جستجو در سایت :   

گرایش : دامپزشکی 

عنوان : مطالعه فراوانی آلودگی با آیمریاهای بز و مطالعه ضایعات پاتولوژیک

دانشکده دامپزشکی  

گروه پاتوبیولوژی

 پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی 

 

 

مطالعه فراوانی آلودگی با آیمریاهای بز و مطالعه ضایعات پاتولوژیک آن در شهرستان کرمان

استاد راهنما:

دکتر سعید رضا نورالهی فرد

دکتر رضا خیراندیش

 استاد مشاور:

دکتر محمد حسین رادفر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

کوکسیدیوز یک بیماری اقتصادی مهم در نشخوارکنندگان کوچک می باشد. کوکسیدیوز توسط یک انگل تک یاخته از جنس آیمریا بروز می کند که به گونه معمول به عنوان عامل کوکسیدیایی شناخته می گردد. کوکسیدیا (جنس آیمریا) در بزهای ایران معمول می باشد. اما تعداد کمی از گونه های آیمریا که باعث شیوع و آلودگی می شوند، شناخته شده می باشد. این مطالعه بر روی شیوع آلودگی به آیمریا در بز در بخش های مختلف استان کرمان در جنوب شرق ایران انجام شده می باشد. جهت انجام این پژوهش نمونه مدفوعی(5-3 گرم وزن) از رکتوم 208 بز در طول سه فصل از 1390-1389 گرفته گردید. نمونه های بافتی مناسبی از دئودنوم، ژژنوم، سکوم و قولون و عقده های لنفاوی مزانتریک تهیه و در فرمالین بافر 10% فیکس گردید. پس از تهیه قالب های پارافینی مقاطع 5 میکرونی برش داده گردید و با روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی گردید و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. بزها به سه گروه سنی تقسیم شدند که شامل کمتر از 2 سال، 3-2 سال و بیشتر از 3 سال می باشند. در این مطالعه گونه هایی از آیمریا در بزها شناسایی گردید. سن و جنس بزها بر شیوع آلودگی اثر معنا داری نداشت(05/0<p ). همچنین در طول فصول مختلف، تفاوت معنا داری درOPG وجود نداشت. بر اساس خصوصیات مورفولوژی، 9 گونه آیمریا شامل: آیمریا آرلوئینگی(26/68%)، آیمریا کریستسن سنی(50%)، آیمریا نیناکهلی کیموه(38/40%)، آیمریا کاپرینا(21/32%)، آیمریا آلیجوی(32/29%)، آیمریا جولچی جوی(92/26%)، آیمریا آسفرونیکا(59/22%)، آیمریا هیرسی(22/19%)، آیمریا پالیدا(32/4%) جدا گردید. ضایعات ماکروسکوپی بیشتر در ژژنوم، ایلئوم و گاهی در سکوم نظاره گردید. از نظر هیستوپاتولوژیک، در مناطق درگیر هیپرپلازی پردی شکل با آماس خفیف عمدتأ شامل لنفوسیت ها و مراحل تکاملی آیمریا نظاره گردید. این پژوهش نشان می دهد که آلودگی به آیمریا در بزها در جنوب شرق ایران شایع می باشد.

