جستجو در سایت :   

دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دانشکده کشاورزی      

گروه اقتصاد کشاورزی       

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی

مطالعه اقتصادی کشت دانه ­های روغنی با رویکرد الگوی بهینه کشت براساس اصل مزیت نسبی

(مطالعه موردی: شهرستان ساری)

استاد راهنما :

دکتر محمدرضا زارع مهرجردی

استاد مشاور :

دکتر حسین مهرابی بشرآبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

در مطالعه حاضر، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی شهرستان ساری با تاکید بر دانه­های روغنی در شرایط طرفداری و عدم طرفداری دولت مورد مطالعه قرار گرفت. برای این مقصود آغاز الگوی کشت در شرایط فعلی محاسبه و سپس با محاسبه سودآوری اجتماعی با بهره گیری از روش ماتریس تحلیل سیاستی، الگوی کشت در شرایط نبود طرفداری­های دولت محاسبه گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 591 پرسشنامه در سال زراعی 88-1387 و همچنین اطلاعات جهادکشاورزی جمع­آوری گردید. محصولات مورد مطالعه شامل گندم، برنج، جو، سویا و کلزا می­باشند. نتایج حاصل از مطالعه الگوی بهینه کشت منطقه نشان داد که با تخصیص منابع موجود، مقدار کشت سویا نسبت به حالت فعلی 45 درصد کاهش و سطح زیرکشت کلزا 27/18 درصد افزایش می­یابد. همچنین مطالعه قیمت­های سایه‏ای مدل بازاری نشان می­دهد که زمین و نیروی­کار در فصول بهار، پاییز و زمستان از عوامل محدودکننده در کشت منطقه می­باشند. برای محاسبه سودآوری اجتماعی محصولات مورد نظر، آغاز اقدام به برآورد قیمت­های سایه­ای گردید. مطالعه شاخص­های مزیت­نسبی محصولات نشان می­دهد که از بین محصولات مورد مطالعه، جو دارای مزیت نیست. همجنین، با در نظر داشتن نتایج حاصل از تخمین مدل اجتماعی (حذف طرفداری­های دولت)، عدم طرفداری دولت از کشاورزان منطقه سبب گردید که محصولات سویا و کلزا به عنوان اصلی­ترین دانه­های روغنی منطقه از کشت بهینه منطقه خارج شوند. این موضوع نشان می­دهد که طرفداری­های دولت در کاشت این محصولات کاملا موثر و مفید واقع شده می باشد و بدون این طرفداری­ها، تولید دانه­های روغنی عملا غیرممکن خواهد بود.

کلیدواژه­ها: الگوی بهینه کشت، برنامه­ریزی خطی، مزیت­نسبی، طرفداری­های دولت، دانه­های روغنی، شهرستان ساری

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات)

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………15

1-2 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی ساری……………………………………………………………………..16

