جستجو در سایت :   

عنوان:تأثیر روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش بهره گیری از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری

دانشگاه آزاد اسلامی

     واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی ( M.Sc)

عنوان:

تأثیر روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش بهره گیری از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری

استاد راهنما:

دکتر سید مهدی میردامادی

استاد مشاور:

دکتر فرهاد لشگرآرا

سال تحصیلی: 1390-1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست

عنوان                                        صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: طرح مسأله

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………….3
 • اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………….4
 • اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………..10
 • اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………….21
 • محدوده های پژوهش
  • قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………….21
  • قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………..22
  • قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………..22
 • محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………22
 • تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………..22

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

بخش اول: ادبیات نظری

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………28
 • طبقه بندی سبزی ها…………………………………………………………………………….28
 • عوامل محیطی مؤثر در پرورش سبزیها…………………………………………………..29
  • مشخصات بذر خوب……………………………………………………………………….30
  • خاک های مناسب برای کشت سبزی…………………………………………………..30
  • احتیاجات دمایی………………………………………………………………………………32
  • آب………………………………………………………………………………………………..32
  • آفات و عوامل بیماری زا …………………………………………………………………33
 • مدیریت خاک و کوددادن……………………………………………………………………..37
 • انواع کودهای مورد نیاز سبزی………………………………………………………………38
  • کودهای آلی…………………………………………………………………………………….38
   • کود سبز……………………………………………………………………………………38
   • کود حیوانی………………………………………………………………………………38

 

عنوان                                        صفحه

 • کودهای معدنی یا شیمیایی…………………………………………………………………39
  • کودهای ازته……………………………………………………………………………….39
  • کودهای فسفاته……………………………………………………………………………40
  • کودهای پتاسه……………………………………………………………………………..40
 • کودهای بیولوژیک …………………………………………………………………………..41
 • عوامل مؤثر در اندازه مصرف کودها و سموم شیمیایی…………………………………41
 • مقدمه ای بر آموزش……………………………………………………………………………..42
 • تعریف آموزش…………………………………………………………………………………….43
 • انواع آموزش………………………………………………………………………………………..44
 • آموزش مداوم و توسعه پایدار……………………………………………………………….44
 • انواع روش های آموزش کشاورزی……………………………………………………….46
 • تعریف ترویج…………………………………………………………………………………….49
 • اهداف ترویج کشاورزی………………………………………………………………………49
 • انواع وسایل کمک آموزشی…………………………………………………………………50
 • معرفی شهرستان ری…………………………………………………………………………..52
  • موقعیت………………………………………………………………………………………..52
  • وضعیت توپوگرافی و اقلیمی………………………………………………………….52
  • توزیع جغرافیایی جمعیت………………………………………………………………52
  • موقعیت کشاورزی………………………………………………………………………..53

بخش دوم: ادبیات تجربی

2-16-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………..53

2-16-2- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………….55

بخش سوم: چهارچوب نظری………………………………………………………………………59

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………..61

3-2- نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………..61

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………61

 

عنوان                                        صفحه

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………62

3-5- ابزار جمع آوری داده ها و گردآوری اطلاعات………………………………………………62

3-5-1- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….63

3-5-2- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….63

3-6- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………..63

3-7- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………….65

3-8- منابع جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………69

3-9- روش های آماری………………………………………………………………………………………69

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………..71

بخش اول: آمار توصیفی

4-2- توصیف ویژگیهای فردی سبزیکاران مورد مطالعه…………………………………………….71

4-3- توصیف اظهار نظرهای سبزیکاران مورد مطالعه……………………………………………….73

بخش دوم: آمار استنباطی

4-4- همبستگی کاهش بهره گیری از سموم و نهاده ها با متغیر فعالیتهای آموزشی-ترویجی..95

4-5- همبستگی کاهش بهره گیری از سموم و نهاده ها با متغیرهای پژوهش………………………..96

4-6- مطالعه و تحلیل رگرسیون چند متغیری توجه……………………………………………….98

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

5-1- اختصار……………………………………………………………………………………………………102

5-2- نتیجه گیری و بحث………………………………………………………………………………….103

5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی………………………………………………………….103

5-2-2- نتایج حاصل از یافته های استنباطی…………………………………………………………107

5-3- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………112

5-4- پیشنهادهایی به مقصود تحقیقات آتی…………………………………………………………….113

فهرست منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………………..114

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………….118

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                       صفحه

 • اندازه تولید کود شیمیایی اوره از سال 2002 تا 2008 در ایران…………………………..6
 • اندازه نیترات در 8 نمونه برگی در شهرستان ری- 1388…………………………………..8
 • اندازه عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در 20 نمونه خاکی سبزیکاری در

شهرستان ری-1388………………………………………………………………………………………9

1-4- دوره های آموزشی – ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان ری-1387………………..13

1-5- دوره های آموزشی – ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان ری-1388………………..15

 • دوره های آموزشی – ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان ری-1389………………..17
 • روستاهای تحت پوشش مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی کهریزک………….24
 • روستاهای تحت پوشش مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی فشافویه……………25
 • روستاهای تحت پوشش مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی قلعه نو…………….26
 • اندازه تحمل سبزی های مختلف به PH ……………………………………………………….31
 • فعالیت ها و مواد بیولوژیک توزیع شده در بین سبزیکاران………………………………..34
 • آفات یا عامل بیماری زا در سبزیجات و کنترل شیمیایی ………………………………….35
 • آفات یا عامل بیماری زا در سبزیجات وکنترل بیولوژیکی…………………………………..36
 • اختصار نظریات مطرح شده ………………………………………………………………………..57
 • بخش سوم: چارچوب نظری………………………………………………………………………..59

3-1- تناظر پرسشنامه با اهداف پژوهش………………………………………………………………….. 62

3-2- ضریب آلفای کرومباخ برای تعیین اعتبار پرسشنامه………………………………………… 63

4-1- توزیع فراوانی سن سبزیکاران مورد مطالعه……………………………………………………. 71

4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات…………………………………….. 72

4-3- توزیع فراوانی مقدار زمین سبزیکاران افراد مورد مطالعه………………………………….. 73

4-4- بهره گیری سبزیکاران از تخصص کارشناسان………………………………………………… 73

4-5- توزیع فراوانی ملاک انتخاب مواد شیمیایی توسط سبزیکاران…………………………… 74

4-6- توزیع فراوانی نظرسنجی از سبزیکاران……………………………………………………………..74

4-7- طریقه معرفی مواد بیولوژیک به سبزیکاران……………………………………………………….. 75

4-8- توزیع فراوانی تطابق آموزش ها با نیازهای سبزیکاران………………………………………. 75

4-9- اندازه تأثیر آگاهی از فناوری در زمینه افزایش تولید………………………………………….. 76

عنوان                                                                                    صفحه

4-10- توزیع فراوانی ضرورت برگزاری دوره های آموزشی……………………………………76

4-11- اولویت بندی ضرورت برگزاری دوره های آموزشی………………………………….. 77

4-12- توزیع فراوانی دسترسی به منابع اطلاعاتی………………………………………………. …77

4-13- اولویت بندی اندازه دسترسی به منابع اطلاعاتی…………………………………………. 78

4-14- توزیع فراوانی اندازه بهره گیری سبزیکاران از فعالیتهای سمعی-بصری………………..78

4-15- اولویت بندی اندازه بهره گیری سبزیکاران از فعالیتهای سمعی-بصری………………… 79

4-16- توزیع فراوانی اندازه تأثیر روشهای آموزشی……………………………………………. .. 79

4-17- اولویت بندی اندازه تأثیر روشهای آموزشی………………………………………………… 79

4-18- توزیع فراوانی اندازه بهره گیری سبزیکاران از وسایل آموزشی…………………………….80

4-19- اولویت بندی اندازه بهره گیری سبزیکاران از وسایل آموزشی…………………………….. 81

4-20- توزیع فراوانی اندازه مؤثر بودن روشهای آموزشی………………………………………… 81

4-21- توزیع فراوانی مکان برگزاری دوره های آموزشی…………………………………………. 82

4-22- توزیع فراوانی اندازه تأثیر خدمات وحمایتهای دولتی در اندازه مصرف

سموم و کودهای شیمیایی……………………………………………………………………………………..82

4-23- اولویت بندی اندازه تأثیر خدمات وحمایتهای دولتی در مصرف سموم و کودهای شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………….83

4-24- توزیع فراوانی اندازه همکاری سبزیکاران با همیاران دولتی…………………………….. 83

4-25- اولویت بندی اندازه همکاری سبزیکاران با همیاران دولتی………………………………..  84

4-26- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع عضویت در تشکل…………………………….       84

4-27- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع مالکیت…………………………………………….  85

4-28- شغل دوم سبزیکاران……………………………………………………………………………………   85

4-29- اندازه درآمد ماهیانه از شغل سبزیکاری………………………………………………………….                                  86

4-30- اندازه درآمد ماهیانه از شغل دوم……………………………………………………………………                           86

4-31- تأثیر قیمت بر اندازه مصرف کودها و سموم شیمیایی……………………………………….   87

4-32- منابع تهیه بذر……………………………………………………………………………………………. 87

4-33- اولویت بندی علت های عدم بهره گیری از مواد بیولوژیک………………………………………….   88

4-34- اولویت بندی تأثیر موانع و محدودیتها در مصرف سموم و کودهای شیمیایی……….88

4-35- شرایط محیطی مؤثر در کاهش مصرف سموم شیمیایی…………………………………….. 89

 

عنوان                                     صفحه

4-36- دیدگاه سبزیکاران درمورد تأثیر مضرات سموم شیمیایی برای سلامت انسانها………..                      89

4-37- دیدگاه سبزیکاران درمورد تأثیر مضرات کودهای شیمیایی برای سلامت انسانها……..90

4-38- تأثیر مضرات مصرف سموم شیمیایی برای سلامت سبزیجات……………………………     90

4-39- تأثیر مضرات مصرف کودهای شیمیایی برای سلامت سبزیجات………………………          91

4-40- تأثیر فواید مصرف سموم شیمیایی برای زمین سبزیکاری……………………………… 91

4-41- تأثیر فواید مصرف کودهای شیمیایی برای زمین سبزیکاری…………………………….  92

4-42- تأثیر مضرات مصرف سموم شیمیایی برای زمین سبزیکاری……………………………   92

4-43- تأثیر مضرات مصرف کودهای شیمیایی برای زمین سبزیکاری………………………         93

4-44- اطلاع از استاندارد مصرف سموم شیمیایی در کشت سبزیجات………………………..93

4-45- اطلاع از استاندارد مصرف کودهای شیمیایی در کشت سبزیجات……………………             94

4-46- اندازه مصرف سموم شیمیایی در کشت سبزیجات………………………………………… 94

4-47- اندازه مصرف کودهای شیمیایی در کشت سبزیجات………………………………………    95

4-48- ضریب همبستگی بین متغیر روش های آموزشی-ترویجی با کاهش مصرف سموم

و نهاده ها……………………………………………………………………………………………………………96

4-49- ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش با کاهش مصرف سموم و نهاده ها………..98

4-50- رگرسیون گام به گام به مقصود پیش بینی عوامل آموزشی-ترویجی تأثیرگذار بر

توجه سبزیکاران ها……………………………………………………………………………………………..99

4-51- رگرسیون گام به گام به مقصود پیش بینی عوامل تأثیرگذار بر توجه سبزیکاران..100

پیوست الف- پرسشنامه………………………………………………………………………………………..119

پیوست ب- سطح زیر کشت و تولید نهایی در سال زراعی 89-88……………………………127

ارتباط 3-1- فرمول آلفای کرومباخ جهت حجم نمونه انتخابی……………………………………62

 

 

 

چکیده

سبزیجات جایگاه مهمی در وعده غذایی بشر ها دارند. مصرف سبزیجات تأثیر مهمی در سلامت بشر ها اعمال می کند. افزایش دانش سبزیکاران تأثیر بسزایی در تولید محصولات سالم دارد و در نهایت سلامت جامعه را تضمین می کند. پژوهش حاضر تحت عنوان “تأثیر روش های آموزشی – ترویجی در کاهش بهره گیری از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری” می باشد که از نوع پیمایشی، و توصیفی – همبستگی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه آماری سبزیکاران شهرستان ری هستند که تعداد آن ها 1159 نفر می باشد و جنسیت جامعه مرد می باشد، با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان و همچنین فرمول کوکران تعداد نمونه به 245 نفر رسید. پایایی پرسشنامه 83 درصد تخمین زده گردید. متغیر وابسته پژوهش کاهش بهره گیری از نهاده هادر کشت سبزیجات می باشد. متغیرهای روش برگزاری دوره های آموزشی‏ تطابق آموزش های ارائه شده با نیازها و اندازه بهره مندی از فعالیتهای سمعی – بصری 4/11 درصد از متغیر وابسته را تبیین کنند. همچنین در تحلیل رگرسیون مربوط به سایر فعالیت ها سن سبزیکاران و اندازه درآمد ماهیانه از شغل سبزیکاری توانستند 22 درصد از متغیر وابسته را تبیین کنند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر تنش خشکی روی بیان برخی از ژن‌های آنتی‏اکسیدانت درگیاه دارویی کنجد sesamum indicum L