 کلمات کلیدی: کوکسیدیوز، آیمریا، بز، کرمان، هیستوپاتولوژی

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول- مقدمه و هدف

مقدمه و هدف……………………………………………………………………………………………… 2

                                    فصل دوم- کلیات و مطالعه منابع موجود

1-2- طبقه بندی…………………………………………………………………………………………… 5

2-2- چرخه زندگی……………………………………………………………………………………… 5

3-2- عوامل موثر بر بیماری زایی کوکسیدیا………………………………………………………… 6

4-2- کوکسیدیوزیس در اسب………………………………………………………………………… 6

5-2- کوکسیدیوزیس در گاو………………………………………………………………………….. 6

6-2- کوکسیدیوزیس در سگ و گربه………………………………………………………………. 7

7-2- کوکسیدیوزیس در گوسفند…………………………………………………………………….. 7

8-2- کوکسیدیوزیس در طیور………………………………………………………………………… 8

9-2- انواع گونه های آیمریا در بز……………………………………………………………………. 8

1-9-2- آیمریا آسفرونیکا……………………………………………………………………………… 8

1-1-9-2- محل زندگی………………………………………………………………………………… 8

2-1-9-2- بیماری زایی…………………………………………………………………………………. 9

2-9-2- آیمریا آرلوئینگی……………………………………………………………………………… 9

1-2-9-2- محل زندگی………………………………………………………………………………… 9

2-2-9-2- چرخه زندگی………………………………………………………………………………. 9

3-2-9-2- بیماری زایی…………………………………………………………………………………. 9

3-9-2- آیمریا آلیجوی………………………………………………………………………………… 10

1-3-9-2- محل زندگی……………………………………………………………………………….. 10

2-3-9-2- چرخه زندگی……………………………………………………………………………… 10

3-3-9-2- بیماری زایی………………………………………………………………………………… 10

4-9-2- آیمریا گیلروتی……………………………………………………………………………….. 10

1-4-9-2- محل زندگی……………………………………………………………………………….. 10

2-4-9-2- چرخه زندگی……………………………………………………………………………… 10

5-9-2- آیمریا پونکتاتا………………………………………………………………………………… 11

1-5-9-2- محل زندگی……………………………………………………………………………….. 11

6-9-2- آیمریا کوچاری………………………………………………………………………………. 11

1-6-9-2- محل زندگی……………………………………………………………………………….. 11

7-9-2- آیمریا نینا کهلی کیموه……………………………………………………………………… 11

1-7-9-2- محل زندگی……………………………………………………………………………….. 11

2-7-9-2- چرخه زندگی……………………………………………………………………………… 12

3-7-9-2- بیماری زایی………………………………………………………………………………… 12

8-9-2- آیمریا کاپرینا…………………………………………………………………………………. 12

1-8-9-2- محل زندگی……………………………………………………………………………….. 12

2-8-9-2- پراکندگی جغرافیایی…………………………………………………………………….. 12

9-9-2- آیمریا کاپرووینا………………………………………………………………………………. 12

1-9-9-2- میزبان……………………………………………………………………………………….. 12

10-9-2- آیمریا کریستن سنی……………………………………………………………………….. 13

1-10-9-2- محل زندگی……………………………………………………………………………… 13

2-10-9-2- پراکندگی جغرافیایی…………………………………………………………………… 13

3-10-9-2- چرخه زندگی……………………………………………………………………………. 13

4-10-9-2- بیماری زایی………………………………………………………………………………. 13

11-9-2- آیمریا هیرسی……………………………………………………………………………….. 14

1-11-9-2- میزبان……………………………………………………………………………………… 14

12-9-2- آیمریا جولچی جوی………………………………………………………………………. 14

1-12-9-2- میزبان……………………………………………………………………………………… 14

13-9-2- آیمریا پالیدا………………………………………………………………………………….. 14

1-13-9-2- میزبان……………………………………………………………………………………… 14

2-13-9-2- بیماری زایی………………………………………………………………………………. 14

10-2- کوکسیدیوزیس در بز…………………………………………………………………………. 15

1-10-2- اپیدمیولوژی………………………………………………………………………………….. 15

2-10-2- علائم بالینی………………………………………………………………………………….. 15

3-10-2- جراحات بیماری……………………………………………………………………………. 16

4-10-2- تشخیص بیماری…………………………………………………………………………….. 17

5-10-2- پیشگیری بیماری……………………………………………………………………………. 18

6-10-2- درمان بیماری………………………………………………………………………………… 19

 

