جستجو در سایت :   

عنوان : مطالعه مبانی فقهی وجوب حفظ خون مسلمان با تأکید برآیات وروایات

دانشگاه قم

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه مبانی فقهی وجوب حفظ خون مسلمان با تأکید برآیات وروایات

استاد راهنما:

خانم دکترعبدالهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

کلیات……………………… 1

1)تعریف مسأله و اظهار سئوال های  پژوهش. 2

2)سابقه و پیشینه پژوهش……………………………. 3

3) ضرورت حرمت خون مسلمان درنظام کیفری اسلام…………. 3

4)ضرورت انجام پژوهش………………………………….. 5

5)فرضیه ها  ……………………………………………….. 5

6)تعریف اصطلاحات…………………………………………. 6

7)نگاهی به فصول پایان نامه……………………. 8

8)شیوه نگارش پایان نامه ………………………… 8

فصل اول:کرامت انسانی وحرمت خون ………….. 9

1)جرم وعدم بقای کرامت انسانی………………… 11

2)آیه اعطای کرامت به بشر……………………. 12

1-2)تکریم وتفضیل……………………………………….. 12

2-2)تفضیل بشر برسایرموجودات………………. 13

3-2)مظاهرتکریم……………………………………………. 14

1-3-2)عقل……………………………………………………… 14

2-3-2) نعمت های لذت بخش………………………….. 16

3-3-2)برتری بشر نسبت بر سایر موجودات…… 16

3)کرامت درروایات……………………………………….. 17

1-3)حرمت بشر مومن………………………………….. 17

2-3)شیوه راه رفتن ازمظاهرکرامت بشر… 18

3-3)گوناگون بودن مظاهرکرامت انسانی…….. 18

4-3)چهره زیبا ازمظاهرکرامت بشر………… 19

5-3)شروط برتری بشر برملائکه………………… 19

فصل دوم:علا ئم ودلایل حرمت خون مسلمان…………………………………..22

بخش اول:علت اهمیت حرمت خون مسلمان………. 23

1)علائم حرمت خون مسلمان…………………………………………………….24

1-1) عدم تضییع خون مسلمان……………………… 24

1-1-1)قصاص…………………………………………………… 24

2-1-1)حدود…………………………………………………… 26

3-1-1)دیات…………………………………………………… 27

4-1-1)کفاره……………………………………………………………………….29

2)ارزش برابرخون…………………………………………. 32

3)برتری خون مسلمان برغیرمسلمان……………. 35

بخش دوم:علت های حرمت خون مسلمان درآیات وروایات………. 37

آیه اول:……………………………………………………………………………..37

1)تعدّی به حرمت خون مسلمان درقتل عمد….. 37

1-1)شناخت قتل عمد دربی حرمتی به خون مسلمان…………. 38

2-1)اختلاف درتوصیف تعدّی به خون مسلمان… 38

3-1)انواع بی حرمتی به خون مسلمان درقتل عمد…………. 39

مباشرت وتسبیب برای تعدّی به خون مسلمان درقتل عمد.. 39

4-1)بازدارندگی مجازات اخروی ازارتکاب قتل عمدوحفظ حرمت خون مسلمان  ..……………………………………………………………………………………..43

