جستجو در سایت :   

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

دانشکده تولید گیاهی

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته

علوم باغبانی

 

مطالعه تغییرات بعضی از ترکیبات فنلی کالوس کنگرفرنگی-Cynara scolymus L. در محیط های مختلف کشت

 

 

تابستان،

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

کنگر­فرنگی گیاهی از خانواده کاسنی (Asteraceae) و بومی نواحی مدیترانه­ای می باشد، این گیاه دارای ترکیبات پلی­فنلی و آنتی­اکسیدان­های طبیعی می باشد. به علت وجود این ترکیبات، در پژوهش حاضر تغییرات کالوس کنگرفرنگی از لحاظ بعضی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی مورد مطالعه قرارگرفت. بذر­های کنگر­فرنگی بعد از ضدعفونی، به مقصود جوانه­دار شدن به پتری دیش­های محتوی کاغذ صافی در شرایط کاملاً استریل منتقل شدند. برای به دست آوردن گیاهچه­های سالم با بنیه مناسب، جوانه­های عاری از بیماری در محیط کشت نصف غلظت موراشیگ و اسکوگ (MS2/1) کشت گردیدند. از گیاهچه­های حاصله ریزنمونه­های دمبرگ، برگ و ریشه تهیه گردید و جهت کالزایی به محیط­های کشت SH، MS و B5 حاوی 8/0 درصد آگار و هورمون تو-فور-دی در غلظت­های 0، 5/0، 75/0و 1 میلی گرم بر لیتر انتقال داده شدند و در دمایºC2±25و تاریکی نگهداری شدند. در محیط کشت بدون هورمون که به عنوان شاهد در نظر گرفته گردید، کالوس­زایی قابل توجه­ای صورت نگرفت. تمام کالوس­های حاصل ترکیب رنگی سفید-کرم تا قهوه­ای روشن و تیره داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین داده­ها، در محیط کشت MS (در مقایسه با دو محیط کشت دیگر)، هر دو غلظت هورمونی 75/0 و 1میلی­گرم بر لیتر هورمون تو-فور-دی و ریزنمونه برگ (نسبت به ریزنمونه­های دمبرگ و ریشه) بیشترین کالزایی را نشان دادند. بالاترین اندازه کلروفیل a، b و کل در محیط کشت MS، در سطح هورمونی 1 میلی­گرم بر لیتر وجود داشت، بالاترین اندازه کارتنوئید مربوط به محیط MS و غلظت 75/0 میلی­گرم بر لیتر و ریزنمونه دمبرگ بود. در محیط­های B5 و MS، ریزنمونه­ی ریشه و غلظت هورمونی 1 میلی‏گرم بر ‏لیتر درصد مهار رادیکال­های آزاد بهتری داشتند. از نظر مقدار فنل محیط­های SH و B5 اندازه فنل بیشتری داشتند و در مطالعه اندازه فلاونوئید، محیط SH نسبت به دو محیط دیگر اندازه بالاتری را دارا بود. بهترین غلظت هورمونی و ریزنمونه در تولید بیشتر فنل و فلاونوئید درکالوس­ها مربوط به غلظت 75/0 میلی‏گرم بر ‏لیتر و ریزنمونه برگ بود. محیط کشت B5 و غلظت هورمونی 75/0 میلی­گرم بر لیتر و ریزنمونه­های برگ و دمبرگ بهترین راندمان تولید اسید کافئیک را داشتند. در محیط کشت SH و غلظت 75/0 میلی­گرم بر لیتر هورمون تو-فور-دی و ریزنمونه برگ اندازه اسید کلروژنیک بیشتری داشتند.

کلیدواژگان: کنگرفرنگی، کالوس، متابولیت­های ثانویه، رنگیزه­های گیاهی.

