جستجو در سایت :   

نشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.S.C

رشته مهندسی کشاورزی گرایش حشره‌شناسی

 

عنوان

مطالعه فونستیک سن‌ها Insecta Heteroptera در مزارع گندم و شناسایی دشمنان طبیعی سن گندم Eurygaster integriceps Puton در شهرستان گرمسار

استاد راهنما

دکتر حسن قهاری

استاد مشاور

دکترحمید ساکنین چلاو

زمستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

چکیده   1

مقدمه   2

فصل اول: کلیات

1-1- معرفی گیاه گندم و ویژگی‌های آن   6

1- 1- 1- تاریخچه گیاه گندم  6

1-1-2- خصوصیات گیاه شناسی گندم   6

1-1-3- موردها مصرف گیاه گندم   6

1-1-5- آفات گیاه گندم  7

1-2- مشخصات راسته ناجوربالان یا سن‌ها یا نیم‌بال‌پوشان Hemiptera (Bugs) 7

1-3- ویژگی بال جلو در راسته نیم بالپوشان یا سن‌ها (Hemiptera)   8

1-4- سن گندم و جایگاه آن در رده‌بندی حشرات  9

1-5 – زیست‌شناسی سن گندم  9

1-6- پراکنش سن گندم در جهان و ایران   12

1-7- روش‌های مبارزه با سن گندم   12

1-7-1- مبارزه‌ی زراعی   13

1-7-2- مبارزه‌ی مکانیکی   13

1-7-3- مبارزه‌ی بیولوژیک  13

1-7-4- مگس‌های پارازیت سن گندم   14

1-7-5- زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم (Trissolcus spp.)   15

1-7-6- بهره گیری از ارقام مقاوم   15

1-8-زمستان گذرانی   17

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌های راسته (Hemiptera: Heteroptera) در ایران   20

2-1-1- مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌های   20

2-1-2- مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌های شکارگر  20

2-1-3- مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌های شکارگر  22

2-1-4- مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌های شکارگر  23

2-2- مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌های راسته (Hemiptera, Heteroptera) در خارج از ایران  25

 

فصل سوم : فرآیند پژوهش

3-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان گرمسار  30

3-2- عملیات صحرایی  31

3-2- 1- جمع آوری سن‌ها از مزارع گندم گرمسار   31

3-2-1-2- روش نمونه برداری مستقیم   32

3-2-2- مطالعه عمقی خاک  33

3-3- عملیات آزمایشگاهی   33

3-3-2- روش نگهداری سن‌ها در الکل 75 درصد   34

3-3-3- آماده سازی ژنیتالیا و تهیه اسلاید میکروسکوپ   34

فصل چهارم: نتایج پژوهش و بحث

4-1- نتایج ویژگی‌های مرفولوژیک سن‌ها و دشمنان طبیعی جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان گرمسار   37

4-1-1- خانواده Scutelleridaeیا (Shield- backed bugs)   37

4-1-2- خانوادهPentatomidae یا سن‌های بدبو (Stink bugs) 39

4-1-2-1- اهمیت و رژیم غذایی سن‌های Pentatomidae  40

4-1-3-خانوادهReduviidae یا سن‌های قاتل(Assasian bugs) 41

4-1-3-1- اهمیت و رژیم غذایی سن‌های Reduviidae  42

4-1-4- خانواده Coreidae یا سن‌های پابرگی ( Leaf-footed bugs) 43

4-1-5- خانوادهLygaeidae یا سن‌های بذرخوار (Seed bugs) 44

4-1-5-1- اهمیت و رژیم غذایی خانواده Lygaeidae  45

4-1-6- خانوادهAntocoridae  46

4-1-6-1- اهمیت و رژیم غذایی سن‌های Anthocoridae  46

4-1-7- خانواده (Scentless bugs) Rhopalidae  49

4-1-8- خانواده Cydnidae یا سن‌های حفار (Burrowing bugs)   50

4-1-9- خانوادهPiesmatidae  51

4-1-10- خانواده Stenocephalidae  52

4-2- ارزیابی تراکم خانواده‌های مختلف سن‌های Heteroptera در نواحی گوناگون گرمسار  53

