جستجو در سایت :   

گرایش:ترویج

عنوان:رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی-عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((cSM.))

رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزیعوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم

استاد راهنما:

دکتر مهرداد نیکنامی

استاد مشاور:

دکتر علی بدرقه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- اظهار مساله 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 7

1-4- اهداف پژوهش 9

1-4-1- اهدف کلی .. 9

1-4-2- اهداف جزئی 9

1-5- سؤالات پژوهش 9

1-5-1- سؤال اصلی 9

1-5-2 سؤالات فرعی 9

1-6- محدوده پژ وهش 10

1-7 – تعاریف پژوهش 10

1-7-1 – تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش 10

1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 11

فصل دوم مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه 13

2-2- دانش 13

2-3- اطلاعات 14

2-4- تفاوت اطلاعات و دانش 14

2-5- طبقه‌بندی انواع دانش 15

2-5-1- انواع دانش از نظر نوناکا 16

2-5-2- انواع دانش از نظر نوناکا و تاکه‌اوچی 17

2-5-3- انواع دانش از نظر وارنک و دیگران 17

2-5-4- طبقه‌بندی انواع دانش از نظر فایر استون 18

2-5-5- انواع دانش از نظر جورنا 18

2-5-6 – انواع دانش از نظر بلاکر 19

2-5-7- انواع دانش از نظر لیدنر و علوی 19

2-5-8- انواع دانش از نظر ارسطو 19

2-5-9- دانش اصلی و دانش فرعی 20

2-6- سیر مراحل تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی 20

2-7- جریان دانش 20

2-8- فرآیند دانش 21

2-8-1- در اختیار گرفتن دانش 21

2-8-2- ذخیره‌سازی 21

2-8-3- پردازش 21

2-8-4- انتقال 21

2-9- خصوصیات دانش 22

2-10- منابع دانش 23

2-11- دانش سازمانی 25

2- 12- مفهوم مدیریت دانش 27

2- 13- تاریخچه مدیریت دانش 29

2-14- تئوری‌های مدیریت دانش 31

2-14-1- تئوری مدیریت دانش جامع (CKMT) 31

2-14-2- تئوری مدیریت دانش تیمی (TKMT) …32

2-14-3- تئوری مدیریت دانش جامعه‌گرا 32

2-15- هدف های مدیریت دانش 33

2-16- عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمان های دولتی 33

2-16-1- مردم و فرهنگ سازمانی 34

2-16-2- فرایند 34

2-16-3- فناوری 34

2-17- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش 34

2-18- مدل‌های مدیریت دانش 37

2-18-1- مدل عمومی دانش در سازمان 37

2-18-2- مدل بویسوت 34

2-18-3- مدل نوناکا 35

2-18-4- مدل نوناکا و تاکه اوچی 4

2-18-5- مدل فلاین 41

2-18-6- مدل چو 42

2-18-7- مدل استیو هالس 43

2-18-8- مدل پیتر گوتشاک 44

2-18-9- مدل لیانج 45

2-19- روش‌های دانش آفرینی در سازمان 47

2-19-1- کسب دانش 47

2-19-2- اجاره دانش 47

2-19-3- منابع متعهد 48

2-19-4- هم جوشی 48

2-19-5- تطابق 48

2-20- چرخه‌ی مدیریت دانش 48

2-20-1- نیاز به دانش 5

2-20-2- توسعه و بهبود دانش 5

2-20-3- توزیع و نشر دانش 51

2-20-4- بهره‌برداری از دانش 51

2-20-5- حفظ و ذخیره دانش 52

2-20-6- ارزیابی دانش 52

2-21- موانع و چالشهای مدیریت دانش 53

2-22- پیشینه‌ پژوهش 57

2-22-1- پژوهش‌های خارجی 57

2-22-2- پژوهش‌های داخلی 58

2-23- چارچوب نظری پژوهش 63

2-24- مدل نظری پژوهش 68

فصل سوم روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 71

3-2- روش پژوهش 71

3-3- جامعه آماری و نمونه آماری 71

3-4- روشهای گردآوری اطلاعات 72

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات 72

3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 73

3-6-1- پایایی 73

3-6-2- روایی 73

3 -7- قلمرو پژوهش 74

3 -7-1- متغیر مستقل 74

3-7-2- متغیرهای وابسته 74

3-8- فرضیه‌های پژوهش 75

3-9- روش تجزیه و تحلیل آماری مورد بهره گیری در تجزیه و تحلیل داده ها 76

فصل چهارم یافته های پژوهش

4-1- مقدمه 78

4-2- آمار توصیفی 78

4-2-1- سن 78

