جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

گرایش ادبیات تطبیقی

عنوان :استاد میرجلال­الدّین محدّث اُرمَوی و ادبیّات شیعی و عربی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده ادبیّات و علوم انسانی

بخش زبان و ادبیّات فارسی

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیّات فارسی             گرایش ادبیّات تطبیقی

استاد میرجلال­الدّین محدّث اُرمَوی و ادبیّات شیعی و عربی

استاد راهنما:

دکتر محمود مدبّری

استاد مشاور:

دکتر محمّد صادق بصیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

     میراث مکتوب اسلامی مانند ذخایر گرانبها و باارزشی می باشد که ارتباطی تنگاتنگ با کتاب خدا و سنّت پیامبر9دارند؛ زبان و ادبیّات شیعی، در برگیرنده این میراث عظیم اسلامی می باشد که هم آثار ادبی، و هم آثار اسلامی را که در منقبت ائمّه نوشته شده­اند، در بر می­گیرد. زبان و ادبیّات عربی نیز، مانند زبانهای بزرگ دنیاست که در حوزه دین، سهم بزرگی را به خود اختصاص داده می باشد و تعداد زیادی از این آثار، به این زبان نوشته شده­اند. اندیشمندان مسلمان، حفظ و نشر اینگونه آثار را جزء وظایف شرعی خود می­دانند. میرجلال­الدّین محدّث ارموی، مانند این پژوهشگران می باشد که در حوزه دین و متون اصیل تاریخ تشیّع، کارهای پژوهشی برجسته­ای را انجام داده می باشد. او با بهره­گرفتن از محضر فضلا و علمای دینی و حوزوی و بالأخص کوشش و کوشش شبانه­روزی خود، به استیلای علمی بر فقه، اصول، حدیث، کلام، صرف و نحو، لغت، زبان و ادبیّات عربی، و درک عمیق از نصوص اسلامی دست پیدا نمود. از این علوم و فنون، در تصحیح متون اصیل شیعی، در هر دو حوزه زبان و ادبیّات فارسی و عربی، بهره گیری نمود.

    در این پژوهش که به روش «مصاحبه»، «سندکاوی»، و «کتابخانه­ای» انجام گرفته، کوشش شده که  زبان و ادبیّات شیعی و عربی مورد مطالعه قرار گیرد، و از این چشم­انداز، به تأثیر و جایگاه این دانشمند متعهّد، در حوزه زبان و ادبیّات شیعی و عربی پرداخته گردد.

    نتایج این پژوهش نشان می­دهد که اوّلاً: پژوهش و تعمّق کردن در متون و ادبیّات شیعی و همچنین؛ فراگرفتن زبان و ادبیّات عربی به عنوان زبان دینی ما، کاری می باشد ضروری و بایسته. ثانیاً: آشنا شدن با وجوه شخصیّت، زندگی و بویژه کارهای پژوهشی این استاد فرهیخته، مانند: نوشتن تعلیقات، مقدّمه­ها و تصحیحات پربار او بر متون اصیل شیعی، مانند کارهای باارزش و ذی قیمتی می باشد که در راه رسیدن به هدف متعالی کمال، تأثیر بزرگی دارند.

 واژگان کلیدی: میرجلال­الدّین محدّث ارموی، ادبیّات شیعی، ادبیّات عربی، نقد و تصحیح متون، تعلیقات، حواشی.

 فهرست مطالب:

 عنوان                                                                                                             صفحه

 فصل اوّل: کلّیّات و تعاریف………………………………………………………………….13-1

1-1-­­ مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………2

1-2-­ اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………………….3

1-3-­ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………3

1-4-­ ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………….4

1-5-­ بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………4

1-6-­ سؤالها و فرضیّه­های پژوهش…………………………………………………………………………………..4

1-7-­ تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤالها و فرضیّه­های پژوهش…………………………………………..5    

1-8-­ کلید واژگان طرح پژوهش و معادل لاتین آنها…………………………………………………………..7

1-9-­ پیشینه نظری و تجربی………………………………………………………………………………………….7

1-10-­ روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………….8

1-11-­ سالشمار………………………………………………………………………………………………….13-10

فصل دوم: زندگینامه، ویژگیهای اخلاقی، ­و  علائق استاد میرجلال­الدّین محدّث اُرمَوی…………… 45-16

گفتار اوّل………………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-­­ زندگی و تبیین احوال میرجلال­الدّین محدّث ارموی  …………………………………………16

گفتار دوم………………………………………………………………………………………………………………..46

2-2-­ اخلاق و علائق استاد محدّث ارموی……………………………………………………………….46

        2-2-1-­­ صفات اخلاقی استاد محدّث……………………………………………………………..46              

      2-2-1-1-­ تقیّد به شریعت و دلبستگی شدید به اهل بیت ………………………….46

                  2-2-1-2-­ صداقت و درستکاری………………………………………………………………49

                  2-2-1-3-­ قدرشناسی………………………………………………………………………………50

                  2-2-1-4-­ مناعت طبع و ساده­زیستی…………………………………………………………..51

                  2-2-1-5-­ وقت­شناسی…………………………………………………………………………….53

                  2-2-1-6-­ تقوا و اخلاص در اقدام…………………………………………………………….53

       2-2-2-­ علائق استاد محدّث ارموی …………………………………………………………………54

فصل سوم: آثار و خدمات استاد محدّث ارموی……………………………………………….119-59

آثار و خدمات استاد محدّث محدّث ارموی……………………………………………………………..60

گفتار اوّل………………………………………………………………………………………………………………..62

3-1-­­ شیوه مقدّمه­نویسی، تصحیح و تعلیقه­نویسی استاد محدّث ارموی  بر متون……………….62

       3-1-1-­ شیوه مقدّمه­نویسی…………………………………………………………………………………..62

       3-1-1-1-­ مقدّمه­های کتب…………………………………………………………………………………62

        3-1-1-1-1-­ شیوه مقدّمه­نویسی استاد محدّث………………………………………………….63            

               3-1-1-1-1-1-­ معرّفی مؤلِّف از منابع اصیل………………………………………..64

                           3-1-1-1-1-2-­ معرّفی مؤلَّف از منابع اصیل………………………………………..65

                           3 -1-1-1-1-3-­ سبب طبع کتاب……………………………………………………..66

                            3-1-1-1-1-4-­ اظهار اهمّیّت کتاب…………………………………………………..67                  

           3-1-1-1-1-5-­­ معرّفی نسخه­های خطّی کتاب……………………………………67          

                   3-1-1-1-1-6-­­­ اظهار خصوصیّات نسخه­های منحصر به فرد……………………68               

            3-1-1-1-1-7-­­­­ کلمه اعتذار…………………………………………………………….69

                          3-1-1-1-1-8-­­­­­ اهدای کتاب……………………………………………………………70

                          3-1-1-1-1-9-­ کلمه تقدیر و تشکّر…………………………………………­­­­­……….71

                          3-1-1-1-1-10-­­ تاریخ اتمام مقدّمه…………………………………………………..73

        3 -1-2-­ تصحیح متون……………………………………………………………………………………….74

        3-1-2-­1-­ شیوه استاد محدّث در تصحیح متون……………………………………………………..77                

      3-1-2-­1-­1-­ توضیحات لغوی……………………………………………………………….80

                     3-1-2-­1-­2-­ توضیحات اصطلاحی و کنایی……………………………………………..81

                     3-1-2-­1-­3-­­ درج نسخه بدلها………………………………………………………………..83

                     3-1-2-­1-­4-­­­ ارجاع دادن به منابع و مآخذ دیگر برای تکمیل متن………………….84

                     3-1-2-­1-­5-­­­­ نقد متن……………………………………………………………………………85

                      3-1-2-­1-­6-­­­­­ تکمیل و تقویت مطالب متن……………………………………………….85       

              3-1-2-­1-­7-­­­­­­ برشمردن اشتباه مؤلّف یا شارح…………………………………………….86

        3-1-3-­ تعلیقه­نویسی…………………………………………………………………………………………89

       3-1-3-­1-­ شیوه تعلیقه­نویسی استاد محدّث……………………………………………………….90

                   3-1-3-­1-­1-­ ویژگیهای سبکی………………………………………………………………93

                   3-1-3-­1-­2-­­ توضیحات لغوی……………………………………………………………….93

                   3-1-3-­1-3-­­­ ذکر قصّه­ها و حکایتها………………………………………………………..94

                   3-1-3-­1-4-­­­­ اطّلاعات جغرافیایی…………………………………………………………..94

                   3-1-3-­1-5-­­­­­­ وقایع تاریخی…………………………………………………………………..95

گفتار دوم……………………………………………………………………………………………………………….95

3-2-­ معرّفی اجمالی آثار استاد محدّث ارموی………………………………………………………….95

گفتار سوم……………………………………………………………………………………………………………..105

3-3-­ شخصیّت علمی استاد محدّث ارموی و جایگاه علمی ایشان……………………………….105

       3-3-1-­ شخصیّت علمی استاد محدّث ارموی………………………………………………….105

                 3-3-1-­1-­ دقّت و وسواس عالمانه در پژوهش……………………………………………….106

                 3-3-1-­2-­­ علم دوستی…………………………………………………………………………….108

                 3-3-1-­3-­­­ روحیّه انتقادی………………………………………………………………………..110

                 3-3-1-­4-­ رعایت انصاف علمی……………………………………………………………….112

­­­                  3-3-1-­5-­­ فروتنی و تواضع علمی……………………………………………………………..113

                 3-3-1-­6-­­­ آزادمنشی و اهل مباحثه بودن…………………………………………………….115

                 3-3-1-­7-­­­­ سخاوت علمی و نیک محضری…………………………………………………116

       3-3-2-­ جایگاه علمی استاد محدّث ارموی……………………………………………………..117

فصل­ چهارم: جایگاه استاد محدّث ارموی در ادبیّات شیعی و عربی و تأثیر او در هر دو حوزه شیعی و عربی…………  264-120

جایگاه استاد محدّث در ادبیّات شیعی و عربی و تأثیر او در هر دو حوزه شیعی و عربی…………………121

گفتار اوّل ……………………………………………………………………………………………………………..123

4-1-1-­ استاد محدّث ارموی و ادبیّات شیعی……………………………………………………………….123

           4-1-1-1-­ زبان و ادبیّات شیعی………………………………………………………………………123

                          4-1-1-­1-­1-­ جایگاه استاد محدّث در ادبیّات شیعی……………………………. 140

                          4-1-1-­1-­1-­1-­­ارجاع­دادن­به­منابع­حدیثی­برای­تکمیل و تقویت متن…………..145

                          4-1-1-1-­1-­2-­­ ذکر کردن منبع و مرجع آیات و احادیث……………………..146

                          4-1-1-1-­1-­3-­­­ اظهار شأن نزول آیات قرآن…………………………………………147

                          4-1-1-1-­1-4-­ اثبات جعلی­­بودن احادیث موضوعه…………………………… 148

                         4-1-1-1-­1-5-­ اثبات متواتر بودن احادیث…………………………………………150

                          4-1-1-1-­1-6-­ پاسخ­دادن به تهمتها………………………………………………….151

­­­                          4-1-1-1-­1-7-­­ معرّفی فرقه­های مخالف شیعه……………………………………..154

                          4-1-1-1-­1-8-­ اظهار وقایع تاریخی……………………………………………………155

                          4-1-1-1-­1-9-­ ترجمه احوال خاندان شیعه…………………………………………156

­­                          4-1-1-1-­1-10-­ معرّفی راویان و ثقات أئمّه……………………………………….158

گفتار دوم……………………………………………………………………………………………………………..159

4-2-­ 1-­­ استاد محدّث ارموی و ادبیّات عربی………………………………………………………………159

             4-2-­1-­1- زبان و ادبیّات عربی……………………………………………………………………..159

              4-2-­1-­1-1-­­ جایگاه استاد محدّث ارموی در ادبیّات عربی……………………………….162

                                  4-2-­1-­1-­1-­1- به کار بردن آیات قرآنی در متن………………………….167

                                  4-2-­1-­1-1-­2-­ به کار بردن احادیث در متن……………………………….168

­                                  4-2-­1-1-­1-3-­ به کار بردن اصطلاحات عربی…………………………….169

­                                  4-2-­1-­1-1-4-­­ به کار بردن ضرب­المثلهای عربی…………………………169

                                  4-2-­1-­1-1-5-­ به کار بردن اشعار عربی…………………………………….170

                                  4-2-­1-1-­1-6-­ ذکر نکات صرفی…………………………………………….171

­                                  4-2-­1-1-­1-7-­ به کار بردن عبارات عربی………………………………….172

­                                  4-2-­1-1-­1-8-­­ تبیین حواشی و تعلیقات و مقدّمه­ها به عربی………..172

                                  4-2-­1-1-­1-9-­­­­ تمایل به اطناب­گویی در تبیین مطالب……………….173

گفتار سوم……………………………………………………………………………………………………………..173

4-3-­ مطالعه و تحلیل آثار استاد محدّث ارموی………………………………………………………173

       4-3-­1-­ تفسیر……………………………………………………………………………………………….. 174

                  4-3-­1-­1-­ تصحیح و انتشار «تفسیر گازر»…………………………………………………..174

                  4-3-­1-­2-­­ تصحیح و انتشار «تفسیر شریف لاهیجی»……………………………………..180

        4-3-2-­ حدیث………………………………………………………………………………………………182

                    4-3-2-­1-­ تصحیح و انتشار «المحاسن»…………………………………………………….182

                    4-3-2-2-­­ تصحیح و انتشار «تبیین فارسی غررالحکم و دررالکلم»…………………184

                    4-3-2-3-­­­ تصحیح و انتشار «تبیین احادیث طینت»……………………………………..186

                    4-3-2-4-­­­­ تصحیح و انتشار «تبیین فارسی شهاب­الاخبار»……………………………..187

                    4-3-2-5- تصحیح و انتشار ­ «الرّساله­العلّیّه»………………………………………………..190

                    4-3-2-6-­­ تصحیح و انتشار «تبیین­ مأهِ الکلمهِ»…………………………………………..192

                    4-3-2-7-­­­ تصحیح و انتشار تبیین عبدالوهّاب بر «مأه الکلمهِ»……………………….195

                    4-3-2-8-­­­­ تصحیح و انتشار «مطلوب کلّ طالب…………………………………………195

        4-3-3-­ تاریخ و سیره………………………………………………………………………………………197

                    4-3-3-1-­ تصحیح و انتشار «التّفضیل»……………………………………………………..197

                    4-3-3-2-­ تصحیح و انتشار «التّعریف بوجوب حقّ­الوالدین»…………………………198

­                    4-3-3-3-­ تصحیح و انتشار «آثار­الوزراء»………………………………………………….198

                    4-3-3-4-­­ تصحیح و انتشار «نسائم­الاسحار من لطائم­الاخبار…………………………200

                    4-3-3-5-­­­ تصحیح و انتشار «فردوس»………………………………………………………203

                    4-3-3-6-­­­­ تصحیح و انتشار «الغارات»………………………………………………………206

                    4-3-3-7-­­­­­ تصحیح و انتشار «الدّلائل­البرهانیّه»…………………………………………….210

        4-3-4-­ اخلاق و عرفان……………………………………………………………………………………211

                    4-3-4-1-­ تصحیح و انتشار أسرار­الصّلوه………………………………………………….211

                    4-3-4-2-­­ تصحیح و تبیین «رساله زاد­السّالک»………………………………………….212

                    4-3-4-3-­­­ تصحیح و انتشار «نجاتیه»………………………………………………………..215

                    4-3-4-4-­­­­ تصحیح و انتشار «شش رساله فارسی»………………………………………..216

                    4-3-4-5- تصحیح و انتشار ­ «تبیین فارسی مصباح­الشّریعه و مفتاح­الحقیقه»………217

­­­­                    4-3-4-6-­­ تصحیح و انتشار «رساله نیّت»…………………………………………………..218

