جستجو در سایت :   

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان:

ارزیابی تطبیقی روایات معصومان (ع) با اقوال لغویان در مفردات سور کهف و اسرا

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین اعرابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-1. تعریف مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2. سؤال‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3. سابقه و پیشینه‌ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..4

1-4. ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….4

1-5. فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………5

6-1. هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار پژوهش………………………………………………………………………………..5

7-1. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-8. تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………6

1-8-1. روایت…………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-8-2. لغویون………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-8-3. مفردات………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-8-4. ایضاح لفظ…………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-8-5. اظهار تأویل……………………………………………………………………………………………………………………………7

1-8-6. اظهار مصداق…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-8-7. معنای مراد………………………………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: مطالعه تطبیقی روایات معصومین (ع) و اقوال لغویان……………………………. …………………….8

1.2.سبحان……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1.1.2.سبحان در روایات…………………………………………………………………………………………………………………10

2.1.2.سبحان در لغت…………………………………………………………………………………………………………………….11

3.1.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2.2.شکورا……………………………………………………………………………………………………………………………………….15

1.2.2.شکور در روایات……………………………………………………………………………………………………………………15

2.2.2.شکور در لغت……………………………………………………………………………………………………………………….16

3.2.2.مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………….18

3.2.مرّتین………………………………………………………………………………………………………………………………………18

1.3.2.مرّتین در روایات………………………………………………………………………………………………………………….18

2.3.2.مرّتین در لغت……………………………………………………………………………………………………………………..19

3.3.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………..22

4.2.احسان………………………………………………………………………………………………………………………………22

1.4.2.احسان در روایات………………………………………………………………………………………………………….22

2.4.2.احسان در لغت……………………………………………………………………………………………………………..23

3.4.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………..24

5.2.اوّاب…………………………………………………………………………………………………………………………………..25

1.5.2.اوّاب در روایات………………………………………………………………………………………………………………25

2.5.2.اواب در لغت………………………………………………………………………………………………………………….26

3.5.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………..27

6.2.ذاالقربی…………………………………………………………………………………………………………………………….28

1.6.2.ذاالقربی در روایات………………………………………………………………………………………………………..28

1.2.6.2.ذو در لغت…………………………………………………………………………………………………………………30

2.2.6.2.قربی در لغت……………………………………………………………………………………………………………..31

3.6.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………32

7.2.محسورا……………………………………………………………………………………………………………………………..33

1.7.2.محسور در روایات………………………………………………………………………………………………………….33

2.7.2.محسور در لغت……………………………………………………………………………………………………………..34

3.7.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………36

8.2.املاق………………………………………………………………………………………………………………………………….37

1.8.2.املاق در روایات…………………………………………………………………………………………………………….37

2.8.2.املاق در لغت………………………………………………………………………………………………………………..37

3.8.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………38

9.2.قسطاس…………………………………………………………………………………………………………………………….38

1.9.2.قسطاس در روایات……………………………………………………………………………………………………….39

2.9.2.قسطاس در لغت…………………………………………………………………………………………………………..39

3.9.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………..40

10.2.شجره ملعونه………………………………………………………………………………………………………………….41

1.10.2.شجره ملعونه در روایات…………………………………………………………………………………………….41

1.2.10.2.شجره در لغت………………………………………………………………………………………………………..42

2.2.10.2.ملعونه در لغت……………………………………………………………………………………………………….43

3.10.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………….44

11.2.قاصف…………………………………………………………………………………………………………………………….45

1.11.2.قاصف در روایات……………………………………………………………………………………………………….45

2.11.2.قاصف در لغت……………………………………………………………………………………………………….46

3.11.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………46

12.2.فضل………………………………………………………………………………………………………………………….47

1.12.2.فضل در روایات……………………………………………………………………………………………………..47

2.12.2.فضل در لغت…………………………………………………………………………………………………………48

3.12.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………..49

13.2.یمین………………………………………………………………………………………………………………………..49

1.13.2.یمین در روایات……………………………………………………………………………………………………49

2.13.2.یمین در لغت……………………………………………………………………………………………………….50

3.13.2.مطالعه………………………………………………………………………………………………………………….51

14.2.دلوک……………………………………………………………………………………………………………………….51

1.14.2.دلوک در روایات………………………………………………………………………………………………….52

2.14.2.دلوک در لغت………………………………………………………………………………………………………53

3.14.2.مطالعه………………………………………………………………………………………………………………….53

15.2.قرآن الفجر………………………………………………………………………………………………………………54

1.15.2.قرآن الفجر در روایات………………………………………………………………………………………….54

1.2.15.2.قرآن در لغت……………………………………………………………………………………………………55

2.2.15.2.فجر در لغت……………………………………………………………………………………………………..56

3.15.2.مطالعه………………………………………………………………………………………………………………….56

16.2.مقام محمود…………………………………………………………………………………………………………….56

1.16.2.مقام محمود در روایات………………………………………………………………………………………..57

1.2.16.2.مقام در لغت…………………………………………………………………………………………………….58

2.2.16.2.محمود در لغت………………………………………………………………………………………………..59

3.16.2.مطالعه………………………………………………………………………………………………………………….59

17.2.شاکله………………………………………………………………………………………………………………………60

1.17.2.شاکله در روایات………………………………………………………………………………………………….60

2.17.2.شاکله در لغت……………………………………………………………………………………………………..61

3.17.2.مطالعه………………………………………………………………………………………………………………….61

18.2.روح………………………………………………………………………………………………………………………….61

1.18.2.روح در روایات…………………………………………………………………………………………………….61

2.18.2.روح در لغت…………………………………………………………………………………………………………65

3.18.2.مطالعه………………………………………………………………………………………………………………….66

19.2.ینبوع……………………………………………………………………………………………………………………….66

1.19.2.ینبوع در روایات………………………………………………………………………………………………66

2.19.2.ینبوع در لغت………………………………………………………………………………………………….67

3.19.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..67.