4-3- دشمنان طبیعی سن گندم   54

4-3-1- خانواده Tachinidae  54

4-3-2- خانوادهScelionidae  58

4-3-3- خانوادهFormicidae  59

4-3-4- خانوادهLygaeidae  62

4-3-5- خانواده Pentatomidae  66

4-3-6- خانوادهReduviidae 67

4-3-7- زیر خانواده Telenominae Thomson, 1860  69

4-4- ارزیابی تراکم خانواده‌های مختلف دشمنان طبیعی سن گندم از نواحی گوناگون گرمسار   72

فصل پنجم: پیشنهادات

5-1- پیشنهادات   74

منابع   77

منابع انگلیسی  82

چکیده انگلیسی                                              90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 3-1- نقشه گرمسار و موقعیت جغرافیایی نقاط نمونه برداری شده شامل روستاهای (قالیباف- هفت چشمه- دولت آباد- سعدآباد- ایوانکی- باغستان- نوردین- آرادان- عدل آباد- سلمان- حسارک – کویرآباد)   30

شکل 3-2- بهره گیری از تورحشره‌گیری به مقصود جمع آروی سن‌های مزارع گندم گرمسار  31

شکل 3-3- جمع آروی سن‌ها و تعیین گونه مزارع گندم گرمسار  32

شکل 3-4- جمع‌آوری نمونه‌های کم تحرک بصورت مستقیم از روی بوته‌های مزارع گندم   32

شکل 3-5- وسایل مورد نیاز جهت نگهداری نمونه   33

شکل 3- 6- بهره گیری از میکروسکوپ جهت جداسازی ژنیتالیا گونه‌های جنس Orius و تهیه پروپاراسیون  35

شکل4- 1- سن Eurygaster integriceps  38

شکل4-2- سن Eurygaster Maura  39

شکل 4-3- سنGraphosoma lineatum (L). 41

شکل4-4- جنسRhynocoris    Genus  42

شکل 4-5- سنRhynocoris   ibericus  43

شکل 4-6- Controcoris Volxemi……………………………………………………………………………. 44

شکل4-7- سن Lygaeus equestris  45

شکل 4-8- سن Orius                                           47

شکل4- 9- سن Orius albidipennis  48

شکل4-10- سن Orius niger  49

شکل4-11- سن Corizus hyoscyami hyoscyami   50

شکل4- 12- سن Stibaropus henki 51

شکل4-13- سن Piesma capitatum   51

شکل4-14- سن Dicranocephalus agilis  52

شکل4-15 – Tachinidae  54

شکل4- 16- مگس Blondelia   nigripes   55

شکل4- 17- مگس Exorista segregate  55

شکل4- 18- مگس Tachina magnicornis  56

شکل4- 19- مگسPhryxe caudate  57

شکل4- 20- مگس Pseudogonia cinerascens 57

شکل4- 21- مگس Smidtia amoena   58

شکل4- 22- مورچه Aphaenogaster obsidian  59

شکل4-23- مورچه Camponotus baldaccii 60

شکل4-24- مورچه Cataglyphis cinnamomeus  61

شکل4- 25- مورچه Pheidole palludula  62

شکل4-26- مورچه Tetramorium davidi 62

شکل4- 27- سن Arocatus rufipas  63

شکل4-28- سن Geocoris dispar  64

شکل4- 29- سن Geocoris lubra  65

شکل4- 30- سن Geocoris ningal 65

شکل4-31- سن Andrallus spinidens  67

شکل4- 32- سنCoranus niger   67

شکل4-33- سن Empicoris culiciformis    68

شکل4- 34- سن Phymata crassipes    69

شکل4- 35- زنبور Trissolcus basalis پارازیتویید تخم   70

شکل4- 36- N. viridula  70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

 

4-1- نمودار ارزیابی تراکم خانواده‌های مختلف سن‌های Heteropteraدر نواحی گوناگون گرمسار   53

4-2- نمودار ارزیابی تراکم خانواده‌های مختلف دشمنان طبیعی سن گندم از نواحی گوناگون گرمسار  72

 

 

 

 