فصل سوم- مواد و روش کار

1-3- روش کار …………………………………………………………………………………………. 22

1-1-3- روش مک ماستر …………………………………………………………………………….. 22

2-3- اندازه گیری ابعاد ااوسیست ها…………………………………………………………………. 22

1-2-3- لام میکرومتری مدرج چشمی………………………………………………………………. 22

2-2-3- لام میکرومتری صفحه……………………………………………………………………….. 23

3-2-3- روش اندازه گیری……………………………………………………………………………. 23

4-2-3- روش تعیین ضریب ها……………………………………………………………………….. 24

5-2-3- ضریب تبدیل………………………………………………………………………………….. 24

3-3- اسپروله کردن ااوسیست ها……………………………………………………………………… 25

4-3- هیستوپاتولوژی……………………………………………………………………………………. 25

5-3- روش محاسبات آماری………………………………………………………………………….. 28

 فصل چهارم- نتایج

1-4- یافته های کالبدگشایی…………………………………………………………………………… 33

2-4- یافته های هیستوپاتولوژیک…………………………………………………………………….. 35

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

بحث………………………………………………………………………………………………………… 40

منابع………………………………………………………………………………………………………… 46

چکیده

کوکسیدیوز یکی از معضلات بهداشتی دامپروری هاست که از نظر اقتصادی بسیار با اهمیت می باشد. کوکسیدیوز از نظر بهداشت دام در اکثر سیستم های پرورشی جهان وایران مطرح می باشد و اغلب دامهای اهلی در طول حیات اقتصادی مبتلا می شوند(46).به نظر میرسد در شرایط دامداری های متراکم رطوبت زیاد، عدم زهشکی محل پرورش فراوانی آلودگی را بالا ببرد. بیماری کوکسیدیوز توسط تک یاخته آیمریا ایجاد می گردد. آیمریا اولین بار در سال 1674 توسط آنتونی وان لیون هوک از صفرای خرگوش جدا گردید(7). کوکسیدیوز در بز به ویژه بزغاله ها یک بیماری واگیر در سراسر دنیا می باشد. بیماری به وسیله یکی از دوازده گونه مختلف تک یاخته آیمریا ایجاد می گردد که با آلوده کردن و تخریب سلول های روده در بز انجام می گردد. از بین این دوازده گونه، دو گونه خطر ناک  به نام، آیمریا آرلوئینگی[1] و آیمریا نینا کهلی کیموه[2] برای بز بیماری زا می باشند. هر بز آلوده روزانه در مدفوع خود هزاران ااوسیست دفع می کند. در زمان دفع ااوسیست ها برای بزهای دیگر آلوده کننده نیستند. با این تفاصیل تحت شرایط مناسب از نظر درجه حرارت و رطوبت بیماری زا می شوند. اگر بزغاله های جوان ااوسیست اسپور دار موجود در محیط را بلع کنند، اسپوروزوئیت ها در روده آزادشده و به سلول های روده هجوم می برند. حیوانات، معمولأ آلودگی را با خوردن آب و غذای آلوده کسب می کنند بزغاله ها ممکن می باشد از طریق پستان آلوده یا وسایل آلوده، آلوده شوند(20). بزغاله های جوان ممکن می باشد در اثر کوکسیدیوز حاد به سرعت بمیرند. درکوکسیدیوز مزمن بزغاله ها هضم غذا را به خوبی انجام نمی دهند زیرا روده به شدت آسیب دیده می باشد. اسهال از مهمترین علائم بیماری می باشد. اغلب بزهای بالغ زمانی که تحت استرس قرار می گیرند یا با گونه جدیدی آلوده می شوند معمولأ اسهال موقتی در آنها ایجاد میشود، این اتفاق زمانی دیده می گردد که حیوان به دامداری دیگری منتقل می گردد. ممکن می باشد در مدفوع بزهای بالغ و سالم هم تعداد زیادی ااوسیست دیده گردد. شدت و حدت بیماری به تعداد ااوسیست های بلع شده، سن دام
(بزغاله های جوان بسیار حساسند) و تغذیه بستگی دارد.کوکسیدیوز را در تعدادی از بزهای سالم نیز می توان پیدا نمود به همین جهت در دامپزشکی کمتر به این بیماری بعنوان یک عارضه خطرناک توجه می نمایند اما هم اکنون گزارشاتی در مجلات ارائه شده که نشانگر این مسأله می باشد که در بعضی موردها خطرات زیادی در دام به وجودآورده و در این ارتباط خسارت زیادی متوجه صنعت دامداری نموده می باشد(4). تشخیص بر پایه علائم درمانگاهی، آزمایش میکروسکوپی مدفوع، تاریخچه مدیریت و علائم کالبد گشایی می باشد. پیشگیری در گله های بسیار بزرگ مهم می باشد. درمان بیماران، جداسازی حیوانات بالغ از بزغاله ها، نظافت و خشک کردن بستر، شستن پستان ها قبل از شیر دادن، مدیریت خوب در پیشگیری از بیماری بسیار مهم می باشد(4). تحقیقات بسیاری در زمینه آلوگی بز به آیمریا در ایران انجام شده می باشد، همچنین گونه های بیماری زای آیمریا درنمونه مدفوع آنها در ایران پیدا نمود شده می باشد. هدف ما در این پژوهش مطالعه فراوانی و شیوع آلودگی با آیمریاهای بز و تعیین گونه های آیمریا در بزهای کشتار شده در شهرستان کرمان می‌باشد.

