جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی 

گرایش ادبیات تطبیقی

عنوان : مطالعه تطبیقی عناصر داستانی گلستان سعدی و مقامات حریری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده  ادبیات و علوم انسانی 

بخش زبان و ادبیّات فارسی

 پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته زبان و ادبیّات فارسی گرایش ادبیّات تطبیقی

مطالعه تطبیقی عناصر داستانی گلستان سعدی و مقامات حریری

استاد  راهنما:

دکتر محمّدرضا صرفی

 استاد  مشاور:

دکترعنایت‌الله شریف‌پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول

اطلاعات مربوط به طرح پژوهش……………………………………………………………………. 2

1-1- موضوع…………………………………………………………………………………………. 2

1-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………… 2

1-3- اظهار مسئله………………………………………………………………………………………. 2

1-4- هدف پژوهش………………………………………………………………………………….. 2

1-5- ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………….. 2

1-6- بهره گیری‌ کنندگان از نتایج پژوهش…………………………………………………………… 3

1-7- سوالها یا فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………. 3

1-8- تعریف مفاهیم مطرح شده در سوالها و پژوهش‌ها……………………………………….. 3

1-9- کلیدواژگان طرح پژوهش و معادل لاتین آن……………………………………………… 3

1-10- پیشینه نظری و تجربی……………………………………………………………………… 3

1-11- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………… 3

فصل دوم

2-1- درآمد…………………………………………………………………………………………… 6

2-2- ویژگی بنیادین داستان های کهن و سنّتی………………………………………………… 6

2-3-تاثیرپذیری نثر فارسی از زبان و ادب عرب…………………………………………….. 13

2-3-1- مختصات نثر جاهلی……………………………………………………………………. 14

2-3-2- نثر دوره‌ی عباسی ………………………………………………………………………. 14

2-3-3- نثر دوره ممالیک………………………………………………………………………… 15

2-3-4- نثر در دوره‌ی جدید……………………………………………………………………. 15

2-3-5- نثر زبان فارسی و دوره‌های آن……………………………………………………….. 20

2-4- زندگینامه سعدی …………………………………………………………………………… 22

2-5- زندگینامه حریری…………………………………………………………………………… 25

2-6- مقامه و ویژگی‌ مقامه‌ها…………………………………………………………………….. 26

2-7- مقامات سعدی………………………………………………………………………………. 27

2-8- تفاوت مقامات عربی با مقامات فارسی…………………………………………………. 29

2-9- واضع فنّ مقامات……………………………………………………………………………. 30

2-10- مقایسه مقامات حریری و گلستان سعدی …………………………………………….. 30

2-11- خصوصیات سبکی……………………………………………………………………….. 32

2-11-1- التزام سجع……………………………………………………………………………… 32

2-11-2- جناس……………………………………………………………………………………. 35

2-11-3- تشبیه…………………………………………………………………………………….. 36

2-11-4- استعاره………………………………………………………………………………….. 37

2-11-5- ایهام……………………………………………………………………………………… 38

2-11-6- تلمیح و تضمین به آیات و روایات………………………………………………… 39

2-11-7- ضرب‌المثل…………………………………………………………………………….. 40

2-11-8- آمیختن نظم و نثر……………………………………………………………………… 41

2-12- از لحاظ صفات عمومی مقامه نویسی………………………………………………….. 42

2-12-1- راوی داشتن ……………………………………………………………………………. 43

2-12-2- قهرمان داستان………………………………………………………………………….. 44

2-12-3- تعدد قهرمان……………………………………………………………………………. 44

2-12-4- سن‌ و سال قهرمان…………………………………………………………………….. 45

2-12-5- طرز آغاز داستان………………………………………………………………………. 46

2-12-6- سرزمین داستان………………………………………………………………………… 47

2-12-7- نخستین قسمت داستان………………………………………………………………… 48

2-12-8- وقت وقوع داستان……………………………………………………………………… 49