 

واژگان کلیدی: تأثیر روش های آموزشی، تأثیر روش های ترویجی، کشت سبزیجات، بهره گیری از سموم و نهاده ها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح مسأله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه         

مطالعه طریقه تغییراتی که در تعریف و مفهوم توسعه از زمان تیلور و مورگان تا به امروز هست نشان از تکمیل این تعاریف طی سالیان متمادی دارد. ایجاد تغییرات و دگرگونی در ساختارهای اجتماعی و اهداف فرهنگی،‏ حتی آداب، رسوم و عقاید مردم تا بهبود در اندازه تولید، درآمد و بهبود در شرایط زندگی تماماًَ موضوعاتی هستند که در مفهوم توسعه طی طریقه تکمیلی آن مطرح شده می باشد. وجه تشابه تمامی این تعاریف مترادف بودن مفهوم توسعه با واژه بهبود می باشد. توسعه تنها به معنای رشد اقتصادی نیست بلکه توسعه جریانی می باشد که طی آن روش زندگی افراد یک جامعه به نظامی پیچیده تر و از نظر تکنیکی پیشرفته تر تحول می یابد (ازکیا، 1374: 18).

توسعه کشاورزی بعنوان جزء جدایی ناپذیر برنامه های توسعه و همچنین توسعه ملی بوده و نظام های زراعی که به انرژی و نهاده های بیرونی بعنوان منابع اولیه تولید وابسته اند، به اندازه زیادی آسیب پذیرتر هستند. این نهاده های بیرونی در کوتاهترین زمان و با سرعت اندک جایگزین نهاده های اولیه نشده و نیازهای کشاورزان را بعنوان بخشی از افراد جامعه تأمین نمی کند و با گذشت زمان کیفیت محصول را به خطر می اندازند. تعاریفی که تا اوایل دهه 1980 در مفهوم توسعه وجود داشت توسعه درون زا یا همه جانبه را مورد توجه قرار داده می باشد، اما پس از مدت کوتاهی می توان به کاستی های مفهوم جدید که همانا در نظر نگرفتن بعد زیست محیطی توسعه می باشد تصریح نمود. براساس موردها مطرح شده افزایش تولید در کوتاهترین زمان بدون در نظر داشتن مفهوم توسعه پایدار و تولید برای آیندگان، ناکارآمدی خود را نمایان تر کرده و کاستی هایی را نیز بدنبال دارد (دهقانپور، 1384: 1).

مواد اولیه سالم با بالاترین اندازه تولید در واحد سطح و دارا بودن بیشترین کیفیت متضمن سلامت یک جامعه بعنوان مصرف کننده می باشد. دارا بودن تولیداتی سالم و با کیفیت از یک طرف، بقاء و سلامت انسانها را بهمراه داشته و از طرف دیگر نقطه عطف مفهوم توسعه پایدار می باشد. این مفهوم استمرار و تداوم بهره برداری و همچنین بهره برداری برای بقا را تضمین می کند. دستیابی به این اهداف با بهره گیری از عوامل و تدابیر مختلفی امکان پذیراست که با درایت و افزایش سطح آگاهی تولید کننده حاصل خواهد گردید.