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه 1

1-1-گیاهان دارویی 2

1-2- کنگرفرنگی 2

1-3- بیوتکنولوژی 4

1-4- فرضیات 4

1-5- اهداف 4

فصل دوم مطالعه منابع 5

2-1- کالوس(پینه) 6

2-2- القای کالوس 7

2-3- محیط کشت 8

2-4- تنظیم کننده های رشد 8

2-5- تهیه ریز نمونه 10

2-6- باززایی و ریخت زایی 10

2-7- مواد مؤثره 11

2-8- رنگیزه های گیاهی 12

فصل سوم مواد و روش ها 14

3-1- زمان و مکان آزمایش 15

3-2- مواد و دستگاه ها 15

3-3- تعیین زیوایی(قوه نامیه) بذور کنگرفرنگی به مقصود تهیه دانهال های سترون 15

3-4- محیط کشت 16

3-5- ضدعفونی بذرکنگرفرنگی 19

3-6- تهیه گیاهچه استریل کنگرفرنگی 19

3-7- تهیه ریزنمونه کنگرفرنگی 20

3-8- واکشت 20

3-9- تهیه محیط کشت جهت باززایی 20

3-10- صفات مورد مطالعه 20

3-11- اندازه گیری وزن تر و خشک کالوس 20

3-12- اندازه گیری کلروفیل و کارتنوئید 21

3-13- مطالعه بیوشیمیایی کالوس کنگرفرنگی 22

3-14- اندازه گیری فنل کل 22

3-15- اندازه گیری محتوای فلاونوئید 23

3-16- اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH 24

3-17- اندازه گیری اسید کلروژنیک و اسید کافئیک با بهره گیری از دستگاهHPLC 24

3-18- تهیه شکل کالیبراسیون برای اسید کلروژنیک و اسید کافئیک 25

3-19- تزریق نمونه گیاهی 26

3-20- تجزیه و تحلیل داده ها 27

فصل چهارم 28

4-  نتایج و بحث 29

4-1- نتایج نظاره ای 29

4-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری 32

4-3- نتیجه گیری کلی 77

پیشنهادات 78

منابع 79

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏3‑1- فرمولاسیون محیطهای کشت بهره گیری شده در کشت بافت گیاهی. 18

جدول ‏4‑2- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر اندازه وزن تر کالوس 32

جدول ‏4‑1- اثر متقابل ریزنمونه ، هورمون و محیط کشت بر اندازه وزن تر کالوس 36

جدول ‏4‑4- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر اندازه وزن خشک (از یک گرم کالوس تر) 37

جدول ‏4‑3- اثر متقابل ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر اندازه.وزن خشک کالوس (به ازای یک گرم وزن تر) 41

جدول ‏4‑6- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر اندازه کلروفیل a. (میلی گرم/گرم وزن تر) 42

جدول ‏4‑5- اثر متقابل ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر اندازه کلروفیلa ، b، کل و کارتنوئید (میلی گرم/گرم وزن تر) 45

جدول ‏4‑7- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر اندازه کلروفیلb (میلی گرم/گرم وزن تر) 46

جدول ‏4‑8- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر اندازه کلروفیل کل (میلی گرم/گرم وزن تر) 49

جدول ‏4‑9- اثر جداگانه ریزنمونه ، هورمون و محیط کشت بر اندازه کارتنوئید (میلی گرم/گرم وزن تر) 53

جدول ‏4‑11- اثر ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر درصد مهار رادیکالهای آزاد 56

جدول ‏4‑10- اثر متقابل فاکتورها بر درصد مهار رادیکالهای آزاد، فنل و فلاونوئید 60

جدول ‏4‑12- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر اندازه فنل کل (میلی‌گرم/گرم وزن تر) 61

جدول ‏4‑13- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر اندازه فلاونوئید(میلی گرم/گرم وزن تر). 64

جدول ‏4‑15- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط بر اندازه اسید کافئیک 69

جدول ‏4‑14- اثر متقابل ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر اندازه اسید کافئیک و اسیدکلروژنیک 72

جدول ‏4‑16- اثر ساده ریزنمونه، هورمون و محیط کشت بر اندازه اسید کلروژنیک 73

فهرست اشکال

شکل ‏3‑1- گیاهچه گیاه کنگرفرنگی عاری از بیماری در محیط کشت MS2/1 19

شکل ‏3‑2- شکل استاندارد گالیک اسید 23

شکل ‏3‑3- شکل استاندارد کوئرستین 23

شکل ‏3‑4- کروماتوگرام نمونه استاندارد، اسید کلروژنیک با غلظت 50 میلیگرم در لیتر و اسید کافئیک با غلظت 7 میلی گرم در لیتر 26

