جستجو در سایت :   

گرایش : رفتار حرکتی

عنوان :  اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

بخش رفتار حرکتی

 پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی

اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف

استاد راهنما :

دکتر مهشید زارع زاده

استاد مشاور :

دکتر علیرضا صابری کاخکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 چکیده

شرکت کنندگان سود بیشتری از تمرکز بیرونی در برابر تمرکز درونی می برند.هدف اصلی از این مطالعه مقایسه اثر انواع دستورالعمل های تمرکز توجهی بیرونی روی مهارت پیگردی تحت شرایط تکلیف مضاعف می باشد.برای این پژوهش 42 شرکت کننده پس از شرکت در پیش تست بصورت تصادفی در سه گروه تقسیم شدند(دستورالعمل های توجه بیرونی نزدیک، دستورالعمل های توجهی بیرونی دور و کنترل).

 شرکت کنندگان بعد از شرکت در پیش تست در 4 بلوک تکلیف پیگردی را تمرین کردند. بعد از 48 ساعت، سپس آنها در یادداری تاخیری تحت شرایط تکلیف مضاعف(دیداری و شنیداری)شرکت کردند. میانگین زمان کل در تکلیف پیگردی به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. گروه تمرکز بیرونی نزدیک دستورالعمل هایی درمورد حرکات جویستیک دریافت کردند. گروه تمرکز بیرونی دور دستورالعمل هایی درمورد حرکات نقطه قرمز رنگ در بخش های مختلف مسیر حرکت دریافت کردند. گروه کنترل هیچ دستورالعملی دریافت نکردند.

برای مشخص شدن تفاوت در بین بلوک های تمرینی و همچنین بین گروه های توجهی در مرحله اکتساب از تحلیلی واریانس عاملی مرکب و برای مشخص شدن اثر متغیر مستغل بر دو متغیر وابسته در مرحله یادداری از تحلیل واریانس چند متغیره بهره گیری گردید.

 نتایج تفاوت معناداری بین گروه های مختلف توجهی در مراحل مختلف آزمایش نشان دادند. این نتایج با فرضیه های اقدام محدود شده و پردازش عیان همراستا بود که اظهار می کردند تمرکز بیرونی تر سودمند تر می باشد.همچنین نتایج تفاوت معناداری بین شرایط مختلف تکلیف مضاعف  نشان داد.این نتایج با مدل حافظه کاری بدلی و تئوری بار شناختی همراستا بود.

واژگان کلیدی: دستورالعمل های توجهی بیرونی، آزمون یادداری، تکلیف پیگردی، شرایط تکلیف مضاعف

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
  • اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….. 5
  • اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 8
  • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-2 اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………. 9

  • فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 9
  • پیش فرض های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9
  • محدوده پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7-1 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7-2 محدودیت های غیر قابل کنترل……………………………………………………………………………. 10

  • تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش………………………………………………………………………………. 10

1-8-1 تعریف نظری واژه های پژوهش……………………………………………………………………………. 10

1-8-2 تعریف عملیاتی وازه های پژوهش…………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیقاتی

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2 مفاهیم نظری پژوهش (بخش اول)……………………………………………………………………………………. 13

2-2-1 یادگیری حرکتی……………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2 فرق یادگیری و اجرا……………………………………………………………………………………………… 14

2-2-3 سنجش یادگیری…………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-4 طبقه بندی مهارت ها…………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-5 آموزش……………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-5-1 معرفی…………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-5-2 نمایش مهارت………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-5-3 آموزش های کلامی…………………………………………………………………………………………. 17

2-2-6 دستورالعمل های آموزشی و توجه…………………………………………………………………………… 18

2-2-7 توجه………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-7-1 ویژگی های توجه…………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-7-2 ظرفیت……………………………………………………………………………………………………………. 19

2-2-7-3 ظرفیت و سطح اجرا…………………………………………………………………………………………… 20

2-2-8 تئوری های توجه………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-8-1 از دیدگاه زمان محدود……………………………………………………………………………………… 20

2-2-8-2 از دیدگاه دسترسی به منابع محدود………………………………………………………………………. 23

2-2-8-2-1 نظریه منابع مرکزی………………………………………………………………………………………… 23

2-2-8-2-2 نظریه چند منبعی……………………………………………………………………………………………. 25

2-2-8-3 دیدگاه انتخاب اقدام مربوط به توجه…………………………………………………………………….. 27

2-2-8-4 تئوری ها و نظریه های جدید……………………………………………………………………………… 27

2-2-8-4-1 مدل حافظه کاری بدلی…………………………………………………………………………………. 28

2-2-8-4-2 تئوری بار شناختی…………………………………………………………………………………………. 29

2-2-8-4-3 تئوری شناختی یادگیری چند رسانه ای……………………………………………………………… 30

2-3 پیشینه پژوهش(بخش اول)……………………………………………………………………………………………. 33

2-3-1 پیشینه مربوط به حافظه کاری………………………………………………………………………………….. 33

2-3-2 پیشینه مربوط به تئوری بار شناختی و یادگیری چندرسانه ای…………………………………………. 38

2-4 مفاهیم نظری پژوهش (بخش دوم)…………………………………………………………………………………. 40

2-4-1 توجه انتخابی……………………………………………………………………………………………………….. 40

2-4-2 کانونی کردن توجه……………………………………………………………………………………………….. 41

2-4-3 جهت دهی برتر توجه…………………………………………………………………………………………….. 42

2-5 پیشینه پژوهش(بخش دوم)…………………………………………………………………………………………….. 46

2-5-1 اولین شواهد تجربی……………………………………………………………………………………………….. 46

2-5-2 فرضیات موجود در باب اتخاذ تمرکز توجهی…………………………………………………………….. 50

الف- فرضیه اقدام محدود شده………………………………………………………………………………………….. 49

ب- نظریه ایده حرکتی جیمز…………………………………………………………………………………………….. 49

پ- فرضیه کدگذاری مشترک و فرضیه اثر-اقدام پرینز………………………………………………………….. 50

ت- فرضیه اختلال در خودکاری……………………………………………………………………………………….. 50

ث- فرضیه پردازش عیان……………………………………………………………………………………………….. 51

2-5-3 بحث فاصله………………………………………………………………………………………………………….. 54

2-5-4سطح خبرگی و پیچیدگی تکلیف……………………………………………………………………………… 57

2-5-5جنبه های دیگر……………………………………………………………………………………………………… 65

2-6 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………….. 67

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 69

3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………. 69

3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………… 69

3-5 ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 70

3-6 تکلیف…………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-6-1 تکلیف پیگردی…………………………………………………………………………………………………….. 70

3-6-2 تکلیف ثانویه………………………………………………………………………………………………………… 71

3-7 شیوه اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 72

3-8 متغیر های پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 73

3-8-1 متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………. 73

3-8-2 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………….. 73

3-9 روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………. 74

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 75

4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………… 76

4-2-1 ویژگی های جمعیت شناختی………………………………………………………………………………….. 76

4-2-1 مطالعه توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………. 77

4-3 آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………………………. 78

4-4 آمار استنباطی (آزمون فرضیه های پژوهش)……………………………………………………………………. 78

4-4-1 فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….. 78

4-4-2 فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………. 79

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 83

5-2 اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 83

5-3 بحث و مطالعه…………………………………………………………………………………………………….. 84

5-4 نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………….. 97

5-5 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………… 97

5-5-1 پیشنهادات کاربردی برخواسته از پژوهش……………………………………………………………….. 97

5-5-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………….. 98

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 99

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………….. 105

مقدمه:

در گذشته یادگیری[1] در زندگی بشر امر زیاد مهمی به شمار نمی آمد و به گمان بسیاری از افراد غیر فنی و غیر متخصص فرض مسلم بر آن بود که فرد از راه تجربه و شاگردی و کارکردن با استادکار علم و هنر می آموزد وجز این هیچ مشکلی وجود ندارد. در واقع امر یادگیری از آغاز تاریخ زندگی بشر به همین نحو بوده می باشد و معلمان و مربیان هیچگاه به خود زحمت نمی دادند و یا در این باره فکر نمی کردند که کیفیت یادگیری چیست و با چه اصول و ضوابطی مرتبط می باشد. والدین مهارت های لازم برای زندگی را به کودکان خود یاد می دادند، معلمین چیزهایی را یاد می دادند که خود فرا گرفته بودند و روشهایی را اتخاذ می نمودند که از طریق آن مسائل را آموخته بودند. به همین دلیل به ندرت از یادگیری به عنوان یک پدیده پیچیده یاد می گردید (طاهری و همکاران، 1384).

اما امروزه یادگیری اهمیت ویژه ای در میان جوامع مختلف پیدا نموده می باشد بطوری که به عنوان یکی از اهداف اصلی در بحث آموزش مطرح می گردد. وقتی صحبت از یادگیری به میان می آید سوال اصلی این می باشد که چه چیزی برای یادگیری مد نظر قرار دارد؟ مهارت های حرکتی[2] از مهمترین مهارت هایی محسوب می شوند که موجودات زنده برای بقای خود به آن وابسته اند. پس مهارت های حرکتی بخش عمده ای از زندگی بشر را تشکیل می دهند و انسانها برای تعامل با محیط خود نیازمند بهره گیری از این مهارت ها می باشند.

زیرا مهارت ها بسیار متنوع و مختلف هستند تعریفی از مهارت که بتوان در همه همه موردها آن را به کار برد مشکل خواهد بود. شاید بهترین تعریف، تعریف روانشناسی به نام ای.آر.گاتری[3](1952) باشد که مهارت را قابلیتی می داند که با اطمینان معین و صرف حداقل انرژی  یا زمان کاری به نتیجه برسد.

با این تعاریف متوجه می شویم که میان اجرای یک مهارت و یادگیری آن تفاوت هست، به عنوان مثال ممکن می باشد یک فرد در اثر عوامل مختلف یک بار بتواند یک اجرای بهینه داشته باشد اما مجددا قادر به انجام آن نباشد. در این مورد یادگیری در فرد ایجاد نشده می باشد بلکه فرد یک اجرای قابل قبول داشته می باشد. اجرا رفتار قابل نظاره و موقتی در فرد می باشد. بنابر نظر اشمیت[4] یادگیری حرکتی مجموعه ای از فرایندهای همراه با تجربه و تمرین می باشد که به تغیرات نسبتا پایدار در قابلیت اجرای ماهرانه منجر می گردد (اشمیت، ترجمه نمازی زاده و واعظ موسوی، 1379). پس میان اجرا (اکتساب) و یادگیری مهارت های تفاوت هست. همانطور که از تعریف بالا بر می آید یادگیری در اثر تکرار و تمرین اجرا ایجاد می گردد، یعنی در طی یادگیری مهارت های حرکتی تغییراتی در سطح اجرا و اجراکننده به وجود می آید تا مهارت فرا گرفته گردد.

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده درباب اهمیت یافتن فرایند یادگیری در دهه های اخیر، هر مربی یا معلم جهت آموزش یک مهارت حرکتی اقداماتی را جهت ایجاد یادگیری و آموزش فرد مورد بهره گیری قرار می دهد. به عنوان مثال یک مربی ژیمناستیک که کوشش دارد مهارت پشتک را به شاگردان خود آموزش دهد، به احتمال زیاد وی در آغاز مهارت را نمایش می دهد تا شاگردان الگوی کلی حرکت و هدف را درک کنند. اقدام بعدی اجرای مهارت توسط شاگردان می باشد. در این مرحله مربی اقدام به دادن دستورالعمل های کلامی می کند یعنی به شاگرد خود اطلاعاتی می دهد تا منجر به اجرای بهتر مهارت گردد. پس وظیفه یک مربی در این مرحله این می باشد که بهترین دستورالعمل های آموزشی[5] را به نوآموزان ارائه دهد.

 از مهمترین این دستورالعمل ها دستورالعمل های توجهی می باشد تا توجه فراگیرنده را به جنبه های مختلف حرکت معطوف کند. ویلیام جیمز[6] برای اولین بار توجه را اینگونه تعریف نمود: توجه تمرکز ذهن می باشد به یک شی از میان اشیاء یا رشته ای از اندیشه های همبود به شکلی روشن و زنده. اساس آن تمرکز، تراکم و آگاهی می باشد. مطالعات متعدد نشان می دهد جلب توجه[7] یادگیرندگان به اجرای مهارت با بهره گیری از این دستورالعمل ها در مقایسه با جلوگیری از در نظر داشتن مهارت یا در نظر داشتن اثرات و پیامد های  حرکت بر چگونگی ی اجرای بهتر مهارت ها تاثیر می گذارد که در ادامه درمورد آن صحبت خواهد گردید. دستورالعمل های توجهی ممکن می باشد اطلاعاتی در باره ی الگوی هماهنگی حرکات، جای گیری صحیح و چگونگی حرکت بخش های مختلف بدن (تمرکز درونی[8]) یا اثراتی که حرکت در محیط  از خود به جای می گذارد(تمرکز بیرونی[9]) فراهم کند (ولف، ترجمه فرخی، 1388). به ویژه، براساس نتایج مطالعات بسیاری دستورالعملی که توجه اجرا کننده را به تمرکز روی اثر حرکات در محیط(توجه بیرونی) سوق می دهد در مقایسه با دستورالعملی که توجه اجراکننده را به حرکات بدن(توجه درونی) سوق می دهد، منجر به نتایج بهتری شده می باشد.

محققان و متخصصان زیادی به ضرورت توجه نوآموزان روی هماهنگی حرکاتشان اعتقاد دارند اما شواهدی نیز هست که این نوع جلب توجه را خیلی نافع و مفید نمی داند و حتی آن را برای امر یادگیری مضر می دانند.

نظریه های قدیمی تر مانند یادگیری سالمونی[10](1984)، اشمیت (1997) و اشمیت و لی (1994) اظهار می کنند که یادگیری از طریق هدایت توجه فراگیرنده به حرکات بدن و بهره گیری از پردازش کنترل شده افزایش می یابد. اشمیت اظهار می دارد که یادگیری از طریق هدایت توجه یادگیرنده به حرکات بدنش افزایش می یابد. اغلب نظریه های جدید اظهار می کنند که یادگیری از طریق جلوگیری از تمرکز بر حرکات بدن بهبود می یابد. بر اساس فرضیه اقدام محدود شده[11] کوشش برای کنترل آگاهانه حرکات، به شکل شرایط تمرکز درونی، سیستم حرکتی را محدود ساخته و مانع از فرایند های خودکاری می گردد که حرکت را به شکل بهتری کنترل می کنند. بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه جهت دهی توجه اظهار می کند که  انتخاب کانون توجه بیرونی منجر به اجرای بهتری در مقایسه با اتخاذ کانون توجه درونی می گردد. برای مثال در تحقیقی که ولف و همکاران (1998) بر روی شبیه ساز اسکی و با سه گروه توجه درونی، بیرونی و کنترل انجام دادند، نظاره گردید که گروه توجه بیرونی هم در کوشش های مرحله اکتساب و هم در آزمون یادداری توانستند دامنه نوسان بیشتری ایجاد کنند. ولف و همکاران (1999) نیز اثر دستورالعمل های کانون توجه را بر روی ضربه قوسی گلف مطالعه کردند و دریافتند گروه تمرکز بیرونی در اجرای ضرباتشان دقت بیشتری داشتند. البته تحقیقات اندکی هم وجود دارند که اظهار می کنند تمرکز توجه درونی منجر به اجرای بهتری می گردد. برای مثال در تحقیقی که کاتین[12] و همکاران (2008) بر روی تعادل پیچیده دختران نوجوان ژیمناست در مهارت نیم وارو پرداختند، نتایج نشان داد تمرکز درونی منجر به سقوط های کمتر در نیم وارو های پیاپی گردید.