2-12-9- پایان داستان……………………………………………………………………………. 51

2-12-10- جالب‌ترین قسمت داستان………………………………………………………….. 52

2-12-11- جنبه‌ی داستانی………………………………………………………………………. 53

2-12-12- جنبه‌ی انتقادی و اخلاقی…………………………………………………………… 56

2-12-13- از حیث لغت………………………………………………………………………….. 59

2-12-14- جنبه‌ تدریسی و تعلیمی …………………………………………………………….. 60

2-12-15- نام‌گذاری داستان‌ها…………………………………………………………………. 60

2-12-16- از لحاظ موضوع و مفهوم مطالب…………………………………………………. 61

فصل سوم

3-1- روایت شناسی……………………………………………………………………………….. 65

3-2-عناصر داستان………………………………………………………………………………… 71

3-3- موضوع……………………………………………………………………………………….. 72

3-4- درون مایه…………………………………………………………………………………….. 73

3-5- لحن…………………………………………………………………………………………… 74

3-6- شخصیت…………………………………………………………………………………….. 75

3-6-1- منابع کاراکتر یک فرد تکامل یافته………………………………………………….. 77

3-6-2- شیوه‌های شخصیت پردازی…………………………………………………………… 78

3-6-3- عناصر متشکله شخصیت انسانی………………………………………………………. 79

3-6-4- انواع شخصیت…………………………………………………………………………… 79

3-6-5- شخصیت‌های قالبی…………………………………………………………………….. 82

3-6-6- شخصیت‌های قراردادی………………………………………………………………… 82

3-6-7- شخصیت‌های نوعی تیپ………………………………………………………………. 83

3-6-8- شخصیت‌های نمادین و شخصیت‌های تمثیلی……………………………………… 84

3-6-9- تفاوت تمثیل با نماد…………………………………………………………………….. 84

3-6-10- شخصیت‌های همه جانبه……………………………………………………………… 85

3-6-11- شخصیت‌های ساده و جامع………………………………………………………….. 85

3-6-12- شخصیت‌های اصلی و فرعی ……………………………………………………….. 87

3-6-13- شیوه‌های شخصیت‌پردازی………………………………………………………….. 89

3-6-14- شخصیّت‌پردازی مستقیم و غیرمستقیم …………………………………………….. 91

3-6-15- شیوه‌های توصیف شخصیّت ……………………………………………………….. 93

3-7- محیط داستان………………………………………………………………………………… 93

3-8- طرح، پیرنگ………………………………………………………………………………… 94

3-8-1- تفاوت پیرنگ با داستان……………………………………………………………….. 95

3-8-2- پیرنگ بسته ، پیرنگ باز………………………………………………………………. 96

3-8-3- خصوصیات طرح……………………………………………………………………….. 97

3-8-4- وحدت طرح…………………………………………………………………………….. 98

3-8-5- موقعیّت زمانی طرح…………………………………………………………………….. 99

3-8-6- آن چیز که در طرح بایستی از آن پرهیز نمود…………………………………………………. 99

3-8-7- سه عنصر اساسی طرح…………………………………………………………………. 99

3-9- گفتگو………………………………………………………………………………………. 100

3-9-1- موردها کاربرد گفتگو………………………………………………………………….. 105

3-9-2- گفتگو و توصیف عملی……………………………………………………………… 106

3-9-3- راست نمایی در گفتگو………………………………………………………………. 107

3-9-4- وفق دادن گفتگو با شخص………………………………………………………….. 107

3-9-5- جلوه خصوصیات طبقاتی در گفتگو………………………………………………. 108

3-9-6- اختصاصات نژادی و شغلی در گفتگو…………………………………………….. 108

3-9-7- آکسیون و گفتگو……………………………………………………………………… 110

3-9-8- محیط داستان و گفتگو……………………………………………………………….. 111

3-9-9- انواع گفتگو…………………………………………………………………………….. 112

3-9-9-1- گفتگو ملموس……………………………………………………………………… 112

3-9-9-2- تک گویی………………………………………………………………………….. 112

3-10- جایگاه زمان در روایت………………………………………………………………… 113

3-11- زمان‌مندی روایت……………………………………………………………………….. 114

3-11-1- دیدگاه ژنت………………………………………………………………………….. 114

3-11-1-1- نظم و سامان………………………………………………………………………. 114

3-11-1-2- تداوم……………………………………………………………………………….. 115

