جستجو در سایت :   

گرایش : فقه شافعی

عنوان : مطالعه تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه

دانشگاه‌ کردستان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه شافعی

عنوان :‌

مطالعه تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه

استاد راهنما :

دکتر نوید نقشبندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

        مقدمه……………………………………………………………………………………………..   1
الف) اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………………..   2

ب) سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………   3

ج) اهداف پژوهش)………………………………………………………………………………………………………   3

د) پیشینه پژوهش)…………………………………………………………………………………………………………   3

ه) ضرورت انجام پژوهش)……………………………………………………………………………………………..   4

و) روش انجام پژوهش)………………………………………………………………………………………………….   4

ز) ساختار پژوهش)………………………………………………………………………………………………………..   5

فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم…………………………………………………………………………..   6

 1-1- معنا و مفهوم احکام……………………………………………………………………………………………………….   7

1-2- معنا و مفهوم إشهاد………………………………………………………………………………………………………..  10

1-2-1- إشهاد در لغت………………………………………………………………………………………………………  10

1-2-2- إشهاد در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………  10

1-3- تفاوت شهادت با خبر و بینه…………………………………………………………………………………………….  11

1-4- آیات و احادیث مربوط به شهادت و اهمیت آن………………………………………………………………….  14

1-4-1- آیات شهادت………………………………………………………………………………………………………..   14

1-4-2- احادیث شهادت……………………………………………………………………………………………………   17

1-4-3- اهمیت شهادت…………………………………………………………………………………………………….   18

1-5- دلیل و حکمت مشروعیت شهادت و حکم آن……………………………………………………………………  18

1-5-1- دلیل مشروعیت شهادت………………………………………………………………………………………….  18

1-5-2- حکمت تشریع شهادت…………………………………………………………………………………………..  21

1-5-3- حکم شهادت………………………………………………………………………………………………………..  22

1-6- معنا و مفهوم طلاق………………………………………………………………………………………………………..   24

1-6-1- طلاق در لغت……………………………………………………………………………………………….  24

1-6-2- طلاق در اصطلاح………………………………………………………………………………………….  25

1-7- مشروعیت و دلیل و حکمت تشریع طلاق و حکم آن…………………………………………………  26

1-7-1- مشروعیت طلاق…………………………………………………………………………………………… 26

1-7-2- دلیل مشروعیت طلاق……………………………………………………………………………………. 29

1-7-3- حکمت تشریع طلاق…………………………………………………………………………………….. 31

1-7-4- حکم طلاق………………………………………………………………………………………………….. 33

1-8- اقسام طلاق و ارکان آن………………………………………………………………………………………….. 34

1-8-1- اقسام طلاق…………………………………………………………………………………………………. 34

1-8-1-1- طلاق از حیث اثر………………………………………………………………………………… 35

1-8-1-2- طلاق از حیث ایقاع کننده……………………………………………………………………… 37

1-8-1-3- طلاق از حیث عدد………………………………………………………………………………. 38

1-8-2- ارکان طلاق………………………………………………………………………………………………….. 39

1-8-2-1- مطلق………………………………………………………………………………………………….. 39

1-8-2-2- مطلقه………………………………………………………………………………………………….. 42

1-8-2-3- صیغه…………………………………………………………………………………………………… 42

1-8-2-4- قصد……………………………………………………………………………………………………. 43

1-8-2-5- إشهاد…………………………………………………………………………………………………… 43

1-9- شهادت در طلاق و سایر ابواب فقهی………………………………………………………………………..  45

1-9-1- شهادت در نکاح……………………………………………………………………………………………..  46

1-9-2- شهادت در معاملات………………………………………………………………………………………..  48

1-9-3- شهادت در جنایات………………………………………………………………………………………….  51

1-9-4- شهادت در عبادات…………………………………………………………………………………………..  54

فصل دوم: حکم إشهاد در طلاق……………………………………………………………………………………….  56

2-1- مطالعه محل و دلیل اختلاف فقهاء در مساله شهادت  برطلاق………………………………………  57

2-1-1- مطالعه محل اختلاف فقهاء………………………………………………………………………………. 57

2-1-2- مطالعه دلیل اختلاف فقهاء……………………………………………………………………………….  58

 2-2- حکم إشهاد در طلاق  و ادله فقهاء و مطالعه ادله………………………………………………………..  58

2-2-1- حکم إشهاد در رجوع از طلاق………………………………………………………………………..  58

2-2-2- حکم إشهاد در طلاق……………………………………………………………………………………..  62

2-2-3- علت های فقهاء در موضوع شهادت بر طلاق…………………………………………………………..  64

2-2-3-1- علت های قائلان به استحباب………………………………………………………………………..  64

2-2-3-2- علت های قائلان به وجوب…………………………………………………………………………..  68

2-2-4- مناقشه ادله( مطالعه علت های معتقدان به وجوب و استحباب)………………………………….. 71

2-2-4-1- مطالعه ادله قائلان به وجوب شهادت از دیدگاه قائلان به مستحب