4-2-2- جنس 79

4-2-3- سطح تحصیلات 79

4-2-4- سابقه خدمت 80

4-2-5- سمت 80

4-2-6- رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی 81

4-2-7- رتبه بندی گویه های منابع دانشی 82

4-2-8- رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات 84

4-2-9- رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی 85

4-2-10- توصیف متغیر وابسته پژوهش (استقرار مدیریت دانش) 87

4-3- آمار استنباطی 88

4-3-1- مقایسه میانگین‌ها 88

4-3-1-1- نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس 89

4-3-2- تحلیل همبستگی 9

4-4- تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش 92

فصل پنجم نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها

5-1- مقدمه 95

5-2- نتایج آمار توصیفی 96

5-2-1- رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی 97

5-2-2- رتبه بندی گویه های منابع دانشی 97

5-2-3- رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات 97

5-2-4- رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی 97

5-2-5 – توصیف متغیر وابسته پژوهش (استقرار مدیریت دانش) 98

5-3- نتایج مطالعات هبستگی 98

5-4-1- تفاوت بین میانگین دانش و میانگین توجه کارشناسان 99

5-4-2- تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی 99

5-5- پیشنهادها 100

منابع و مأخذ 102

منابع فارسی: 102

منابع انگلیسی: 107

ضمائم و پیوست ها 109

ضمیمه الف: پرسشنامه پژوهش…………………… 110

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول(2-1) کاربرد انواع دانش در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ (جورنا، 2001) 18

جدول (2-2) عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش 35

جدول (2-3) مدل SECL تعامل دانش نهفته و صریح نوناکا 40

جدول(2-4) چارچوب نظری پژوهش 63

جدول(3-1) تعداد مدیران، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در بانک کشاورزی استان قم(جامعه آماری پژوهش). 72

جدول(3-2) ببخش های مربوط به قسمت اول و دوم پرسشنامه 72

جدول (3-3) مقدار آلفای کرونباخ برای قسمت های مختلف پرسشنامه 73

جدول (1-4) توزیع فراوانی گروه‌های سنی نمونه موردمطالعه 78

جدول (2-4) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب جنس 79

جدول (3-4) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سطح تحصیلات 79

جدول(4-4) توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب سابقه خدمت پاسخگویان 80

جدول (5-4) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سمت شغلی پاسخگویان 80

جدول(6-4) رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش 81

جدول (7-4) رتبه بندی عوامل گویه های منابع دانشی تأثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش 82

جدول (8-4) رتبه بندی رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات تأثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش 84

جدول(9-4) رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی تأثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش 86

جدول (10-4)توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب اندازه استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی 87

جدول (11-4) استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی بر حسب جنسیت کارکنان 88

جدول (12-4) مقایسه میانگین بین استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی در ارتباط بر حسب سن کارکنان 89

جدول (13-4) مقایسه میانگین استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی در ارتباط با سابقه خدمت 89

جدول (14-4) مقایسه میانگین استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی در ارتباط با سطح تحصیلات 90

جدول (15-4) همبستگی متغیر های پژوهش با متغیر وابسته استقرار موفق سیستم مدیریت دانش 92

