جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی 

عنوان : مطالعه ارتباط بعضی عوامل فرهنگی-  اجتماعی  با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر 

دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش علوم اجتماعی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

مطالعه ارتباط بعضی عوامل فرهنگی-  اجتماعی  با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاد راهنما:

 دکتر عبدالحمید کرباسی

استاد مشاور:

 دکتر سعیده گروسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

پژوهش حاضر کوشش می کند ضمن مرور رویکردهای مختلف در باب آموزش و پرورش با اتخاذ رویکردهای جامعه شناختی به مطالعه ارتباط بعضی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر بپردازد. در این پژوهش از روش پیمایشی بهره گیری شده می باشد که، با انتخاب 222 نفر به عنوان نمونه از جامعه دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. در این مطالعه از نظریه سرمایه فرهنگی پیربوردیو و نظریه سرمایه اجتماعی شبکه به عنوان پشتیبان بهره گیری شده می باشد.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، بین شاخص فعالیت‌های فرهنگی و معدل دانشجویان ارتباط هست و همچنین بین شاخص دانش فرهنگی و معدل، و رشته تحصیلی و جنسیت و وضعیت تأهل دانشجویان ارتباط هست. بر اساس این مطالعه 9/17 درصد از دانشجویان ایثارگر در وضعیت مطلوب تحصیلی قرار دارند و 4/55 درصد از ان‌ها از نظر تحصیلی در حد متوسط هستند و 2/25 درصد از دانشجویان ایثارگر در حد ضعیف یا افت تحصیلی می‌باشند.

همچنین بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی شبکه یعنی طرفداری اطلاعاتی، طرفداری مالی، طرفداری عاطفی و طرفداری مشورتی خانواده‌ها و بنیاد شهید با معدل دانشجویان ایثارگر ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. به‌گونه کلی برای مشخص کردن منابع فرهنگی مرتبط با رشته‌های مختلف دانشگاهی و سازوکارهای مناسب برای دسترسی بیشتر و بهتر این منابع نیاز به تحقیقات بیشتر در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

کلید واژه: سرمایه اجتماعی شبکه- سرمایه فرهنگی- افت تحصیلی- ایثارگر.

فهرست مطالب صفحات
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 2
اظهار مسئله 3
اهمیت پژوهش 6
هدف‌های پژوهش 8
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
بخش اول: ادبیات موضوع
تاریخچه آموزش و جایگاه آموزش در ایران باستان 10
انقلاب اسلامی و آموزش عالی 12
تاریخچه بنیاد شهید و امور ایثارگران 13
آموزش عالی؛ تعاریف و کارکردها 16
بخش دوم: پیشینه نظری
نظریه‌های فلسفی 20
نظریه‌های روانشناسی اجتماعی 29
نظریه‌های زیست شناسی (تکاملی) 47
نظریه‌های جامعه‌شناسی 49
چارچوب نظری انجام پژوهش 67
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
مقدمه 71
روش پژوهش 71
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و مفاهیم 72
جامعه آماری 79
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش(تجزیه و تحلیل داده‌ها)
مقدمه 82
یافته‌های توصیفی 82
یافته‌های تحلیلی 113
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری 127
پیشنهادات 133
منابع فارسی 134
ضمائم 135