3-11-1-3- بسامد یا تکرار……………………………………………………………………. 116

3-12-1- کانون روایت…………………………………………………………………………. 117

3-12-2- ارتباط کانون روایت با موضوع روایت…………………………………………… 120

3-12-2-1- فاصله و سرعت…………………………………………………………………… 120

3-12-2-2- زمان و کانون روایت…………………………………………………………….. 120

3-12-2-3- کانون و محدوده دانش…………………………………………………………. 120

3-12-2-4- کانون عینی و ذهنی……………………………………………………………… 121

3-12-2-5- کانون غیاب………………………………………………………………………. 121

3-12-2-6- کانون صادق/ کاذب و کامل/ ناقص………………………………………… 121

3-12-2-7- کانون بدون راوی………………………………………………………………… 121

3-12-3- ارتباط کانون روایت با راوی………………………………………………………. 121

3-12-3-1- کانون روایت متغیر………………………………………………………………. 122

3-12-3-2- کانون دید، درونی و بیرونی……………………………………………………. 122

3-12-3-3- کانون روایت از نظر مکان راوی………………………………………………. 122

3-12-3-4- گونه‌های کانون با توجّه به شخص دستوری راوی………………………… 122

3-12-3-5- گونه‌های کانون با توجّه به راوی دانای کل…………………………………. 122

3-12-3-6- گونه‌های کانون با توجّه به راوی اول شخص………………………………. 123

3-13- صحنه……………………………………………………………………………………… 124

3-13-1- وظایف صحنه………………………………………………………………………… 126

3-13-2- اجزای صحنه…………………………………………………………………………. 126

3-12-3- شیوه صحنه پردازی…………………………………………………………………. 126

3-14- زاویه‌ی دید………………………………………………………………………………. 127

3-14-1- من روایتی ……………………………………………………………………………. 130

3-14-2- دانای کل……………………………………………………………………………… 130

3-14-2-1- زاویه دید دانای کل محدود……………………………………………………. 130

3-14-2-2- زاویه دید نمایشی………………………………………………………………… 130

3-14-3- روایت نامه‌ای…………………………………………………………………………. 131

3-14-4- روایت یادداشت گونه………………………………………………………………. 131

3-14-5- تک‌گویی…………………………………………………………………………….. 131

3-14-5-1- تک گویی درونی……………………………………………………………….. 131

3-14-5-2- تک گویی نمایشی………………………………………………………………. 132

3-14-5-3- حدیث نفس یا خودگویی……………………………………………………… 132

فصل چهارم

4-1- شخصیت و شخصیت پردازی………………………………………………………….. 135

4-1-1- شخصیت ایستا…………………………………………………………………………. 142

4-1-2- شخصیّت پویا………………………………………………………………………….. 142

4-1-3- شخصیّت نوعی در گلستان………………………………………………………….. 142

4-1-4- شخصیّت ساده و پیچیده…………………………………………………………….. 142

4-1-2-1- شخصیّت ایستا در مقامات حریری……………………………………………… 150

4-1-2-2- شخصیّت‌های پویا…………………………………………………………………. 150

4-1-2-3- شخصیّت نوعی…………………………………………………………………….. 150

4-1-2-4- شخصیّت‌های ساده و پیچیده……………………………………………………. 151

4-2- صحنه‌پردازی………………………………………………………………………………. 151

4-3- شیوه‌های روایت پردازی و زاویه دید………………………………………………….. 159

4-3-1-1- زاویه دید بیرونی (روایت سوم شخص)………………………………………… 163

4-3-1-2- زاویه دید درونی (روایت اول شخص)…………………………………………. 163

4-3-1-3- دانای کل محدود………………………………………………………………….. 165

4-3-2- زاویه دید درونی………………………………………………………………………. 168

4-3-2-1- اول شخص درگیر…………………………………………………………………. 168

4-3-2-2- اول شخص ناظر……………………………………………………………………. 168

4-4- گفتگو………………………………………………………………………………………. 169

4-5- توصیف…………………………………………………………………………………….. 171

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………. 173

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………….. 175

فهرست مقالات…………………………………………………………………………………… 177

 

