جستجو در سایت :   

گرایش : علوم قرآن و حدیث

عنوان : مطالعه فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

دانشگاه ایلام

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش علوم قرآن و حدیث

عنوان:

مطالعه فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

استاد راهنما:

دکتر مهدی اکبرنژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول:  کلیات پژوهش… 1

1-1- فساد … 2

1-2- اداره 3

1-3- فساد اداری . 3

1-4- واژگان مترادف فساد در قرآن و حدیث.. 4

1-5- مفهوم اصطلاحی فساد اداری در قرآن و حدیث.. 8

1-6- فساد اداری، تخلف اداری و جرم اداری.. 9

1-7- فساد اداری، ماهیت قانونی یا اخلاقی؟. 10

1-8- نسبت دین و فساد اداری.. 11

1-9- پیشینه فساد اداری.. 12

1-10- سابقه پژوهش های انجام شده 13

1-11- ضرورت انجام پژوهش.. 16

1-12- اهداف پژوهش.. 17

1-13- سوالات پژوهش.. 17

1-14- روش انجام پژوهش.. 18

1-15- محدودیت‌های پژوهش.. 18

فصل دوم: حوزه های مطالعه فساد اداری و انواع آن. 19

مقدمه. 20

2-1- حوزه های مطالعه فساد اداری.. 20

2-1-1-  حاکمیت.. 20

2-1-2-  اصلاحات اجتماعی.. 21

2-1-3-  مصادیق فساد اداری.. 25

2-1-3-1- ارتشاء. 25

2-1-3-2- اختلاس.. 29

2-1-3-3- قبیله گرایی.. 31

2-1-3-4- تقلب و تزویر. 34

2-1-3-5- اسراف.. 37

2-1-4-  مصادیق مفسدان اداری.. 38

2-2- انواع فساد اداری.. 42

2-2-1- فساد تصادفی- فساد نظام مند. 43

2-2-2-  فساد خرد- فساد کلان. 44

2-2-3- فساد سیاه- فساد خاکستری- فساد سفید. 44

2-2-4- فساد سیاسی.. 44

2-2-5- فساد اقتصادی و مالی.. 45

2-3- مطالعه انواع فساد اداری در قرآن و حدیث.. 45

2-3-1- فساد فردی و تصادفی پیش روی فساد سازمان یافته و نظام مند. 46

2-3-2- فساد خرد-  فساد کلان. 48

2-3-3- فساد  سیاه- فساد خاکستری- فساد سفید. 50

2-3-4- فساد سیاسی.. 52

2-3-5- فساد اقتصادی و مالی.. 56

فصل سوم: عوامل پدید آورنده فساد  اداری.. 59

مقدمه. 60

3-1- عوامل فساد اداری در مطالعات مدیریت.. 60

3-2- عوامل فساد اداری از دیدگاه قرآن و حدیث.. 64

3-2-1-  عوامل شخصی.. 64

3-2-1-1- تأمین نیازهای زیستی.. 65

3-2-1-2- کسب منزلت و قدرت.. 68

3-2-1-3- فزون خواهی و رفاه طلبی.. 71

3-2-1-4- فقدان ایمان و عدم التزام  به اصول شرعی.. 74

3-2-2- عوامل اقتصادی.. 76

3- 2-3- عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 81

3-2-4- عوامل قضایی.. 86

3-2-5- عوامل سیاسی و اداری.. 88

فصل چهارم: راهکارهای مقابله با فساد اداری.. 94

مقدمه: 95

4-1- راهکارهای مبتنی بر اخلاق. 96

4-1-1- اخلاق فردی.. 96

4-1-2- اخلاق اجتماعی.. 100

4-2- راهکارهای مبتنی بر قانون. 105

4-2-1- راهکارهای سیاسی و اداری.. 106

4-2-1-1- تعادل در عدم تمرکز اداری.. 106

4-2-1- 2- اصلاحات ساختاری.. 108

4-2-1-3-  برکناری عناصر فاسد. 109

4-2-1-4- دقت درگزینش کارگزاران. 111

4-2-1-5- برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت.. 113

4-2-1-6- حفظ شئون و ارتقاء منزلت کارکنان. 114

4-2-1-7- برقراری نظام تشویق و تنبیه مناسب.. 116

4-2-1-8- نظارت و بازرسی.. 118

4-2-2- راهکارهای اقتصادی.. 120

4-2-3- راهکارهای فرهنگی.. 124

4-2-4- راهکارهای قضایی.. 125

نتیجه گیری.. 129

منابع. 131

چکیده انگلیسی…………. 14
فهرست شکل ها

شکل شماره(2-1) ارتباط فساد اداری با قانون و اخلاق.. 11

شکل شماره(2-2) ارتباط فساد اداری با دین، اخلاق و قانون  12

چکیده