مقدمه

دانشگاه به عنوان دروازۀ ورود به آینده در ادارۀ حال و آینده هر جامعه ای تأثیر مهمی بر عهده دارد وتربیت نیروی انسانی کارا و موثر از اهم وظایف آن می باشد که در پرتو آموزشهای علمی و عملی به فعلیت در می‌آید . پذیرفته شدگان در دانشگاه ارزشهای اجتماعی و تجربه‌های فرهنگی سابق و سنتی خود را با آموخته های جدید پربارتر می نمایند و انتظار می رود اصول آن را برای ساختن کشوری آباد و پیشرفته به کارگیرند، پس به مقصود باز تولید آموزش و پرورش متناسب با زمان و جامعه خود در وهله اول بایستی بتوان تصویری پی در پی از آینده درست نمود . پیش بینی درمورد مشاغل و حرفه هایی که ممکن می باشد تا پنجاه سال آینده مورد نیاز باشند . درمورد انواع خانواده و روابط انسانی که بعدها مستقر می گردد ، انواع مسائل اخلاقی که در آینده پدید می آیدو انواع فن آوری که مورد نیاز خواهد بود . تنها با ایجاد و انتقال دانش های جدید و مهارت‌ها و ارزش‌ها و باورهای درست در قالب سرمایه فرهنگی افراد، آغاز در خانواده و سپس در مدرسه و دانشگاه و گفتگو دربارۀ آنها و با به نظم کشیدن و پیوسته نو کردن آنها اساس مهارت‌های ادراکی  و عاطفی را که مردمان آینده برای تاب آوردن در برابر تغییرات پرشتاب به آن نیاز دارند به وجودآورد. مانند نیروهای انسانی شایسته و جوان که برای اداره کشور و حفاظت از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی بایستی در دانشگاه آموزش ببینند فرزندان شاهد وایثارگر هستند . برای صیانت و پاسداری از انقلاب اسلامی هزینه های سنگینی پرداخت شده و برای ادامه راه جامعه نیازمند نیروهای جوان و مومن و متخصصی می باشد که حقیقتاً ارزشها واهدف انقلاب اسلامی را باور داشته  وهم مجهز به دانش ومهارتهای جدید ومتناسب زمان خود باشند. پس برخورداری از مهارتهای علمی ومنابع فرهنگی برای فرزندان شاهد وایثارگر ضروری و اساسی می باشد و این امر می‌تواند به بهترین وجه در دانشگاه محقق گردد. فراهم کردن امکانات وشرایط تحصیل در دانشگاه برای فرزندان شاهد و ایثارگر می تواند شاخص مناسبی برای تداوم ارزش های انقلاب اسلامی باشد.

اظهار مسئله

این عقیده که گسترش آموزش و پرورش می تواند فرصتهای برابری را افزایش دهد مدتها در کانون اعتقاد و باور جامعه بوده می باشد به بیانی دیگر باور بر این بوده که آموزش و پرورش رسمی تأثیر اساسی در ایجاد جامعه شایسته سالار دارد جامعه ایی که در آن امتیاز ارثی نقشی اندک و استعداد و کوشش تأثیر اصلی و عمده را دارند از مدتها قبل به آموزش و پرورش رسمی به عنوان ابزاری برای کاهش امتیازات دانش آموزان طبقه ممتاز و افزایش شانس برای محصلین و دانشجویان طبقه فقیر جهت یافتن موقعیت عادلانه در جامعه نگریسته می گردید . به بیانی دیگر فرض بر این بوده که آغاز آموزش و پرورش و بدنبال آن آموزش عالی می تواند به ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر استعداد کمک کند و فرصت بیشتری برای دستیابی به مشاغل بالا را ارائه نماید.

اما گزارشهای مربوط به برابری فرصت آموزشی در چند دهه اخیر نشان داده که در تبیین پیشرفت و موفقیت تحصیلی ، تفاوتهای موجود بین شرایط خانوادگی و خاستگاههای طبقانی آنها بمراتب مهمتر از تفاوتهای موجود بین مدارس یا دانشگاه آنهاست این به آن معنا نیست که امکانات و منابع موجود در مدرسه و دانشگاه هیچ تأثیری ندارند بلکه به این معناست که این دو هر کیفیتی که داشته باشند دارای تأثیر بیشتر بر دانش آموزانی می باشد که از محیط خانوادگی بهتری برخوردارند. منابع و امکاناتی که خانواده برای تعلیم و تربیت فرزند خود فراهم می نماید با منابع و امکانات موجود در مدرسه و دانشگاه ارتباط می یابد . مسئله افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای جهان به صورتی حاد مطرح و منابع و امکانات اغلب کشورها هم محدود میباشد و از طرفی صرفه جویی در مصرف و تخصیص این منابع به بخش های مختلف اقتصادی‌_اجتماعی نیز الزامی می باشد .