چکیده

جمع آوری و شناسایی فون حشرات در هر منطقه‌ اولین گام در راستای دفع آفات نباتی موجود در آن منطقه به شمار می‌آید. بر این اساس طی سال‌های 1391 الی 1392 نمونه‌های سن از مزارع گندم شهرستان گرمسار و اطراف آن‌ها جمع آوری شدند. برای جمع آوری نمونه‌ها از تور حشره‌گیری و آسپیراتور بهره گیری گردید. سپس از اندام‌های جنسی نمونه‌ها در آزمایشگاه اسلاید میکروسکوپی تهیه شده و به کمک کلیدهای شناسایی موجود، نمونه‌ها شناسایی شدند. طی این پژوهش مجموعاً 12 گونه سن متعلق به 10 خانواده ناجوربالان جمع آوری گردید. گونه‌های Reuter))Orius albidipennis و Wolff)) Orius niger از خانواده Anthocoridae، گونه Wolff)) Piesma capitatum از خانواده Pismatidae، گونه Puton)) Centrocoris volxemi از خانواده Coreidae، گونه Stibaropus henkei (Jakovlev) از خانوادهCydnidae، گونه Lygaeus equestris (Linnaeus) از خانواده Lygaeidae، گونهCorizus hyoscyami hyoscyami (Linnaeus) از خانوادهRhopalidae ، گونه Dicranocephalus agilis(Scopoli) از خانواده Stenocephalidae، گونهRhynocoris ibericus (Kolenati) از خانواده Reduviidae، گونه‌هایEurygaster integriceps (Puton) و (Eurygaster Maura (Linnaeus از خانواده Scutelleridae و گونهGraphosoma lineatum lineatum (Linnaeus) از خانواده Pentatomidae از مزارع گندم گرمسار جمع‌آوری شدند. در بین خانواده‌های جمع آوری شده خانواده Scutelleridae بیشترین فراوانی را داشت. همچنین دشمنان طبیعی سن گندم جمع آوری و شناسایی شده شامل گونه‌های Stal))Arocatus rufipes، Waga))Geocoris dispar، Geocoris lubra Kirkaldy، Geocoris ningal (Linnaveri) و Geocoris sokotranus (Kirkaldy) از خانواده Lygaeidae، گونهAndrallus spinides (Fabricius) ازخانوادهPentatomidae ، گونه‌های Coranus niger(Rambur)، Empicoris culiciformis (DeGeer)، Phymata crassipes (Fabricius) از خانواده Reduviidae، گونه‌های Aphaenogaster obsidian (Mayr)، Camponotus baldaccii(Emery)، Cataglyphis cinnamomeus (Karawaiew)، Tetramorium davidi (Forel) از خانواده Formicidae، گونهGryon fasciatum (Priesner) از خانواده Scelionidae، گونه‌های Trissolcus basalis (Wollaston)، Trissolcus grandis (Thomas)، Trissolcus pseudoturesis (Rjachovsky)، Trissolcus semistriatus (Nees) از خانواده Scelionidae و زیر خانواده Telenominae و گونه‌های Blondelia nigripes (Fallen)، Exorista segregate (Rondani)، Tachina magnicornis (Zetterstedt)،Phryxe caudate (Rondani) ،Pseudogonia cinerascens (Rondani) و Smidtia amoena (Mejen) از خانواده Tachinidae بودند.

مقدمه

گندم گیاهی می باشد که به مقدار زیاد و در مساحت وسیعی از زمین‌های دنیا کشت شده و از نظر سطح زیر کشت و تولید سالیانه نسبت به سایر غلات در درجه اول اهمیت می‌باشد (تاج بخش و پورمیرزا، 1382). این گیاه دارای سازگاری وسیعی از نظر آب و هوایی می باشد و به همین دلیل در همه جا کشت می گردد، اما مناطق عمده‌ی کشت آن نواحی معتدله‌ی اروپا، آسیا و آمریکای شمالی می‌باشد. طبق آخرین آمار سطح زیر کشت گندم در ایران در سال زراعی75- 1376 بالغ بر 3/6 میلیون هکتار بوده می باشد که حدود 52 درصد اراضی زیر کشت کشور می‌باشد. کل گندم تولیدی در این سال بالغ بر ده میلیون تن با متوسط عملکرد 7/1594 کیلوگرم در هکتار بود (ارزانی، 1378). گندم نیز مانند سایر محصولات زراعی دارای آفات و بیماری‌های متعددی می‌باشد که باعث خسارت به این محصول می‌گردند.

