جستجو در سایت :   

عنوان:سنجش سمیت تنداکسیر، پالیزین، سیرینول ، فن پروپاترین روی شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri  و کفشدوزک شکارگر آن montrouzieri Cryptolaemus

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشکده علوم زراعی

پایان نامه

برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حشره شناسی کشاورزی

عنوان:

سنجش سمیت تنداکسیر، پالیزین، سیرینول ، فن­پروپاترین روی شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri و کفشدوزک شکارگر آن montrouzieri Cryptolaemus

  

اساتید راهنما:

دکتر بهنام امیری

دکتر محمد رضا دماوندیان

بهمن

1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

شپشک آردآلود مرکبات یکی از آفات کلیدی مرکبات می باشد. سابقه نسبتا” طولانی کاربرد سموم شیمیایی علیه این آفت، پدیده مقاومت آفت نسبت به آفت کشها و اثرات مخرب زیست محیطی نیاز به روشهای جایگزینی که فاقد اثرات نامطلوب یاد شده باشد را توجیه می کند. در این مطالعه اثر سمیت تنداکسیر (عصاره فلفل تند)، پالیزین (صابون حشره­کشی)، سیرینول (عصاره سیر)، فن­پروپاترین و در آزمایشی جداگانه افزودن سینرجیست برتر به سموم فوق به مقصود کاهش غلظت سموم، مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه از کدوی حلوایی و جوانه سیب زمینی برای پرورش شپشک آردآلود مرکبات بهره گیری گردید و مراحل زیستی شپشک آردآلود تحت تاثیر غلظت های مختلف سموم مورد بهره گیری قرار گرفت و تلفات بعد از 96،72،48،24، ساعت شمارش گردید در این آزمایش در کاربرد حداکثر دز مصرفی روی پوره سن 2 شپشک آرد آلود مرکبات اندازه تلفات ایجاد شده برای تنداکسیر و پالیزین در ppm 3000 به ترتیب 93/2 ± 96/90 و 92/1 ± 16/89 درصد و برای سیرینول در ppm3500، 11/1 ± 11/87 و برای فن پروپاترین درppm 1000، 88/3 ± 97/80 ارزیابی شده می باشد. آزمایش دیگری روی پوره سن 3 انجام گرفت که اندازه مرگ ومیر برای تنداکسیر و پالیزین در بالاترین غلظت (ppm 4000)، به ترتیب 93/2 ± 44/89 و 92/1± 38/81 درصد و برای سیرینول در بالاترین غلظت (ppm5000 (، 21/1 ± 05/78 درصد و برای فن پروپاترین در بالاترین غلظتppm) 1000)، 8/1 ± 01/79 ارزیابی شده می باشد. نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام گرفته روی پوره سن 1 و حشره کامل نشان می دهد که کمترین دز مصرفی روی پوره سن 1 بیشترین مرگ ومیر را داشته و بیشترین دز مورد بهره گیری از سموم گیاهی، هیچ تاثیری روی حشره کامل نداشته می باشد و در اثربخشی فن­پروپاترین روی حشره کامل 18/1 ± 98/70 درصد تلفات به ثبت رسیده می باشد. در آزمایشی جداگانه تاثیر پذیری سینرجیست با افزودن به سموم فوق مورد مطالعه قرار گرفت که اندازه تلفات در بالاترین دز تند اکسیر و پالیزین (ppm1500) که 59/2 ± 44/94 و 29/3 ± 66/86 درصد و در بالاترین غلظت برای سیرینول (ppm2500)، 60/3 ± 33/83 درصد و در بالاترین دز فن پروپاترین (ppm 500)، 10/2 ± 22/77 ارزیابی گردید آزمایشات انجام گرفته در سطح 1% اختلاف معنی داری با شاهد نظاره می گردد. این پژوهش در راستای تاثیر پذیری سموم مورد بهره گیری روی کفشدوزک montrouzieri Cryptolaemus نیز مورد مطالعه قرار گرفت که سموم گیاهی فوق هیچ تاثیر سوئی روی کفشدوزک نداشته می باشد اما پیش روی فن پروپاترین در بالا ترین دز بهره گیری شده 70- 66 درصد تلفات را به همراه داشت.

