جستجو در سایت :   

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه

کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی(گرایش برنامه ریزی آموزشی)

موضوع:

مطالعه اندازه و نوع بهره گیری معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اوّل: کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 4

اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………………….. 5

اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………….. 10

اهداف وسوالات پژوهش

هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………. 10

هدفهای جزئی…………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات اصلی…………………………………………………………………………………………………………. 11

سوالات جزئی…………………………………………………………………………………………………………. 11

تعریف واژگان و اصطلاحات……………………………………………………………………………………… 12

تعریف واژگان و اصطلاحات …………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوّم : ادبیات وپیشینه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 16

مفاهیم وتعاریف فناوری اطلاعات وارتباطات………………………………………………………………….. 17

سیر تاریخ تحول وپیشرفت فناوری اطلاعات وارتباطات……………………………………………………. 29

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش………………………………………………… 30

مواد و وسایل آموزشی………………………………………………………………………………………………. 31

امکانات وخدمات فناوری اطلاعات وارتباطات………………………………………………………………… 32

اینترنت ( شبکه ی شبکه ها)……………………………………………………………………………………….. 32

کاربردهای اینترنت وانواع فعالیت های اینترنتی………………………………………………………………… 33

امکانات وسرویس های اینترنتی ………………………………………………………………………………….. 34

پست الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………. 34

سرویس انتقال پرونده های کامپیوتری……………………………………………………………………………. 35

کتابخانه دیجیتالی ( الکترونیکی )…………………………………………………………………………………. 35

گروه های خبری …………………………………………………………………………………………………….. 36

ایجاد مدارک بر روی شبکه جهانی وب…………………………………………………………………………. 36

جستجوی خودکار(موتورهای جستجو)………………………………………………………………………….. 36

ارتباط سمعی وبصری……………………………………………………………………………………………….. 37

کامپیوتر…………………………………………………………………………………………………………………. 37

کاربرد ونقش کامپیوتر در آموزش…………………………………………………………………………………. 38

چند رسانه ای………………………………………………………………………………………………………….. 41

نرم افزارها……………………………………………………………………………………………………………… 41

تلویزیون………………………………………………………………………………………………………………… 42

ویدئو …………………………………………………………………………………………………………………… 42

مزایای کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش ………………………………………………………. 42

تأثیر واهمیت آموزش و پرورش در توسعه ی فناوری اطلاعات وارتباطات……………………………. 43

برنامه درسی……………………………………………………………………………………………………………. 44

عناصر برنامه درسی………………………………………………………………………………………………….. 47

تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه ی درسی……………………………………………………….. 49

روش ها و فنون تدریس……………………………………………………………………………………………. 56

روش سخنرانی………………………………………………………………………………………………………… 58

روش نمایشی…………………………………………………………………………………………………………. 60

آموزش برنامه ای……………………………………………………………………………………………………… 61

روش یادگیری تاحد تسلط…………………………………………………………………………………………. 62

روش بحث گروهی………………………………………………………………………………………………….. 63

روش مشارکتی………………………………………………………………………………………………………… 65

روش واحدها………………………………………………………………………………………………………….. 67

روش حل مساله………………………………………………………………………………………………………. 69

فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش معلمان……………………………………………………………………. 75

پیشینه پژوهش

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………. 79

تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………….. 85

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………… 88

فصل سوّم : روش شناسی پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 19

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………… 92

ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….. 95

روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………. 99

پایانی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….. 99

چگونگی اجرای پرسشنامه، مصاحبه، نظاره………………………………………………………………………… 99

روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………… 100

فصل چهارم : توصیف داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 102

توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان…………………………………………………………… 102

مطالعه توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………….. 105

سایریافته ها…………………………………………………………………………………………………………… 136

توصیف وتجزیه وتحلیل مصاحبه………………………………………………………………………………… 133

توصیف وتجزیه وتحلیل نظاره…………………………………………………………………………………. 152

فصل پنجم:

اختصار ونتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 156

یافته های مربوط به سوالات……………………………………………………………………………………….. 156

سایر یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………. 163

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 164

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 165

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 167

ضمائم

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول شماره (2-1) سیر تاریخی تحول و پیشرفت ICT …………………………………………………. 24

جدول شماره (2-2) ویژگی های عناصر، در مراحل متفاوت ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به

برنامه­ی درسی ……………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول شماره (2-3) مقایسه رویکردهای یاددهی یادگیری مکاتب رفتارگرایی و ساختارگرایی …… 54

جدول شماره (3-1) رشته تدریس، تعداد مدارس و تعداد معلمان ……………………………………….. 94

جدول شماره (3-2) اطلاعات مربوط به پرسشنامه  معلمان ………………………………………………… 97

جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس ……………………………. 102

جدول شماره (4-2) اطلاعات توصیفی در خصوص ویژگی های سنی و مدت زمان خدمت در آموزش و پرورش پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………….. 103

جدول شماره (4-3) توزیع فراوانی و درصد بر حسب بهره گیری معلمان از کامپیوتر و نرم افزارهای