1-2- طبقه بندی

شاخه اپی کمپلکسا یک گروه منحصر به  فرد هستند زیرا تمام اعضای آن انگل می باشند. همه اعضای آن، انگل داخلی سلولی و چرخه زندگی پیچیده ای دارند. آنها در یک یا مراحل بیشتری از چرخه زندگیشان دارای ساختمان پیچیده ای به نام ساختمان رأسی هستند که مهمترین اقدام آن، نفوذ به داخل سلول میزبان می باشد. ساختمان رأسی در مرحله اسپوروزوئیت تمام جنس های پلاسمودیوم، پیروپلاسما و کوکسیدیا دیده می گردد.

در شاخه اپی کمپلکسا، رده­ اسپوروزوآ هست که توانایی تولید اسپور دارند. تولید مثل آنها در بدن میزبان نهایی به دو طریق جنسی و غیرجنسی انجام می شود. تکثیر غیرجنسی شامل تقسیم دوتایی یا شیزوگونی و تکثیر جنسی از طریق لقاح بین گامت نر و ماده و ایجاد زیگوت انجام می گردد که نهایتاً زیگوت اسپروله شده و به فرم مقاوم اسپور تبدیل می گردد.

این رده، به دو زیر رده کوکسیدیا و زیر رده پیروپلاسما تقسیم می گردد. تک یاخته های زیر رده کوکسیدیا دارای دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی می باشند. زیر رده کوکسیدیا، در راسته کوکسیدیاهای حقیقی یا یوکوکسیدیا قرار دارند، که در این راسته، دو زیر راسته آیمرینا و هموسپورینا هست. معمولاً در کوکسیدیاها اختصاصی بودن انگل به میزبان مشخص و ناحیه آلوده، شناخته شده می باشد. این وضع به خوبی در اعضا جنس ایمریا صدق می کند. بعضی گونه ها به گونه استثناء در انواع نزدیک بهم گاهی دیده می شوند.

در زیر راسته آیمرینا 3 خانواده: آیمریده، کریپتوسپوریده و سارکوسیستیده قرار دارند که آیمریا و ایزوسپورا دو جنس مهم خانواده آیمریده هستند که ایجاد بیماری کوکسیدیوزیس می کنند(1،4 ).

2-2- چرخه زندگی:

ااوسیست بدون هاگ که حاوی یک سلول به نام اسپرونت می باشد، توسط مدفوع از بدن میزبان به محیط خارج راه پیدا می کند و تحت  شرایط مناسب وجود اکسیژن، رطوبت بالا، حرارت حدود C˙ 27 هسته آن یکسری تقسیمات انجام داده و ااوسیست هاگدار را تشکیل می دهد. زمان لازم برای این تقسیمات، بسته به درجه حرارت، متفاوت می باشد اما در شرایط مناسب معمولاً 4-2 روز طول می کشد. هر ااوسیست دارای 4 اسپوروسیست و هر اسپوروسیست دارای 2 اسپوروزوئیت می باشد. این ااوسیست هاگدار و آلوده کننده می باشد(1).

وقتی این ااوسیست توسط میزبان خورده می گردد، اسپوروزوئیت ها خارج شده و به سلول های روده ای نفوذ کرده، مدور شده و تروفوزوئیت نامیده می شوند که پس از تغذیه و رشد شروع به تقسیم غیرجنسی می نمایند. نتیجه این تقسیم تولید مروزوئیت هاست که پس از پاره کردن سلول های آلوده، به سلول های سالم دیگر هجوم می آورند که نسل بعدی شیزونت را به وجود می آورند. تعداد نسل های شیزوگونی بستگی به گونه انگل دارد. تعدادی از مروزوئیت ها وارد مرحله تکثیر جنسی شده و میکروگامت و ماکروگامت را به وجودمی آورند. با لقاح گامت های نر و ماده، زیگوت (ااوسیست) در سلول میزبان به وجودمی آید. سپس ااوسیست ها از سلول های میزبان خارج شده و به داخل روده می آیند و توسط مدفوع دفع می شوند. دفع ااوسیست ها تا چند روز ادامه می یابد(4).

3-2- عوامل موثر بر بیماریزایی کوکسیدیا:

بیماریزایی به درجه آلودگی و تخریب سلول های روده ای، وضعیت میزبان، گونه انگل و محل آلودگی بستگی دارد. همچنین به تعداد ااوسیست های بلع شده و عمقی که کوکسیدیا به درون مخاط روده ای راه یافته، مرتبط می باشد(2،45).