چکیده:

گلستان سعدی و مقامات حریری در شمار کتاب‌های بسیار مهم در زبان عربی و فارسی هستند این دو کتاب از نظر گونه‌ی ادبی با اندک مسامحه‌ای از نوع مقامات شمرده می شوند البته سعدی در شیوه‌ی مقامه نویسی تغییرات بنیادی ایجاد کرده می باشد شباهت‌های ساختاری دو کتاب به حدی می باشد که می‌توان آن‌ها را از چشم‌اندازهای گوناگون مورد مطالعه و مطالعه‌ی تطبیقی قرار داد در این پایان‌نامه که به شیوه‌ی سندکاوی انجام شده می باشد با بهره‌گیری از فن تحلیل محتوی عناصر داستانی دو کتاب تطبیق داده شده‌اند و موردها شباهت و اختلاف آن دو اظهار شده می باشد از میان: عناصر داستانی شخصیّت‌پردازی، صحنه‌پردازی، زاویه دید، گفتگوو توصیف که جلوه‌ی بیشتری از هنر دو نویسنده را در خود جای داده بود مورد مطالعه قرار گرفت براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که سعدی با دقّت و ظرافتی ستودنی به نکته‌هایی پرداخته می باشد که مورد توجّه حریری واقع نشده از سوی دیگر بنیان کارسعدی براختصار و تنوّع راویان و قهرمانان می باشد در حالی که حریری به اظهار طولانی و وحدت قهرمان و راوی روی آورده می باشد از سوی دیگر گلستان سعدی بیشتر مخاطب محور می باشد در حالی که مقامات حریری از نوع نوشته‌ها و داستان‌های حادثه محور به شمار می رود.

 

اطلاعات مربوط به طرح پژوهش

1-1- موضوع

مطالعه تطبیقی عناصر داستانی گلستان سعدی و مقامات حریری

1-2- مقدمه

ادبیات مقوله‌ای گسترده‌ می باشد. که یکی از جنبه‌های آن ادبیات تطبیقی می باشد و در این بین به علّت تأثیر  وتأثر فراوان آثار ادبی فارسی و عربی از یکدیگر، شناخت تطبیقی آثار این دو زبان ضروری می‌باشد. از آنجا که داستان‌ها و مقامه‌ها یکی از جذابترین و مهمترین بخش‌های زبان‌ عربی و فارسی می باشد پس مطالعه تطبیقی داستان و عناصر داستانی ضروری و قابل توجّه می‌باشد.

1-3- اظهار مساله:

داستان‌ها و افسانه‌های مختلف بیانگر فرهنگ و تمّدن و آرمانهای مردم هر جامعه می‌باشد. پس توجّه به این بخش از ادبیات ملل مختلف ضروری می باشد. در این بین گلستان سعدی با ساختار «مقامه» از شاخص‌ترین آثار ادب  فارسی می باشد که به زیبایی‌ بیانگر فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی می باشد. یقیقناً در آثار عربی چنین گنجینه‌هایی با کمّیت و کیفیت متفاوت پیدا نمود می گردد مانند «مقامات حریری» که به دلیل شباهت ساختاری با گلستان، چگونگی این ساختارها و عناصر داستانی و تاثیر و تاثر از یکدیگر می‌تواند در خور توجّه باشد.

