جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش : فقه شافعی

عنوان : مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

دانشگاه‌ کردستان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشدگروه الهیات

گرایش فقه شافعی

عنوان:‌

مطالعه دیه‌ی اعضای داخلی بدن با تأکید بر مذاهب خمسه

استاد راهنما:

دکتر سالم افسری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

پیشینه‌ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

فصل نخست (تحلیل مفاهیم و کلیات)

1-1- مفهوم دیه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-1-1- معنای لغوی دیه……………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-1-2- معنای اصطلاحی دیه………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-1-3- مفاهیم مرتبط با دیه……………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-1-3-1- مفهوم ارش………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-1-3-1-1- معنای لغوی ارش……………………………………………………………………………………………………………… 15

1-1-3-1-2- معنای اصطلاحی ارش………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-3-2- مفهوم حکومت…………………………………………………………………………………………………………….. 19

1-1-3-2-1- معنای لغوی حکومت…………………………………………………………………………………………………… 20

1-1-3-2-2- معنای اصطلاحی حکومت…………………………………………………………………………………… 20

1-1-3-2-3- روش محاسبه حکومت…………………………………………………………………………………………………. 21

1-1-3-2-4- شرایط وجوب حکومت……………………………………………………………………………………………….. 24

1-2- مشروعیت دیه و حکمت تشریع آن………………………………………………………………………………………………… 25

1-2-1- مشروعیت دیه………………………………………………………………………………………………………………………. 25

1-2-2- حکمت تشریع دیه………………………………………………………………………………………………………………… 29

1-3- پیشینه­ی تاریخی دیه………………………………………………………………………………………………………………………. 29

1-3-1- دیه در میان ملل مختلف………………………………………………………………………………………………………… 30

1-3-2- دیه در شریعت‌های الهی………………………………………………………………………………………………………… 33

1-3-3- دیه در اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………. 34

1-4- مفهوم عضو داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………. 34

1-4-1- مفهوم عضو…………………………………………………………………………………………………………………………… 36

1-4-1-1- معنای لغوی عضو…………………………………………………………………………………………………………………. 36

1-4-1-2- معنای اصطلاحی عضو………………………………………………………………………………………………………….. 37

1-4-2- مفهوم جوف و جائفه…………………………………………………………………………………………………………….. 37

1-4-2-1- معنای لغوی جوف و جائفه……………………………………………………………………………………………………. 38

1-4-2-2- معنای اصطلاحی جوف و جائفه…………………………………………………………………………………… 40

1-4-3- تعریف عضو داخلی………………………………………………………………………………………………………………. 43

 

فصل دوم (اسباب و علل وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت)

2-1- اسباب وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت (نفس – کمتر از نفس)……………………………………………………. 46

2-1-1- قتل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-1-2- جنایت بر کمتر از نفس………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-1-2-1- از بین بردن عین عضو……………………………………………………………………………………………………….. 49

2-1-2-2- از بین بردن منفعت عضو………………………………………………………………………………………………………. 63

2-1-2-3- شجاج………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

2-1-2-4- جراح…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

2-1-2-5- آن چیز که که جزو چهار قسم سابق به حساب نمی‌آید…………………………………………………………… 74

2-2- علت وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت در جنایت بر کمتر از نفس………………………………………………… 75

2-2-1- علت وجوب دیه‌ی مقدر (دیه‌ی کامل و ارش مقدر)………………………………………………………………. 75

2-2-1-1- مذاهب اربعه………………………………………………………………………………………………………………… 75

2-2-1-2- امامیه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

2-2-2- علت وجوب دیه‌ی غیر مقدر (حکومت)……………………………………………………………………………….. 89

2-2-2-1- مذاهب اربعه………………………………………………………………………………………………………………… 89

2-2-2-2- امامیه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

 

فصل سوم (دیدگاه فقهاءو علت های آن‌ها درمورد‌ دیه‌ی ‌اعضای داخلی و رویه‌ی حقوقی موجود در کشورهای اسلامی)

3-1- دیدگاه مذاهب اربعه و سبب اختلاف آن‌ها……………………………………………………………………………………… 92

3-1-1- دیدگاه مذاهب اربعه……………………………………………………………………………………………………………… 92

3-1-2- اسباب اختلاف………………………………………………………………………………………………………………………. 93

3-1-2-1- قیاس در مقدّرات شرعی………………………………………………………………………………………………………. 94

3-1-2-1-1- معنای مقدّر…………………………………………………………………………………………………………………….. 94

3-1-2-1-2- معنای قیاس…………………………………………………………………………………………………………………… 94

3-1-2-1-3- حکم قیاس در مقدّرات شرعی……………………………………………………………………………… 95

3-1-2-1-3-1- مناقشه علت های مانعین جریان قیاس در مقدرات………………………………………………………………… 97

3-1-2-2- دیه‌ی اعضایی که سالم بودن آن‌ها معلوم نیست و مشکوک می باشد………………………………….. 99