راسته سن‌ها از لحاظ تعداد گونه در رده حشرات دارای مقام چهارم می‌باشد که این حشرات دارای فعالیت حشره خواری به صورت شکارگری روی طیف وسیعی از آفات گیاهی می‌باشند و به این ترتیب دارای تأثیر مهمی در کنترل بیولوژیک آفات هستند (Zanuncio et al. 1994; Aukema and Rieger 1995). سن‌ها معمولاً میزبان‌های خود را در مراحل مختلف زیستی از تخم حشره کامل مورد حمله قرار می‌دهند و محتویات بدن آنها را می‌مکند و در نهایت باعث مرگ آنها می شوند (Schuh and slater, 1995). کارآیی سن‌ها در کنترل بیولوژیک آفات به دلیل تغذیه توأم پوره‌ها و حشرات کامل از طعمه در مقایسه با سایر حشره‌خوارها قابل ملاحظه می‌باشد (Zanucio et al., 1994). در اکثر نقاط ایران سن معمولی گندم،Eurygaster integriceps Puton از خانواده‌ی Scutelleridae مهمترین آفت و عامل اصلی کاهش کمی و کیفی این محصول به شمار می رود (رجبی, 1372؛ Shurovenkov et al., 1984; Emelyano 1985; Simsek and Sezar 1985). با در نظر داشتن تفاوت‌های اقلیمی زیادی که بین مناطق ایران هست مطالعه فون سن‌ها به عنوان یکی از راسته‌های بزرگ حشرات بسیار مهم می باشد.

راسته‌ی Hemiptera از لحاظ تعداد گونه در رده‌ی حشرات دارای مقام چهارم می‌باشد و شامل 22 خانواده می باشد که مهمترین خانواده‌ های شکارگر در این راسته عبارتند از: Pentatomidae، Miridae،Anthocoridae ، Mesoveliidae، Lygaeidae، Gerridae، Velidae، Reduviidae، Nabidae. اما مهمترین سن‌های شکارگر در خانواده‌های Anthocoridae، Miridae، Reduviidae، Lygaeidae، Pentatomidae وجود دارند (Khan et al., 1990).

گسترش و طغیان سن گندم را می‌توان مثال خوبی برگسترش و طغیان حشرات در اثر دخالت بشر در محیط طبیعی ذکر نمود. دخالت‌های بشر در محیط طبیعی مانند چرای بی‌رویه‌ی دام‌ها، ازبین بردن گیاهان چندساله، درختچه‌ها و گیاهان جنگلی جهت تاًمین سوخت، تخریب مراتع و کشت گندم در این مناطق، باعث بر هم خوردن تعادل اکولوژیکی محیط، گستردگی مناطق انتشار و افزایش جمعیت این آفت گردیده‌ می باشد. انجام سمپاشی‌های بی‌رویه علیه سن گندم و نابودی دشمنان طبیعی آن نیز مانند عوامل مهمی می باشد که سبب گردیده می باشد سن گندم به‌ عنوان یکی از مهمترین آفات گندم و جو مطرح گردد (Critchley, 1998).

در کشور ما برای مبارزه با این آفت تاکنون تمهیدات مختلفی اتخاذ گردیده می باشد. از سال1316 تا 1322 عملیات مبارزه با سن به روش آتش زدن بوته‌ها در مراکز زمستان‌گذران صورت می‌گرفت. البته این کار در زمان‌های بسیار دور نیز انجام می‌شده می باشد. جمع‌آوری سن‌ها از کوه‌ها ‌و مزارع گندم و نیز سمپاشی محل‌های زمستان‌گذرانی سن در کوه‌ها استراتژی دیگر بود. از سال 1332 تا 1336 مبارزه‌ی بیولوژیک علیه این آفت در اصفهان با بهره گیری از زنبورهای پارازیتویید تخم این آفت انجام گردید. سپس به تدریج بهره گیری از سموم شیمیایی رایج گردید تا اینکه در دهه‌ی 1370 سطح سمپاشی به حدود یک میلیون هکتار بالغ گردید (جوادزاده و افشاری، 1371). مدیریت موفق سن گندم مستلزم به کارگیری چندین روش مبارزه به صورت تلفیقیIPM [1] ‌می‌باشد. به این ترتیب بهره گیری از ارقام مقاوم و مبارزه‌ی بیولوژیک همراه با مدیریت زراعی و کاربرد حشره‌کش‌ها از نظر اقتصادی و زیست محیطی به عنوان راه‌کارهای بلند مدت مورد نظر می‌باشند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:نقش روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش استفاده از سموم و نهاده ها در کشت سبزیجات در شهرستان ری