1-4- هدف پژوهش:

مهمترین اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

تبیین عناصر داستانی در گلستان سعدی

تبیین عناصر داستانی در مقامات حریری

مطالعه تاثیر و تاثر احتمالی هر یک از دیگری

1-5- ضرورت انجام پژوهش:

یکی از شاهکارهای ادبیّات فارسی گلستان سعدی علیه‌ الرحمه می باشد که موجب مباهات هر فارسی زبانی می باشد که سرشار از حکمت و زندگی می‌باشد. برای شناسناندن این اثر به دیگر ملل لازم می باشد از حوزه زبان فارسی فراتر رفته و در این زمینه کارهای تطبیقی صورت گیرد تا این نوع کتب که از آن تمام مردم می باشد و به تعبیری جهانی هستند، بهتر شناخته شوند و ادبیات تطبیقی از این جنبه بسیار قابل توجّه می باشد و امروزه در دانشگاه‌ها و مراکز علمی مورد توجّه فراوان و در این بین ادبیات فارسی و عربی با توجّه به پیشینه فرهنگی و مشترکات فراوانی که با یکدیگر دارند اهمیت دو چندانی دارد.

از میان آثار ارزشمند این دو زبان گلستان سعدی و مقامات حریری با توجّه به این که هر دو ساختار «مقامه» دارند از جنبه عناصر داستانی قابل مطالعه بوده تا عناصر داستانی، چگونگی آنها و تاثیر و تاثر از یکدیگر مطالعه شده و شناخت تطبیقی از این جنبه بر این دو اثر داشته باشیم.

1-6- بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش:

علاقه‌مندان، پژوهندگان و دانشجویان ادبیات تطبیقی، ادبیات فارسی و ادبیات عرب.

1-7- سوالها یا فرضیه‌های پژوهش:

آیا امکان دارد عناصر داستانی در گلستان سعدی و مقامات حریری به یکدیگر شباهت داشته باشند؟

عناصر داستانی در گلستان سعدی و مقامات حریری هر یک به چه شکل ارائه شده می باشد؟

فرضیه

به نظر می‌رسد: 1- سعدی در گلستان از عناصر داستانی مقامات حریری تاثیر پذیرفته 2- شباهت زیادی در عناصر داستانی گلستان سعدی با مقامات حریری هست.

1-8- تعریف مفاهیم مطرح شده در سوالها و فرضیه‌ها:

در پژوهش حاضر جایگاهی ندارد.

1-9- کلید واژگان طرح پژوهش و معادل لاتین آن:

ادبیات تطبیقی (comporative litereature)، عناصر داستانی element story

سعدی (sa’di)، حریری (Hariri)، مقامه (maghameh).

1-10- پیشینه نظری و تجربی:

الف) مبانی نظری (نظریه‌های مربوطه) و چهارچوب نظری انجام پژوهش: در این پژوهش جایگاهی ندارد.

ب) چکیده تحقیقات انجام شده در ایران (حداقل 5 سطر از 5 چکیده) که مستقیماً به عنوان پژوهش یا به یکی از متغیرهای مربوط می باشد (ترجیحا 5 سال اخیر): در مطالعه تطبیقی عناصر داستانی این دو اثر پژوهش مستقلی در ایران پیدا نمود نشد.

ج) چکیده تحقیقات انجام شده در خارج از ایران (حداقل 5 سطر از 5 چکیده) که مستقیماً به عنوان پژوهش یا به یکی از متغیرها مربوط می باشد (ترجیحاً 5 سال اخیر): در مطالعه تطبیقی عناصر داستانی این دو اثر پژوهش مستقلی در خارج ایران پیدا نمود نشد.

1-11- روش اجرای پژوهش:

الف) نوع پژوهش براساس طرح پژوهش و اهداف پژوهش:

این پژوهش از نوع بینادی می‌باشد.

ب) این متغیرها از لحاظ نوع آنها در تعیین و چگونگی کنترل متغیرهای پژوهش:

در پژوهش حاضر موردی وجود ندارد.

ج) داده‌های مورد نیاز غالباً در زمینه ادبیات تطبیقی و عناصر داستانی می باشد که این داده‌ها با توجّه به سه بعد زیر جمع‌آوری خواهد گردید.