                     4-3-4-7-­ تصحیح و انتشار «حکمت اسلام»……………………………………………..218

        4-3-5-­ رجال و تراجم و انساب………………………………………………………………………..221

                    4-3-5-1-­ تألیف ­و انتشار «فیض­الإله فی ترجمه قاضی نورالله»………………………221

                    4-3-5-2-­ استخراج و طبع فهرست کتاب «التّدوین فی ذکر اخبار قزوین»………221

                    4-3-5-3-­ اهتمام و طبع «رجال ابن داوود»………………………………………………..222

                    4-3-5-4-­­ اهتمام و طبع «رجال ابن برقی»…………………………………………………224

                    4-3-5-5-­­­ اهتمام و طبع «سه رساله در علم رجال»………………………………………225

                    4-3-5-6-­ اهتمام و طبع «الفصول­الفخریّه»…………………………………………………226

        4-3-6-­­ عقائد و کلام………………………………………………………………………………………228

                    4-3-6-1-­ تصحیح و انتشار «اندازه­الملل»………………………………………………….228

                    4-3-6-2-­ تصحیح و انتشار «الصَّوارِمُ­المُهرَقَه فی نَقدِ الصَّواعِقِ­المُحرَقَه»…………..229

­­                    4-3-6-3-­ تصحیح و انتشار «النّقض»……………………………………………………….231

                    4 -3-6-4-­­ تصحیح و انتشار «مفتاح­التّحقیق»……………………………………………..252

                    4-3-6-5-­­­ تصحیح و انتشار «نِقَاوَهُ­الاصَابَه فیمَن أجمَعَت عَلَیهِ­العِصَابَه»……………..253

                    4-3-6-6-­­­­ تصحیح و انتشار «الاصول­الاصلیّه»…………………………………………….253

                    4-3-6-7-­­­­­ تصحیح و انتشار «الحقّ­المبین»………………………………………………….254

                    4-3-6-8-­ تصحیح و انتشار «الایضاح»……………………………………………………..254

        4-3-7-­ ادبیّات و شعر………………………………………………………………………………………257

                    4-3-7-­1-­ تصحیح و انتشار «دیوان الحاج میرزا أبوالفضل­الطّهرانی»……………….257

                    4-3-7-­2-­­ تصحیح و انتشار «دیوان قوامی رازی»……………………………………….259

                    4-3-7-­3-­­­ تصحیح و انتشار «دیوان اشعار راوندی»……………………………………..262

فصل پنجم: نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………267-265

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………287-268

کتابها……………………………………………………………………………………………………………………268

مقالات………………………………………………………………………………………………………………….279

پایگاههای اینترنتی…………………………………………………………………………………………………..287

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………288

-1-­ مقدّمه:

     متون و نصوص اسلامی، مانند ذخایر گرانبها و باارزشی هستند که در معتبرترین گنجینه­های دنیای شرق و جهان غرب خفته­اند، و در لابه­لای اوراق آنها، حاصل تجارب ظاهری و باطنی هزاران رهرو طریق علم و ایمان، بازتاب یافته می باشد. پس، حفظ و نشر این آثار که با کتاب خدا و سنّت حضرت رسول9و آداب اهل بیت عصمت و طهارت ارتباط­ای تنگاتنگ دارند و چشم­اندازهایی تازه در جهان اندیشه و ذوق می­گشایند، کاری می باشد ضروری و شایسته. به جرأت      می­توان گفت که آثار مکتوب فارسی و عربی به­گونه عمده و در اساس، مبلّغ و مروّج اندیشه­های اسلامی هستند. از این­رو، برای بیرون ­کشیدن این آثار پرارزش از زیر گرد غلیظ نسیان، هر چه کوشش گردد، اندک می باشد. تصحیح این متون و نصوص و نوشتن تحشیه و تعلیقه بر این متون، به منزله ارائه برنامه­ای عملی می باشد، برای سیر و سلوک در راه حقّ.

     استاد میرجلال­الدّین محدّث ارموی، از مصحّحان و محقّقان و عالمان بزرگ ایرانی می باشد که خدمات ارزنده و شایسته­ای را، در راستای علم و ادب و فرهنگ و معارف دین، ارائه داده می باشد. او تأثیر بسیار مهمّی در احیای میراث مکتوب اسلامی و بویژه شیعی داشته، آن­ هم در زمانی­که، کمترین توجّهی به این متون مبذول نمی­گردید؛ بزرگ­مردانی زیرا او، بی­تفاوت از اظهار­ نظرهای این و آن، گنجینه­های فکری مسلمانان را احیا کردند.