3-2- دیدگاه امامیه و سبب اختلاف………………………………………………………………………………………………………. 100

3-2-1- دیدگاه امامیه………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

3-2-2- سبب اختلاف………………………………………………………………………………………………………………………… 100

3-2-3- اقوال امامیه و علت های آن‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 101

3-3- جنایت بر جوف…………………………………………………………………………………………………………………………… 103

3-3-1- حکم جراحت جائفه در حالت عمد و خطا…………………………………………………………………………… 103

3-3-2- صدمه به اعضای داخلی بر اثر جراحت جائفه……………………………………………………………………… 104

3-4- دیه‌ی منافع مربوط به اعضای داخلی……………………………………………………………………………………………. 105

3-5- دیه‌ی اعضا و منافعی که با وجود فقدان آن‌ها طول بقا قابل تصور نیست……………………………………….. 109

3-6- دیه‌ی عضو داخلی در قوانین کشورهای اسلامی…………………………………………………………………………… 109

3-6-1- ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

3-6-2- سایر کشورهای اسلامی………………………………………………………………………………………………………. 110

 

فصل چهارم (جمع‌بندی و نتیجه گیری)

4-1- جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 112

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

چکیده

دیه مالی می باشد که به سبب قتل بشر معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می گردد. دیه‌ی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع به مقدر و غیر مقدر تقسیم می گردد. دیه‌‌ی غیر مقدر حکومت نامیده می گردد. در فقه اهل سنت مهمترین علت تعلق دیه‌ی مقدر به یک عضو این می باشد که آن عضو دارای منفعت باشد و در فقه امامیهبرای ثبوت دیه‌ی مقدر برای یک عضو به روایات خاص یا عام از ائمه – علیهم السلام- استناد می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در مباحثی از علوم قرآنی (اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ)

مسئله‌ی دیه‌ی اعضای داخلی بدن در میان فقهای متقدم مطرح نبوده می باشد و در نصوص فقهی، نصی در مورد چگونگی دیه‌ی عضو داخلی نمی‌توان پیدا نمود؛ اما معاصرین تا حدودی این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند. فقهای معاصر در مورد این که آیا اعضای داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر هستند یا حکومت با هم اختلاف نظر دارند.دیدگاه آن دسته از علمایی که عقیده دارند جنایت بر عضو داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر می باشد با مقتضای نصوص وارده در باب جنایت بر کمتر از نفس متناسب استزیرااثبات مقادیر شرعی که دیه‌ی اعضا مانند آن می‌باشد، از طریق قیاس جایز می باشد اگر شرایط قیاس که مهم‌ترین آن‌ها شناخت علت و شکل گیری وجود آن در فرع می باشد، فراهم باشد. تفویت منفعت به طریق اولی در اعضای داخلی شکل گیری می‌یابد در نتیجه این اعضا به وجوب دیه‌ی مقدر در آن‌ها نسبت به اعضای ظاهری احق هستند. دیگر اینکه قاعده دیه‌ی اعضای زوج و فرد عام بوده و دلیلی دال بر انصراف این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد. در ماده‌ی 563 قانون مجازات جدید نیز، با در نظر داشتن همین قاعده برای اعضای داخلی بدن دیه‌ی کامل مقرر شده می باشد.

مقدمه

حمد و سپاس، فقط شایسته‌ی خداوندی می باشد که آدمی را به گوهر عقل و خرد، و جامعه بشری را به زیور علم آراسته نمود و ما را بر شریعت پاک و جاودان اسلام قرار داد تا از بندگان صالح و شاکر او باشیم، و درود بی پایان بر فرستاده‌ی او محمّد مصطفی پرچمدار صلح و نجات و درود و سلام بر آل و اصحاب او و بر پویندگان راه او تا روز قیامت.

شریعت اسلام برای رعایت مصالح بندگان در معاش و معاد آمده می باشد، در هر زمان و مکان هر‌چند شرایط یا طبیعت زندگی تغییر کند، روح تشریع با تغییرات زمان و مکان همراه می گردد و مسائلی را که برای بشر رخ می‌دهد مطابق مصالح بندگان در سایه‌ی منهج شریعت، روشن می‌سازد. از مهم‌ترین مصالح بندگان که شریعت برای رعایت و حفظ آن آمده می باشد، حفظ نفس می باشد. خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا».[إسراء/ آیه 33] حفظ نفس از ضروریات خمس می باشد که خداوند متعال به حفظ آن‌ها دستور داده می باشد. مانند احکامی که برای حفظ نفس یا بعضی از آن از هلاکت تشریع شده می باشد، قصاص و دیات و ارش جنایات می باشد.اقدام به این احکام صیانت از نفس و اقدام نکردن به آن موجب هلاکت نفس می باشد. از این رو لازم می باشد احکامی که در راستای طرفداری از نفس بشر تشریع شده‌اند مورد توجه ویژه واقع شوند و مطابق با اقتضای حال تعدیل شوند.

تعداد صفحه : 149

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***