در دهه‌‌های اخیر گسترده‌ترین شیوه‌ی مبارزه با سن گندم کنترل شیمیایی بوده می باشد، اما با در نظر داشتن اثرات سوء این روش مبارزه روی محیط زیست و دشمنان طبیعی و بر هم زدن نظم اکوسیستم، اکثر محققان معتقد هستند که مدیریت تلفیقی این آفت راه حل نهایی می باشد (صلواتیان، 1370؛ شجاعی، 1377). یکی از عناصر بسیار مهم در کنترل تلفیقی این آفت بهره گیری از عوامل بیولوژیک کنترل کننده می‌باشد (رجبی، 1367). یکی از کار آمدترین دشمنان طبیعی سن گندم، زنبورهای Scelionidae هستند (Alexandrov 1948 a,b). در میان زنبورهای پارازیتوئید تخم سن، زنبورهای جنسTrissolcus spp. از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشند و طبق تحقیقات، پارازیتیسم ناشی از آن‌ها در بعضی مناطق تا 95 درصد نیز گزارش شده می باشد (Catalpinar 1974; Foerster and De Queiroz, 1990). شناسایی گونه‌های مختلف زنبورهای تخم‌خوار سن گندم بایستی با دقت بالایی در نواحی گوناگون کشور صورت گیرد. هم‌چنان که به ‌نظر می‌رسد در برنامه‌های کنترل تلفیقی و مبارزه‌ی بیولوژیک، شناسایی گونه یا گونه‌‌های غالب می‌تواند تأثیر اساسی داشته باشد، به طوری که در هر منطقه و در مورد هایی برای مناطق کوهستانی و جلگه‌ای، گونه‌ی غالب متفاوت می باشد. پس درصورت فراهم آمدن امکانات مبارزه‌ی بیولوژیک بایستی پارازیتوئیدی را پرورش داده و رهاسازی نمود که در فون آن منطقه تأثیر غالب داشته باشد (رجبی و ترمه، 1366؛رجبی و امیر نظری، 1367). از این رو در یک برنامه‌ی مبارزه‌ی بیولوژیک شناسایی فون یا مجموعه حشرات مفید از طریق تحقیقات فونستیک جهت کارآیی این حشرات در برنامه‌های مبارزه‌ی تلفیقی با آفات زراعی نیز با ارزش می‌باشد (شجاعی 1377؛ Helyer et al., 2003).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- معرفی گیاه گندم و ویژگی‌های آن

1- 1- 1- تاریخچه گیاه گندم

از حفاری‌های باستان شناسی چنین استنباط می گردد که منشاء کشت گندم یا در سوریه و فلسطین یا کمی دورتر به سمت شمال در امتداد بخش جنوبی آناتولی بوده می باشد. کشت گندم از فلسطین به مصر و از شمال بین النهرین به ایران گسترش پیدا نمود. در ایران گندم نان برای نخستین بار تکامل پیدا نمود. گندم نان از ایران به همه سوبه جنوب بین النهرین، هندوستان، ترکمنستان، روسیه و از آنجا به چین و جنوب روسیه گسترش پیدا نمود (قارونی، 1382).

گندم گیاهی تک لپه‌ای (Monocotiledon) از راسته Glumiforaاز خانواده گرامینه (Gramineae) یا پوآسه (Poaceae) از طایفه هوردیه (Hordeae) و از جنس Triticum می باشد (پورمیرزا و تاج بخش، 1382). تعداد گونه‌های شناخته شده گندم متجاوز از 3000 گونه می باشد، اما از بین این تعداد حدود 10 گونه به گونه کامل شناسایی شده از بین این تعداد 3 گونه در تجارت بین المللی دارای اهمیت بیشتری می‌باشند که هر 3 از جنس تریتیکوم هستند: Triticum vulgar، T. Comtactum و T. Durum ارقام کشت در منطقه گرمسار بیشتر از نوع پیشتاز می‌باشد که در مجموع سطح زیر کشت آن در گرمسار 4000 هکتار می‌باشد.