    در میان کارهای پژوهشی او که همه شاخص­اند، تصحیح و تحشیه و نگارش تعلیقات گرانبار بر کتاب ارزشمند «النّقض»، درخشش و جلوه ویژه­ای دارد و در ذهن پژوهشگران و کتاب­شناسان و متتبّعان، نام محدّث ارموی و «النّقض»، هر یک یادآور دیگری می باشد. دیگر شاهکارهای او نظیر: تبیین فارسی «غُررالحکم­ و دُررالکلم»، «تبیین فارسی شهاب­­الاخبار»، «الرّساله­­العلّیّه»، «آثارالوزراء»، «نسائم­الاسحار من­ لطائم­­الاخبار»، «تفسیر شریف­ لاهیجی»، «تفسیر گازر»، «صوارم­المُهرَقَه»، «التَّفضیل»، و «المحاسن»، گذشته از موضوعات مهمّ تاریخی، حدیثی، و رجالی؛ آثاری زیرا تفسیر گازر، از جهت قدمتِ نثرنویسی، مورد توجّه پژوهشگران فارسی زبان هستند.

    مروری بر آثار و متون تصحیحی او و تأثیر این متون در ادبیّات شیعی و عربی، تأثیر و جایگاه استاد را مشخّص می­کند. امّا با وجود این، برای شناساندن چهره علمی و آثار و خدمات این استاد بزرگوار، کاری درخور و شایسته انجام نگرفته می باشد. با توجّه به تأثیر فراوانی که این آثار در حوزه ادب شیعی و عربی دارند، می­توان به تأثیر و جایگاه او پی­ برد. و شناساندن جایگاه این شخصیّت والا، بر هر پژوهشگر حوزوی و دانشگاهی لازم می باشد.

1-2-­ اظهار مسأله

       دین همواره تأثیر اساسی در پیدایش، تحوّل، و بالندگی تمدّن و علوم و فنون، و به­طورکلّی، فرهنگ عامّ بشری داشته می باشد. و در تمدّن اسلامی، اسلام تأثیر یگانه و آغازین، در ظهور و شکوفایی آن دارد. همه علوم و فنون، به ­نوعی منشأ آنها انگیزه دینی و نصوص اسلامی می باشد؛ در رأس علوم، ادبیّات می باشد که ارتباطی تنگاتنگ با متون و نصوص دینی دارد؛ متونی که بیشتر به زبان عربی نوشته شده­اند و ارتباط­ای تنگاتنگ با زبان و ادب عربی دارند. علمای شیعه در پیدایش علوم و فنون شیعی، همیشه پیشگام بوده­اند و کتب علمی فراوانی در این زمینه، تدوین و تألیف کرده­اند؛ استاد محدّث، یکی از نمونه این عالمان وارسته بود که دارای درد دین بوده، و از سر اعتقاد، کارهای تحقیقی برجسته­ای، به جامعه فرهنگی و ادبی ارائه کرده می باشد. 

    او به عنوان یک عالم متعهّد فرهنگ شیعی، کوشید تا با زدودن گرد ­و غبار از چهره متون اسلامی و بویژه شیعی، بسیاری از این متون را تصحیح، و به زیور طبع آراست. و مقدّمه­ها و تعلیقات موشکافانه او بر این متون، او را مرجع و منبع بسیاری از علما و فضلا کرده می باشد.      کوشیده­­ایم تا در این پژوهش که مشتی از خروار می باشد و عشری از اعشار، در حدّ توان خود، تأثیر و جایگاه این عالم وارسته و فاضل برجسته را، در ادبیّات شیعی و عربی مطالعه کنیم.

1-3-­ اهداف پژوهش

     آشنا شدن با زندگینامه و آثار و خدمات علما و فضلا، شور و شوقی دیگر به بشر می­دهد و او را در ادامه مسیر ناهموار زندگانی، بیشتر دلگرم می­کند؛ بالأخصّ عالمان وارسته­ای که در حوزه دین و معارف اهل بیت، عمری را کوشش و کوشش کردند. استاد میرجلال­الدّین محدّث ارموی، از این عالمان وارسته بود که علم و ایمان به بهترین نحو، در وجودش عجین شده بود. تمام وجودش را وقف احیای آثار مکتوب شیعی نمود که عناکب نسیان، تارهای خود را بر روی آنها تنیده بود.