1- شناخت دقیق عناصر داستانی

2- استخراج این عناصر از مقامات حریری

3- مطالعه تطبیقی

د) شیوه جمع‌آوری داده‌ها:

اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و سندکاوی و همچنین استفاد از مقالات و نشریات جمع‌آوری خواهد گردید و سپس به روش فیش‌برداری، مطالب مورد نیاز از درون این منابع به شکل استقراء تام استخراج و در نهایت با توجّه به چارچوب پژوهش به دسته‌بندی آنها پرداخته خواهد گردید.

هـ) ابزار پژوهش:

برگه‌های یادداشت

و) تعریف جامعه آماری، برآورد حجم نمونه و روش‌های نمونه‌گیری، با توجّه به سوالها یا فرضیه‌های پژوهش: این مورد در این پژوهش جایگاهی ندارد.

 2-1- درآمد

گلستان سعدی علیه الرحمه میراث گران‌بهای این مرد بزرگ برای تمام ملل و مردم دنیاست و بحق که مایه مباهات ما فارسی زبانان می باشد.  این کتاب ظریف  هشت باب بیشتر ندارد وعاری ازسخنان تکلّف آمیز  و مشحون نکات اخلاقی و تربیتی می باشد وکتابی بین جد وهزل، بین قصّه‌نویسی و مقامه پردازی و چنان تلفیق معتدلی به‌وجودآورد می باشد که در هیچ اثری دیگر همانند ندارد.

مقامات حریری نیز یکی از شاهکارهای ادب عربی می‌باشد. اسلوب حریری در کتابش سراپا فصاحت و هنرمندی و ایجاد هیجان در خواننده می باشد و نوشته‌های او اسلوبی شده در دست آیندگان. حریری معضلات عصر خود را مانند سعدی اظهار کرده‌می باشد امّانثر او پر می باشد از تصنّع و تکلّف و سراپا کنایه و مثل و لغز می باشد امّا مقامات او مورد توجّه همه اعراب بود و حتّی جزو کتب درسی به شمار می‌رفته.

زبان فارسی و عربی تأثیر و تأثرات فراوانی بر یکدیگر گذاشتند و ادبیّات تطبیقی شاخه‌ای از دانش می باشد که این اشتراکات و فرق ها را مطالعه و تحلیل می کند.

مقامه ها از انواع فنّ قصص هستند اما با آن‌ها تفاوت بسیار دارند. و تفاوت در جنبه داستانی می باشد که در مقامات ضعیف می باشد و در پی آنست که غوامض لفظی و ترکیبات عبارات را حل کند و دریابد و هنر و صنعتی راکه در ترکیب عبارات به کار برده بشناسد. گلستان سعدی را ادامه رشته مقامه نویسی دانسته‌اند. سعدی علیه الرحمه مقامه ی خود را به شیوه سهل ممتنع نوشته و مشکل مقامه نویسی را برای زبان فارسی رفع کرده می باشد. علاوه بر اینکه کدیه را اساس مقامه نویسی خود قرار نداده می باشد.

سعدی با نهایت اقتدار، صنعت را مهار کرده و آن‌ها را طوری از نظر پنهان داشته که خواننده آن‌ها را نمی‌بیند و تصور دارد که با نثری مرسل روبه‌روست. صنایع در نظر اوّل به چشم نمی‌آید.

2-2- ویژگی بنیادین داستان‌های کهن و سنّتی

متون کهن فارسی، میراث یادگار و گنجینه ارزشمند روزگار گذشته می باشد، به گونه‌ای که دریایی از حکمت، فرهنگ و دانش را در برابر بازماندگان قرار می‌دهد. نکته‌های نهفته در قلب حکایت‌ها تشنه جانی جستجوگر آن صراط مستقیم را، با نوشیدن جرعه‌ای از این جام فرو می‌نشاند و آنان را به نوشیدن جامی دیگر مشتاق می‌سازد. گذشت روزگار از ارزش این «لؤلؤ مکنون» نکاسته قدر و ارزش آن راافزوده می باشد.