20.2.جنّه……………………………………………………………………………………………………………………..68

1.20.2.جنه در روایات…………………………………………………………………………………………………68

2.20.2.جنه در لغت…………………………………………………………………………………………………….68

3.20.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..68

21.2.قبیل……………………………………………………………………………………………………………………69

1.21.2.قبیل در روایات……………………………………………………………………………………………….69

2.21.2.قبیل در لغت…………………………………………………………………………………………………..69

3.21.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..70

22.2.زخرف………………………………………………………………………………………………………………….70

1.22.2.زخرف در روایات……………………………………………………………………………………………..71

2.22.2.زخرف در لغت…………………………………………………………………………………………………71

3.22.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..72

23.2.سعیر……………………………………………………………………………………………………………………72

1.23.2.سعیر در روایات……………………………………………………………………………………………….72

2.23.2.سعیر در لغت…………………………………………………………………………………………………..72

3.23.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..73

24.2.جهر و اخفاء………………………………………………………………………………………………………..74

1.24.2.جهر و اخفاء در روایات……………………………………………………………………………………74

1.2.24.2.جهر در لغت………………………………………………………………………………………………..75

2.2.24.2.اخفات در لغت…………………………………………………………………………………………….76

3.24.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..77

25.2.باس…………………………………………………………………………………………………………………….77

1.25.2.باس در روایات………………………………………………………………………………………………..77

2.25.2.باس در لغت……………………………………………………………………………………………………78

3.25.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………….79

26.2.باخع……………………………………………………………………………………………………………………79

1.26.2.باخع در روایات……………………………………………………………………………………………….79

2.26.2.باخع در لغت…………………………………………………………………………………………………..79

3.26.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………….80

27.2.اسف……………………………………………………………………………………………………………………80

1.27.2.اسف در روایات………………………………………………………………………………………………80

2.27.2.اسف در لغت………………………………………………………………………………………………….80

3.27.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………….82

28.2.جرزا…………………………………………………………………………………………………………………….82

1.28.2.جرزا در روایات……………………………………………………………………………………………….82

2.28.2.جرزا در لغت…………………………………………………………………………………………………..82

3.28.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………….83

29.2.فتی……………………………………………………………………………………………………………………..83

1.29.2.فتی در روایات…………………………………………………………………………………………………83

2.29.2.فتی در لغت…………………………………………………………………………………………………….84

3.29.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..84

30.2.شططا………………………………………………………………………………………………………………….85

1.30.2.شططا در روایات……………………………………………………………………………………………..85

2.30.2.شططا در لغت…………………………………………………………………………………………………85

3.30.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..86

31.2.ازکی طعام…………………………………………………………………………………………………………..87

1.31.2.ازکی طعام در روایات………………………………………………………………………………………87

1.2.31.2.ازکی در لغت……………………………………………………………………………………………….87

2.2.31.2.طعام در لغت……………………………………………………………………………………………….88

3.31.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..89

32.2.مهل…………………………………………………………………………………………………………………….90

