جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن کریم

عنوان : مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روانشناسی از منظر قرآن

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن کریم

موضوع:

مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روانشناسی از منظر قرآن

استاد راهنما :

دکتر علی محمدی آشنانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 3

اظهار مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

هدف و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 5

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

پرسش های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 6

مفروضه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول: مطالعه مساله شناخت در فلسفه، روانشناسی و قرآن…………………………… 8

1-1. شناخت در فلسفه…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-1-1. شناخت در لغت و اصلاح………………………………………………………………………………………………… 9

1-1-2. مفهوم شناخت………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-1-3. حقیقت شناخت…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-1-4. شناخت در فلسفه اروپا…………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-5. شناخت در فلسفه اسلامی……………………………………………………………………………………………. 12

1-1-5-1. مطالعه مساله خطاها در فلسفه اسلامی…………………………………………………………….. 13

1-2. شناخت در روانشناسی……………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2-1. تعریف علم روانشناسی………………………………………………………………………………………………. 15

1-2-2. روانشناسی شناختی………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2-3. مطالعه دو نظریه شناخت در روانشناسی…………………………………………………………………. 17

1-3. شناخت در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

1-3-1. امکان شناخت و ارزش آن از منظر قرآن……………………………………………………………………. 19

1-3-1-1. امکان شناخت خدا………………………………………………………………………………………………. 22

1-3-1-2. امکان شناخت نفس…………………………………………………………………………………………….. 23

1-3-2. ابزارهای معرفت در قرآن……………………………………………………………………………………………… 24

1-3-3. راه های شناخت در قرآن کریم…………………………………………………………………………………… 24

1-3-4. شرایط معرفت از منظر قرآن……………………………………………………………………………………….. 27

1-3-5.  عوامل بازدارنده از شناخت صحیح در قرآن………………………………………………………………. 29

1-3-5-1. تعصب و تقلید کورکورانه…………………………………………………………………………………….. 31

1-3-5-2.  ظن و گمان…………………………………………………………………………………………………………. 32

1-3-5-3. تمایلات و هواهای نفسانی…………………………………………………………………………………… 34

فصل دوم: باور های غیر منطقی و تحریف های شناختی در حوزه روانشناسی…….. 36

2-1. باور های غیر منطقی در حوزه روانشناسی……………………………………………………………………….. 38

2-1-1. درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری آلبرت الیس…………………………………………………………….. 38

2-1-1-1. تاریخچه تحول فکر الیس……………………………………………………………………………………. 39

2-1-1-2. عوامل بنیادی در نظریه الیس…………………………………………………………………………….. 40

2-1-1-3. ماهیت بشر در نظریه الیس……………………………………………………………………………… 41

2-1-1-4. اضطراب و بیماری های روانی در نظریه الیس………………………………………………….. 41

2-1-1-5. باور های غیر منطقی در نظریه الیس………………………………………………………………… 41

2-1-1-6. راه های مقابله با باور های غیر منطقی در نظریه الیس……………………………………. 44

2-2. تحریف های شناختی در حوزه روانشناسی………………………………………………………………………. 46

2-2-1. شناخت درمانی……………………………………………………………………………………………………………… 46

2-2-1-1. تاریخچه شناخت درمانی……………………………………………………………………………………… 47

2-2-1-2. عوامل نظری موثر بر شناخت درمانی بک………………………………………………………….. 49

2-2-1-3. تحریفهای شناختی در نظریه شناخت درمانی…………………………………………………… 50

2-2-1-4. راهکارهای مقابله با تحریفهای  شناختی در شناخت درمانی…………………………… 51

2-3. شباهتها و تفاوتهای درمان عقلانی-عاطفی-رفتاری الیس و شناخت درمانی بک…………….. 55

2-4. نقد و مطالعه مبنای  فلسفی نظریه “الیس” و “بک” با آموزه های دینی……………………….. 56