شکل ‏4‑1- تغییرات کالوس در ریزنمونه دمبرگ در ماه اول کشت (چپ به راست) 29

شکل ‏4‑2- کالوس ریزنمونه های مختلف برگ (B)، دمبرگ (D) و ریشه (R) 30

شکل ‏4‑3- ریشه زایی در ریزنمونه ریشه (1) و اندامزایی در ریزنمونه دمبرگ (2) و کالوسدهی جزئی در ریزنمونه دمبرگ (3) در محیط کشت فاقد هورمون 30

شکل ‏4‑4- رشد کالوس های سبز رنگ از کالوس های قهوه ای 31

شکل ‏4‑5- اثر دوگانه محیط کشت وسطوح هورمونی بر اندازه وزن تر کالوس 33

شکل ‏4‑6- اثر دوگانه محیط کشت وریزنمونه بر اندازه وزن تر کالوس 34

شکل ‏4‑7- اثر دوگانه سطوح هورمون وریزنمونه بر اندازه وزن تر کالوس 35

شکل ‏4‑8- اثر دوگانه محیط کشت و هورمون بر اندازه وزن خشک کالوس 38

شکل ‏4‑9- اثر متقابل اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر اندازه وزن خشک 38

شکل ‏4‑10- اثر متقابل اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر اندازه وزن خشک 39

شکل ‏4‑11- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر اندازه کلروفیل a 43

شکل ‏4‑12- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر اندازه کلروفیل a 43

شکل ‏4‑13- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر اندازه کلروفیلa 44

شکل ‏4‑14- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر اندازه کلروفیل b 47

شکل ‏4‑15- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر اندازه کلروفیل b 47

شکل ‏4‑16- اثر متقابل هورمون و ریزنمونه بر اندازه کلروفیل b 48

شکل ‏4‑17- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر اندازه کلروفیل کل 50

شکل ‏4‑18- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر اندازه کلروفیل کل 50

شکل ‏4‑19- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر اندازه کلروفیل کل 51

شکل ‏4‑20- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر اندازه کارتنوئید 53

شکل ‏4‑21- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر اندازه کارتنوئید 54

شکل ‏4‑22- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر اندازه کارتنوئید 54

شکل ‏4‑23- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر در صد مهار رادیکالهای آزاد 57

شکل ‏4‑24- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر درصد مهار رادیکالهای آزاد 58

شکل ‏4‑25- اثر متقابل هورمون و ریزنمونه بر درصد مهاررادیکال آزاد 58

شکل ‏4‑26- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر اندازه فنل کل 61

شکل ‏4‑27- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر اندازه فنل کل 62

شکل ‏4‑28- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر اندازه فنل کل 63

شکل ‏4‑29- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر اندازه فلاونوئید 65

شکل ‏4‑30- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر اندازه فلاونوئید 65

شکل ‏4‑31- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر اندازه فلاونوئید 66

شکل ‏4‑32- کروماتوگرام ترکیبات پلی‌فنلی کالوس کنگرفرنگی 68

شکل ‏4‑33- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر اندازه اسید کافئیک 69

شکل ‏4‑34- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر اندازه اسید کافئیک 70

شکل ‏4‑35- اثر متقابل ریزنمونه و هورمون بر اندازه اسید کافئیک 71

شکل ‏4‑36- اثر متقابل محیط کشت و هورمون بر اندازه اسید کلروژنیک 74

شکل ‏4‑37- اثر متقابل محیط کشت و ریزنمونه بر اندازه اسیدکلروژنیک 74

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : اثر جهانی شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزی ایران

شکل ‏4‑38- اثر متقابل ریزنمونه و غلظت هورمون بر اندازه اسید کلروژنیک 75

 

 

فصل اول

 

مقدمه

 