کامپیوتری در کلاس………………………………………………………………………………………………. 105

جدول شماره (4-4) ارزیابی سطح معناداری از طریق آزمون خی دو  …………………………………. 106

جدول شماره (4-5) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس بهره گیری از کامپیوتر و

نرم افزارهای کامپیوتری …………………………………………………………………………………………. 108

جدول شماره (4-6) توزیع فراوانی و درصد بر حسب بهره گیری معلمان از اینترنت و سرویس­های

اینترنتی در کلاس …………………………………………………………………………………………………. 110

جدول شماره (4-7)ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو…………………………………………….. 110

جدول شماره (4-8) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس بهره گیری از اینترنت و

سرویس های اینترنتی………………………………………………………………………………………………. 113

جدول شماره (4-9) توزیع فراوانی و درصد بر حسب بهره گیری ی معلمان…………………………… 114

جدول شماره (4-10) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو …………………………………………. 115

جدول شماره (4-11) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در خرده مقیاس تلویزیون و ویدئو پروژکتور          116

جدول شماره (4-12) آزمون T تک متغیره برای مطالعه اندازه بهره گیری معلمان از فناوری اطلاعات و

ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………….. 117

جدول شماره (4-13) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو …………………………………………. 118

جدول شماره (4-14) فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در مورد تأثیر ICT در روش تدریس . 120

جدول شماره (4-15) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو………………………………………….. 121

جدول شماره (4-16)  فراوانی و درصد انتخاب هر گزینه در مورد تأثیر ICT در تهیه و تولید مواد

آموزشی……………………………………………………………………………………………………………….. 123

جدول شماره (4-17) ارزیابی سطح معناداری از طریق خی دو………………………………………….. 124

جدول شماره (4-18) اطلاعات توصیفی در مورد موانع کاربرد ICT در برنامه درسی……………… 126

جدول شماره (4-19) آزمون U من ویتنی بین مدارسی که ازICT  بهره گیری می کنند با مدارسی

که از ICT بهره گیری نمی کنند……………………………………………………………………………………. 127

جدول شماره (4-20) اندازه بهره گیری از ICT و تأثیر ICT در روش تدریس و تهیه مواد آموزشی

به تفکیک جنسیت………………………………………………………………………………………………….. 129

جدول شماره (4-21) ضریب همبستگی بین اندازه بهره گیری از ICT و تأثیر ICT در روش تدریس

و تهیه مواد آموزشی با سن معلمان ……………………………………………………………………………. 130

جدول شماره (4-22) ضریب همبستگی بین روش تدریس و اندازه بهره گیری از اینترنت، تلوزیون

و ویدئو پروژکتور و کامپیوتر …………………………………………………………………………………… 132

جدول شماره (4-23) ضریب همبستگی بین اندازه بهره گیری از اینترنت، تلوزیون و کامپیوتر در تهیه و

تولید مواد و منابع آموزشی ………………………………………………………………………………………. 133

جدول شماره (4-24) نظاره امکانات مدارس …………………………………………………………………………………… 154

جدول شماره (5-1) مراحل چهارگانه و سوالات مربوط ……………………………………………………………………… 161

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار شماره (4-1) فراوانی جنسیت …………………………………………………………………………. 103

نمودار شماره (4-3) اندازه بهره گیری معلمان از کامپیوتر و نرم­افزارهای کامپیوتری در کلاس………… 105

نمودار شماره (4-6) اندازه بهره گیری معلمان از اینترنت و سرویس های اینترنتی ………………………. 109

نمودار شماره (4-7) اندازه بهره گیری ی معلمان از تلویزیون و ویدئو پروژکتور در کلاس…………….. 110

 

 

فهرست هیستوگرام ها

عنوان                                                                                                                 صفحه       

هیستوگرام شماره (4-2)(الف): اندازه سن پاسخ دهندگان………………………………………………. 104

هیستوگرام شماره (4-2)(ب): مدت زمان خدمت معلمان در آموزش و پرورش …………………. 104

 