در کشور ماهم افت تحصیلی یکی از مهمترین مسائل و معضلات کنونی نظام آموزشی می باشد، متناسب نبودن محتوای آموزشی بسیاری از کتب درسی با نیازها و استعداد دانش آموزان و ابراز نارضایتی معلمان از وضعیت معیشتی از عوامل درون بخشی و مؤثر بر افت تحصیلی می باشد.

یکی از پدیده های مهم که گریبان‌گیر جامعه می گردد وقوع جنگ می باشد که می تواند بر جامعه و خانواده تأثیرات عمیقی بر جای گذارد در شرایط عادی فوت یا طلاق والدین می‌تواند باعث غییبت یکی از والدین در خانواده گردد در این موقعیت خانواده کامل تبدیل به یک خانواده ناقص می گردد، وقوع این حالت در شرایط جنگی می تواند با کشته شدن، اسارت یا مصدوم و معلول شدن یکی از والدین رخ دهد بدیهی می باشد این وضعیت موجب تضعیف طرفداری خانواده از فرزندان خود شده و عدم موفقیت تحصیلی از پیامدهای آن می باشد . در این ارتباط پژوهش کلمن به این نتیجه رسید که تأثیر مستقل مدرسه بر موفقیت تحصیلی چندان زیاد نیست بلکه عامل مهم همانا محیط خانواده و دوستان دانش آموز می باشد این نتیجه گیری دلالت بر این داشت که بین شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خانواده و موفقیت تحصیلی ارتباط قوی هست(شارع پور، 1387 ، صفحه 247 )

گزارش برنامه عمران سازمان ملل در سال 2001 حاکی از آن می باشد که آموزش و پرورش ایران در جهت نیل به اهداف توسعه علمی – فرهنگی و انسانی موفقیت مورد انتظار را نداشته می باشد و از زمره کشورهایی به شمار آمده که نتوانسته درآمد خود را به درستی در راه توسعه انسانی به کارگیرد(سلبیلی 1384  به نقل از اکرمی 1388 ).

 در کنار ناکامی نظام آموزشی مشکل افت تحصیلی در مدارس و عملکرد ضعیف دانش آموزان در فرآیند دوره های آموزشی عمومی و عالی معضلات را دو چندان کرده و هر ساله موجب هدر رفتن میلیاردها  ریال بودجه کشور می گردد و سرمایه انسانی جامعه را از آموزش وپرورش خارج می کند.

بر اساس آخرین آمار مجموعه هزینه های برآورد شده ناشی از شکست تحصیلی بر دولت و خانواده ها حدود 2335 میلیارد تومان در بین سال های 1370 تا 1383 بوده می باشد و در سال 1383 به حدود 111 میلیارد تومان در دوره آموزش عمومی و در سال 1384 مجموع هزینه های تحمیل شده بر دولت ناشی از ترک تحصیل 4/126 میلیارد تومان و حدود 169 میلیارد تومان هزینه ناشی از تکرار پایه در همین سال که درمجموع به 4/295 میلیارد تومان بوده می باشد . نرخ افت تحصیلی از سال 1380 تا سال 1386 در  دوره ابتدایی 4/46 درصد و در کل دوره راهنمایی2/44درصد می باشد(سرابی.به نقل ازاکرمی1388 صفحه 5).

ویلام گلاسر معتقد می باشد که اگر یک دانش آموز صرف نظر از سابقه زندگیش، بتواند در مدرسه موفق گردد برای موفقیت در زندگی نیز شانس فوق العاده ای دارد و در صورتی که در یکی از مراحل آموزشی خود با شکست مواجه گردد ، مدرسه ابتدایی _ دبیرستان یا دانشگاه شانس او برای موفقیت در زندگی به مقدار زیادی کاهش پیدا می کند(ویلیام گلاسر ، به نقل از علی اکبر سیف 1388 صفحه 13 ).