تولید کنندگان از مواد و نهاده های بیرونی برای افزایش کمیت تولیدات خود بهره گیری می کنند. اما بعضی از آنها برای دستیابی به این امر از هر گزینه ای بهره گیری کرده و کیفیت آن را در نظر نمی گیرند و سلامت انسانها بعنوان مصرف کنندگان را به خطر می اندازند. تا زمانی که افراد درگیر در این موضوع، این مهم را درک نکنند تغییر امکان پذیر نخواهد بود. با بهره گیری از تغییر در دانش، توجه و بدنبال آن تبلور این تغییر در مهارت و رفتار مخاطب می تواند نتایج ارزنده ای را بدنبال داشته باشد. آموزش یکی از گزینه هایی می باشد که می تواند اهمیت این امر را به تولید کنندگان یادآور شده و اظهار نماید. در این پژوهش تولید کنندگان، تمامی سبزیکاران شهرستان ری می باشند که اندازه اثربخشی و تأثیر گذاری روشهای آموزشی – ترویجی در کاهش بهره گیری از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات مدنظر می باشد عوامل که منجر به که در صورت شکل گیری این مهم می توان اثرات آن را در رفتار تولید کنندگان و همچنین سلامت مصرف کنندگان نظاره نمود.

 

1-2- اظهار مسأله

شهرستان ری در جنوب استان تهران واقع شده و قسمت اعظم سبزی کاری منطقه را به خود اختصاص داده می باشد. با در نظر داشتن ارزش غذایی سبزیجات، وجود فیبر فراوان و تأثیر آن در سلامتی بشر، مصرف آن در تمام جهان مورد تأکید متخصصان تغذیه می باشد. در چند دهه گذشته کیفیت سبزیجات بدلیل بهره گیری بیش از حد از کودها و سموم شیمیایی برای مبارزه با عوامل محدود کننده رشد و همچنین برای رشد سریعتر، کاهش یافته می باشد. در نتیجه برداشت محصول در کوتاهترین زمان صورت گرفته پس زمان مورد نیاز برای جذب مواد مغذی کاهش می یابد و این مواد نمی توانند اندازه جذب را نسبت به شرایط طبیعی و با همان کیفیت افزایش دهند (صادقی پور، 1387: 1).

سموم شیمیایی بعنوان یکی از دستاوردهای فناوری از آلاینده های مهم بشمار می طریقه. سالانه بیش از 172 هزار تن سموم دفع آفات نباتی در دنیا مصرف می گردد(O’keefe, 2000: 229 & etal: 163 –

185).در ایران اندازه خریداری این سموم حدود 24 هزار تن برآورد شده که در این راستا 800 ترکیب مورد مصرف در دنیا 211 ترکیب شیمیایی با فرمولاسیون و کاربردهای متفاوت توسط هیأت نظارت بر سموم به ثبت رسیده می باشد (هادیان و همکاران، 1385: 67).

بنا به گفته وودمکنزی[1] در سال 1996 مصرف جهانی آفت کش ها تقریباً 31 میلیون دلار آمریکا برآورده شده می باشد که اکثر این آفت کش ها در آمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیا مصرف می شوند. همچنین “31000 تن از سموم مختلف آفت کش هر ساله در مزارع انگلستان بهره گیری می گردد”[2]. میوه ها و سبزی ها بازار اصلی حشره کش ها و قارچ کش ها را تشکیل می دهند. در ایران اندازه مصرف قارچ کش ها و حشره کش ها در میوه ها و سبزی ها در مقایسه با سایر محصولات به ترتیب 45 و 35 درصد از اندازه کل مصرف را تشکیل می دهند. هر چند سمپاشی با حجم بالا بطور گسترده بکار می رود اما این نوع سمپاشی از نظر هزینه و زمان گرانتر می گردد. سمپاشی با حجم بالا سبب می گردد تجمع محلول سم بر روی گیاه افزایش یابد و رطوبت ابجاد شده بروز بیماریهای قارچی را سرعت می بخشد. اگرچه مصرف کنندگان تمایل به بهره گیری از سبزیجاتی دارند که بصورت ارگانیک کشت می شوند، اما از آنجایی که این محصولات بصورت متوالی کشت می گردند پس شیوع آفات و بیماریها اجتناب ناپذیر بوده و باعث خسارت به محصول می گردد. بعضی از این خسارتها ناچیز بوده اما کیفیت محصول را تحت قرار می دهد (ماتئوس[3]، 1385 :295).

1.Wood Machenzie

2.منبع آمار مجله دام، کشت و صنعت مورخ خرداد 1388 می باشد.

 1. 1. Mattews, G. A.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :145

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***