4-2- کوکسیدیوزیس در اسب:

کوکسیدیوز تک سمی ها نادر می باشد و اهمیت زیادی از نظر بیماریزایی ندارد. آیمریا لوکارتی[3]، مترادف آن گلوبیدیوم لوکارتی[4] در روده کوچک اسب ها و الاغ ها عامل ایجاد اسهال متناوب می باشد. دوره پیش آشکاری 15 روز بوده و ااوسیست ها تخم مرغی شکل با پوسته ضخیم و به رنگ سیاه مایل به قهوه ای، دارای دریچه مشخص و یک میکروپیل می باشند. اندازه ااوسیست 88-75×59-50 میکرون می باشد. در بیماریزایی اسب با آیمریا لوکارتی تردید هست. با این تفاصیل در کره اسب ها و اسب های جوان اسهال و خونریزی شدید روده ای و مرگ گزارش شده می باشد. این انگل در شمال غرب ایران گزارش شده می باشد(1،7).

5-2- کوکسیدیوزیس در گاو:

کوکسیدیوز گاوسانان در سراسر جهان هست و در همه نژادها دیده می گردد. برای اولین بار زورن[5] در مقطع روده یک گوساله که از اسهال تلف شده مراحل درون سلولی کوکسیدیوز را نظاره نمود(7). هم اکنون بیست و یک گونه آیمریا در گاو گزارش شده که فقط دو گونه آیمریا زورنئی[6] و آیمریا بوویس[7] برای گاو ایجاد بیماری می کنند. آیمریازورنئی، شدیداً بیماریزا بوده و به سکوم و کولون هجوم آورده در آلودگی های سنگین، اسهال خونی همراه با دل پیچه ایجاد می کند. آیمریا بوویس نیز سکوم و کولون را آلوده کرده، در آلودگی سنگین، تورم روده ای شدید و اسهال را سبب می گردد. انتقال حیوانات از مراتع به اصطبل های کوچک و نگهداری متراکم آنها، موجب افزایش بیماری می گردد. در اکثر این موردها گونه آیمریا زورنئی مسئول ایجاد بیماری می باشد. دام های آلوده ااوسیست ها را با مدفوع دفع کرده و گوساله ها با لیسیدن بستر و دیواره آبشخور ها به انگل آلوده می شوند. تشخیص مبتنی بر تاریخچه بیماری و نشانی های بالینی و در آلودگی های با علائم بالینی، بر پایه وجود ااوسیست های گونه های بیماریزا در مدفوع می باشد(1،4).

6-2- کوکسیدیوزیس در سگ و گربه:

بر خلاف بقیه حیوانات کوکسیدیوزیس در سگ و گربه توسط ایزوسپورا ایجاد می گردد که بیماری حاصل از این کوکسیدیا ها بسیار خفیف می باشد. ایزوسپورا کنیس[8] در سگ و ایزوسپورا فلیس[9] در گربه ایجاد بیماری می کنند. این ایزوسپوراها در سگ و گربه، بویژه در توله سگ ها و بچه گربه ها ایجاد اسهال می کنند. چرخه زندگی در این گونه ها با آیمریا فرق می کند و سیکل زندگی را در یک میزبان کامل می کنند. چرخه زندگی این کوکسیدیاها پیچیده بوده و از دو مرحله جنسی و غیرجنسی در سلول های اپلی تلیال روده تشکیل می گردد. انتقال آنها از طریق آب و غذای آلوده به ااوسیست اسپروله انجام می گردد. ااوسیست اسپروله شدۀ ایزوسپورا حاوی دو اسپوروسیست می باشد که هر کدام از این اسپوروسیست ها دارای چهار اسپوروزوئیت می باشد. سگ ها و گربه ها معمولاً قبل از یک سالگی آلوده می شوند. آنها ممکن می باشد برای مدت طولانی به ناقلین بدون علامت تبدیل شوند. تراکم بالا، وضعیت نامناسب بهداشتی، اشکال سیستم ایمنی، آلودگی با بیش از یک گونه انگل و سایر موردها استرس زا باعث بروز کوکسیدیوزیس با علائم بالینی می گردد علائم درمانگاهی شامل: اسهال متناوب به مدت چند روز و وجود خون در مدفوع می باشد. اسهال خونی معمولاً دیده نمی گردد. آسیب های بافتی اغلب در نتیجه تهاجم اسپوروزوئیت ها به سلول های اپی تلیال روده حاصل می گردد(8).