5-1)نهی ازکشتن بشر محقون الدم………….. 44

6-1)حرمت نداشتن خون قاتل مسلمان ………… 46

7-1)استیفای حق قصاص،جبران خون مسلمان… 47

8-1)ممنوعیت زیاده روی درقتل متعدّیان….. 48

2)تعدّی به خون مسلمان وشیوه جبران خون درروایات قتل عمد:          50

1-2)ابزارها وشیوهای تعدّی به خون مسلمان درقتل عمد. 50

2-2)شدیدبودن عذاب آخرت  قاتل دربی حرمتی به خون مسلمان 52

3-2)ممنوعیت زیاده روی استیفای قصاص درروایات جبران خون مسلمان      53

آیه دوم:……………………………………………………………………………56

1)جبران خون مسلمان بابرابری قصاص نفس درحریت ورقیت،مونث ومذکربودن56

1-1)عدم منافات دیه درعفو باحرمت خون مسلمان……………………….58

2)حفظ حرمت خون مسلمان درروایات مساوات قصاص وعفو…………………61

1-2)حفظ حرمت خون مسلمان بامساوات درقصاص نفس………………………..61

2-2)جایگزین کردن عفو بادیه به جای قصاص درحفظ حرمت خون مسلمان……62

3-2)عفو قاتل مسلمان نشانگر برتری احکام اسلام برسایر ادیان………………….63

آیه سوم:………………………………………………………………………………...65

1)حفظ حرمت خون بابرابری درانواع قصاص………………………………………..65

1-1)عفو,کفاره گناهان بخشنده علاوه برجبران خون مسلمان……………………71

2)قصاص ومساوات  دراجرای آن عامل جبران خون درروایات…………………..73

1-2)حق قصاص برای اما دم عامل جبران خون مسلمان………………………..73

2-2)مساوات درروایات قصاص جبران خون………………………………………..74

آیه چهارم:………………………………………………………………………………77

1)جوازجنگ ومقابله به مثل درصورت حرمت شکنی دشمنان برحریم مسلمانان….77

2)حفظ حرمت خون مسلمان درروایات رعایت حرمت ها………………………..83

1-2)چگونگی حفظ حرمت خون مسلمان درتزاحم باحرمت ها. .….83

2-2)مقدم بودن بعضی حرمت هابرمجازات متعدّیان به خون مسلمان…………….85

3-2)نهی ازمثله دراحیای خون مسلمان………. …..87

آیه پنجم :………………………………………………………………………………88

1)بی حرمتی به خون مسلمان درقتل غیرعمد. …..89

1-1)شناخت بی حرمتی به خون مسلمان درقتل غیرعمد…… ..…90

2-1)عدم جوازبی حرمتی به خون مسلمان درقتل خطایی…. .….90

3-1)دیه قتل خطایی حافظ تضییع خون مسلمان…. .….92

4-1)تشریع دیه برای حمل مسلمان………………. ……95

2)دیه ،کفاره وسکونت دردارالإسلام حافظ حرمت خون مسلمان درروایات………97

1-2)خطای درفعل وقصدو بی حرمتی به خون مسلمان………………………           ..…97

2-2)حفاظت خون  بشر بااسلام وسکونت دردارالإسلام…… ……99

3-2) پرداخت کفاره قتل خطایی حاکی ازتوجه شارع به خون مسلمان  .…100

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه

4-2)دیه حمل مسلمان نشانه توجه دقیق شارع به حیات مسلمانان     ….101

آیه ششم:………………………………………………………………………………103

1)به خطرافتادن خون مسلمان ازطریق محاربه…. ….103

1-1)شناخت شروط محاربه سبب آگاهی ازشیوه بی حرمتی به خون مسلمان  ….104

2-1)مجازات شدید محارب عامل بازدارنده ازبی حرمتی به خون مسلمان  …107

2)مجازات محارب عامل حفظ حرمت خون مسلمان درروایات. …112

1-2)در نظر داشتن حرمت خون مسلمان درشأن نزول آیه محاربه            111

2-2)امنیت خون باتناسب بین جرم ومجازات …… 113

آیه هفتم:……………………...116

1)اهمیت حفظ حرمت خون هادرفلسفه مجازات قصاص…………. 116

1-1)حفاظت ازخون مسلمان به سبب حیات درقصاص 117

2-1)مساوات بی حرمتی به خون یک مسلمان بابی حرمتی به خون تمام مسلمین…………………………………120

3-1)تأثیراحترام خون وإحیای آن………………. 120

2)بازدارندگی مجازات متعدی  به خون مسلمان واهمیت حرمت خون اودرروایات…………………………………………………………………………………………..122

1-2)ترس ازقصاص عامل بازدارنده ازتعرّض به خون مسلمین…………….…122

2-2)مجازات قصاص عامل حفظ حرمت خون مسلمان.. .123

3-2)بازدارندگی مجازات اخروی قاتل، ازبی حرمتی به خون مسلمان  .124

4-2)اهمیت حرمت خون مسلمان……………………… 126

5-2) مجازات اخروی تعرّض به خون یک مسلمان برابر بامجازات تعرّض به خون همه مسلمانان…………….. .128