بودن شهادت………………………………………………………………………………………  71

2-2-4-2- مطالعه ادله قائلان به مستحب بودن شهادت از دیدگاه قائلان به

وجوب شهادت……………………………………………………………………………………..  74

     2-2-5- فتوای دکتر احمد السایح و مطالعه ادله ایشان………………………………………………………  75

2-2-5-1- فتوا به عدم وقوع طلاق لفظی…………………………………………………………………….. 75

         2-2-5-2- مطالعه علت های دکتر احمد السایح از دیدگاه قائلان به مستحب بودن

شاهد بر طلاق……………………………………………………………………………………….. 76

2-2-6- حکم حضور شهود در ملحقات طلاق…………………………………………………………………. 78

2-2-7- نظر مفسران درمورد آیات 1و2 سوره طلاق…………………………………………………………… 79

2-2-8- حکم رجوع از شهادت و آثار ناشی از آن در مذاهب خمسه………………………………….. 82

2-2-8-1- حنفیه…………………………………………………………………………………………………….. 83

2-2-8-2- مالکیه…………………………………………………………………………………………………….. 84

2-2-8-3- شافعیه……………………………………………………………………………………………………..85

2-2-8-4- حنابله…………………………………………………………………………………………………….. 86

2-2-8-5- امامیه…………………………………………………………………………………………………….. 87

فصل سوم: مطالعه و ترجیح……………………………………………………………………………………………….. 90

3-1- شیوه شرعی طلاق و حکمت حضور شهود………………………………………………………………… 91

3-1-1- شیوه درست و شرعی طلاق……………………………………………………………………………… 91

3-1-2- حکمت حضور شهود در طلاق…………………………………………………………………………..  92

3-2- وجود شاهد و رعایت مقاصد شارع و اظهار قول راجح…………………………………………………… 94

3-2-1- وجود شاهد و رعایت مقاصد شارع……………………………………………………………………. 94

3-2-2- ارجحیت واجب بودن اشهاد در طلاق………………………………………………………………… 96

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………… 101

فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. 103

 

چکیده

از اهداف دین اسلام ایجاد مودت، پیوند و انسجام افراد انسانی و تشکیل کانون­های خانوادگی می باشد. ایجاد علقه زوجیت مورد تاکید قرار گرفته می باشد تا هم زمان با بقاء نسل ا­نسان باب بسیاری از مفاسد اخلاقی مسدود گردد. این در صورتی می باشد که اسلام طلاق را مورد نکوهش قرار داده و آن را امری مبغوض خداوند معرفی کرده می باشد، طلاق ایقاعی می باشد یک طرفه که توسط زوج (مرد) صورت می­گیرد . در صورتی که هر یک از زوجین نتوانستند به زندگی زناشویی خود ادامه دهند در این صورت شارع مقدس اسلام چاره کار را در طلاق قرار داده اند که البته قبل از طلاق راهکارهای متعددی را برای جلوگیری از طلاق و ادامه زندگی زناشویی زوجین ارائه داده می باشد اما اگر هیچ کدام از این راهکارهای پیشگیرانه طلاق  موثر واقع نشد شارع مقدس، دستور به جدایی میان زوجین می دهد، این جدایی میان زوجین شرایطی دارد که مانند این شرایط این می باشد که در حضور دو شاهد عادل مرد واقع گردد که در آیه دوم سوره طلاق هم به آن تصریح شده می باشد. فقهاء به دلیل آمدن این آیه شریفه به جایز و مشروع بودن این شرط در طلاق اتفاق نظر دارند اما در مورد درجه مشروعیت این شرط یعنی، وجوب و عدم وجوب این شرط در وقوع طلاق اختلاف نظر دارند، که فقهای مذاهب اربعه اهل سنت عقیده دارند که حضور شاهدان در مجلس طلاق مستحب می باشد، یعنی چه شاهدان حضور داشته باشند، چه حضور نداشته باشند طلاق واقع می گردد و الزامی در حضور شاهدان نیست اما فقهای مذهب امامیه و ابن حزم و چندی دیگر از علماء عقیده دارند که حضور شاهدان در مجلس طلاق واجب می باشد و هنگامی طلاق واقع می گردد که، شاهدان در مجلس طلاق حضور یابند و اگر  شاهدان حضور نداشته باشند طلاق واقع نمی­گردد.

مقدمه

خدایا جهان پادشاهی توراست     زما خدمت آید، خدایی توراست

حمد و سپاس، فقط شایسته خداوندی­ می باشد که آدمی را به گوهر عقل و خرد، و جامعه بشری را به زیور علم آراسته نمود و ما را بر شریعت پاک و جاودان اسلام قرار داد تا از بندگان صالح و شاکر او باشیم، و درود به فرستاده­ی او محمد مصطفی(ص) که مایه فخر و مباهات کائنات وجهانیان می باشد.

از اهداف و حکمت­های خداوند منان در تشریع طلاق، از بین بردن مشکلاتی می باشد که توسط زوجین و اطرافیان آنها قابل حل نبوده و به خاطر عدم توافق اخلاقی و نفرت از یکدیگر و یا عوامل خارجی غیر قابل تحمل برای آنها، به خاطر جلوگیری از زیان و نگرانی بیشتر چاره­ای غیر از طلاق وجود ندارند. در این هنگام شریعت اسلام احکام و آداب مربوط به طلاق را پیش روی زوجین قرار داده، که مانند این احکام شهادت دادن دو مرد عادل بر اجرای صیغه­ی طلاق می باشد، حکمت اشهاد در طلاق به خاطر اهتمام ورزیدن به امر ازدواج می باشد تا نظم و به هم پیوستن تدبیر منزل و از هم گسستن آن بایستی پیش روی مردم صورت بگیرد. دوم اینکه تا نسب‏ها مشتبه نشوند و در هم نیامیزند و زوجین بعد از آن توافق نکنند و طلاق را مهمل نسازند.

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه