جستجو در سایت :   

گرایش:ترویج

عنوان:تأثیر پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی در استان تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.S.C)

رشته: مهندسی کشاورزی(ترویج و آموزش کشاورزی)

 

 

 

 

 

عنوان

تأثیر پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی در استان تهران

 

استاد راهنما

دکتر سید جمال فرج الله حسینی

 

استاد مشاور

دکتر فرهاد لشگرآرا

 

 

 

 

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده ……………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………….. 3

اظهار مساله ……………………………. 3

سوال های پژوهش…………………………. 6

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………….. 7

اهداف پژوهش……………………………. 10

الف:هدف کلی……………………………. 10

ب: اهداف ویژه………………………….. 10

محدوده های پژوهش……………………….. 11

تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………… 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………. 13

بخش اول: پارک های علم و فناوی……………. 14

تعریف و تاریخچه پارک های علم و فناوری…….. 14

پیشینه پارک علم و فناوری………………… 15

اهداف پارک علم و فناوری…………………. 18

جایگاه پارک علم و فناوری………………… 19

انواع پارک های علم و فناوری……………… 19

ویژگی های اصلی پارک های علم و فناوری……… 20

خدمت ارائه شده در پارک های علم و فناوری       21

سابقه تاسیس پارک علم و فناوری در ایران ………22

هدف اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران      23

خدمات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران…….. 25

چشم انداز پارک علم و فناوری دانشگاه تهران     26

دیدگاه های متفاوت نسبت به پارک های علم و فناوری 26

بخش دوم: کارآفرینی……………………… 27

مفهوم کارآفرینی و سیر تاریخی و تکاملی آن      27

تاریخچه کارآفرینی………………………. 28

اهمیت کارآفرینی………………………… 29

رویکرد ویژگی های روان شناختی کارآفرینان ………29

ضرورت پرورش و آموزش کارآفرینان…………… 30

آموزش کارآفرینی………………………… 32

نظریه آموزش کارآفرینی…………………… 33

محتوا و برنامه آموزش کارآفرینی…………… 34

تاریخچه کارآفرینی در ایران………………. 36

اهمیت کارآفرینی در اشتغال زایی…………… 38

آمار فارغ التحصیلان و بیکاران در بخش کشاورزی   39

پارک های علمی و فناوری و کارآفرینی…. ………40

قسمت دوم: پیشینه پژوهش………………….. 41

الف) پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور  41

ب)پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از کشور  46

مدل نظری پژوهش…………………………. 55

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

     مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 56

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….56

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………56

بر آورد حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………..56

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………..57

روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………57

ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………57

روایی……………………………………………………………………………………………………………………………58

پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………59

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………60

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..60

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..62

 

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه…………………………………. 64

بخش اول: آمار توصیفی……………………. 64

بخش دوم: آمار استنباطی………………….. 76

معادلات رگرسیون گام به گام………….. ………77

 

فصل پنجم: اختصار، نتیجه گیری و پیشنهادها

اختصار پژوهش ……………………………. 82

بحث و تفسیر……………………………. 83

پیشنهاد های پژوهش………………………. 88

الف: پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش…….. 88

ب: پیشنهادهایی مبتنی تجارب پژوهشگر……….. 93

ج: توصیه به پژوهشگران دیگر………………. 93

منابع ………………………………… 95

پیوست ها………………………………. 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                         صفحه

جدول 2-1: تعداد پارک ها ومراکز رشدعلم و فناوری مستقر در سراسر کشور………………………………….. 21

جدول 3-1: تناظر متغیرهای پژوهش با گویه های پرسشنامه 58

جدول 3-2: محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش 59

جدول 4-1: جدول توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان  64

جدول 4-2:جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان      65

جدول 4-3: جدول توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان  65

جدول 4-4: جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخگویان 66

جدول 4-5: جدول توزیع فراوانی سابقه کار پاسخگویان   66

جدول 4-6: میانگین و انحراف استاندارد متغیر فعالیت های آموزشی……………………………………… 67

جدول 4-7: میانگین و انحراف استاندارد متغیر فعالیت های پژوهشی……………………………………… 67

جدول 4-8: میانگین و انحراف استاندارد متغیر طرفداری های مالی و معنوی…………………………………. 68

جدول 4-9: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد فرصت های شغلی……………………………………… 69

جدول 4-10: میانگین و انحراف استاندارد متغیر فعالیت های آموزشی……………………………………… 69

جدول 4-11: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد زمینه های کارآفرینی……………………………… 70

جدول 4-12: میانگین و انحراف استاندارد متغیر طرفداری از نوآوری و خلاقیت…………………………………. 71

جدول 4-13: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد واحدهای کوچک و متوسط تولید………………………….. 71

جدول 4-14: میانگین و انحراف استاندارد متغیر تحقیقات توسعه ای و کاربردی……………………………….. 72

جدول 4-15: میانگین و انحراف استاندارد متغیر تولیدوتوسعه فرآیندهای فناوری در بازار……………….. 72

جدول 4-16: میانگین و انحراف استاندارد متغیر ایجاد ارتباط بین دانشگاه صنعت دولت………………………. 73

جدول 4-17: میانگین و انحراف استاندارد متغیر مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی……………………….. 73

جدول 4-18: میانگین و انحراف استاندارد متغیر هم افزایی شبکه ای افزایش توان رقابت………………………. 74

جدول 4-19: میانگین و انحراف استاندارد متغیر کارآفرینی   75

جدول 4-20:مطالعه همبستگی بین فعالیت پارک علمی و فناوری و کارآفرینی کشاورزی………………………. 76

جدول 4-21: ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون گام گام……………………………………… 79

جدول 4-22: ضرایب تعیین متغیرهای تأثیرگذار در اندازه کارآفرینی در رگرسیون گام گام………………………… 80

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                 صفحه

شکل2-1: مدل نظری پژوهش………………….. 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


چکیده

امروزه با در نظر داشتن فرآیند جهانی شدن و دانش مدار بودن اقتصاد، کشورهایی قادر خواهند بود جایگاه جهانی برای خود پیدا و حفظ نمایند، که با در نظر داشتن نهاد های علمی و تحقیقاتی و بر اساس اصول و ریشه های اجتماعی و فرهنگی خود بتوانند در تولید علم و مدیریت آن، نسبت به رقبا پیشی گرفته و به گونه پیوسته با خلاقیت و نوآوری فرصت های جدیدی برای فروش محصولات خود در بازار جهانی فراهم سازند، یکی از ایده‌های موفق عصر کنونی، اندیشه ایجاد پارک‌های علمی و فناوری می باشد که هدف عمده آن ‌ها توسعه فناوری و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و ظهور نوآوری‌ها و کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری می باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی، انجام گردید. این پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران شرکت های بخش کشاورزی عضو پارک های علمی و فناوری استان تهران در سال 1392، به تعداد 400 نفر بود، با بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 196 نفر تعیین گردید. جهت مراجعه به واحد های نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بهره گیری گردید. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر استادان متخصص و اساتید راهنما و مشاور تایید گردید. همچنین از طریق محاسبه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، مقدار پایایی کل برابر 89/0 بدست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آمار توصیفی(محاسبه فراوانی و درصد ها) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 بود. یافته های پژوهش نشان داد که ارتباط معنادار مثبت بین فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی، طرفداری های مالی و معنوی، ایجاد فرصت های شغلی، تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی، ایجاد زمینه های کارآفرینی، طرفداری از نوآوری و خلاقیت، ایجاد و گسترش واحد های کوچک و متوسط تولیدی، تحقیقات توسعه ای وکاربردی، تولید و توسعه محصولات و فرآیند های فناوری قابل عرضه در بازار، ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه، مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی و هم افزایی شبکه ای و افزایش توان رقابت پارک های علمی و فناوری با کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی هست.

واژگان کلیدی: پارک های علم و فناوری، کارآفرینی، فارغ التحصیل کشاورزی.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

موفقیت ملت ها در دهه های آینده به اندازه و چگونگی رشد و تاثیر آن ها در مناسبات علمی، پژوهشی و محصولات استراتژیک آن ها بستگی خواهد داشت. کاربردی کردن دانش و سرآمد بودن در فناوری یکی از شاخص های اصلی توسعه جوامع می باشد. نتایج مطالعه های دیده بان جهانی کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از آن می باشد که بدون توجه کافی به کارآفرینی دانش بنیان نمی توان وضعیت با ثباتی در عرضه رقابت جهانی و حضور فعال در عرصه های علمی و تجاری               بین المللی داشت(وینستون[1] و همکاران، 2005).

در دیدگاه جدیدی که از دانشگاه در هزاره سوم ارایه شده می باشد، ماموریت دانشگاه ها تنها تولید علم و دانش نیست، بلکه دانشگاه ها وظیفه مهم تری نیز می توانند عهده دار شوند و آن این که در فعالیت ها ی انتقال تکنولوژی شرکت کنند. کارآفرینی دانشگاهی از رسالت های جدید دانشگاه ها پس از رسالت های آموزش و پژوهش می باشد(شریف زاده و همکاران، 1388). در این راستا ایده دانشگاه کارآفرین، مقوله جدیدی می باشد که با تغییر استراتژی دانشگاه ها از فعالیت صرفاً علمی به سمت کاربری کردن علم و فناور ی با تاکید بر تجاری سازی دانش شکل گرفته می باشد . کاربردی کردن تحقیقات علمی و استفاد ه از فناوری های جدید مهم ترین وظیفه ای می باشد که بر عهده دانشگاه عصر حاضر(دانشگاه کارآفرین) قرار گرفته می باشد و به گفته صاحب نظران بهترین مکان در انتقال فناوری های جدید به سمت صنایع و بازارهای بین المللی، دانشگاه ها هستند و از بهترین روش های دستیابی به این هدف، ایجاد پارک های علمی و فناوری می باشد. پارک های علمی و فناوری با هدف تقویت روحیه کارآفرینی در دانشگاه ها و جوامع علمی تشکیل شده و بعنوان نهادی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه در نظر گرفته می گردد (طالبی و همکاران، 1390).

ماموریت نهایی پارک های فناوری این می باشد که بتواند نتایج به دست آمده از پژوهش های دانشگاهی را با نیاز صنعت متناسب کرده و از این راه خلاء ارتباط ی صنعت – دانشگاه را پر کند و این امر در نهایت منجر به تجاری سازی دانش خواهد گردید(پور عزت و همکاران، 1389). این پژوهش به مطالعه تأثیر پارک های علمی و فناوری بر کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی در استان تهران می پردازد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردو

اظهار مساله

اکثر کشورهای دنیا با مسائل و معضلات اشتغال درگیرند اما تعدد عوامل مشکل آفرین، و ناشناخته بودن بعضی از آنها در کشورهای جهان سوم موجب پیچیده تر شدن موضوع شده می باشد(مکنون، 1387). یکی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ روی ﻛﺸﻮر ما نیز، داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎیی های ﻓﺮدی و ﻣﻬﺎرت های ﻻزم را ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺠﺎی اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ، ﺧﻮد ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪن ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ(احمدی و همکاران، 1388).

در نظام جمهوری اسلامی ایران با اجرایی شدن سند چشم‌انداز بیست ساله و اعلام هدف اشتغال کامل در افق سال 1404 هجری شمسی، برنامه چهارم توسعه با هدف دستیابی به اشتغال مناسب و کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد در پایان دوره(1388 – 1384) آغاز گردید. در این برنامه هم‌چنین به رشد بهره‌وری نیروی کار از 3/1 درصد به 5/3 درصد به گونه متوسط طی سال‌های برنامه تأکید گردید. مستند به گزارش رسمی دولت، نرخ بیکاری از 5/11 درصد در سال 1384 به 9/11 درصد در سال 1388 افزایش پیدا نمود(معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، 1390). پس از اتمام برنامه چهارم و عدم شکل گیری رشد 4/8 درصدی نرخ بیکاری و افزایش آن در سال پایانی برنامه نسبت به سال آغاز، افزایش نرخ بیکاری هم چنان ادامه پیدا نمود، به طوری که مستند به گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور به رقم بی‌سابقه 6/14 درصد افزایش پیدا نمود(مرکز آمار ایران، 1390).

در دهه اخیر یکی از اساسی ترین دغدغه های مسولان و متولیان امور، یافتن راه حلی برای مساله بیکاری بوده می باشد. بویژه در بخش کشاورزی که حجم و گستردگی آن در کشورهای در حال توسعه یک معضل به شمار می رود(حسینی و همکاران، 1389). از ﺟﻤﻠـﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻛـﻪ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﺗﺮوﻳﺞ ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در داﻧـﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ(احمدی و همکاران، 1388).

اشتغال فارغ التحصیلان یکی از مسائلی می باشد که همواره مورد توجه برنامه ریزان آموزشی کشورهای مختلف بوده می باشد. این بذل توجه هم به لحاظ بازار کار به عنوان مرکز ثقل اقتصادی می باشد و هم به لحاظ تأثیر های اجتماعی می باشد که به فارغ التحصیلان برای نیل به اهداف توسعه کشور محول می گردد. نظام آموزشی کشور ما نیز از این قائده مستثنی نبوده و وضعیت اشتغال دانش آموختگان این نظام از دغدغه های اصلی سیاست گزاران و برنامه ریزان امور آموزشی کشور می باشد. در این بین فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی بخش عمده ای از دانش آموختگان بیکار را تشکیل می دهند(حسینی و همکاران، 1388). مطالعه شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد که بخش خدمات بیشترین فرصت اشتغال را برای تحصیل کردگان آموزش عالی مهیا کرده می باشد و بخش های صنعت و کشاورزی در ایجاد شغل موفق اقدام ننموده اند(حسینی و حسینی، 1387).

با اینکه بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم در کشورهای در حال توسعه می باشد و با وجود مزیت نسبی در بخش کشاورزی جهت توسعه اقتصادی، کشور ما از این قاعده مستثنی بوده و بر اساس آخرین آمار، سهم اشتغال در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر 5/21 درصد، 7/32 درصد و 8/45 درصد می باشد(اداره آمار ایران، 2006؛ به نقل از حسینی و همکاران، 2012).

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در پرجمعیت ترین استان کشور(تهران) مسئولیتی خطیر در پیش دارد. دو سوم فارغ التحصیلان کشاورزی که ساکن تهران هستند یا شاغل نیستند و یا در جایی غیر مربوط مشغول به کار هستند. به واقع ساماندهی 13 هزار و 417 مهندس کشاورزی با گرایش های مختلف برای استانی که پایتخت کشور را در خود جای داده امری می باشد که مستلزم برنامه ریزی مدون و منظمی می باشد(ماهنامه دام کشت و صنعت، شماره 92).

یکی از علت های در جهت عدم دستیابی به نتایج مطلوب در این زمینه، نبود زنجیره پژوهش ـ فناوری و توسعه و فاصله قابل توجه بین تبدیل ایده‌های علمی ـ تحقیقاتی به واقعیت‌های اقتصادی قابل عرضه در بازار می‌باشد. در این بین، اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، مسئله را از ابعاد مهم تر و ویژه ای برخوردار کرده می باشد. تا آنجا که بنا به گزارش وزارت کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان پنج درصد بیش از نرخ کلی بیکاری در سطح کشور می باشد(ملک محمدی و شکری، 1388).

بدون تردید، یکی از ایده‌های موفق عصر کنونی در زمینه توسعه اقتصادی محلی و ملی، اندیشه ایجاد پارک‌های علمی و فناوری و مراکز رشد در تمام کشورهای جهان در قرن 21 می باشد. هدف عمده آن‌ها نیز توسعه فناوری و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و ظهور نوآوری‌ها و کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری می باشد. بدیهی می باشد، پارک‌های علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه‌ای از زنجیره توسعه اقتصادی می باشد که با انگیزه افزایش نوآوری تکنولوژیک، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی متخصصان و صاحب‌نظران به‌وجود آمده می باشد، پس ضروری می باشد که دولت‌ها در این زمینه کوشش ‌کنند با ایجاد محیطی مناسب، شرایط کار و فعالیت را برای شرکت‌هایی این‌چنینی فراهم ‌کنند. نظر به اطلاعات معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعداد کل پارک‌های علم و فناوری که از وزارتخانه یادشده مجوز دارند (99 مورد) می باشد که از این تعداد (یعنی 2/21 درصد) در تهران با 21 مورد واقع شده می باشد. پارک‌های موجود در تهران وابسته به جهاد دانشـگاهی با تعـداد 7 شهرک و پارک و نیز سایر مراکز مربوط شامل دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، پارک وابسته به وزارت نیرو،  وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه امیرکبیر می باشد(سلیمانی و مرغائی زاده، 1390).

با عنایت به موردها مطرح شده و با در نظر داشتن اینکه فارغ التحصیلان رشته کشاورزی دارای قابلیت های فراوانی برای بکارگیری دانسته ها و معلومات علمی و پژوهشی، نبوغ، خلاقیت و نوآوری در اکثر               زمینه های کشاورزی، باغداری، دامداری و صنایع وابسته به آنها برای افزایش تولید ملی و سودآوری ارزی و ریالی می باشند. بطوریکه با بکارگیری این نوآوری ها و طرفداری از فارغ التحصیلان کارآفرین می توان سهم تولید ناخالص ملی را افزایش داده و علاوه بر رفع احتیاجات داخلی نسبت به صادرات محصولات کشاورزی و دامی اقدام نموده تا هم به اقتصاد ملی کمک نمایند و هم نیاز کشور را برای تولید شغل و تولید محصولات سالم برآورده سازند، و این مهم فقط با طرفداری مسولان از کارآفرینان بخش کشاورزی میسر خواهد گردید. پس با در نظر داشتن تعدد عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، برای حل این معضل دولت بایستی از کارآفرینان طرفداری کند تا فرهنگ کارآفرینی گسترش یابد. ایجاد پارک های علم و فناوری می تواند گامی موثر و ماندگار در این زمینه باشد تا با ایجاد انگیزه، به بروز خلاقیت و نوآوری فارغ التحصیلان کشاورزی کمک نماید تا بتوانند مشغول به کار شوند. از این رو این پژوهش در صدد می باشد به این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا پارک های علم و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی تأثیر دارند؟

سوال های پژوهش

 • آیا فعالیت های آموزشی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی تأثیر دارد؟
 • آیا فعالیت های پژوهشی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی تأثیر دارد؟
 • آیا طرفداری های مالی و معنوی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی تأثیر دارد؟
 • آیا ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای دانش آموختگان پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی تأثیر دارد؟
 • آیا تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی تأثیر دارد؟
 • آیا ایجاد زمینه های کارآفرینی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی تأثیر دارد؟
 • آیا طرفداری از نوآوری و خلاقیت نیروهای جوان پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی             فارغ التحصیلان کشاورزی تأثیر دارد؟
 • آیا ایجاد و گسترش واحد های کوچک و متوسط تولیدی دانش محور پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی تأثیر دارد؟
 • آیا تحقیقات توسعه ای و کاربردی پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی تأثیر دارد؟
 • آیا تولید و توسعه محصولات و فرآیند های فناوری قابل عرضه در بازار پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی تأثیر دارد؟
 • آیا ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دولت و جامعه پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی تأثیر دارد؟

[1] – Winston

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :49

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***