 

کلمات کلیدی: پالیزین، سیرینول، تنداکسیر، فن­پروپاترین، سینرجیست برتر، Planococcus citr، montrouzieri Cryptolaemus

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه   1

1-1- کلیات و اهداف.. 2

فصل 2: مطالعه منابع   4

2-1- شپشک‌های آردآلودآلود مرکبات.. 5

2-1-1- مناطق انتشار و موقعیت جغرافیایی شپشک آردآلود مرکبات در جهان و ایران.. 5

2-1-2 میزبان های شپشک آردآلود مرکبات.. 7

2-1-3 کلیاتی از مورفولوژی و بیولوژی شپشک آردآلود مرکبات(P. citri).. 8

2-1-4- زمستان گذرانی شپشک آردآلود مرکبات.. 10

2-1-5- -چگونگی خسارت آفات روی مرکبات.. 11

2-2- روشهای کنترلی شپشک آردآلود مرکبات.. 12

2-2-1- کنترل بیولوژیکی.. 13

2-2-2- کنترل شیمیایی.. 15

2-2-3 کنترل توسط سموم گیاهی.. 15

2-3- آزمایشات زیست سنجی انجام شده بر روی شپشک آردآلود مرکبات   16

2-4- آزمایشات زیست سنجی انجام شده با حشره کشهای مورد مطالعه   21

فصل 3: مواد وروشها   24

3-1- پرورش شپشک آردآلود مرکبات و کفشدوزک کریپتولموس:.. 25

3-2- تعیین محدوده غلظت ها:.. 26

3-3- غلظتهای تعیین شده سموم مورد بهره گیری برای پوره سن 2:   27

3-4- غلظتهای تعیین شده سموم همراه با سینرجیست برتر برای پوره سن 2:.. 27

3-5- غلظتهای تعیین شده سموم مورد بهره گیری برای پوره سن3 :   28

3-6- طرح آزمایش:.. 29

3-7- طرح پایه و تجزیه وتحلیل آماری:.. 31

فصل 4: نتایج   32

4-1- اثر سمیت تنداکسیر، سیرینول، پالیزین و فن­پروپاترین بر روی پوره سن 2 شپشک آردآلود مرکبات.. 33

4-2- اثر سمیت تنداکسیر، سیرینول، پالیزین و فن­پروپاترین با افزودن سینرجیست برتر بر روی پوره سن 2 شپشک آردآلود مرکبات   39

4-3- مطالعه سمیت تنداکسیر، پالیزین، سیرینول و فن­پروپاترین روی پوره سن 3 شپشک آردآلود مرکبات.. 45

4-4- مطالعه سمیت تنداکسیر، پالیزین، سیرینول و فن­پروپاترین روی پوره سن 1 شپشک آردآلود مرکبات.. 51

4-5- مطالعه سمیت تنداکسیر، پالیزین، سیرینول و فن­پروپاترین روی حشره کامل شپشک آردآلود مرکبات.. 51

4-6- مطالعه سمیت تنداکسیر، پالیزین، سیرینول و فن­پروپاترین روی کفشدوزک کریپتولموس با دو روش گوارشی و تماسی.. 53

فصل 5: بحث   57

5-1- نتیجه گیری:.. 63

5-2- پیشنهادات:.. 63

فصل 6: منابع   64

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل ( ‏2‑1) حشره ماده و پوره سن 2.. 9

شکل ( ‏2‑2) حشره نر و دستجات تخم.. 9

شکل ( ‏2‑5) سیکل زندگی شپشک آردآلود مرکبات و کفشدوزک کریپتولموس   9

شکل ( ‏2‑6) خسارت شپشک آردآلود مرکبات.. 12

شکل ( ‏2‑7) کفشدوزک کریپتولموس در حال تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات   15

شکل ( ‏3‑1) سموم گیاهی بهره گیری شده در این مطالعه.. 30

شکل ( ‏3‑2) طرح آزمایش انجام شده در 4 تیمار با 6 تکرار.. 31

شکل ( ‏4‑1) تاثیر دزهای مختلف تند اکسیرروی پوره سن 2.. 37

شکل ( ‏4‑2) تاثیر دزهای مختلف پالیزین روی پوره سن 2.. 37

شکل ( ‏4‑3) تاثیر دزهای مختلف سیرینول روی پوره سن 2.. 38

شکل ( ‏4‑4) تاثیر پالیزین، تنداکسیر، سیرینول و فن­پروپاترین روی پوره سن 2 شپشک آردآلود مرکبات در حالت مقایسهای.. 38

شکل ( ‏4‑5) تاثیر دزهای مختلف تنداکسیر + سینرجیست برتر روی پوره سن 2.. 43

شکل ( ‏4‑6) تاثیر دزهای مختلف سیرینول +سینرجیست برتر روی پوره سن 2.. 43

شکل ( ‏4‑7) تاثیر دزهای مختلف پالیزین + سینرجیست روی پوره سن 2   44

شکل ( ‏4‑8) تاثیر پالیزین، تنداکسیر، سیرینول و فن­پروپاترین با افزودن سینرجیست برتر روی پوره سن 2 شپشک آردآلود مرکبات در حالت مقایسه ای.. 44

شکل ( ‏4‑9) تاثیر دزهای مختلف تنداکسیرروی پوره سن3.. 49

شکل ( ‏4‑10) تاثیر دزهای مختلف پالیزین روی پوره سن 3.. 49

شکل ( ‏4‑11) تاثیر دزهای مختلف سیرینول روی پوره سن 3.. 50

شکل ( ‏4‑12) تاثیر پالیزین، تنداکسیر، سیرینول و فن­پروپاترین روی پوره سن 3 شپشک آردآلود مرکبات در حالت مقایسه ای.. 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ( ‏3‑1) مشخصات حشره کشهایی که در این پروژه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.. 26

جدول ( ‏3‑2) غلظت های تعیین شده برای سموم مورد بهره گیری برای پوره سن 2.. 27

جدول ( ‏3‑3) غلظت های تعیین شده برای سموم مورد بهره گیری همراه سینرجیست برای پوره سن 2.. 28

جدول ( ‏3‑4) غلظت های تعیین شده برای سموم مورد بهره گیری برای پوره سن 3.. 28

جدول ( ‏4‑1) تجزیه واریانس سموم مورد مطالعه روی درصد مرگ و میر   33

جدول ( ‏4‑2) مقایسه میانگین غلظت های سموم مورد بهره گیری روی درصد مرگ و میر.. 34

جدول(‏4‑3) مقایسه میانگین درصد مرگ و میر از نظر زمان بهره گیری از سموم مورد مطالعه (24،48،72،96ساعت پس از سمپاشی).. 34

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : تأثیرسطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک

جدول ( ‏4‑4) مقایسه میانگین اثرات متقابل غلظت سم در زمان تلفات   36

جدول ( ‏4‑5) LC50 و LC90 سموم در تاثیر بر پوره سن 2 بر واحد ppm   37

جدول ( ‏4‑6) تجزیه واریانس سموم مورد مطالعه با افزودن سینرجیست برتر روی درصد مرگ و میر.. 39

جدول ( ‏4‑7) مقایسه میانگین غلظت های سموم مورد بهره گیری با افزودن سینرجیست برتر روی درصد مرگ و میر.. 40

جدول ( ‏4‑8) مقایسه میانگین درصد مرگ ومیر از نظر زمان بهره گیری از سموم مورد مطالعه با افزودن سینرجیست برتر(24،48،72،96ساعت پس از سمپاشی).. 40

جدول ( ‏4‑9) مقایسه میانگین اثرات متقابل غلظت سم در زمان تلفات   42

جدول ( ‏4‑10) LC50 و LC90 سموم + سینرجیست برتر در تاثیر بر پوره سن 2 بر واحد ppm.. 43