1-3 فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………….18

1-4 مهمترین اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………….18

1-5 نتایج مورد بهره گیری پس از انجام پژوهش……………………………………………………………………18

1-6 جنبه جدید بودن و نو آوری طرح………………………………………………………………………….18

1-7  دانه­های روغنی…………………………………………………………………………………………………19

1-7-1 کلزا…………………………………………………………………………………………………….21

1-7-2 سویا……………………………………………………………………………………………………21

1-7-3 آفتابگردان……………………………………………………………………………………………22

1-7-4 گلرنگ………………………………………………………………………………………………..22

1-7-5 سطح زیرکشت ، تولید و عملکرد دانه­های روغنی………………………………………..23

1-7-5-1 ایران…………………………………………………………………………………………..23

1-7-5-2 مازندران و ساری…………………………………………………………………………..23

1-7-5-3 واردات وصادرات دانه­های روغنی……………………………………………………26

1-8 یارانه­ها……………………………………………………………………………………………….27

1-8-1 سیاست­های عمده طرفداری در بخش کشاورزی……………………………………………28

1-8-2 سیاست­های حمایتی در بخش کشاورزی ایران…………………………………………….29

1-8-3 یارانه­های کشاورزی……………………………………………………………………………….29

1-8-3-1 یارانه نهاده­های کود شیمیایی، سم و بذر…………………………………………….30

1-8-3-2 یارانه ماشین­های کشاورزی……………………………………………………………..30

1-8-3-3 یارانه سود تسهیلات……………………………………………………………………….31

1-8-3-4 یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی………………………………………31

1-8-4 اهداف پرداخت یارانه…………………………………………………………………………….31

1-9 متدولوژی پژوهش……………………………………………………………………………………………….32

1-10 روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………………………..32

فصل دوم (مروری بر منابع)

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………36

2-2مطالعات در زمینه­ کاربرد برنامه­ریزی ریاضی ………………………………………………………..36

2-2-1 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………36

2-2-2 مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………..38

2-3 مطالعات در زمینه­ دانه­های روغنی……………………………………………………………………….41

2-3-1 مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………..41

2-4 مطالعات در زمینه­ سیاست­های حمایتی دولت………………………………………………………..43

2-4-1 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………44

2-4-2 مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………..45

2-5 مطالعات در زمینه­ مطالعه مزیت نسبی محصولات کشاورزی……………………………………47

2-5-1 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………47

2-5-2 مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………..49

فصل سوم (روش پژوهش)

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………54

3-2 برنامه­ریزی ریاضی و مدل مزرعه…………………………………………………………………………..54

3-2-1 یک مدل ساده……………………………………………………………………………………..55

3-2-2 فرضیه­های برنامه­ریزی خطی……………………………………………………………………57

3-2-3 دوگانگی…………………………………………………………………………………………….58

3-2-4  معضلات محاسباتی در برنامه­ریزی خطی………………………………………………….61

3-2-4-1  نامحدود بودن………………………………………………………………………………….61

3-2-4-2 نازایی……………………………………………………………………………………………..61

3-2-5 مطالعه­های پس از بهینه­سازی………………………………………………………………….62

3-3 مدل کالیبره و برآورد اندازه منابع در شرایط موجود…………………………………………62

3-4 مزیت نسبی……………………………………………………………………………………………………….63

3-4-1 ماتریس تحلیل سیاستی ((PAM……………………………………………………………..65

3-4-1-1 شاخصDRC یا شاخص هزینه منابع داخلی………………………………………67

3-4-1-2 شاخصSCB یا شاخص هزینه به منفعت اجتماعی…………………………….. 69

3-4-1-3 شاخصNPIC یا شاخص ضریب طرفداری اسمی از نهاده­ها…………………..69

3-4-1-4 شاخصNPC یا شاخص طرفداری اسمی از بازار محصول……………………. 70

3-4-1-5 شاخصEPC یا شاخص طرفداری موثر از محصول……………………………….70

3-4-1-6 شاخصNSP یا شاخص سودآوری خالص اجتماعی…………………………..71

3-4-2 عوامل موثر در محاسبه مزیت نسبی…………………………………………………………..71

3-4-2-1 قیمت سایه­ای……………………………………………………………………………….72

3-4-2-2 عوامل تولید…………………………………………………………………………………72

3-4-2-2-1 نهاده­های قابل تجارت (مبادله­ای)………………………………………….72

3-4-2-2-2 نهاده­های غیر قابل تجارت (داخلی)………………………………………72

3-4-2-2-2-1 روش اول………………………………………………………………72

3-4-2-2-2-2 روش دوم……………………………………………………………..72

3-4-2-2-3 نرخ سایه­ای ارز…………………………………………………………………73

3-4-2-2-3-1 روش اول………………………………………………………………73

3-4-2-2-3-2 روش دوم……………………………………………………………..74

3-4-2-2-4 قیمت سایه­ای محصول………………………………………………………..74

3-4-3 مزیت­نسبی به عنوان محدودیت………………………………………………………………..75

فصل چهارم (بحث و نتایج)