جدول (16-4) ویژگی های مدل رگرسیونی، عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش 92

جدول (17-4) ضرایب مدل رگرسیونی، عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی 93

 

 

 

 

چکیده

هدف کلی این پژوهش پژوهش حاضر به عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم بود. پژوهش حاضر از نظر چگونگی گردآوری داده ها علی- ارتباطی می باشد. ضمن اینکه پژوهش یک نوع پژوهش میدانی می باشد و از نظر کنترل متغیرها غیر آزمایشی و برآورد حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه صورت گرفته می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، کارشناسان و کمک کارشناسان بانک کشاورزی استان قم می­باشد که بر اساس آمار حدود 250 نفر می باشد. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان محاسبه گردید(152n=).

برای تعیین پایایی پرسشنامه به اجرای پیش آزمون با توزیع 20 پرسشنامه در بین جامعه آماری مشابه با جامعه آماری مورد مطالعه اقدام می گردد در این پژوهش پس از طراحی اولیه پرسشنامه که متناسب با مبانی نظری و تحقیقات انجام گردید و سپس نظر صاحب نظران، اساتید، کارشناسان در مرود پرسشنامه اعمال گردید و سپس جهت تأیید روایی محتوایی پرسشنامه از دید خبرگان پرسشنامه جهت مطالعه توزیع گردید که پس از مشورت های لازم و پیشنهاد خبرگان سوالات نامفهوم تعدیل یا حذف شده و سوالات جدید به پرسشنامه اضافه گردید و در نهایت پرسشنامه اصلی بعد از این مراحل تدوین و توزیع گردید و مقدار آلفای کرونباخ آن 81/0 بدست آمد.

ابزار لازم برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز به شکل اسنادی از کتب، مقالات، مجلات معتبر و مرتبط و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط و پایان نامه ها و غیره، اعم از فارسی و انگلیسی بهره گیری شده می باشد جمع آوری اطلاعات و داده های لازم از پرسشنامه کتبی بهره گیری می گردد. به مقصود دستیابی به اهداف پژوهش و سؤالات از آمار توصیفی فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه به کمک نرم­افزار آماری SPSS بهره گیری گردید.

بر اساس یافته های موجود بین متغیرهای مستقل فرهنگ سازمانی، منابع دانشی، حافظه سازمانی و تکنولوژی اطلاعات و متغیر وابسته استقرار مدیریت دانش در سطح یک درصد ارتباط معنی داری هست و مقدار ضریب تعیین تعدیل شده، 632/0 بدست آمد و این یافته پژوهش نشان می دهد که 2/63درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل (فرهنگ سازمانی، منابع دانشی، حافظه سازمانی و تکنولوژی اطلاعات ) تبیین گردید.

کلمات کلیدی : استقرار، مدیریت دانش، بانک کشاورزی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

با گذر از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره جدید، نقدینگی، مواد خام زمین که در گذشته عوامل حیاتی برای تشکیل و رشد سازمانها محسوب می شوند اهمیت سابق خود را از دست داده اند و دیگر موتور رشد سازمان ها به سرمایه و نیروی انسانی یدی محدود نمی گردد، بطوری که روش های قدیمی اداره سازمان ها پاسخگوی تغییرات سریع محیط اطراف نیستند. امروزه دیگر همه گروه های کاری و علمی اذعان دارند، برای اینکه سازمان ها بتوانند در دنیای رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند بایستی حول محور علم و دانش فعالیت کنند. در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده می گردد، سازمان ها شاهد محیط هایی هستند که روز به روز پویاتر و چالش برانگیزتر می­شوند. تغییر و تحول جزء جدایی ناپذیر دنیای امروز می باشد به بیانی دیگر تنها جزء ثابت تغییر می باشد. امروزه به سرمایه های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می گردد که به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می نگرند. به اظهار دیگر، سازمان هایی در برابر تغییرات و تحول پیروز خواهند بود که بتوانند سرمایه نامشهود و معنوی(دانش) خود را بهبود و توسعه بخشند. سازمان های آینده سازمان های یادگیرنده هستند که به تعبیری دیگر می توان آنها را سازمان های دانش محور نامید.