2-4-1. مبانی نظری امور اخلاقی رواقیون……………………………………………………………………………….. 56

2-4-2. جایگاه عقل و اراده در آموزه های دین اسلام…………………………………………………………….. 58

فصل سوم: مطالعه تطبیقی باورهای غیر عقلانی و تحریفهای شناختی در حوزه روانشناسی از منظر قرآن     64

3-1. تطبیق و مطالعه باورهای غیر عقلانی در حوزه روانشناسی از منظر قرآن…………………….. 67

3-1-1. باور غیر عقلانی شماره یک………………………………………………………………………………………….. 67

3-1-1-1.تبیین این باور در روانشناسی……………………………………………………………………………. 67

3-1-1-2. نقد و مطالعه تطبیقی…………………………………………………………………………………………… 68

3-1-1-2-1. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مومنان……………………… 69

3-1-1-2-2. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت منافقان…………………….. 74

3-1-2. باور غیر عقلانی شماره دو……………………………………………………………………………………………. 79

3-1-2-1. تبیین این باور در روانشناسی………………………………………………………………………….. 79

3-1-2-2. نقد و مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………………….. 80

3-1-2-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم کمال گرایی فرد در انجام امور؛ تکلیف افراد به اندازه قدرت و توانایی آن ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

3-1-2-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم خودستایى و کمال گرایی فرد…………. 84

3-1-2-2-3. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم بایستی اندیشی فرد در انجام امور؛ وابستگی و اضطرار بشر به خدا 86

3-1-2-2-4. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم تکلف مؤمن در اقدام، سخن و معاشرت 87

3-1-3.  باور غیر عقلانی شماره سه…………………………………………………………………………………………. 89

3-1-3-1. تبیین این باور در روانشناسی………………………………………………………………………….. 90

3-1-3-2. نقد و مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………………….. 91

3-1-3-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم اذیت شدن فرد در برابر عملکرد افراد؛ مسئولیت هر فرد در قبال وظیفه اش…………………………………………………………………………………………………………………………… 93

3-1-3-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم اذیت شدن فرد در برابر عملکرد افراد؛ مومنان و انجام امر به معروف و نهی از منکر…………………………………………………………………………………………………………………………. 94

3-1-4. باور غیر عقلانی شماره چهار………………………………………………………………………………………… 99

3-1-4-1. تبیین این باور در روانشناسی………………………………………………………………………….. 99

3-1-4-2. نقد و مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………………….. 99

3-1-4-2-1. دیدگاه شناختی قرآن نسبت به شخصیت مومنان مبنی بر عدم مطابقت امور با خواسته و تمایل فرد؛ تسلیم در برابر حق………………………………………………………………………………………………………………………. 100

3-1-4-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مومنان مبنی بر عدم مطابقت امور با خواسته و تمایل فرد؛ نهراسیدن  مومنان از شکست در امور(واقعیات)……………………………………………………………. 102

3-1-4-2-3. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مشرکان و منافقان مبنی بر عدم مطابقت امور با خواسته و تمایلشان؛ اضطراب، نگرانی و عکس العمل لجوجانه آنان………………………………………….. 103

3-1-5. باور غیر عقلانی شماره پنج……………………………………………………………………………………….. 106

3-1-5-1. تبیین این باور در روانشناسی……………………………………………………………………….. 106

3-1-5-2. نقد و مطالعه تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 107

3-1-5-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم ناتوانایی فرد در کنترل هیجان و احساسش؛ اطاعت خدا، عامل افزایش استقامت……………………………………………………………………………………………………………………………. 107

3-1-5-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر تسلط شخصیت مومنان بر کنترل هیجانات و احساساتشان       108

3-1-5-2-3. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن مبنی بر عدم توانایی کافران و منافقان بر کنترل هیجانات و احساساتشان………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-1-6. باور غیر عقلانی شماره شش……………………………………………………………………………………… 115

3-1-6-1. تبیین این باور در روانشناسی……………………………………………………………………….. 115

3-1-6-2.  نقد و مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………………. 116