1.32.2.مهل در روایات………………………………………………………………………………………………..90

2.32.2.مهل در لغت……………………………………………………………………………………………………90

3.32.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..91

33.2.کنز………………………………………………………………………………………………………………………92

1.33.2.کنز در روایات………………………………………………………………………………………………….92

2.33.2.کنز در لغت……………………………………………………………………………………………………..94

3.33.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..94

34.2.ردم……………………………………………………………………………………………………………………..95

1.34.2.ردم در روایات…………………………………………………………………………………………………95

2.34.2.ردم در لغت…………………………………………………………………………………………………….95

3.34.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………….96

35.2.ذکر…………………………………………………………………………………………………………………….96

1.35.2.ذکر در روایات…………………………………………………………………………………………………96

2.35.2.ذکر در لغت…………………………………………………………………………………………………….97

3.35.2.مطالعه……………………………………………………………………………………………………………..97

36.2.نزل………………………………………………………………………………………………………………………98

1.36.2.نزل در روایات…………………………………………………………………………………………………98

2.36.2.نزل در لغت…………………………………………………………………………………………………….98

3.36.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………….99

37.2.حولا……………………………………………………………………………………………………………………99

1.37.2.حولا در روایات……………………………………………………………………………………………..100

2.37.2.حولا در لغت…………………………………………………………………………………………………100

3.37.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………..100

2.38.شرک………………………………………………………………………………………………………………..101

1.38.2.شرک در روایات……………………………………………………………………………………………101

2.38.2.شرک در لغت……………………………………………………………………………………………….103

3.38.2.مطالعه…………………………………………………………………………………………………………..104

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………105

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………….106

111…………………………………………………………………………….Abstrac

چکیده

یکی از شیوه های دست یابی به معنی و تفسیر صحیح قرآن تدبر در کتاب الهی به همراه مراجعه به عترت پیامبر اکرم (ص) می باشد. در این راستا دانش مفردات قرآن از این‌جهت اهمیت دارد که محقّق به معانی واژه‌های قرآنی در زمان نزدیک نزول قرآن و سیر تطوّر معنایی آن‌ها در طول زمان دست‌یافته و فهم مراد الهی را برای او میسّر می‌سازد. از دیگر سو ائمه‌ی معصوم‌(ع) با راهنمایی‌های خود و با در نظر گرفتن نیاز جامعه راه را آسان نموده‌اند و پیروی از کلام ایشان در دانش مفردات دست‌یازیدن به ریسمان محکم الهی می باشد؛ پس بر هر پژوهشگری در عرصه‌ی مفردات قرآنی لازم می باشد به دو منبع اقوال لغویان و کلام معصومین‌(ع) توجّه داشته باشد. در این پژوهش با مراجعه به کتب تفسیر روایی، روایات معصومین‌(ع) در مورد مفردات سور کهف و اسرا استخراج‌شده، سپس با مراجعه به اقوال لغویان به مطالعه تطبیقی میان روایات معصومین‌(ع) و گفته‌های اهل لغت در مفردات این سوره پرداخته‌شده می باشد. در ذکر معنای مفردات ازنظر اهل لغت به اصل معنای واژه‌ها نظر داشته، البته در کتب لغت علاوه بر معنای اصلی واژه به معانی مجازی لغت نیز تصریح‌شده می باشد. امّا آن چیز که از گفته‌های اهل لغت با کلام معصوم‌(ع) مورد تطبیق و مقایسه قرارگرفته می باشد، معانی عرفی مفردات می باشد. شیوه‌ی ائمه‌(ع) در تبیین مفردات قرآنی گاه ایضاح لفظ بوده وگاه اظهار مصداق و اظهار لایه‌های معنایی و گاهی به اظهار مصداق باطنی و اظهار وجه‌تسمیه‌ی لغت تصریح داشته‌اند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی پوشش در قرآن کریم