مدیریت دانش فرآیندی می باشد که به سازمان‌ها کمک می کند تا اطلاعات و مهارت‌های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی به شمار می رود و به گونه معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمان‌ها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه‌ریزی راهبردی و تصمیم‌گیری‌های پویا به صورت کارا و مؤثر قادر می‌سازد. با در نظر داشتن اینکه امکان سنجی طراحی سیستم‌های مدیریت دانش برای سازمان‌ها با رویکرد حداقل ویژگی‌های مورد نیاز با یک سیستم یکپارچه قابل اجراست، با این حال با مطالعه ساختار، محتوای کار، محتوای دانش و نیازهای سازمان می‌توان استنباط نمود که سیستم‌های مدیریت دانش برای هر سازمان بایستی متناسب با ساختار و ویژگی‌های آن سازمان باشد و در هر زیر سیستم دارای قابلیت‌های بالای فنی و اجرایی باشد، پس طراحی سیستم مدیریت دانش بومی هر سازمان مهم خواهد بود.

نیاز به ارتقای دانش در حال افزایش می باشد، پس با دانش مانند دیگر منابع ملموس به گونه سیستماتیک رفتار شده و از کاوش در حوزه مدیریت دانش به مقصود پیشرفت و تقویت رقابت پذیر بهره گیری می گردد. مدیریت دانش مفهومی میان رشته ای می باشد که در دهه اخیر به شکل روزافزونی مورد توجه پژوهشگران و سازمانها در ایران قرار گرفته می باشد. بانکداران به عنوان یکی از گروههای حرفه مند که با مدیریت دانش سروکار دارند، با چالش های چندی در این زمینه روبرو هستند. بر پایه تجربه ها، درک مناسب مدیریت دانش، انوع دانشی که بانکداران در مدیریت آن بایستی تأثیر داشته باشند و نیز چگونگی اجرای آن از عمده ترین این چالش ها به شمار می آیند، این پژوهش در راستای مطالعه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم انجام می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه فونستیک سن‌ها Insecta Heteroptera در مزارع گندم و شناسایی دشمنان طبیعی سن گندم Eurygaster integriceps Puton در شهرستان گرمسار

1-2- اظهار مسأله

مدیریت دانش به هرنوع فعالیتی که به تجربه و دانش ذهنی افراد توجه کرده به گونه ای که بتواند با عیان سازی و به اشتراک گذاری آن به هم افزایی دانش کمک کند، گفته می گردد. هم افزایی دانش می تواند به دانش آفرینی مشترک نسبت داده گردد. این اشتراک در خلق دانش، همکاری مستقیم در خلق دانش نیست بلکه به خلق دانش بر مبنای دانسته ها (دانش خلق شده پیشین) که به اشتراک گذاشته شده تصریح دارد. پس مدیریت دانش به فرایندی تصریح دارد که دارای یک نقطه اغازین و طریقه تکاملی می باشد. این طریقه مراحلی زیرا کسب اگاهی نسبت به دانش نهان، عیان سازی، به اشتراک سازی گسترش و درک و بهره گیری از آن در خلق دانش جدید را طی می کند. در این طریقه مرحله آغازین که به شناسایی و آگاهی از دانش نهفته در ذهن اختصاص دارد، به مرحله بلوغ که درک، بهره گیری و خلق مجدد می باشد، می رسد. این فرایند یعنی اشکار شدن دانش نهان، نهان شدن دانش عیان و باز خلق دانش که نوناکا و تاکوچی آن را چرخه مدیریت دانش می نامند(نوناکا و تاکوچی، 2009).