1-  مقدمه

 

1-1-گیاهان دارویی

در پیکر گیاهان دارویی مواد خاصی به نام «مواد مؤثره»[1] (مواد فعال[2]) ساخته و ذخیره می­گردد که این مواد تأثیر فیزیولوژیکی بر پیکر موجودات زنده بر جا می­گذارند. این گیاهان برای مداوای بعضی بیماری­ها مورد بهره گیری قرار می­گیرد. مواد فعال مذکور در طی یک سلسله فرایند­های ویژه و پیچیده بیو­شیمیایی، به مقدار بسیار کم معمولاً کمتر از وزن خشک گیاه ساخته می­شوند و به «متابولیت­های ثانویه»[3]نیز معروفند (امید بیگی، 1384). تولید متابولیت­های ثانویه بخشی از سیستم دفاعی گیاه را تشکیل می­دهد. متابولیت­های ثانویه جنبه­های مهمی از کیفیت غذای بشر )رنگ، طعم و بو( را تعیین می­کنند. بعضی از آن­ها نظیر رنگدانه­های گیاهی برای تنوع گل­ها و گیاهان زینتی مهم هستند. تعدادی از متابولیت­های ثانویه گیاهی برای تولید دارو­ها، حشره­کش­ها، چاشنی­های غذایی، رنگ­ها و خوشبوکننده­ها مورداستفاده قرارمی­گیرند (حبیبی خانیانی، 1384).

 

1-2- کنگرفرنگی

کنگرفرنگی در اقتصاد کشاورزی مدیترانه با تولید سالیانه 750 میلیون تن (بیش از 60 درصد از تولید کنگرفرنگی) در بیش از 80 هکتار از زمین­های زراعی تأثیر قابل توجهی دارد. ایتالیا تولید کننده برجسته جهان می باشد (در حدود 470 میلیون تن)، بالتبع اسپانیا (188 میلیون تن)، فرانسه (5/52 میلیون تن) و یونان (35 میلیون تن) قرار دارند (پروهنس، 2008).

 

1-2-1- مشخصات گیاهشناسی

کنگر­فرنگی با نام علمیCynara scolymus L. گیاهی می باشد چند ساله یا پایا، سازگار با سرمای مناطق مدیترانه­ای، با طول عمر متوسط 4 سال که ارتفاع آن به 2 متر می­رسد. دارای برگ­های بسیار بزرگ متمایل به سفید کرکینه پوش وحاوی رگبرگ­های خیلی برجسته می باشد (سید ضیایی، 1383). جوانه­های گل از قسمت انتهایی ساقه اصلی و ساقه­های جانبی گیاه بیرون می­آیند و هر جوانه گل باز نشده شبیه یک مخروط کاج می­باشد. براکته­ها دراطراف یک مرکز گوشتی به­وجود می­آیند (صمصام شریعت، 1374). Cynara جنس کوچکی از خانواده کاسنی Asteraceae)) می­باشد. بومی مناطق مدیترانه­ای می باشد که در نواحی اروپا و شمال آفریقا به صورت خودرو پیدا نمود می گردد (پروهنس و همکاران، 2008). این گیاه از طریق رویشی (ساقه­های ثانویه) و همچنین با بذر و روش کشت­بافت تکثیر می­گردد (پروهنس و همکاران، 2008).

 