جدول ( ‏4‑11) تجزیه واریانس سموم مورد مطالعه روی صفت درصد مرگ و میر   46

جدول ( ‏4‑12) مقایسه میانگین غلظت های سموم مورد بهره گیری روی درصد مرگ و میر.. 46

جدول (‏4‑13) مقایسه میانگین درصد مرگ و میر از نظر زمان بهره گیری از سموم مورد مطالعه (24،48،72،96ساعت پس از سمپاشی).. 47

جدول ( ‏4‑14) مقایسه میانگین اثرات متقابل غلظت سم در زمان تلفات   48

جدول ( ‏4‑15) LC50 و LC90 سموم در تاثیر بر پوره سن 3 بر واحد ppm   49

جدول ( ‏4‑16) تجزیه واریانس سم مورد مطالعه روی درصد مرگ و میر   51

جدول ( ‏4‑17) مقایسه میانگین غلظت های سم مورد بهره گیری روی درصد مرگ و میر.. 52

جدول (‏4‑18) مقایسه میانگین درصد مرگ و میر از نظر زمان بهره گیری از سم مورد مطالعه (24،48،72،96ساعت پس از سمپاشی).. 52

جدول (‏4‑19) مقایسه میانگین اثرات متقابل غلظت سم در زمان تلفات   53

جدول (‏4‑20) تجزیه واریانس سم مورد مطالعه روی درصد مرگ و میر   54

جدول (‏4‑21) مقایسه میانگین غلظت های سم مورد بهره گیری روی درصد مرگ ومیر.. 55

جدول (‏4‑22) مقایسه میانگین درصد مرگ و میر از نظر زمان بهره گیری از سم مورد مطالعه (24،48،72،96ساعت پس از سمپاشی).. 55

جدول ( ‏4‑23) مقایسه میانگین اثرات متقابل غلظت سم در زمان تلفات   56

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 1: مقدمه

 

1-1- کلیات و اهداف

مرکبات از گیاهانی می باشد که از دیرباز در ایران مورد کشت و پرورش قرار گرفته می باشد. کشت اقتصادی مرکبات در ایران از سیصد سال پیش در شمال کشور آغاز گردیده و سپس به جنوب کشور نیز گسترش یافته می باشد (مافی، 1376). امروزه مرکبات به دلیل نقشی که در سلامت بشر دارد، در بیش از 113 کشور جهان تولید می گردد. مرکبات در ایران با سطح زیر کشت 218،422 هکتار و تولید سالانه حدود 3،769،996 تن در جهان مقام ششم را داراست (کوفمان[1]، 1996).

بر اساس آمارهای موجود در سال 1376 استان مازندران با 2/38% سطح بارور باغ های مرکبات مقام اول و سه استان فارس، کرمان و هرمزگان به ترتیب مقام های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند www.Entomology.Wise.edu)).

در بین آفات مرکبات شپشک آردآلود مرکباتPlanococcus citri Risso (Hom:Coccidae) یکی از آفات غیر بومی ایران می باشد که در دهه 1320 شمسی وارد ایران گردید. کریوخین اولین کسی بود که از شپشک آرد آلود مرکبات در ایران نام برده (کریوخین[2]،1946). کریوخین معتقد می باشد که این آفات در سالهای 1295 الی 1297 از اروپا به وسیله گیاهان زینتی به ایران منتقل شده و سالهای متمادی در گلخانه های بزرگ باقی مانده و سپس به وسیله درختان زینتی به باغات منتقل شده و زیرا شرایط طبیعی استان های گیلان و مازندران برای رشد و نمو آفات مناسب بوده، به سرعت تکثیر یافته می باشد.