مدیریت دانش که همواره با کشف و خلق با قلمرو دانستنی های کشف نشده سروکار دارد، عامل و فرایندی می باشد برای تحول، توسعه و رشد، مفهومی چند بعدی و گسترده دارد. در فرایند مدیریت دانش و در ابعاد مختلف آن دانش عامل اصلی برای گذار از یک مرحله و ورود به مرحله دیگر می باشد. از سوی دیگر، این حرکت مهارت های چندی را طلب می کند تا متناسب با دانش مربوطه بتوان مراحل را یک به یک سپری نمود. برای نمونه در مرحله کسب، به دانش و مهارت لازم در مورد چگونگی کسب دانش نهان و یا چگونگی کسب آن نیاز می باشد؛ یعنی بایستی مجهز به دانش و مهارت مورد نیاز در مورد چگونگی بهره گیری از فنون گفتگو، مصاحبه و یا طراحی ابزارهایی مانند پرسشنامه، فرم نظر سنجی و نیز نظاره بود تا بتوان دانش ذهنی همکاران و یا کاربران عیان ساخت و با بهره گیری از دانش و مهارت سازماندهی به عیان سازی و نظم دادن به آن پرداخت (افشار زنجانی، 1383).

عاملهایی که در صورت غلبه بر آن بتوان امیدوار بود که اجرای مدیریت دانش در بانک ها امکان پذیر گردد. شامل عامل های زیر می باشند: عامل اول فرایند دانش محور می باشد و مقصود از آن اینست که مدیریت دانش از فرایندی دانش مدار برای کشف دانش و بهره گیری از دانش کشف شده بهره می گیرد. به سخن دیگر، برای اینکه تجربه یا دانش نهان بتواند از ذهن دارنده ان سفر خود را آغاز کرده و در ذهن خواهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته جایگاه خود را به دست آورد، بایستی فرایندی از طفولیت تا بلوغ را طی کند؛تا به اوج خود رسیده و تولدی دیگر را در ذهن خواهان موجب گردد. این فرایند، نیازمند فعالیت هایی مبتنی بر دانش و مهارت های دانش بنیان می باشد، پس بانکداران در صورتی در اجرای مدیریت دانش موفق خواهند گردید که بتوانند از دانش و مهارت لازم برای طی کردن هر مرحله برخوردار باشند. به این ترتیب به یادگیری به عنوان یک فعالیت مداوم و منظم نگاه نمود(گاروین، 2010).