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………79

4-2 نهاده­های مورد نیاز برای  تولید یک هکتار از محصولات مورد مطالعه…………………………79

4-3 تدوین مدل برنامه­ریزی……………………………………………………………………………………….85

4-3-1 مدل کالیبره برای الگوی برنامه­ریزی خطی (شناسایی مقادیر سمت راست)………85

4-3-1-1 معرفی محدودیت­ها………………………………………………………………………86

4-3-1-2 مقادیر سمت راست………………………………………………………………………87

4-4 تخمین مدل اصلی برنامه­ریزی……………………………………………………………………………….88

4-4-1 معرفی مدل برنامه­ریزی…………………………………………………………………………..88

4-4-3 نتایج تخمین مدل برنامه­ریزی اولیه ( بر اساس قیمت­های بازاری)…………………..

.914-4-2 معرفی محدودیت­ها……………………………………………………………………………….90

4-4-4 اثر کاهش و افزایش هزینه­ها روی الگوی کشت منطقه…………………………………94

4-5 مزیت نسبی………………………………………………………………………………………….95

4-5-1 قیمت­های سایه­ای………………………………………………………………………………….95

4-5-1-1 نرخ ارز………………………………………………………………………………………95

4-5-1-2 کود شیمیایی……………………………………………………………………………….95

4-5-1-3 سموم شیمیایی……………………………………………………………………………..96

4-5-1-4 بذر…………………………………………………………………………………………….97

4-5-1-5 زمین………………………………………………………………………………………….97

4-5-1-6 نیروی کار…………………………………………………………………………………..97

4-5-1-7 ماشین­آلات…………………………………………………………………………………98

4-5-1-8 آب……………………………………………………………………………………………99

4-5-1-9 سوخت و حامل­های انرژی …………………………………………………………….99

4-5-1-10 حمل و نقل……………………………………………………………………………..100

4-5-1-11 محصول………………………………………………………………………………….101

4-5-2 محاسبه مزیت­نسبی………………………………………………………………………………101

4-5-2-1 سویای بهاره………………………………………………………………………………101

4-5-2-2 برنج…………………………………………………………………………………………102

4-5-2-3 کلزا…………………………………………………………………………………………102

4-5-2-4 گندم………………………………………………………………………………………..103

4-5-2-5 جو…………………………………………………………………………………………..104

4-5-2-6 مطالعه تاثیر نرخ ارز بر مزیت­نسبی…………………………………………………105

4-6 تدوین مدل برنامه­ریزی­خطی، توام با اصل مزیت نسبی (سودآوری اجتماعی)………………106

4-6-1 معرفی مدل برنامه­ریزی…………………………………………………………………………106

4-6-2 معرفی محدودیت­ها…………………………………………………………………………….107

4-6-3 نتایج تخمین مدل برنامه­ریزی ثانویه ( بر اساس قیمت­های سایه­ای)………………..108

4-6-4 تحلیل حساسیت ارزش­گذاری نرخ ارز و تاثیر آن روی الگوی بهینه کشت…….110

4-6-5 مطالعه الگوی بهینه کشت در حالت چهارم ( نرخ ارز معادل 15000 ریال)…….113

4-6-5-1 معرفی مدل برنامه­ریزی………………………………………………………………..113

4-6-5-2 نتایج تخمین مدل برنامه­ریزی ( بر اساس نرخ ارز 15000 ریال)……………114

4-6-6 مطالعه الگوی بهینه کشت در حالت ششم ( نرخ ارز معادل 17000 ریال)……….116

4-6-6-1 معرفی مدل برنامه­ریزی………………………………………………………………..116

4-6-6-2 نتایج تخمین مدل برنامه­ریزی ( بر اساس نرخ ارز 17000ریال)…………….117

4-7 مقایسه نتایج مدل­های برآورد شده با وضع موجود………………………………………119

فصل پنجم (نتیجه­ گیری و پیشنهادات)

5-1 نتیجه­گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………..122

منابع………………………………………………………………………………………………125

پیوست………………………………………………………………………………………………..130

1مقدمه:

توسعه فعالیتهای کشاورزی از شاخص­های اساسی توسعه در کشورهایی همچون ایران محسوب می­گردد. بی­شک رشد درآمد زارع و افزایش سطح رفاه خانوار روستائی از اساسی­ترین اهداف توسعه زیر بخش زراعت می باشد. در شروع کار به نظر می­رسد بایستی سیاستهائی در جهت متعادل ساختن قیمت محصولات زراعی به سود تولید کنندگان اعمال گردد. اما از آنجایی که حساسیت تقاضای اغلب این محصولات ناچیز می باشد، پس افزایش قیمت آنها بار سنگینی بر دوش مصرف‏کنندگان تحمیل خواهد نمود (اکبری و بخشوده، 1375). بدین جهت بایستی با افزایش اندازه کل محصول، می­توان بدون افزایش چشمگیر در قیمت محصولات، درآمد روستائیان را افزایش داد. از طرفی در سمت تقاضای محصولات کشاورزی ما با دو عامل افزایش جمعیت و بالارفتن تدریجی سطح درآمد سرانه مواجه هستیم و بدلیل آنکه کشورمان در مراحل میانی توسعه قرار دارد، این رشد همچنان ادامه خواهد پیدا نمود که حتی با فرض کنترل ضایعات (حین تولید و مصرف) و تعیین الگوی مصرف تولیدات کشاورزی باز هم تاثیر دوعامل فوق­الذکر مستمر، چشمگیر و فزاینده خواهد بود (آل محمد، 1380). به­ناچار عرضه مواد غذایی بایستی افزایش یابد یا به تعبیری رشد زراعت بایستی بیش از پیش افزایش یابد (انویه تکیه، 1374). بدین ترتیب نه تنها به جدی­ترین مسئله کشاورزی ایران یعنی کمبود عرضه پاسخ گفته می­گردد، بلکه با جلوگیری از خروج ارز(جهت واردات) امکان سرمایه­گذاریهای جدید سودآور فراهم شده و وضع کشاورزان بهبود می­یابد. خاطر نشان می گردد که افزایش تولید در حالت کلی از دو طریق امکان­پذبر می باشد (سلطانی و همکاران، 1378):

1- افزایش سطح زیر کشت

2- افزایش عملکرد محصولات

اما همانگونه که همه صاحبنظران عقیده دارند با وجود آنکه اراضی کشاورزی قابل ملاحظه­ای در کشور ما هست، زیرا به زیرکشت بردن آنها مستلزم هزینه­های زیادی می باشد و همینطور به دلیل کمبود آبرسانی یا عدم امکان آبرسانی به بعضی اراضی، بهره گیری مفید از آنها غیر ممکن می باشد. پس افزایش اراضی کشاورزی چندان اقتصادی به­نظر نمی­رسد (باقری، 1379). افزایش عملکرد محصولات نیز با کاربرد شیوه­های تولید بهتر و مدرن، بکارگیری تکنولوژی مناسب در مزارع، بکارگیری بذر اصلاح شده، توسعه فعالیت­های مکمل و متمم…در نهایت می­توانند موجب افزایش تولید کل محصولات گردد (سلطانی و همکاران، 1378). پس از آنکه مسلم گردید چه سطحی از تکنیک و تکنولوژی برای هر واحد زیر کشت، محصول و یا درآمد را حداکثر می­کند، بایستی مطمئن شویم که عوامل اقتصادی در سطح خرد، منابع خود را به نحو مطلوبی بین فعالیت­های گوناگون تخصیص می­دهند (آل محمد، 1380).  پس با تشخیص بهینه نبودن الگوی کشاورزی نواحی گوناگون در ایران، بایستی نسبت به تخصیص مجدد منابع در بین فعالیتهای مختلف جهت بهینه کردن الگوی کشت تا رسیدن به هدف اصلی، خواه افزایش درآمد زارع یا سطح رفاه روستائیان و یا…، اقدام نمود. برنامه­ریزی کل مزرعه می­تواند به صورتی کارا به تطبیق کشاورزان با یک اقتصاد در حال تحول و شرایط تکنولوژیکی جدید کمک کند که این امکان از طریق برنامه­ریزی خطی امکان­پذیر می باشد (هیزل[1] و همکاران، 1986). در ساده­ترین شکل، برنامه­ریزی خطی روش تعیین یک ترکیب ایجادکنده حداکثر سود با در نظر داشتن گزینه­های تولیدی موجود در مزرعه می باشد که دسترسی به این ترکیب با در نظر داشتن مجموعه­ای از محدودیت­های ثابت درون مزرعه ممکن می­باشد (دانتزیگ[2]، 2002). دانه­های روغنی از محصولات با ارزش بخش کشاورزی به شمار می­طریقه که به عنوان ماده اولیه صنایع روغن­کشی و تامین­کننده نیازهای چربی، پروتئین و ویتامین در حیات موجودات زنده تأثیر اساسی را اعمال می­کنند. دانه­های روغنی به عنوان گیاهان صنعتی، به دلیل کاربردها­ی فراوان در تغذیه بشر و کنجاله آن در تغذیه دام و طیور و مصارف متعدد صنعتی، از جایگاه ویژه­ای در بین محصولات کشاورزی برخوردارند. این دانه­ها بعد از غلات بعنوان دومین منبع تولید انرژی در تغذیه بشر مطرح می­باشند.