3-1-6-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم اضطراب و نگرانی؛ امنیت و آرامش واقعی در سایه ایمان  118

3-1-6-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم اضطراب و نگرانی؛ انجام اعمال صالح 122

3-1-6-2-3. دیدگاه عاطفی- معنوی قرآن مبنی بر عدم اضطراب و نگرانی…………….. 123

3-1-6-2-3-1. یاد خدا، مایه آرامش دل…………………………………………………………………. 123

3-1-6-2-3-2. دعا و نیایش……………………………………………………………………………………… 125

3-1-6-2-3-3. توبه و استغفار………………………………………………………………………………….. 125

3-1-7. باور غیر عقلانی شماره هفت…………………………………………………………………………………….. 128

3-1-7-1. تبیین این  باور در روانشناسی……………………………………………………………………… 128

3-1-7-2. نقد و مطالعه تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 128

3-1-7-2-1. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن، نسبت به شخصیت مومنان؛ پذیرش مسئولیت، معیار درست و آسوده زندگی کردن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 128

3-1-7-2-2. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت کافران و منافقان؛ عدم پذیرش مسولیت، واکنشی همراه با اضطراب و نگرانی…………………………………………………………………………………………………………. 133

3-1-8. باور غیر عقلانی شماره هشت……………………………………………………………………………………. 137

3-1-8-1. تبیین این باور در روانشناسی……………………………………………………………………….. 137

3-1-8-2. نقد و مطالعه تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 138

3-1-8-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر بینش درست افراد؛ ایمان به خداوند، سبب رفع نگرانى در برابر مصائب گذشته………………………………………………………………………………………………………………………………. 138

3-1-8-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر اصلاح رفتار منفی فرد؛ توبه و اصلاح خویشتن 139

3-1-9. باور غیر عقلانی شماره نه………………………………………………………………………………………….. 142

3-1-9-1. تبیین این  باور در روانشناسی……………………………………………………………………… 143

3-1-9-2. نقد و مطالعه تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 143

3-1-9-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی برعدم مواخذه فرد در برابر اعمال دیگران؛ حفظ خویشتن         144

3-1-9-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مومنان  و مسئولیت پذیری آنان در برابر کارهای ناشایست دیگران؛ مومنان و  انجام امر به معروف و نهی از منکر……………………………………………………………….. 146