مقدمه

فهم درست قرآن بر هر مسلمانی که حقیقت آیین خویش را می‌جوید و معارف بلند آن را می‏کاود و وظایف الهی خویش را می طلبد و فضایل اخلاقی را از سرچشمه آن می-خواهد فرض می باشد. اولین گام در این عرصه آشنایی با معارف قرآن، قرائت و سپس تدبر در معانی ژرف قرآن کریم می باشد؛ اما معارف قرآن عمیق تر و پیچیدگی هایش بیشتر از آن می باشد که تنها بتوان به تدبر و فهم شخصی اتکا نمود؛ به همین جهت برای دست‌یابی به تفسیر صحیح و واقعی قرآن بایستی حقیقت آن را در منابع اصلی جستجو نمود و از مراجعه به منابع پراکنده و فرعی خودداری نمود در این راستا بایستی به مفسران حقیقی قرآن و تالیان به‌حق کتاب خدا و ترجمان وحی الهی مراجعه نمود.

از دیگر سو آشنایی بادانش مفردات و در نظر داشتن مفردات آیات و داشتن معنای صریح و صحیحی از آن‌ها از مقدّمات مهم در فهم قرآن هست؛ پس قرآن‌پژوهان می‌بایست با بهره گیری از کتب لغت و کتبی که به‌گونه تخصصی به بحث پیرامون مفردات قرآن پرداخته‌اند، به کاوش در معانی مفردات قرآن بپردازند.

در این پژوهش نویسنده به مطالعه مفردات سور کهف و اسرا پرداخته می باشد. به‌این‌ترتیب که آغاز به آیه‌ی مدّ نظر تصریح داشته و بعدازآن اقوال لغویان را  از کتب، «العین»، «لسان العرب»، «مفردات الفاظ قرآن»، «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» و «قاموس قرآن» متذکرشده می باشد. البته در بعضی موردها به کتب لغت دیگر مانند «المحیط فی اللغۀ»، «المحکم و المحیط الأعظم»، «تاج العروس»، «تهذیب اللغۀ»، «معجم مقاییس اللغه»، «مصباح المنیر»، «مجمع البحرین»، «النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر» و «الصحاح» نیز مراجعه شده می باشد. در گام بعد با مراجعه به کتب تفسیر روایی ازجمله «البرهان فی تفسیر القرآن»، «نورالثقلین»، «تفسیر عیاشی»، «تفسیر قمی»، «تفسیر صافی» و «کنزالدقائق و بحرالغرائب» به ذکر روایات معصومین (ع) در مورد مفردات سور کهف و اسرا همّت گماشته شده می باشد.

علاوه بر کتب تفسیری از کتب روایی نظیر «اصول کافی» کلینی و «علل الشرایع»، «التوحید»، «الخصال»، «معانی الأخبار»، «الامالی»و «من لا یحضره الفقیه» شیخ صدوق  و «الامالی» و «تهذیب الاحکام» شیخ الطائفه و «اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات»، « هدایه الأمه إلى أحکام الأئمه علیهم السلام»و «وسایل الشیعه» شیخ حر عاملی و «کشف الغمه» اربلی ، «مکارم الاخلاق» طبرسی، « دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام» ابن حیون،  « إستقصاء الاعتبار فی تبیین الإستبصار» شهید ثانی، « بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّى الله علیهم» صفار ، « مناهج الاخیار فی تبیین الاستبصار» علوی عاملی  و «روضه الواعظین و بصیره المتعظین» فتال نیشابوری در تایید و تکمیل روایات تفسیری ماخوذ از کتب تفسیری بهره گیری شده می باشد.

پس از گردآوری مطالب از منابع مذکور به مطالعه تطبیقی میان روایات معصومین (ع) و اقوال لغویون در مورد مفردات مدّ نظر پرداخته‌شده می باشد. درنهایت نتیجه‌گیری ارائه‌شده می باشد. در قسمت نتیجه‌گیری به بر مطالعه مقایسه‌ای میان روایات و گفته‌های اهل لغت، ارائه‌ی ارتباط‌ی منطقی میان معانی روایی و لغوی و گونه‌شناسی روایات پرداخته‌شده می باشد. روایات در این زمینه ازنظر گونه‌شناختی به چند گروه «ایضاح لفظی»، «اظهار مصداق»، «ایضاح مفهومی» یا «تأویل»، «اظهار مصداق باطنی» گروه‌بندی می شوند. خاطر نشان می گردد در بعضی موردها هیچ‌گونه ارتباط‌ای میان معنی روایی و لغوی واژه‌ی موردنظر وجود ندارد.

تعداد صفحه : 122

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***