطلاعات مربوط به طرح پژوهش

 1-1- موضوع

مطالعه روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه

1-2-مقدّمه

   ارتباط انسانها، سنگ بنای جامعه انسانی می باشد و بدون آن  هیچگاه فرهنگ و سایر نمودهای پیشرفت در جامعه انسانی پدید نمی آید. به درستی هر گاه بشر از جامعه جدا بشود و در تنهایی غوطه بخورد، با همان سرعت راه به سوی انحراف، اعتیاد و خودکشی می برد.

 ارتباط از نظر لغوی واژه ای می باشد عربی، از باب افتعال که در فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و ارتباط استعمال می گردد.

 بشر ،عمده زندگی خود را در گروه های اجتماعی می گذراند و در مقام عضو خانواده یا همسایه یا عضو یک گروه خاصّ اجتماعی، اقتصادی، دینی و قومی و … بادیگر همنوعان خود در ارتباط و کنش متقابل می باشد.

 حتّی افراد هنگامی که از عضویت خود در گروههای اجتماعی آگاه نیستند، طوری می اندیشند و اقدام می کنند که دست کم یکی از علّت های آن عضویت در گروه می باشد، نوع لباسی که می پوشیم و نوع غذایی که می خوریم، اعتقادات و ارزشها، آداب و رسومی که از آن پیروی می کنیم همگی در نتیجه ارتباط با دیگران می باشد.

 پس چگونگی ارتباط بشر با همه اطرافیانش، از مسائل مهم زندگی او بوده می باشد. از چگونگی زندگی و تعامل بشر اوّلیه با طبیعت اطلاعاتی هست. اما از چگونگی ارتباط بشر با هم نوعانش آگاهی بیشتری هست و در آثار ارزشمند دینی مانند نهج البلاغه وآثار ادبی به ویژه آثار سعدی، مطالب ارزشمندی ذکر گردیده می باشد که نگارنده بر آن می باشد که به یاری خداوند متعال و راهنمایی استادان بزرگوار چگونگی ارتباط بشر  با گروه ها و اقشار مختلف جامعه را از پیکره آثار ذکر گردیده، استخراج نماید و با مدّون کردن آراء و نظریات این دو بزرگوار، گامی در جهت اعتلای فرهنگ این مرز و بوم بردارد.

  1-3- اظهار مسأله

 بشر به حکم فطرت خود مایل می باشد که آزاد باشد و هیچ قید و بندی که لازمه زندگی جمعی می باشد نپذیرد اما به حکم تجربه دریافته می باشد که بدون زندگی جمعی قادر نیست به زندگی خود ادامه بدهد امّا با مشارکت، همکاری و ارتباط با دیگران بهتر می تواند از مواهب خلقت بهره بگیرد. از این رو به ارتباط با دیگران روی آورده می باشد. امام علی (ع) به عنوان هادی و نجات دهنده  همه  انسانها به دنبال این می باشد که همه انسانها بدون گوشه گیری، انزوا طلبیدن و در جریان طریقه اجتماعی جامعه و در ارتباط با یکدیگر راههای سعادت و کمال را طی می کنند. پس دستور العمل های خود را پیرامون این مهم در کتاب ارزشمند نهج البلاغه اظهار کرده می باشد.

سعدی شیرازی نیز به عنوان یک حکیم ، به تمام ابعاد وجودی بشر و نیازهای او آگاه می باشد، پس با مطالعه دقیق آثار او می توان سرنخ های زیادی پیرامون مسائل اجتماعی به ویژه چگونگی ارتباط او با گروه های مختلف به ما بدهد که امروزه مدرّسان منابع انسانی و علوم اجتماعی با آن آشنا هستند ونویسنده بالتبع می باشد که توصیه های این دو بزرگوار در مورد روابط اجتماعی و چگونگی ارتباط با اقشار مختلف جامعه را از پیکره آثار ارزشمند آنها استخراج نماید و به جامعه بشری عرضه نماید. این پژوهش به روش کتابخانه ای و بر مبنای سندکاوی صورت می پذیرد و نگارنده  امید دارد تا کوشش های ناچیز وی بتواند آنگونه که شایسته و بایسته می باشد حقّ مطلب را ادا نماید.