3-1-10. باور غیر عقلانی شماره ده………………………………………………………………………………………. 150

3-1-10-1. تبیین این باور در روانشناسی…………………………………………………………………….. 150

3-1-10-2. نقد و مطالعه تطبیقی…………………………………………………………………………………….. 151

3-1-10-2-1. مومنین و شادمانی با تعهد و احساس رضایت…………………………………….. 155

3-1-10-2-2. منافقان و شادی عاری از تعهد و مسئولیت…………………………………………. 157

3-1-10-2-3. و سرور و شادمانی عاری از تعهد  کافران……………………………………………. 158

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

3-2. تطبیق و مطالعه تحریفهای شناختی در حوزه روانشناسی از منظر قرآن……………………. 160

3-2-1. تحریف شناختی شماره یک: ذهن خوانی………………………………………………………………… 160

3-2-1-1. تبیین این تحریف شناختی در روانشناسی………………………………………………….. 160

3-2-1-2. نقد و مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………………… 161

3-2-2. تحریف شناختی شماره دو: پیش بینی منفی (پیش گویی ذهنی و گفتاری)………. 164

3-2-2-1. تبیین این باور در روانشناسی……………………………………………………………………….. 164

3-2-2-2. نقد و مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………………… 164

3-2-3.  تحریف شناختی شماره سه: فاجعه سازی………………………………………………………………. 168

3-2-3-1. تبیین این باور در روانشناسی……………………………………………………………………….. 169

3-2-3-2. نقد و مطالعه تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 170

3-2-4. تحریف شناختی شماره چهار: بر چسب زدن…………………………………………………………… 175

3-2-4-1. تبیین این باور در روانشناسی……………………………………………………………………….. 175

3-2-4-2. نقد و مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………………… 176

3-2-5. تحریف شناختی شماره پنج: نادیده گرفتن جنبه های مثبت……………………………….. 179

3-2-5-1. تبیین این باور در روانشناسی……………………………………………………………………….. 179

3-2-5-2. نقد و مطالعه تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 179

3-2-6. تحریف شناختی شماره شش: تعمیم افراطی………………………………………………………….. 183

3-2-6-1. تبیین این باور در روانشناسی……………………………………………………………………….. 184

3-2-6-2. نقد و مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………………… 184

3-2-7. تحریف شناختی شماره هفت: تفکر دو قطبی…………………………………………………………. 187

3-2-7-1. تبیین این باور در روانشناسی……………………………………………………………………….. 187

3-2-7-2. نقد و مطالعه تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 187

3-2-8. تحریف شناختی شماره هشت: شخصی سازی (استدلال هیجانی)……………………….. 190

3-2-8-1. تبیین این باور در روانشناسی……………………………………………………………………….. 190

3-2-8-2. نقد و مطالعه تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 191

3-2-9. تحریف شناختی شماره نه: بزرگ نمایی یا کوچک نمایی امور………………………………. 193

3-2-9-1. تبیین این باور در روانشناسی……………………………………………………………………….. 193

3-2-9-2. نقد و مطالعه تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 194

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 198

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………….. 202

الملخص…………………………………………………………………………………………………. 209

abstract……………………………………………………………………………………………………… 210

چکیده:

باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در روانشناسی، اصطلاحی می باشد که از نظریه دو روان درمانگر آمریکایی  به نام های “آلبرت الیس” و “آرون بک” گرفته شده استکه تصریح به اختلال تفکر افراد در درک واقعیات دارد. هدف اساسی روان درمانی، تغییر نوع تفکرات بیماران روانی درمورد خودشان و مردم و زندگی و مشکلاتی می باشد که قبلاً از مقابله با آن ها عاجز بوده اند و همین موجب اضطراب و اختلالات روانی شان می شده می باشد. قرآن کریم، نیز علاوه بر تصریح به علل و موانعی که باعث اختلال در تفکر افراد و درک حقایق می گردد، راهکارهای درمانی وشیوه های اصلاح آن را  اظهار فرموده می باشد. پژوهش حاضر درصدد می باشد که به روش تطبیقی، ضمن مطالعه باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در نظریه “آلبرت الیس” و “آرون بک” و بازیابی آن در مفاهیم قرآن، به اندازه هم پوشانی این دو حوزه، در تبیین موضوع فوق دست یابد؛ و پس پس از ارائه کلیات، در فصل اول پس از پرداختن به مساله شناخت در لغت و اصطلاح، به مطالعه شناخت در سه حوزه فلسفه، روانشناسی و قرآن سامان یافته می باشد؛ و در فصل دوم، به مطالعه باورهای غیرعقلانی که شامل ده باور غیر منطقی و نه تحریف شناختی که در روانشناسی نقل و تبیین گردیده می باشد، پرداخته شده می باشد؛ و در انتها این فصل(فصل دوم)، مبنای فلسفی نظریه “الیس” و “بک”،  با آموزه های دین اسلام، مورد نقد و مطالعه قرار گرفته شده می باشد. در فصل سوم که مهمترین بخش این پژوهش می باشد، پس از  نقد و مطالعه تطبیقی یکایک باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی از منظر قرآن، به اشتراکات و مفترقات  دیدگاه  قرآن و روانشناسی پرداخته شده می باشد؛ و در پایان بدین نکته راه یافته که در تطبیق باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در دو حوزه فوق، مشترکات بیش از مفترقات می باشد و یافته های بشری، بسیار شبیه داده های وحیانی می باشد؛ و زیرا علم، اساساً اظهار هست ها و نیست هاست، از این رو ارتباط با معنویت در اظهار ارزش ها و بایدها و نباید های آن، تأثیر بسیار موثری در مقابله با  باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی دارد.