این آفت به غیر از مرکبات گیاهان دیگری مانند چای، شمشاد، ازگیل ژاپنی، خرزهره، برگ بو و خرمندی را نیز آلوده می کند. شپشک آردآلود مرکبات در دهه (1380-1370) در شمال کشور حالت طغیانی پیدا کرده و خسارت شدیدی را به باغ های مرکبات وارد کرده می باشد. این آفت به برگ، میوه و شاخه های جوان مرکبات بدون هیچ رجحانی حمله کرده و سطح آنها را می‌پوشاند. بر اثر فعالیت این حشره روی درختان و ترشح زیاد عسلک، قارچ فوماژین تکثیر یافته و علاوه بر افزایش اشکال درخت در اثر کاهش فتوسنتز، بازار پسندی میوه‌های باقی مانده را نیز به شدت کاهش می‌دهد(کالتاجیرون[3]، 1989). پس با در نظر داشتن اهمیت شپشک آردآلود مرکبات مطالعه در خصوص کنترل آفت ضروری می باشد.

کاربرد سموم شیمیایی موجب بروز مقاومت در آفات و کاهش جمعیت عوامل کنترل کننده طبیعی آنها در مزارع و باغات ها خواهد گردید. مطالعه کفشدوزک­ها (Coccinellidae)، به دلیل تأثیر مؤثری که در کنترل بیولوژیکی و مبارزه تلفیقی با آفات دارند، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد ( هودک[4]، 1967). اکثریت گونه های این خانواده حشره خوار هستند گونه های شکارگر این خانواده اغلب شکارگر شته ها، شپشک ها،کنه ها و سفیدبالک ها هستند (میدکاد[5]، 2000). به همین دلیل کفشدوزک های شکارگر بیش از سایر حشرات شکارگر در کنترل بیولوژیک مورد بهره گیری قرار گرفته اند.

کفشدوزک کریپت یکی از گونه­های خانواده Coccinellidae می­باشد که یکی از موردها مهم در برنامه مدیریت کنترل شپشک آردآلود مرکبات می­­باشد که بر اساس تحقیقات گوردون تمام مراحل زیستی کفشدوزک کریپتولموس در باغ هایی که به شپشک مرکبات آلوده می‌باشند، به فراوانی دیده می شوند (گوردون[6]،1985). پس مطالعه حاضر با اهداف عمومی زیر انجام گرفته می باشد:

  • عدم بهره گیری از حشره کشهای شیمیایی سنتتیک به مقصود کاهش آلودگی های زیست محیطی ، حفظ دشمنان طبیعی ، جلوگیری از بروز پدیده مقاومت در آفات و کاهش اندازه سمیت در پستانداران.
  • مطالعه امکان کنترل شپشک آردآلود مرکبات با بهره گیری از سموم گیاهی کم­خطر و حفاظت از دشمنان طبیعی و کفشدوزک muls Cryptolaemus montrouzieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 2: مطالعه منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1- شپشک‌های آردآلودآلود مرکبات

شپشک‌ آردآلود مرکبات از خانواده Pseudococcidaeمی­باشد. افراد این خانواده به صورت گسترده ای در جهان انتشار دارند. دامنه میزبانی آنها بسیار گسترده و طیف وسیعی از درختان جنگلی، درختان میوه، نباتات زراعی و غیر زراعی و گیاهان زینتی را در بر می گیرند. نام عمومی شپشک های آردآلود مربوط به ترشحات مومی می باشد که معمولا بدن آنها را می‌پوشاند. این ترشحات مومی بوسیله انواع مختلف منافذ و مجاری که سطح بدن را پوشانده‌اند تولید و ترشح می شوند. حشرات ماده در حین تخم ریزی معمولا کیسه تخمی متشکل از رشته‌های مومی پنبه ای شکل تولید و ترشح می‌کنند. شپشک‌های آردآلود پس از شپشکهای خانواده Diaspididae بزرگترین خانواده شپشک‌های نباتی را تشکیل می‌دهند و بین 200 تا 3000 گونه شناخته شده دارند (گوردون[7] 1985).

[1] . kaufman

[2] . Kiriukhin

[3] . Caltagiron

[4] . Hodek

[5] . Midchaud

[6] . Gordon

[7].Gordaon

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :91

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***