1-2 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی ساری

استان مازندران یکی از استانهای پیشرو در تولید دانه­های روغنی می باشد. حدود 19%درصد از دانه­ها روغنی کشور در این استان تولید می­گردد. شهرستان ساری با 3/3685 کیلومتر مربع وسعت حدود 5/15 درصد کل مساحت استان را به خود اختصاص داده می باشد. این شهرستان بین 35 درجه و 58 دقیقه تا 36 درجه و 50 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 56 تا 53درجه و 59 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده می باشد. همچنین این شهرستان به عنوان مرکز استان از شمال به دریای خزر، از مشرق به شهرستان نکاء، از جنوب به سلسله جبال البرز و استان سمنان و از مغرب به شهرستان­های جویبار، قائم شهر و سوادکوه متصل می­گردد. حدود 25% از دانه­ها روغنی استان مازندران در شهرستان ساری تولید می­­گردد و این شهرستان در بین شهرستان­های تولید کننده دانه­های روغنی در این استان رتبه اول را دارا می­باشد. از توانمندی‌ها و قابلیت‌های موجود در شهرستان ساری برای افزایش تولید دانه‌های روغنی می­توان موردها زیر را نام برد:

1- تنوع و گستردگی امکانات طبیعی در شهرستان برای توسعه کشت انواع دانه‌های روغنی.

2- تنوع و تعدد نباتات روغنی قابل کشت و تنوع ارقام با سازگاری بالا با شرایط اقلیمی مختلف به ویژه در کلزا.

3- امکان کشت کلزا و سویا در دو نوبت کشت پاییزه و بهاره.

4- امکان بهره گیری از ظرفیت‌های موجود مانند کشت کلزا در اراضی شالیزار بعد از برداشت برنج.