 چکیده

امروزه تغییرات ناشی از فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی تاثیر بسزایی بر کار و زندگی مردم گذاشته و با همه سبک­ها و روش­های گذشته به مقابله پرداخته می باشد. بطوری­که هر چه زمان می­گذرد ناکارآمدی نظام­های آموزشی بیشتر عیان می گردد و نیاز به تحول در نظام‌‌ آموزشی متداول بیشتر احساس می گردد. اساسا نیاز به تغییر در نظام­های آموزشی نیازی ذاتی می باشد. هر رویکرد جدیدی نیز به هر تقدیر بر نظام­های آموزشی تاثیر گذار هستند. در چنین اوضاعی که ICT به عنوان رویکرد جدید تمام ابعاد زندگی بشر را متاثر کرده می باشد، ساده­اندیشی می باشد اگر تصور کنیم این رویکرد بر نظام آموزشی ما بی­تاثیر خواهد بود. پس عاقلانه­تر آنست که به جای ایستادن پیش روی موج نوآوری­های آموزشی سوار بر این امواج شویم (چوبینه، 1382). با در نظر داشتن تاثیرات غیر قابل انکار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه­ی فرایندهای یاددهی یادگیری در این پژوهش به مطالعه نوع و اندازه بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در روش­های تدریس، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهیه و تولید مواد آموزشی، موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی، مراحل چهارگانه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر اندازه بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد تحصیلی دانش­آموزان پرداخته شده می باشد، تا شاید گامی کوچک در جهت روشن کردن ارزش و سودمندی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش باشد. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان مدارس متوسطه بابل در سال تحصیلی 88-87 بود. نمونه ی آماری معلمان 196 نفر و نمونه­ی آماری دانش­آموزان شامل کل دانش­آموزان مقاطع اول، دوم، سوم رشته­های علوم انسانی، تجربی و ریاضی­فیزیک بود. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه، مصاحبه و نظاره بهره گیری شده می باشد. ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامه 1/78 بود. از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده­های بدست آمده از پرسشنامه بهره گیری گردید. با بهره گیری از روش­های آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و جدول) و روش های آماری استنباطی (آزمون T، ضریب همبستگی و U من ویتنی) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته گردید. یافته ها نشان داد که اندازه بهره گیری از ICT در میان معلمان کمتر از حد متوسط می باشد. معلمان بیشترین تأثیر ICT را در روش تدریس باعث پیاده شدن روش های مورد علاقه دانش آموزان و بهره گیری از روش های مختلف تدریس و … می­دانند. همچنین معلمان بیشترین اندازه بهره گیری از ICT را در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی در تکثیر راحت جزوات با بهره گیری از پرینتر و مطالعه­ی اطلاعات گردآوری شده از اینترنت و … و کمترین اندازه بهره گیری را در تهیه و ساخت نرم افزارهای آموزشی و گفتگوی اینترنتی با متخصصان اظهار کردند. از مهمترین موانع موجود در مدارس برای بهره گیری از ICT را تعداد ناکافی رایانه و فرصت زمانی اندک تدریس اظهار نمودند. این موانع در مصاحبه نیز کمبود امکانات، تعداد زیاد دانش­آموزان و ناآشنایی با ICT  را موانع موجود برای بهره گیری از ICT دانستند. در نظاره نیز وضعیت مدارس، گویای کمبود امکانات و کم­توجهی به کاربرد ICT بودند. تجزیه و تحلیل مصاحبه­ها نیز نشان دادند که بهره گیری از ICT در بعضی مدارس در مرحله ظهور کننده و در بعضی دیگر در مرحله­ی کاربردی قرار دارد. آخرین نتایج این پژوهش نیز حاکی از تأثیر مثبت بهره گیری از ICT در مدارس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92

 

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه درسی، روش­ها و فنون تدریس، مواد آموزشی

 

مقدمه

مانند عرصه­هایی که در چند سال اخیر مورد هجوم فناوری اطلاعات قرار گرفته، عرصه آموزش و یادگیری می باشد. با وجود اینکه از دوهزار سال قبل تا کنون، بسترها و سیستم های آموزش و یادگیری – در مقایسه با سایر مقوله ها نظیر پزشکی – تغییرات بسیار کمی داشته می باشد، لیکن اکنون به مدد فناوری اطلاعات مدتی می باشد که تحولات آغاز شده می باشد. اگر دهه آخر قرن بیستم را دهه اطلاعات نامگذاری کردند، دهه اول قرن بیست و یکم را عصر دانش[1] (بولز[2]،2000) نامیده و هدف از این نامگذاری را توسعه همه جانبه دانش و آگاهی بشری دانسته اند. در چنین شرایطی طبیعی می باشد که برای کسی که قصد حرکت در شاهراه اطلاعاتی را دارد، روشهای سنتی و قدیمی آموزش و یادگیری کارایی خود را از دست می دهند و بشر برای همگام شدن با محیط در حال تغییر بایستی به دنبال ریشه ها و رویه های جدیدی برای انتقال دانش و افزایش آگاهی باشد. تمدن موج سوم برای افزایش دانش افراد جامعه به ابزار قدرتمندی نیاز داشت که به موقع، کم هزینه، سریع و معتبر باشد. گویا که این ابزار قدرتمند فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.

به نظر راه رسیدن به این ابزار قدرتمند و بهره گیری از آن در مدارس برنامه­ی­درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. بی­تردید بدون برنامه درسی مبتنی بر فناوری امکان همسویی با پیشرفت های جهانی در زمینه تعلیم و تربیت نخواهد بود. پس با نظر به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی و بهره گیری از  برنامه درسی مبتنی بر فناوری اجتناب ناپذیر می باشد. برای چنین برنامه ریزی درست نیز آگاهی از وضعیت فعلی مدارس از نظر اندازه تجهیزات و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، آگاهی از اندازه بهره گیری معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شناسایی موانع فرا­روی کاربرد آن و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان ضروری می باشد.

1  -Knowledge Age

2 –  Bowles

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 196

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***