عامل دوم که در صورت غلبه بر آن بتوان امیدوار بود که اجرای مدیریت دانش در بانک ها امکان پذیر گردد، در ارتباط با نوعی دانش می باشد که بایستی مدیریت گردد. نظریه پردازان بسیاری دانش را دارایی سازمانی و مدیریت دانش را فعالیتی ثمربخش برای رشد وتعالی سازمان به شمار آوردند. برای سازمانی مانند بانک که مدیران سطح عالی و میانی، کارکنان شعب و نیز کاربران و مشتریان تأثیر افرینان آن هستند، مجموعه تجربه های این افراد می تواند در تحلیل وضعیت حال بانک ها و تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آینده آن و بهینه سازی فعالیت ها منبع غنی دانشی را فراهم کند. پس، دانش مدیران بانک ها و کارکنان آنها از طریق مطالعه معیارها، باورها و ایده ها و رفتارهای آنها در محیط کار بایستی شناسایی، کسب و سازماندهی گردد، به اشتراک گذاشته شده و برای بهره گیری دسترس پذیر گردد. اندازه بهره گیری از این دانش به گونه مداوم بایستی مورد سنجش قرار گیرد. در ایران، که بطور معمول در مدیریت بانک ها مرحله اشتراک دانش بسیار اهمیت دارد؛ در این مرحله دانش مدیران که گاه ممکن می باشد غیر تخصصی بوده و مشکل ساز بوده با همفکری با کارکنان مجرب و متخصص می تواند به دانش تخصصی تبدیل گردد. از طرف دیگر، ایده های مدیریتی مناسبی که می تواند در ذهن مدیر بانک وجود داشته باشد کشف شده و با به اشتراک گذاشتن با کارکنان مجرب و متخصص مناسب سازی شده و در بانک ها کاربرد مناسبی به دست آورد. ( تاکوچی، 2009). این دانش در صورتی که دسترس پذیر گردد بصورت گسترده تری می تواند مورد توجه قرار گیرد، مدیران میانی که بطور معمول از کارکنان همیشگی بانک ها هستند و در بیشتر بانک ها از نیروهای متخصص می باشند، از تجربه های بسیار با ارزشی برخوردارند. این افراد و نیز کارکنان شعب که فعالیت و خدمات را انجام می دهند، از سرمایه های فکری با ارزش بانک ها بشمار می آیند. بایستی دیدگاه های مختلف مانند هزینه سودمندی، رسالت ینیان بودن خدمات و یا مشتری محور بودن فعالیت ها، بانک بخوبی اقدام کند. بایستی تصمیم گیری ها بر پایه مناسب ترین و مرتبط ترین اطلاعات و دانش انجام پذیرد. نیاز مشتریان نیز که فلسفه وجودی بانک ها به آن بستگی دارد، از آن جمله می باشد. مدیریت ارتباط بین مدیران و کارکنان با مشتریان، امکان شناسایی نیازها و به کار بردن آنها را فراهم می کند. دانش کسب شده از این طریق در پیوند با انواع دانش دیگر (مانند دانش کسب شده از مدیران، کارکنان) می تواند موجب رشد دانش در یک سازمان و نیز رشد و تحول در آن سازمان( مانند بانک ها) باشد. عامل سوم، سواد چگونگی اجرای مدیریت دانش می باشد. (ویلد، 2011).

سواد به توانایی خواندن، درک کامل و نیز مهارت بهره گیری از دانش کسب شده به مقصود درک یک مفهوم نسبت داده می گردد. برای آنکه بتوان مدیریت دانش را اجراء نمود آغاز بایستی درک درستی از آن به دست آورد، سپس دانش و مهارت های مورد نیاز برای طی کردن هر مرحله از فرآیند مدیریت دانش که در بخش مرتبط با عامل اول از آنها یاد گردید، بدست آورد. بانک به عنوان یک نهاد مالی و ارائه دهنده تسهیلات که تمام اجزای تشکیل دهنده آن به هم مرتبط هستند، زمانی از رشد لازم برخوردار خواهد بود که تمام اجزاء آن به گونه متناسب رشد کنند. پس استقرار و اجرای مدیریت دانش در یک بانک برای تمام فعالیت های آن مانند تهیه و مدیریت مجموعه، سازماندهی و پاسخگویی به نیازهای مشتریان بالفعل و بالقوه از راه دور و نزدیک و یا خدمات پشتیبانی از آموزش، پژوهش و علم سنجی اجراء گردد و سواد اجرای مدیریت دانش بایستی برای تک تک فعالیت های بانک کسب گردد.( کریمی ،1383).