1-1-2- خصوصیات گیاه شناسی گندم

بذر گندم و به گونه کلی بذر غلات فندقه می باشد که در آن پوستۀ میوه و پوستۀ دانه با یکدیگر رشد می‌کنند. بذر گندم پس از کاشت و جذب رطوبت متورم می گردد و بلافاصله پوستۀ میوه در انتهای گیاهک گسیخته و جوانۀ اولیه از جنین خارج می گردد. با جوانه زدن بذر گندم این گیاه مرحله‌ای از چرخه‌ی زندگی خود را آغاز می کند (کریمی، 1375).

گندم و به طورکلی غلات ریشه اصلی ندارند بلکه دارای سیستم ریشه‌ای افشان می‌باشند که در اطراف و عمق خاک نفوذ می‌کنند و شامل ریشه‌ای بذری و ریشه‌های ثانویه هستند که از گره انشعاب یا طوقه زیر سطح خاک رشد می‌کنند. اندازه نفوذ ریشه در اعماق خاک بستگی به سن گیاه حاصلخیزی و اندازه رطوبت و شرایط فیزیکی دارد. ریشه‌های گندم ممکن می باشد به عمق 200 سانتی‌متر برسند (نورمحمدی و همکاران، 1376).

1-1-3- موردها مصرف گیاه گندم

گندم به علت داشتن نشاسته، پروتئین، خواص نانوائی عالی بر سایر غلات ترجیح داده می‌‌گردد. گر چه از سایر غلات نیز می‌توان نان تهیه نمود اما تا امروز هیچ بذری در تهیه نان جهت تغذیه بشر نتوانسته با گندم رقابت نماید (کریمی، 1375). افزایش روز افزون جمعیت به ویژه در چند دهه‌ی اخیر، نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی به خصوص گندم را الزامی ساخته می باشد. پس تحقیقات بنیادی و کاربردی زیادی در زمینه‌های مختلف تولید و فرآوری محصولات نهایی آن در سطح جهان اجرا می گردد. با بهره‌گیری از علم ژنتیک و اصلاح نباتات، تهیه‌ی ارقامی از گندم پر محصول و مقاوم به تنش‌های زنده و غیر زنده‌ی محیطی فراهم آمده می باشد (Stavraki, 1982; Gostov and kontev, 1983).

1-1-5-آفات گیاه گندم

از دیگر آفات مهم گندم می‌توان به سوسک قهوه‌ای گندم (Anisoplia leucaspis Cast.)، سوسک سیاه غلات(Zabrus tenebrioides Goeze)، مگس جوانه‌خوار گندم (Oscinella frit L.)، شته معمولی گندم (Shisaphis graminum Rond) و شته روسی گندم (Diuraphis noxia (Mordvilko))، زنبور ساقه‌خوار (Cephus pygmaeus Norton.)، ملخ دریایی (Schistocerca gregaria Forsk.) و ملخ مراکشی (Dociostaurus maroccanus Thunb.) تصریح نمود. در بین آفات و بیماری‌های مختلف گندم، بیشترین خسارت اقتصادی ناشی از سن معمولی گندم E. integriceps می‌باشد. براساس برآوردهای موجود سطح آلودگی مزارع گندم کشور به سن در دهه‌ی 1350 حدود پنجاه هزار هکتار بود که در اواخر دهه‌ی 1360 به یک میلیون هکتار بالغ شده می باشد (عسکریان‌زاده و همکاران، 1379)، که علاوه بر کاهش تولید، از اندازه کیفیت غذایی گندم نیز به گونه قابل ملاحظه‌ای می‌کاهد، به طوری که تهیه‌ی نان از گندم‌هایی با بیش از 2 تا 3 درصد سن‌زدگی عملاً غیر ممکن می باشد (رجبی، 1372؛ Shurovenkov et al., 1984; Emelyano 1985; Simsek and Sezar 1985). سن گندم که پس از ملخ یکی از خطرناک‌ترین آفات گندم می‌باشد و سالیانه خسارت زیادی به مزارع گندم وارد می سازد.