    با توجّه به کوشش و کوششهای بی­وقفه او در حوزه ادب شیعی و عربی، معرّفی­کردن و شناساندن چهره علمی و درجه معرفت او در زمینه کارهای پژوهشی­اش، کاری می باشد دلپذیر و وظیفه شرعی هر انسانی، برای الگو قرار دادن او برای طالب علمان.

1-4-­ ضرورت انجام پژوهش

     امروزه پژوهش و پژوهش در متون دینی، و آشنا شدن با زندگانی و آثار و خدمات عالمان دینی، از ارزش والایی برخوردار می باشد؛ زیرا که سعادت دنیوی و اُخروی در پی دارد. صرف­نظر از تلاشها و خدمات بی­وقفه آنها، در احیای این متون، و کوشش برای اعتلای فرهنگ این مرز و بوم.   

    پس، معرّفی پژوهشگرانی زیرا استاد محدّث ارموی، و شناساندن آثار و خدمات و کارهای پژوهشی این پیر میدان پژوهش و پژوهش، در حوزه متون شیعی و عربی، و احیای این متون از زیر گرد غلیظ نسیان، کاری می باشد لازم و ضروری. و با توجّه به تأثیر مهمّی که استاد محدّث در احیای آثار مکتوب شیعی داشته، در این راه تاکنون، کاری مستقلّ و درخور صورت نگرفته می باشد.  

    پس، لازم و ضروری به نظر می­رسد که این اسطوره علم و ایمان، شناخته گردد و به همگان معرّفی گردد تا حقّ مطلب ادا گردد.

 1-5- بهره گیری­کنندگان از نتایج پژوهش

     بهره گیری­کنندگان از پژوهش در مرحله اوّل، دانشجویان زبان و ادبیّات فارسی و عربی و استادان دانشگاه­ها و سپس طلّاب حوزه­های علمیّه و همه علاقه­مندان به زبان و ادب فارسی و عربی می باشد.

تأثیر و تأثیر استاد محدّث ارموی در احیا و شناخت منابع شیعه­شناسی تا چه حدّ بوده می باشد؟

  • ­ ­شیوه استاد محدّث ارموی در «مقدّمه­نویسی»، «تصحیح»، و «تعلیق» بر متون، چگونه بوده می باشد؟
  • علّامه محدّث ارموی در تحقیقات ادبیّات عربی، چه جایگاهی دارد؟
  • ­ تأثیر استاد محدّث ارموی در دفاع از حقّانیّت مذهب تشیّع چیست؟

فرضیّه­ها:

  • ­ استاد محدّث ارموی، تلاشهای گسترده­ای را در جهت گردآوری، و تصحیح و انتشار منابع شیعی به­ اقدام آورده­اند و کارهای تحقیقی برجسته­ای به جامعه فرهنگی و ادبی ارائه کرده­اند.
  • ­­ استاد محدّث، در «مقدّمه­نویسی»، «تصحیح»، و «تعلیق» بر متون، تا اندازه­ای پیرو شیوه قدما بود و براساس گرایشهای حوزوی خود، مقدّمه­ها و تعلیقات مطوّلی را بر متون تصحیحی خود نگاشته­اند.
  • تسلّط و احاطه کامل استاد محدّث، بر تمام زیر شاخه­های ادبیّات عرب، و پژوهش و پژوهش در متون و نصوص اسلامی که بیشتر به زبان عربی نوشته شده­اند، او را بر آن داشته که بیشتر به تصحیح متون عربی روی آورد.
  • ­ استاد محدّث بی­گمان، از پرچمداران معارف شیعی و مذهب اهل بیت بوده­اند و به ­جرأت می­توان گفت که در حوزه متون شیعه، مصحّحی به اندازه وی، از حریم تشیّع و معارف خاندان وحی دفاع نکرده می باشد.