اختلاف فاحش بین متوسط عملکردهای فعلی و عملکردهای تولیدکننده برتر (5/4 تن در سویا، 6/3 تن در آفتابگردان، 4 تن در گلرنگ، بیش از 8 تن در کلزا و 2 تن در کنجد) در این شهرستان (جهاد کشاورزی شهرستان ساری، 1387)، اظهار‌کننده امکان افزایش تولید در این زمینه می باشد. مطالعات انجام شده نشان‌دهنده ظرفیت بالای منابع آب و خاک کشور برای انجام امور به زراعی و افزایش سطح زیرکشت این شهرستان­می باشد و با بهره گیری از اراضی آیش فعلی، تجهیز  و نوسازی اراضی و انجام پروژه‌های اصلاح خاک نظیر زهکشی، می‌توان به این ظرفیت‌‌ها رسید. یکی از مهمترین خصوصیات­ها استان مازندران و شهرستان­های آن، وفور آب بعنوان حیاتی­ترین منبع کشاورزی در این استان و شهرستان ساری بسیار چشمگیر می باشد. میانگین بارش سالانه در این شهرستان 888 میلیمتر و متوسط دمای آن 9/2 تا 2/36 درجه سانتیگراد در تغییر می باشد. همچنین، همانطوریکه تصریح گردید با در نظر داشتن کشت وسیع زمین­های شهرستان به برنج که تنها 6 ماه از سال را دربرمی­گیرد، 6 ماه باقی­مانده می­تواند فرصت مناسبی برای کشت محصولات دیگر و بالاخص دانه­های روغنی باشد. به ­همین مقصود نواحی زراعی شهرستان ساری در نظر گرفته گردید، تا ضمن طراحی الگوی کشت بهینه محصولات زراعی، به بهترین ترکیب از تولید، به نحوی که به کسب حداکثر درآمد خالص برای زارعین منجرگردد، دسترسی پیدا کنیم. همچنین با آگاهی از قیمت سایه­ای منابع، بهره­برداران و برنامه­ریزان شهرستان می­توانند با بهره گیری از ارزش نهایی محصولات تصمیم بگیرند که آیا می­توان یک منبع یا یک فعالیت اقتصادی را بنحو سود بخشی گسترش داد یا خیر؟ سپس در ادامه و با حذف قیمت­های سایه­ای و جاگذاری قیمت­های بدون طرفداری دولت (‏قیمت بازار آزاد و یا قیمت جهانی نهاده­ها) به جای آن، الگوی کشت منطقه مجددا مطالعه و جابه­جایی انواع محصولات در آن نظاره خواهد گردید تا مشخص گردد که طرفداری­ها دولت چه تاثیری روی الگوی کشت منطقه و بخصوص دانه­ها روغنی خواهد داشت. یا این طرفداری­ها با اصل خودکفایی در تولید دانه­های روغنی مغایرت دارد؟

1-3 فرضیه­ های پژوهش:

1- الگوی کشت فعلی منطقه در شهرستان ساری از نظر اقتصادی بهینه نیست.

2- کشت دانه­های روغنی در منطقه دارای مزیت­نسبی نمی­باشد.

3- طرفداری­های دولت بر توسعه کشت دانه­های روغنی تاثیر چشمگیری ندارد.

1-4 مهمترین اهداف این پژوهش به تبیین ذیل می­باشد:

1- مطالعه شرایط موجود استان از لحاظ سطح زیر کشت و عملکرد دانه­های روغنی در مقایسه با سایر استان­های کشور

2- تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی شهرستان و مطالعه جایگاه دانه­های روغنی در بین محصولات زراعی با در نظر داشتن امکانات و منابع موجود و بدون در نظر گرفتن شاخص مزیت­نسبی 3- تعیین قیمت سایه­ای منابع مورد بهره گیری در محصولات زراعی وتعیین دامنه تغییرات منابع موجود و اندازه فراوانی آن­ها بالاخص دانه­های روغنی شهرستان ساری

4- مطالعه الگوی کشت بهینه محصولات زراعی شهرستان پس از اعمال قیمت­های بازاری و اعمال شاخص مزیت­نسبی و مطالعه مجدد جایگاه کشت دانه ­های روغنی در منطقه

5- مطالعه تاثیر طرفداری­های دولت پس از اعمال قیمت­های سا­یه­ای عوامل تولید در کشت دانه‏های روغنی در منطقه

6- مطالعه تاثیر سیاست ارزش­گذاری نرخ ارز بر الگوی بهینه کشت در حالت اعمال سود اجتماعی

6- معرفی عوامل موثر بر تغییر یا عدم تغییر الگوی بهینه کشت و همچنین عوامل محدود کننده افزایش سطح زیر کشت و تولید دانه­های روغنی در منطقه

1-5 نتایج مورد بهره گیری پس از انجام پژوهش

با در نظر داشتن تأثیر موثر دولت در طریقه تولید محصولات کشاورزی و همچنین، تاثیر بسیار مهم چگونگی و مقدار پرداخت یارانه­ها به کشاورزان توسط دولت، نتایج این پژوهش می­تواند اندازه این تاثیر گذاری بر رتبه­ی دانه­های روغنی در الگوی کشت منطقه را مطالعه کند.