1-2-2- ارزش غذایی و آثار فارماکولوژیکی

ارزش غذایی مربوط به ترکیبات فنلی و کربوهیدرات اینولین[4] و املاح معدنی موجود در آن می باشد که به این گیاه طعم و مزه ویژه­ای می­دهد. ترکیبات فنلی از مشتقات اسید کافئیک[5] می باشد. از عصاره آن ماده سینارین[6] به دست می­آید که در درمان ناراحتی­های کبدی و متابولیسم کلسترول به کار می­رود (پیوست، 1384). ترکیبات شیمیایی برگ کنگرفرنگی مورد مطالعه قرار گرفته­اند و محققان دریافته­اند که برگ­ها منبع قوی مواد پلی فنولی مثل ترکیبات کافئولکوئینیکی و فلاونوئیدی می باشد (ماتز و هونرمیر، 2008). محققین ایتالیایی ازسال 1950تا 1980ترکیب سینارین (ماده مؤثرکنگرفرنگی) را به عنوان محرک کبد و مثانه وکاهش دهنده غلظت کلسترول خون به بیماران تجویز می­کردند ( فلاح حسینی و همکاران، 1384). سینارین و کلروژنیک اسید در جوانه­های گل، بذر­های جوانه زده، برگ­ها و تمام گیاه شناسایی شده می باشد و ترکیبات فنلی گنگرفرنگی علاوه بر خاصیت آنتی­اکسیدانی، فعالیت ضد باکتریایی نیز دارند (تراجتنبرگ و همکاران، 2006).

 

1-3- بیوتکنولوژی

علم بیوتکنولوژی ازطریق کشت سلول، بافت یا ریزنمونه، در شرایط درون شیشه­ای[7]فرصتی را فراهم می­کندتا ترکیب مورد نظر به دست آید. کشت سلولهای گیاهی یک منبع مناسب ومهم برای تولید متابولیت­های ثانویه با ارزش در اکثر گیاهان می باشد. سلول­های گیاهی از نظر بیوسنتزی خاصیت توتیپتانسی[8] دارند بدین معنی که هر سلول تحت کشت، تمام طلاعات ژنتیکی گیاه والد را دارا می باشد و از این رو این توانایی را دارد تا دامنه­ای از مواد شیمیایی را که در گیاه والدینی پیدا نمود می­گردد تولید نماید (حبیبی خانیانی،1384).

 

1-4- فرضیات

-بین محیط­های کشت مختلف تفاوت معنی­داری در اندازه کالوس هست.

-اندازه ترکیبات فنولی تحت تاثیر نوع ریزنمونه و اجزاء تشکیل دهنده محیط کشت قرار دارد.

 

1-5- اهداف

-مقایسه محیط­های کشت مختلف از لحاظ تولید کالوس در گیاه گنگرفرنگی.

-مطالعه اندازه تولید کالوس از ریزنمونه­های تهیه شده از بخش­های مختلف گیاه.

-ارزیابی ترکیبات فنولی در کالوس­های تولید شده از قسمت­های مختلف گیاه.


فصل دوم

 

مطالعه منابع

 

2-  مطالعه منابع

اثبات شده می باشد که منشاء بسیاری از مواد دارویی و درمانی در متابولیت­های ثانویه گیاهان وجود داشته و ترکیبات فنلی با خاصیت آنتی­اکسیدانی و دارویی در گروه مهمترین متابولیت­های ثانویه گیاهان به شمار می­طریقه (مگانها و همکاران، 2010).

 

2-1- کالوس(پینه)[9]

در کشت کالوس، بافت فرق یافته جدا شده و در شرایط درون شیشه ­ای، تولید توده­ی سلولی فرق نیافته­‌ای بنام کالوس می‌نماید (باقری، 1384). واژه پینه عبارتست از بافتی که از پرآوری یاخته­های فرق نیافته بخش­هایی (ریزنمونه­هایی[10]) از ریزنمونه­های گیاهی به دست آمده می باشد. وقتی باززایی به صورت غیرمستقیم صورت می­گیرد، آغاز بافت کالوس تولید می­گردد و سپس ریزنمونه­های ریشه یا شاخساره از بافت کالوس تولید می­گردند (خوشخوی، 1377؛ علیزاده، 1390). متکووسکی (2008) در مطالعه­ی مروری خود گزارش نمود که کشت درشرایط درون شیشه­‌ای قابل انجام بوده و متابولیت­های ثانویه با ارزش دارویی بسیاری درآن­ها تجمع می‌­یابد که برای افزایش بیوسنتز و تجمع ترکیبات آنتی­اکسیدانی در سلول­های گیاهی از روش­های کشت درون شیشه­ای بهره گیری می­گردد.