داستان‌پردازی ایرانی دارای پیشینه‌ای طولانی می باشد؛ آن قدر طولانی و آن‌قدر ظریف که گویی داستان‌پردازی هنری ویژه ایرانیان می باشد. ریشه‌های آن را می‌توان پیش از اسلام در میان قصّه گویان گمنام جستجو نمود. این روایات شفاهی کهن در دوره پرشکوه اسلامی، اندک اندک مکتوب شدند. از دوره ساسانیان نیز داستان‌های منثوری به جای مانده می باشد و پس از اسلام نمونه‌های منثور کم نیست، به نظم و نثر درآوردن داستان‌های شفاهی، بیش از  هر چیز بیانگر هنر قصّه پردازی و داستان‌نویسی در میان مردم ایران می باشد؛ سنّتی که همگام با طول عمر بشر هزاران سال از تولد آن می‌گذرد.

قدمای ما حتّی تاریخ خود را آمیخته ای از افسانه و واقعیت نوشتند. هنگامی که در تحلیل علل واقعی پدیده‌ای به جایی نمی‌رسیدند،  افسانه و جادو را با حقیقت می آمیختند و گویی راه چاره‌ای برای پرداختن داستان‌ پیدا می کردند و این داستان پردازی ها ویژگی هایی داشت:«کمتر داستان سنّتی هست که در آن، خصوصیات برونی و درونی اشخاص و رویدادهای زندگی آنان بدون توجّه به اصل گزینش و کمال گرایی و با دقّت تمام در جزئیات و دقایق،( مگر در راستای مبارزات و برجسته سازی های مرسوم) توصیف شده باشد. به بیانی دیگر، ویژگی‌های جسمی و روحی اشخاص داستان‌ها بر حول محور او صاف ثابت و مثالی و آرمانی، اعم از نیک و بد، می گردد. پس به همان اندازه که اندیشه واقع‌گرایی غربی بر خاصّه ها و افتراقات جسمی، روحی و محیطی تأکید داشته، تمثّلی شرقی به خلق سنخ ‌های  مشابه و حذف بسیاری از تفاوت‌ها گرایش یافته  و در برابر، دقّت فراوان در جهت ترسیم چهره‌های آرمانی به ویژه در مورد قهرمانان برتر مصروف داشته» (حمید یان، 1372: 13 ).

«مبالغه در ترسیم چهره‌ها، حرکات، نیروها، قابلیت‌ها و رویدادها که سنّت رایج داستان‌پردازی قدیم ما بود از همین خاستگاه می باشد و خواه مبالغه ذاتی حماسی و خواه مبالغه عرضیِ غنایی ، بدین‌سان در این داستان‌ها معمولاً افرادیک سنخ با یکدیگر تقریباً همسانند و سنخ بندی هم در دو قطب یکی خیر و زیبایی و دیگر شر و زشتی، قرار دارد و در مورد قهرمانان اصلی داستان علی الرّسم حد وسط در میان نیست. در مورد بعد زمان و مکان وضع به همین نحو می باشد. معمولاً در داستان‌های سنّتی کمتر چیزی به نام رعایت مقتضیات و ضرورت‌های زمان و مکان در کار می باشد. و هر آن چیز که مربوط به سیر چیزی در زمان می باشد آن سان که بایستی مورد توجّه نبوده می باشد، بدین سان که چندان معلوم نیست که فضای داستان، اشخاص و چگونگی زیست و فکر و فرهنگ آنان متعلّق به چه زمانی می باشد واین یا آن  زمان نسبت به یکدیگر چه ویژگی و تفاوت مشخصی دارد. در داستان‌های ما بسیاری از مکان‌ها اساساً افسانه‌ای می باشد، بعضی هم اگرچه با نام خود در عرصه ی جهان وجود دارند یا روزگاری وجود داشته و سپس مشمول تغییرات حدود و ثغور شده‌اند، امّا باز تفاوت بارزی که از هر نظر در میان مکان‌های گوناگون و ساکنان آن ها هست ، کمتر در داستان‌های سنّتی ما منعکس گردیده می باشد.

تعداد صفحه :191

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: طبیعت در شعر قیصر امین پور

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***