  • هدف های پژوهش

الف-هدف  اصلی پژوهش:مطالعه روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه

ب-هدف های فرعی پژوهش

 1-مطالعه و نمایاندن روابط اجتماعی و اظهار ارزشهای دینی و ادبی آن.

 2-دیدگاه امام علی (ع) در مورد ارتباط با گروه های مختلف مردم.

 3- دیدگاه سعدی شیرازی در مورد چگونگی ارتباط با گروه های مختلف مردم.

 4-تفاوت ها و شباهت های دیدگاه های آنان در زمینه های مختلف.

1-5- ضرورت انجام پژوهش

 گذشته را چراغ آینده دانسته اند، ملّتی که تاریخ پربار و پرشکوهی را پشت سر گذاشته، با آموختن فرهنگ ها و آداب و رسوم ها و چگونگی ارتباط با گروه های مختلف جامعه، می تواند گردن فرازانه در میان ملّت های دیگر سرراست کند و داعیه رهبری و بزرگی برملّتهای بی تاریخ را داشته باشد.به دلیل آنکه بزرگان ما آثار ارزشمند زیادی را در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی نوشته اند پس در حال حاضر استخراج این مطالب و مدوّن ساختن آنها می تواند مایه افتخار جامعه ما  در برابر کشورهای دیگر باشد.

 با این توصیف ضرورت پژوهش و مطالعه درمورد اوضاع اجتماعی و شناخت چگونگی ارتباط با گروه ها و اقشار مختلف جامعه، عیان می باشد. مطالعه نهج البلاغه و هم چنین آثار سعدی، ما را تا حدّ زیادی با چگونگی ارتباط با دیگران آشنا می سازد.

1- 6-بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش:

 1-استادان، پژوهشگران و  دانشجویان زبان و ادبیّات فارسی

2-دانشگاهها و مراکز پژوهشی

3-دانشجویان رشته علوم اجتماعی و علاقه مندان به موضوعات جامعه شناختی

 1-7-سؤالها و فرضیه های پژوهش

 1-روابط اجتماعی چیست؟

2- ضرورت شناخت روابط اجتماعی در گذشته چیست؟

 3-از دیدگاه امام علی (ع) ارتباط با گروه های مختلف جامعه چگونه بایستی باشد؟

4-از دیدگاه سعدی شیرازی، ارتباط با گروه های مختلف چگونه بایستی باشد؟

 5-امام علی (ع) بسیار به چگونگی ارتباط با دیگران اهمیّت داده اند.

6-امام علی (ع) معتقد اند با هر کسی متناسب با مقام و جایگاه او بایستی ارتباط مستقر نمود.

7-سعدی شیرازی معتقد می باشد در ارتباط با دیگران بایستی آداب و اصول خاصّی را رعایت نمود.

1- 8-تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤالها یا فرضیه های پژوهش

 1-اجتماع: واژه ی اجتماع به گونه تحت الّفظی توصیفی می باشد از گردهمایی دو یا چند نفر و از این نظر با واژه گروه مترادف می باشد. غالباً تعاریفی که جامعه شناسان از جامعه به دست داده اند با یکدیگر شباهت دارد و نکات مشترکی در آنها دیده می گردد. بسیاری از متفکّرین، جامعه انسانی را با بدن بشر مقایسه کرده اند که این شیوه تفکّر را بایستی در یونان قدیم جست و جو نمود، جهت ارائه تعریفی جامع از جامعه، بایستی چنین اذعان داشت که یک جامعه، جمعیتی سازمان یافته از اشخاص می باشد که با هم در سرزمینی مشترک سکونت دارند، با همکاری در گروه ها نیازهای اجتماعی، ابتدایی و اصلی شان را تأمین می کنند و با مشارکت در فرهنگ مشترک به عنوان یک واحد اجتماعی متمایز شناخته می شوند.