عامل آخر که در واقع عامل مدیریتی می باشد به فراهم کردن زمینه برای اجرای مدیریت دانش ربط دارد. عوامل یاد شده در بخش های پیشین تنها عاملهایی نیست که در صورت غلبه بر آن بتوان امیدوار بود که اجرای مدیریت دانش در بانک ها امکان پذیر گردد. به بیانی دیگر، تنها شناخت انواع دانش و باور به ضرورت در نظر داشتن این انواع و نیز بهره گیری از دانش جامع و گسترده که در بانک ها هست موجب رشد و تحول در بانک ها نمی گردد بلکه محیط بانکها و بعضی ابزار ها و بسترهای زمینه ساز برای اجرای مدیریت دانش فراهم باشد این موردها بعضی توانمندسازی های مدیریت دانش هستند که در متون از انها به عنوان عواملی که در پیوند با سایر عوامل، اجرای مدیریت دانش را امکانپذیر می کند دانسته می گردد(لی و چوی، 2010). مانند این عوامل می توان به فرهنگ مشوق اشتراک دانش، توانمندی های بانکداران در پیشبرد فعالیت های پژوهشی ( شامل مطالعه های مرتبط با شناسایی دانش در ذهن مشتریان)، دانش و توانمندی سازماندهی دانش، تعامل با یکدیگر و مشتریان، فنون ارتباط برای تبدیل دانش فردی به دانش جمعی و اطلاع رسانی در مورد دانش ثبت شده و دسترس پذیر ساختن دانش گردآوری و سازماندهی شده. همچنین دانش و توانمندی در راستای تبلیغ در مورد بهره گیری از این دانش توسط دیگران، سنجش چگونگی بهره گیری از آن و تأثیر آن در رشد فردی و سازمانی در بانک ها از دیگر عوامل مهم در این راستاست.

 

 

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه شرکت‌ها دریافته‌اند که آن چیز که می‌دانند (سرمایه فکری) بیش از آن چیز که نمی‌دانند اهمیت دارد. دانش عنصر اصلی و رکن رکین مدیریت دانش می باشد و مساعی مدیران بایستی معطوف با ایجاد و اشاعه دانش باشد. نکته قابل بحث دیگر در مورد دانش، تأثیر بشر در دانش آفرینی می باشد. با وجود تحولات و توسعه شتابنده‌ای که در زمینه‌ی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی انجام شده‌اند، هنوز تأثیر بشر به عنوان اصلی‌ترین عامل در کشف دانش مطرح می باشد. دانش در اذهان انسانی خلق بشر‌ها کسب می گردد و انتقال پیدا می کند و اشاعه می‌یابد. و در نهایت توسط بشر‌هایی که آن را پذیرفته‌اند به کار گرفته می گردد(اورمزدی، 1389).

امروزه رمز بقا و موفقیت بسیاری از سازمان‌ها مدیریت دانش افرادی می باشد که آن را در اختیار دارند در صورتی که سازمان‌ها از دانش موجود برای فعالیت‌های روزانه خود برخوردار نباشند و خود را با آن متناسب نکنند چندان بقای حیات و وجود نخواهند داشت. این مهم برای سازمان‌های خدماتی مانند بانک‌ها که در آن رقابت عنصر مهم و حیاتی به شمار می رود از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد.

در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یکی از عبارت های شایع در سازمانها مورد توجه واقع شده می باشد. این سیستم بر اکتساب دانش از کارکنان درمورد مشتری، رقبا و محصولات سازمانی تأکید دارد. به بیانی دیگر مدیریت دانش تشویق کارکنان در جهت تسهیم دانش(به اشتراک گذاشتن دانش) و ایده ها به مقصود افزایش افزوده محصولات و خدمات می باشد. پس چشم انداز مدیریت دانش”درون سازمانی” می باشد و مزیت آن رضایت مشتری از خدمات و محصولات بهتر می باشد. همچنین مدیریت دانش شامل کلیه فعالیتهایی می باشد که برای دسترس قرار دادن دانش، به نحویی که دانش درست در اختیار افراد مناسب قرار گیرد، صورت می پذیرد.(داونپورت، 2008) مهمترین هدف بانکها از به کارگیری مدیریت دانش در بانک، حفظ و نگهداری کارکنان دانشی بانک، ارتقاء سیستم انگیزشی جهت خلق دانش بانکی، شناخت بهتر بانک و محیط، بهبود خدمات رسانی به مخاطبین و گروه های هدف می باشد. بیشترین موردها بهره گیری بانکها از مدیریت دانش شامل موردها زیر می باشد:

کسب و تسهیم دانش

مهارت آموزی و یادگیری در بانک ها

ارتباط بهینه با مشتریان

ایجاد مزیت رقابتی

(صوفی و طاهری، 1391).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :127

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***