با مشخص شدن اهمیت دستورالعمل های توجهی هدف بعدی مطالعه مهارتی می باشد که بایستی فراگرفته گردد. مهارت های حرکتی از لحاظ نقطه آغاز و پایان به سه نوع مهارت های مجرد[13]، مداوم[14] و زنجیره ای[15] تقسیم می شوند. مهارت مداوم مانند دویدن به مهارت هایی اطلاق می شوند که نقطه آغاز و پایان مشخصی ندارند. یک دسته از مهارت های حرکتی مداوم که در این پژوهش هم مورد بهره گیری قرار می گیرد، مهارت های پیگردی[16] می باشد که دارای 2 مشخصه اصلی هستند. اولین مشخصه مسیری می باشد که اجرا کننده بایستی آن را طی کند و دومین مشخصه وسیله ای می باشد که اجراکننده با حرکات اندام های خود آن را در مسیر نگه می دارد. یک نمونه بارز از این نوع مهارت ها در زندگی روزمره مهارت رانندگی می باشد که در آن مسیر همان جاده می باشد و وسیله خودرو می باشد که فرد بایستی باحرکات دست های خود و بهره گیری از فرمان وسیله را در مسیر هدایت کند (اشمیت و لی، ترجمه طرفداری طلب و قاسمی، 1391). اغلب تحقیقات انجام شده بر روی اثربخشی توجهی از آغاز تا کنون بر روی مهارت های مجرد صورت گرفته می باشد و ضرورت انجام این تحقیقات بر روی مهارت های دیگر حس می گردد.

پس هدف اصلی ما در این پژوهش مطالعه تاثیر نوع دستورالعمل های کانون توجهی بر یادگیری  یک مهارت پیگردی  می باشد.

1-2 اظهار مسئله:

فرض بر این می باشد که با پیشرفت یادگیرنده در مراحل مختلف یادگیری، اندازه و جهت توجه که هدایت و برنامه ریزی اجرای مهارت را برعهده دارند تغییر می یابد. در حقیقت آن چیز که توجهمان را به آن معطوف می کنیم، تا حد وسیعی تعیین کننده این می باشد که چگونه مهارت های حرکتی را اجرا کرده و یاد می گیریم.

با این اوصاف دستورالعمل های توجهی[17] می تواند به جهت دهی موثرتر توجه برای تسریع و بهبود امر یادگیری کمک کند. همانگونه که اظهار شددر اغلب مطالعات برتری کانون توجه بیرونی مشخص شده می باشد و محققین حاضر به دنبال پی بردن به سایر عوامل دخیل در افزایش تاثیر تمرکز توجهی بیرونی می باشند. مبحث اصلی در اینجا مطالعه اثر فاصله در انتخاب کانون توجه بیرونی می باشد. اظهار می گردد هنگامی که یک حرکت بیش از یک اثر یا پیامد در محیط دارد بهتر می باشد که اجراکننده روی پیامد دورتر حرکت(توجه بیرونی دور) تمرکز کند تا پیامد نزدیک تر(توجه بیرونی نزدیک). مطالعات بسیاری تائیدکننده این امر می باشند. برای مثال مولن و همکاران(2012) در مطالعه ای که به مطالعه اثر فاصله بر روی یک مهارت شبیه ساز رانندگی با بهره گیری از افراد مبتدی بود پرداختند، به این نتیجه رسیدند که کانون توجه بیرونی دور برای این افراد یک کانون توجه بهینه می باشد. از طرفی نتایج بعضی از مطالعات نشان داده اند که بین سطح مهارت و انتخاب کانون توجه بیرونی بهینه تعامل هست. برای مثال بل و هاردلی(2012) در مطالعه ای که به مطالعه اثر تعاملی فاصله و خبرگی در مهارت شوت قوسی گلف در افراد ماهر پرداخته بودند به این نتیجه رسیدند که برای افراد ماهر تمرکز توجهی بیرونی دور بهتر می باشد. طبق فرضیه عدم خودکاری مهارت ها[18]، بین سطح مهارت و انتخاب کانون توجه برتر تعامل هست. افراد با افزایش تبحر در مهارت بایستی تمرکز های توجهی بیرونی تر را اتخاذ کنند. تنها زمانی که افراد به سطوح بالای مهارت راه می یابند کانون توجه درونی مشکل آفرین می باشد و با  فرآیندهای پردازش خودکار تداخل پیدا می کند و کانون توجه درونی تر برای  افراد  مبتدی مناسب تر از کانون توجه بیرونی تر  می باشد (فورد[19] ،2005). پس، این نظریه معتقد می باشد کانون توجه برتر با سطح مهارت افراد در ارتباط می باشد.

تعداد صفحه :127

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر کرمان

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: تربیت بدنی