1-7- تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤالها و فرضیّه­های پژوهش

 ­­ میرجلال­الدّین محدّث ارموی:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی: بررسی واژه های تیره و شفاف در شعر کودک و نوجوان

      میرجلال­الدّین محدّث ارموی از مصحّحان و پژوهشگران دینی معاصر می باشد که تأثیر بسیار مهمّی در احیای میراث مکتوب اسلامی داشته، و مصحّحی برجسته در حوزه متون اصیل تاریخ تشیّع بوده می باشد. او با بهره­گرفتن از محضر فضلا و علمای دینی و حوزوی، و بالأخص کوشش و کوشش شبانه­روزی خود، به استیلای علمی بر فقه، اصول، حدیث، کلام، صرف و نحو، و لغت و زبان و ادبیّات عربی، و درک عمیق از نصوص اسلامی دست پیدا نمود. و از این علوم و فنون، در تصحیح متون اصیل شیعی، در هر دو حوزه زبان و ادبیّات فارسی و عربی بهره گیری نمود. آن چیز که که کار این استاد فرهیخته را از دیگر پژوهشگران متمایز ساخته؛ نوشتن تعلیقات، تصحیحات، و مقدّمه­های بسیار دقیق و پربار بر متون اصیل شیعی می باشد.

­­ ادبیّات شیعی:

      در برگیرنده آثار ادبی و متون و نصوص اسلامی می باشد که در آن، از ارزشهای خاصّ شیعه دفاع می­گردد، و یا در مناقب و مراثی بزرگان دین، یا درمورد حادثه­های مهمّ تاریخ تشیّع، مطالبی را با اظهار هنری ارائه می­دهد.

 ­­ ادبیّات عربی:

    در برگیرنده آثار ادبی می باشد که به زبان فصیح عربی؛ یعنی زبانِ قرآن نوشته شده­اند و گستره زمانی از 150 سال قبل از اسلام تا عصر حاضر را در بر می­گیرند که در دوره اوّل، شامل قصاید معروف اعراب جاهلی و خطبه­های معروف آنان می باشد. و در دوره خلفای راشدین، در برگیرنده شعر اسلامی می باشد که اغلب در رثای شهدا و مدح پیغمبر9و اسلام می باشد و پس از آن، در دوره اموی، بازتاب آن به ادبیّات جاهلی و اندکی ادبیّات اسلامی، و در عصر عبّاسیان، با آشنایی اعراب با فرهنگ ملل متمدّن، به اوج شکوفایی و اعتلا، چه در بُعد لفظ، و چه در بُعد معنا می­رسد و پس از سقوط بغداد تا شروع نهضت ادبی جدید، تحت تأثیر ادبیّات اروپا، سیر نزولی و انحطاط می­پیماید. آثاری ارزشمند از فضلا و دانشمندان در این زمینه، به یادگار مانده می باشد.

­­ نقد و تصحیح متون:

    «نقد» در لغت، به کار افرادی گفته می­گردد که زرِ خالص را از ناخالص با سنگِ محک، متمایز می­نمودند و در اصطلاح ادبیّات، به مطالعهِ فنّیِ آثار ادبی، و مشخّص­کردن محاسن و معایب آن، براساس معیارهای خاصّ ادبی و علمی، اطلاق می­گردد. در مورد متون خطّی قدیمی، براساسِ مقایسه نسخه­های معتبر و نزدیک به زمان تألیف، در پی یافتن متن و ضبط صحیح کلمات و عبارات و نزدیک ­کردن متنِ نسخه با متنِ مؤلّف، همراه با علت های علمی و فنّی می باشد.

­ ­ تعلیقات:

     «تعلیقات»، جمع تعلیق می باشد، مصدر باب تفعیل، در عربی، به معنای «درآویختن چیزی و متعلّق گردانیدن می باشد» و در فارسی، به معنای ضمیمه، تتمّه، حاشیه، و حتّی فهرست می­آید. در تعلیقات که معمولاً در انتها متن اصلی کتاب می­آید، در مورد معضلاتِ لغوی، ادبی، و تاریخی متن، بحث می­گردد.

­­ حواشی:

    «حواشی»، جمع حاشیه می باشد؛ به معنای مطالب وابسته به عباراتِ متن کتاب، مندرج در قسمتهای کناره­های سه­گانه صفحات نسخه، به­طوری­که، تمام زمینه کناره­ها را شامل نگردد.

تعداد صفحه :301

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***