درمورد تأثیر خاستگاه اجتماعی والدین بر موفقیت تحصیلی در کشورهای مختلف روندهای متفاوتی نظاره شده می باشد. برای مطالعه تأثیر خاستگاه خانواده بر فرزندان بایستی هم منابع مالی و هم به منابع فرهنگی توجه داشت. درکشور ما جنگ تحمیلی موجب خسارات بی شمار اقتصادی، اجتماعی و نظامی به کشور عزیزمان جمهوری اسلامی گردید و از همه مهمتر صدمات و لطماتی بود که به نیروی انسانی وارد گردید. بیش از 700 هزاز مجروح و جانباز و 350 هزار شهید و در حدود 70 هزار آزاده از پیامدهای این جنگ بود . در این شرایط تأسیس نهادی برای ارائه خدمات حمایتی به خانواده ایثارگران ضرورت پیدا نمود به همین دلیل حضرت امام فرمان تأسیس بنیاد شهید را صادر کردند . مانند برنامه های حمایتی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به جامعه ایثارگران می باشد از اهداف آموزشی این نهاد تقویت بنیه علمی و روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس دانشجویان ایثارگر می باشد .اگر از دیدگاه جامعه شناسی آموزش وپرورش به موضوع نگاه کنیم دانش آموزان و دانشجویان ایثارگر به خاطر از دست دادن سرپرست خانواده بیشتر در معرض شکست تحصیلی قرار دارند ، پس ارائه کمک های آموزشی و فرهنگی برای این قشر در اولویت قرار می گیرد .

پس برقراری ارتباط ایی کارآمد و مستمر با دانشجویان ایثارگر می تواند عاملی مهم در کاهش افت تحصیلی آنها باشد. زیرا شهادت ویا اسارت والدین  باعث اختلال در کانون امن خانواده آنها شده می باشد. و یا اینکه پدر خانواده در اثر مجروح شدن در جبهه و طریقه طولانی مدت درمان نتوانسته می باشد پیگیر مسائل ومشکلات تحصیلی فرزندان خود باشد. همچنین احتمالاً کم سوادی والدین، معضلات اقتصادی، ازدواج مجدد و ناموفق و بعضی ناهماهنگیهای درون خانواده از عوامل دیگری هستند که مزید بر علت شده اند. هریک ازاین عوامل می تواند زمینه ساز افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر باشد.

همچنین توزیع سرمایه فرهنگی نیز در جامعه یکسان و برابر بین گروههای اجتماعی مختلف صورت نگرفته می باشد(بوردیو ، 1973 به نقل از شارع پور1388صفحه84 ).

اندازه سرمایه فرهنگی که دانش آموز از خانواده خود به دست می آورد به پایگاه اقتصادی‌_اجتماعی خانواده او بستگی دارد، سرمایه فرهنگی به همراه سرمایه اقتصادی و اجتماعی به اعضاء طبقه بالای جامعه امکان می‌دهد تا موقعیت خود را در جامعه باز تولید کنند( بوردیو، 1997 ).

بخشی از تأثیر خانواده بر موفقیت تحصیلی ناشی از برخورداری بعضی از دانشجویان از منابع فرهنگی بیشتر می باشد، مقصود از منابع فرهنگی آشنایی دانشجو با قواعد حاکم بر فرهنگ و تجلیات هنری یا فرهنگ متعالی می باشد و فرهنگ متعالی یعنی فرق اجتماعی از طریق بجای آوردن فعالیت‌هایی که با درجه بالایی از تفکر همراه می باشد. این دسته از افراد می‌توانند از آمادگی فرهنگی خود در خدمت اهداف آموزشی بهره گیری کنند. پژوهشگران اجتماعی می دانند که ارتباط داشتن با سایر افراد هم از نظر سودمندی و هم از نظر احساسات اجتماعی مهم می باشد. هر چه ارتباط ما با شخصی نزدیک تر و قوی تر باشد، بیشتر از طرفداری های آنها بهره مند می شویم و احتمال کمک های مهم در بحران های زندگی از سوی آنها   بیشتر می گردد( هالی‌برت، هانیس‌‌ویگر،‌2000 ).

تعداد صفحه :157

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهر کرمان

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***