1-6 جنبه جدید بودن و نو آوری طرح در چیست ؟

با در نظر داشتن این موضوع که تاکنون هیچ مطالعه­ای در زمینه تاثیر یارانه­های دولت بر کشت دانه­های روغنی و همچنین اثرات حذف این یارانه­ها بر الگوی کشت یک منطقه در داخل کشور انجام نگرفته می باشد، مطالعه حاضر می­تواند حاوی مطالب سودمندی برای سازمان­ها و نهادهای زیربط در جهت توسعه کشت وافزایش تولید دانه­های روغنی باشد.

1-7  دانه­ های روغنی:

دانه‌های روغنی از محصولات با ارزش بخش­کشاورزی به شمار می‌طریقه که به عنوان ماده اولیه صنایع روغن‌کشی و تأمین‌کننده نیازهای چربی، پروتیین و ویتامین در حیات موجودات زنده تأثیر اساسی را اعمال می‌کنند. دانه‌های روغنی به عنوان گیاهان صنعتی، به دلیل کاربردهای فراوان در تغذیه بشر و کنجاله آن در تغذیه دام و طیور و مصارف متعدد صنعتی، از جایگاه ویژه‌ای در بین محصولات کشاورزی برخوردارند. چرخه صنعت روغن‌نباتی بر وجود و عدم دانه‌های روغنی استوار می باشد. جدول (1-1)،  که اندازه سرانه بهره گیری از انواع روغن­های خوراکی در کشور افزایش یافته و این امر نشان دهنده اهمیت دانه­های روغنی به عنوان یکی از تامین کننده­های منابع روغن‏های خوراکی کشور می­باشد. حمل و‌نقل دانه‌های روغنی به لحاظ پراکندگی مناطق تولید در سطح کشور از موردها مهم و تأثیر‌گذار بر هزینه‌های تولید روغن‌نباتی می باشد. تغییرات تولید دانه‌های روغنی در یک دوره 40 ساله که صنایع روغن‌کشی از تولیدات دانه‌های روغنی کشور بهره‌مند شده‌اند، نشان می‌دهد که در آغاز تنها از پنبه دانه و سپس از دو منبع سویا و آفتابگردان و طی سال‌های اواخر دهه 1370 از سایر محصولات مانند گلرنگ و کلزا بهره گیری شده می باشد. سایر منابع مانند کنجد به گونه محدودی در صنایع روغن‌کشی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. با اجرای سیاست خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی، کشت دانه روغنی که عمده‌ترین آن دانه روغنی کلزا می باشد، گسترش پیدا کرده و به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می گردد. با وجود این، حدود 85 درصد نیاز کشور به دانه روغنی به صورت دانه یا روغن‌خام از طریق واردات تأمین و در کارخانه‌های روغن‌کشی و فرآوری روغن تبدیل به روغن خوراکی می گردد. از آنجا که قیمت تمام شده دانه داخلی در مقایسه با قیمت دانه وارداتی بالاتر می باشد، به‌مقصود خرید دانه داخلی توسط کارخانه‌های روغن‌کشی دو سیاست هست. یک سیاست می‌تواند پرداخت ضرر و زیان خرید تضمینی دانه روغنی باشد که این سیاست برای دولت بار مالی به همراه دارد. سیاست دیگر معافیت از سود بازرگانی دانه روغنی وارداتی (و به گونه خاص دانه سویا) می باشد، به‌گو‌نه‌ای که زیان خریداران داخلی پوشش داده گردد و کمبود دانه‌روغنی نیز تأمین گردد.

تعداد صفحه :136

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر تنش خشکی روی بیان برخی از ژن‌های آنتی‏اکسیدانت درگیاه دارویی کنجد sesamum indicum L

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***