فساد اداری از مسائل مهم علم مدیریت به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از دولت ها، مدیران و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته می باشد. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با هدف مطالعه فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن، از دیدگاه قرآن کریم و حدیث انجام گردید. این پژوهش در طبقه بندی کلی تحقیقات، بنیادی و با در نظر داشتن هدف، کاربردی به شمار می رود.  برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‌ای بهره گیری شده می باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مسئله فساد اداری به جهت پیامدها و آثار منفی آن برای حکومت و جامعه اسلامی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در متون دینی برخوردار می باشد؛ هر چند که به صورت مستقل و به عنوان یک علم به آن پرداخته نشده می باشد. بر این اساس در این پژوهش مفهوم فساد اداری، انواع فساد و حوزه های مطالعه آن از منظر آیات و روایات استنباط و استخراج گردید. علاوه براین یافته های این پژوهش، متغیرها و عوامل موثر در بروز پدیده شوم فساد اداری را مشخص می نماید. همچنین از مطالعه آیات قرآن کریم و احادیث به دست می آید که رویکرد مدیریت اسلامی در مبارزه با فساد اداری، به صورت سیستمی، نظام مند و بنیادین می‌باشد؛ به این معنا که برای هر دسته از عوامل پدید آورنده آن، راهکارهای مناسب و مقتضی ارائه می‌دهد و به جای برخوردهای کوتاه مدت و کنترلی که از کارایی و اثربخشی کمتری برخوردار می باشد؛ شیوه مبارزه ریشه‌ای و پیشگیرانه را توصیه می نماید.
مقدمه
فساد اداری از چالش های اساسی دنیای امروز به شمار می رود که سلامت و موجودیت اجتماعات کوچک تر وحتی کلان انسانی، در سطح ملی و بین المللی را مورد تهدید قرار داده می باشد. به همین جهت نیز کوشش برای شناخت نظری و همه جانبه آن، گام اول در طی مسیر مبارزه با این آفت جامعه بشری می باشد. امروزه به واسطه گسترش ارتباطات و به هم تنیدگی سرنوشت ملت ها با یکدیگر و شکل گیری دهکده جهانی، لزوم مطالعه فساد و مبارزه با آن در سطح بین المللی ضروری می‌نماید. اما از آنجا که این مسئله از یک سو با فرهنگ و هنجارهای یک جامعه و از سوی دیگر با قوانین و مقررات آن، ارتباط پیدا می کند، به طبع فساد اداری نیز بایستی در بستر همان فرهنگ و شرایط اجتماعی- اقتصادی- سیاسی، مورد مطالعه قرار گیرد. در کشور ما که شالوده و کلیت نظام اداری و نیز فرهنگ غالب آن، اسلامی می‌باشد، اکتفا به تحقیقات و پژوهش های بین المللی و اتکاء به راهکارهای آنان، به تنهایی ثمر بخش نخواهد بود. از این رو به مطالعات جامعه شناختی، سیاسی و اقتصادی در حوزه فرهنگ ایرانی- اسلامی نیاز می باشد تا بتوان زمینه ها ی شکل گیری فساد اداری و اسباب مقابله با آن را، شناسایی و فراهم آورد. ضمن آنکه نمی توان از نتایج مطالعات و تجربیات و همکاری های بین المللی در این زمینه جهت دستیابی به نتیجه مطلوب صرف نظر نمود. از این رو پژوهش حاضر بر آن می باشد تا با مطالعه متون اسلامی، یعنی قرآن و احادیث اهل بیت(ع)، حوزه های مطالعه فساد اداری در این متون را مشخص نموده و با رویکرد تطبیقی به پژوهش های جدید، عوامل به وجودآورنده و راهکارهای مبارزه با آن را استنباط و ارائه نماید. به این ترتیب این پژوهش می‌تواند با تبیین نظری مسئله و در صورت کاربست عملی آن، راهگشای مسئولین و صاحبان امر در حوزه های مختلف سیاست گذاری نظام در زمینه مبارزه با فساد اداری باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)

تعداد صفحه : 151

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***