6-2)عمومیت داشتن تکریم خون انسانها….. .130

فصل سوم:استثنائات حرمت خون مسلمان………. 132

عوامل حرمت نداشتن خون مسلمان………………… 133

بخش اول :حرمت نداشتن خون مسلمان درتتّرس…… 133

1)انواع تتّرس……………………………………………….. 137

1-1)تتّرس کفاربه مسلمین وحکم آن……………. 138

2)حفظ حرمت خون مسلمان درروایات تترس….. 143

1-2)حفظ حرمت خون مسلمان با اصول پسندیده جنگ دراسلام         141

2-2)جنگ باکفاربالغ برای حفظ حرمت خون مسلمانان…… 144

3-2)تقدّم اهمیت غلبه بردشمن، برحرمت خون مسلمانان.. 145

بخش دوم:حرمت نداشتن خون مسلمان مهاجم دردفاع مشروع            146

1)اقسام دفاع……………………………………………….. 147

1-1)دفاع فردی……………………………………………… 147

2-1)دفاع اجتماعی……………………………………….. 148

3-1)دفاع ازکیان اسلام……………………………….. 148

2)شرایط حمله……………………………………………….. 150

3)شرایط دفاع……………………………………………….. 150

4)عدم تکریم خون متعدی به جان مسلمان درروایات دفاع مشروع     152

1-4)جواز ریختن خون دزددردفاع ازجان ومال…. 152

2-4)عدم تکریم خون متجاوزبرجان وناموس مسلمان…….. 155

3-4)برتری دفاع ازجان دردفاع ازمال………. 156

4-4)قدرت مدافع ،شرط دفاع ازخون……………. 156

بخش سوم:حرمت نداشتن خون مسلمان مهدورالدم.. 157

1)عدم مباح بودن خون مسلمان درإباحه ثانویه 158

2)علل إباحه قتل…………………………………………. 157

3)مواردإباحه قتل……………………………………….. 160

4)انواع مهدورالدم……………………………………… 161

1-4)کفر…………………………………………………………. 161

2-4)ارتداد…………………………………………………… 162

3-4)زانی محصن ولائط………………………………………………………..163

4-4)قتل مستحق قصاص………………………………………………………..165

5-4)سابّ النبی…………………………………………………………………..165

5)انواع مهدورالدم درروایات……………………. 167

1-5)هدرشدن خون ازباب دفاع……………………… 167

2-5)مواردمهدور الدم……………………………….. 169

نتیجه …………………………………………………………… 172

فهرست منابع ومآخذ   177

چکیده:

حرمت خون مسلمان موردتأکیدآیات وروایات می باشد. پایان نامه درسه فصل تدوین شده می باشد.فصل اول  کرامت انسانی وارتباط آن با جان بشر ها مورد مطالعه قرارگرفته می باشد واینکه  بشر کریم می باشد وبایدخون،مال وآبرویش  محفوظ بماند.درفصل دوم حرمت خون مسلمان  با دلالت آیات وروایات حدود،قصاص ودیات موردبررسی قرارگرفت وبیان شدکه اگر شخصی متعرض  خون مسلمان  گردد وآن رابه ناحق بریزدباید ازطریق قصاص ،حدودودیات به طورعادلانه مجازات گردد.مجازات متعدی ازراه های جبران خون مسلمان می باشد و مجرمین را از تعدی به خون مسلمان منع می کندوموجب  حفظ خون  وامنیت حیات مسلمان می گردد.درفصل سوم مستثنیات خون مسلمان اظهار شده می باشد واینکه  به سبب مصلحت هایی زیرا تترس کشتن مسلمان واجب می گردد. هرچند که درتترس خون اسیران مسلمان هدر نیست درمواردی زیرا دفاع مشروع و مهدور الدم هم خون مسلمان تکریم ندارد. واسلام هیچ حمایتی از خون آنان نمی کند وقصاص ،دیه وکفاره  برعهده قاتلان مهاجم ومهدورالدم نیست.

تعداد صفحه : 203

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***