در سال 1963 جاکوب و موناد فرق را چنین تعریف کردند: دو سلول هنگامی نسبت به هم متمایز می­گردند که با داشتن ژنومی یکسان، طرح پروتئین­سازی متفاوتی را دنبال نمایند. همچنین فرق به صورت­های دیگر مانند مجموعه­ای از تغییرات که در ساختمان و اقدام یک سلول ایجاد و موجب فرق مورد نظر از سایر سلول­ها می­گردد نیز تعریف شده می باشد. پس اگر فرق صورت نگیرد سلول­های به وجود آمده سرنوشت یکسانی خواهند داشت و توده­ای از سلول­های فرق نیافته (کالوس) را تشکیل می­دهند (احسان پور و امینی، 1382). تراجتنبرگ و همکاران در سال 2006 اندازه سینارین و اسید کلروژنیک را در کالوس گیاه کنگرفرنگی(Cynara cardunculus var. Cardunculus) به روش کروماتوگرافی اندازه­گیری نمودند و با اندازه این مواد در برگ­ها در شرایط درون شیشه­ای مقایسه نمودند و نتیجه گرفتند محتوای سینارین در کالوس نسبت به برگ­ها در شرایط درون شیشه­ای بالاتر بوده می باشد و نیز اندازه عصاره­ی کالوس را با بهره گیری از متد تیوباربیتوریک اسید تعیین نمودند که نشان دهنده­ی معنی­دار بودن ظرفیت آنتی­اکسیدانی بود.

 

2-2- القای کالوس

ریزنمونه می­تواند در واکنش به جراحت ایجاد شده تولید کالوس نماید. کالوس توده­ای از سلول می باشد که در اثر تقسیم به وجود آمده و در آن­ها فرق اتفاق نیفتاده می باشد. ریزنمونه تولید کننده کالوس، ممکن می باشد یک گیاهچه تازه تولید شده حاصل از قرار دادن بذور جوانه زده روی یک محیط کشت حاوی تنظیم کننده­های رشد مثل تو-فور-دی (اکسین) باشد. سلول­های کالوس اندازه­های متفاوتی دارند. همچنین از نظر شکل، رنگدانه و گاهی از نظر اظهار ژنتیکی نیز متفاوتند. این سلول­ها با داشتن یک واکوئل بزرگ در مرکز و هسته ای در کنار از بقیه متمایز هستند.

معمولاً فقط بافت­های به ظاهر سالم واکشت می­شوند اغلب سلول­های با رشد کم، سفید تا قهوه­ای تیره، سلول­های مناسبی­اند که بایستی واکشت شده تا کشت­های قابل باززایی تولید کنند. بسیاری اوقات لاین­های سلولی سبز و سریع الرشد باززایی نمی­شوند (باقری، 1381). پترووا و همکاران در سال 2011 روی باززایی غیرمستقیم از ریز نمونه­های برگ گیاه Arnica montana از خانواده­ی کاسنی (Asteraceae) مطالعاتی نمودند، برای القای کالوس طی سه ماه در شرایط درون شیشه­ای در محیط کشت MS همراه با 1/0 میلی­گرم در لیتر تو-فور-دی کشت گردید. وانی[11]و همکاران در سال 2010 روی القای کالوس در گیاه Tridx procumbens L. از خانواده­ی کاسنی مطالعاتی نمودند، ریزنمونه­های برگ و نوک جوانه با بیشترین کالزایی را در محیط­کشت MS حاوی 5/0 میلی‌گرم در لیتر تو-فور-دی و 5/0 میلی­گرم در لیتر کینتین داشتند، در حالی­که ریزنمونه­های میان گره بیشترین القای کالوس را در غلظت هورمونی 2 میلی­گرم در لیتر تو-فور-دی و 5/0 میلی­گرم در لیتر BAP را نشان دادند. در شرایط درون شیشه­‌ای کالوس تولید شده به عنوان منبعی برای جدا­سازی متابولیت­های ثانویه از این گیاه می­باشد.

 

2-3- محیط کشت

[1].Active substances

[2].Active principle

[3].Secondary metabolit

[4].Inolin

[5].Caffeic acid

[6].Cynarin

[7].In vitro

[8].Totipotency

1.Callus

[10].Explants

[11].Minal Wani

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :30

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***