1-2- مشخصات راسته ناجوربالان یا سن‌ها یا نیم‌بال‌پوشان Hemiptera (Bugs)

راسته نیم بالان یا سن‌ها حشراتی کوچک تا بزرگ با بدنی پهن و مسطح دارای دو جفت بال که بال‌های جلویی در قسمت ابتدایی چرمی و ضخیم (Hemelytron) و قسمت انتهایی آن غشایی (Membrane) می باشد، از این رو به آنها نیم بال‌ پوش(Hemelytra) گویند و طرح استقرار رگ‌های بخش غشایی بال جلو، از عوامل مهم طبقه بندی بسیاری از سن‌ها در سطح خانواده می باشد. بال‌های جلویی موقع استراحت روی بدن به صورت قیچی قرار می‌گیرند. میان قفس سینه رشد زیادی داشته و به شکل مثلث و به نام سپرچه (Scutellum) میان دو بال مشخص می باشد Borror et al., 1989)).

شاخک در این حشرات 4 تا 5 مفصلی می‌باشد. چشم‌های مرکب عموماً خوب رشد کرده اما چشم‌های ساده سه عدد می باشد در مورد هایی ممکن می باشد از بین رفته باشد (میرکریمی و اسماعیلی، 1387). خرطوم در سن‌ها 3 تا 4 بندی و از قسمت جلویی سر منشأ می‌گیرد. خرطوم در زمانی که حشره از آن بهره گیری نمی‌کند به صورت افقی در زیر قفسه سینه و بین پاها قراردارد. یک سری غدد بدبو به نامScent gland در طرفین قفس‌سینه هستند که در هنگام احساس خطر بوی ناخوشایندی از آنها متصاعد می گردد (تبادکانی، 1388).

قطعات دهانی سن‌ها از نوع زننده- مکنده و به شکل یک خرطوم باریک چند مفصلی می باشد که به قسمت زیر سر متصل می‌باشد و به طرف عقب و زیر شکم امتداد پیدا می کند. لب پایین به صورت یک غلاف یا پوششی مفصلی چهار استیله در آرواره بالا و آرواره پایین داخل آن خرطوم را محافظت می کند. دو آرواره پایین در مجاور یکدیگر قرارگرفته و در داخل آن دو مجرای طولی حاصل می شوند. یکی به نام مجرای غذایی و دیگری مجاری مزاجی ضمناً این حشرات فاقد پالپ می‌باشند (ملک‌نیا و محمدی، 1388). شاخک‌ها در این حشرات 4 تا 5 مفصلی و غالباً بلند می باشد. چشم‌های مرکب عموماً خوب رشد کرده اما چشم‌های ساده معمولاً سه عدد می باشد و در مورد هایی ممکن می باشد از بین رفته باشد. در بسیاری از گونه‌ها غده‌هایی در بدن هست که در کناره‌های سینه باز می گردد که از آنها مواد بودار و زننده خارج می گردد. بیشتر سن‌ها بال دارند اما در بین آنها گونه‌های بدون بال (ساس) نیز نظاره می گردد.

اکثر گونه‌های این راسته خشکی‌زی هستند اما تعداد زیادی نیز آبزی می‌باشند. رژیم غذایی اکثر آنها گیاه‌خواری می باشد و از شیره نباتات تغذیه می‌کنند و از آفات مهم کشاورزی محسوب می شوند. اما بعضی از گونه‌های شکاری بوده و از حشرات مفید محسوب می شوند و تعدادی از آنها به بشر و دام حمله کرده و از خون تغذیه می‌کنند.ضمناً بعضی از گونه‌ها ناقل عوامل بیماری زا هستند.

1-3-ویژگی بال جلو در راسته نیم بالپوشان یا سن‌ها (Hemiptera)

حشرات راسته سن‌ها اغلب دارای دو جفت بال هستند که بال‌های جلویی در قاعده سخت و کیتینی و در انتها غشایی می باشد. ناحیه کیتینی و سخت بال جلو در قاعده corium نامیده می گردد. در عده ای از حشرات این راسته در بخش غشایی بال جلو یک ناحیه مثلثی در جلوی کوریوم واقع شده و cuneus نام دارد. در امتداد لبه داخلی بال جلو ناحیه مستطیلی Clavus قرار گرفته می باشد در بخش غشایی بال جلو تعدادی رگبال هست که تعداد رگبال و چگونگی استقرار آنها در طبقه‌بندی این راسته در سطح خانواده اهمیت بسزایی دارد. نیم بال پوشان با بیش از 50000 گونه در جهان، یکی از بزرگترین راسته‌های حشرات بوده و دارای بیشترین تنوع زیستی می‌باشد. S.M and V.G. Kuznetsova, 1990)، Grozeva

1- Integrated Pest Management

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :92

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***