 2-ارتباط فرد و اجتماع: این موضوع که انسانها در ارتباط با دیگران از آنها تأثیر می پذیرند و می توانند در دیگران تأثیرگذار باشند؛ مورد تصدیق تمامی روان شناسان و جامعه شناسان می باشد. در این دنیا، در امتداد زندگی با هر گونه صورت و کلام و کردار مواجه می شویم که هر یک از آن پدیده ها می تواند در ما تأثیری ایجاد کند. چگونگی ارتباط و تعامل با افراد جامعه می تواند در اندازه این تأثیرپذیری تأثیر مؤثّری داشته باشد.

 3-ارتباط: عبارت می باشد از فنّ انتقال افکار، اطلاعات و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر. به گونه کلّی هر فرد برای ارتباط با دیگران و انتقال پیام های خود به ایشان از وسایل مختلف بهره گیری می کند.

1-9-واژه های کلیدی طرح پژوهش

ارتباط اجتماعی ، بوستان وگلستان ، نهج البلاغه ، امام علی علیه السلام ، سعدی شیرازی وادبیّات تطبیقی

1-10- پیشینۀ نظری و تجربی

 الف) مبانی و چهارچوب نظری انجام پژوهش: از آنجا که موضوع ارتباط مسئله مورد بحث بسیاری از جوامع بوده می باشد،پیشینه ای با قدمت بسیلر برایش در نظر گرفته می گردد. مانند  آثار بسیاری با موضوعات و عناوین اجتماعی پدید آمده اند به طوری که این گونه  آثار را در حوزه ادبیات تعلیمی جای می دهند. در نهج البلاغه نیز مسائل ارزشمند زیادی پیرامون روابط اجتماعی  در لابه لای خطبه ها،نامه ها و حکمت ها ذکر گردیده می باشد.پیرامون روابط اجتماعی در آثار سعدی نیز مطالب زیادی ذکر گردیده و تحقیقات ارزشمندی نیز انجام شده می باشد در خصوص نهج البلاغه نیز پژوهش های مختلف زیادی صورت گرفته می باشد.اما در مورد مطالعه روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه پژوهش مستقلی پیدا نمود نشد،بلکه همانگونه که گفته گردید در مورد هر کدام از آنهاکتابها،مقالات و پایان نامه هایی تألیف شده می باشد که در این پژوهش به تناسب موضوع از بعضی از آنها می توان بهره گیری نمود.

 ب- چکیده تحقیقات انجام شده در ایران

بر اساس مطالعه های به اقدام آمده تاکنون پژوهشی در موضوع مطالعه روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه انجام نگرفته می باشد.البته مقالات ،پایان نامه ها و کتابهای زیادی در ابعاد مختلف روانشناسی ،جامعه شناسی ،بشر شناسی و….از دل کتاب ارزشمند نهج البلاغه و آثار سعدی استخراج شده می باشد.مانند روانشناسی زن در نهج البلاغه،امام علی و روابط مردمی در نهج البلاغه،شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در ادب فارسی و……

1-11-روش اجرای پژوهش

الف) نوع پژوهش بر اساس طرح پژوهش و اهداف پژوهش:

این پژوهش از گونه پژوهش های کتابخانه ای می باشد . نگارنده پس از مطالعه، طبقه بندی و مقایسه منابع، نکات لازم را در قالب فیش یادداشت نموده و نتایج فراهم آمده، پس از تجزیه و تحلیل جامع ثبت خواهد گردید.

 ب) شیوهجمع آوری داده ها: درمرحله نخست پس از مشورت با استادان گرانقدر و با در نظر داشتن علاقه ای که به مطالعه روابط اجتماعی داشتم،موضوع«مطالعه روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه»برای پایان نامه انتخاب گردید. سپس کتب اجتماعی متفاوت جهت آشنایی با روابط اجتماعی مطالعه گردید و در مرحله بعدی  مطالب مرتبط درکتبی که در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته بودند استخراج شده و بعد از تجزیه و تحلیل جامع ثبت شده اند.

ابزارهای پژوهش:

1)کتاب و کتابخانه

2)مقالات و پژوهش های مرتبط با موضوع

3) برگه یادداشت(فیش)،لوازم التّحریر

4) شبکه های مجازی (اینترنت) و نرم افزارهای مرتبط

تعداد صفحه :138

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی: تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***