7-2- کوکسیدیوزیس در گوسفند:

گونه های مهم ایجاد کننده کوکسیدیوزیس در گوسفند عبارتند از: آیمریا اوینوایدالیس[10]، آیمریا آهساتا[11]،آیمریااووینا[12]،آیمریاپاروا[13]. البته این گونه ها در نشخوارکنندگان وحشی هم دیده می شوند. در فصل زمستان همه گیری های کوکسیدیوزیس در بره های 6-3 هفته دیده می گردد که معمولاً در روزهای اولیه زندگی آلوده شده اند. کوکسیدیوزیس درمانگاهی بیشتر در بره های  جوان و در حال رشد دیده می گردد. در بره های تازه متولد شده که با تعدادی زیادی انگل آلوده شده اند علائم درمانگاهی دیده می گردد و در حیوانات بهبود یافته از بیماری ایمنی ایجاد می گردد. کوکسیدیوزیس درمانگاهی با اسهال، بندرت وجود خون در مدفوع همراه می باشد. معمولاً درجه حرارت بدن افزایش نمی یابد. بره های آلوده بیحال و بی اشتها می شوند. آلودگی های شدید ممکن می باشد به مرگ حیوان منجر گردد. بره های مبتلا به کوکسیدیوزیس معمولاً به پنومونی نیز دچار می شوند. پرولاپس رکتوم نیز دیده می گردد و ناحیه خلفی بدن آغشته به مدفوع می باشد. معمولاً در عرض دو تا سه هفته پس از آلودگی اسهال متوقف شده و ایمنی حاصل می گردد(4،12،13،49).

8-2- کوکسیدیوزیس در طیور:

آیمریا تنلا[14]، آیمریا نکاتریکس[15]، آیمریا آسروولینا[16]، آیمریا برونتی[17]و آیمریا ماگزیما[18] پنج گونه بیماری زا در ماکیان می باشند. گونه های بیماری زای بوقلمون شامل آیمریاآدنوایدس[19] و آیمریا مله آگریمیتیس[20] می باشند. کوکسیدیاها تقریباً به گونه عمومی هر جایی که مرغ و خروس پرورش داده می شوند، پیدا نمود
می شوند. پس کوکسیدیوزیس در تمام کشورها هست.

گرمای بالا و همچنین خشکی اثر زیان آوری روی ااوسیست های فعال دارد. اما ااوسیست ها در برابر بیشتر مواد ضد عفونی کننده مقاوم هستند. در جاهایی که پرندگان در مکان های کوچک و محدود نگهداری می شوند، کوکسیدیوز واجد اهمیت بیشتری می باشد و در تراکم بالا و عدم رعایت بهداشت، بروز بیماری با شدت بیشتری دیده خواهد گردید. مرغ ها در تمام سنین و از هر نژادی نسبت به عفونت حساس می باشند. با در نظر داشتن اختصاصی بودن میزبان کوکسیدیاها بیشترین واسطه انتشار دهنده، عوامل مکانیکی می باشند که بوسیله اشخاصی که در بین مزارع پرورشی، سالن ها و محدوده های حیوانی حرکت می کنند انجام می شود. شدت بیماری به گونه آیمریا، تعداد ااوسیست بلع شده و به وضعیت ایمنی پرنده بستگی دارد. بلع ااوسیست عفونت زا تنها راه طبیعی انتقال آلودگی می باشد. علائم بالینی به دو فرم بالینی و تحت بالینی بروز می کند. عامل ایجاد کننده فرم بالینی معمولاً آیمریا تنلا و آیمریا نکاتریکس و به اندازه کمتری سایر گونه ها می باشند. علائم بالینی بصورت مدفوع خونی، ژولیدگی پرها، کم خونی، کاهش اشتها، کاهش رشد بویژه در جوجه های گوشتی، افت تولید تخم مرغ در مرغ های تخمگذار، اسهال، پژمردگی و بی حالی، اشکال و لاغری بروز می کند. شکل تحت بالینی کوکسیدیوز، اغلب در اثر آیمریا آسروولینا و آیمریا مگنا[21] ایجاد می گردد که بدون نشانه می باشد(4).

تعداد صفحه :64

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تغییرات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و پاتولوژیک در بزهای آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: پزشکی