مقدمه
آن چه ما به الامتیاز بشر از دیگر موجودات می باشد، قوه عقل، تفکر و اندیشیدن می باشد؛ و به واسطه همین قوه منحصر به فرد، بشر راه سعادت و کامیابی را یافته، به طریق هدایت و رستگاری راه می یابد. البته در صورتی که از این قوه به طریق صحیح بهره گیری نماید و این نعمت خداداد را در مسیر انحراف و اشتباه به کار نیندازد. باورهای غیر عقلانی و تحریف های شناختی در حوزه روانشناسی، بر اختلال تفکر فرد در درک واقعیات تاکید دارد و درمانگران این دو نظریه، راهکارهایی جهت مقابله با این عقاید نامعقول ارائه می دهند.

از سوی دیگر، اسلام در رسالت جهانی خویش، وظیفه پاسخگویی به تمام موضوعات مورد نیاز بشر را دارا می­باشد. شهید صدر معتقد می باشد که موضوعات مورد نیاز بشر که در دین مطرح گردیده­اند، بایستی در دنیای واقع مطالعه شوند تا به غنی­سازی اندیشه­ها و یافته­های بشری کمک رسانند. به اظهار دیگر، مفسر یا تحلیل­گر بایستی در پرتو یافته­های خویش، با نگاهی پرسش­گرانه و با هدف پاسخ­یابی فعال و پویا رو به سوی قرآن نشسته و دیدگاه قرآن را از میان مقایسه نص آن با نتایج و یافته­های اندیشه بشری دریافت نماید. و پس، نظریه قرآن درمورد عناوین مختلف اعتقادی، اجتماعی و جهانی با پیشرفت زمان پدید می­آید و از طریق مجموعه تجارب یافته شده از علوم روز جامعه، در تبادل اطلاعات با قرآن و محاوره و گفت و گوی با آن، نتایجی حاصل می­گردد که می­توان با آن­ها نیازها و سوالات بشر متمدن امروزی را پاسخ داد و بدین ترتیب مفاهیم عمیق قرآن را در بطن جامعه به گونه آشکارتری ظاهر نمود.[1]

در حقیقت از آن جا که پژوهش در علوم انسانی ( به مقصود شناخت، برنامه ریزی و ضبط و مهار پدیده­های انسانی) در  راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر می باشد و بهره گیری از عقل و آموزه­های وحیانی در کنار داده­های تجربی و عینی، شرط اساسی پویایی، واقع نمایی و کارایی این گونه پژوهش­ها در هر جامعه می باشد، به همین دلیل، این پژوهشگر قصد دارد در تفسیر موضوعات قرآنی، یافته­ها و تحقیقات دانشمندان علوم انسانی را(با موضوع مطالعه تحریف های شناختی و باورهای غیر عقلانی) بر قرآن عرضه نماید و ضمن بهره­گیری از آن­ها، به پاسخگویی سوالات و شبهات روز بپردازد و تنها در این صورت می باشد که رهیافت­های بشری بهره گیری بهینه­ای دارد و قابلیت آن را دارد که بشر را در بعد معرفتی به سمت تکامل معنوی خویش سوق داده و پیش روی موانع و عوامل بازدارنده مصونیت بخشد.

نکاتی که در پژوهش حاضر رعایت شده عبارتند از:

بهره گیری از کتاب های روانشناسی در زمینه باورهای غیر منطقی و تحریف های شناختی.

بهره گیری از تفاسیر مختلف شیعه علی الخصوص تفسیر نمونه که  تفسیری اجتماعی می باشد و به موضوعات مطرح در جامعه تصریح دارد.

بهره گیری از ترجمه قرآن آیه الله مکارم شیرازی.

بهره گیری از نرم افزارهای جامع تفاسیر نور و دانش نامه معارف قرآن 2.

تعداد صفحه : 226

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***