جستجو در سایت :   

گرایش:حشره شناسی کشاورزی

عنوان:تنوع گونه ای سن‌ها Heteroptera در مزارع پنبه شهرستان گرمسار و حومه

دانشگاه آزاداسلامی

واحدگرمسار

دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.Sc.»

رشته مهندسی کشاورزی گرایش حشره شناسی

عنوان:

تنوع گونه ای سن‌ها Heteroptera در مزارع پنبه شهرستان گرمسار و حومه

استاد راهنما:

دکتر حسن قهاری

استاد مشاور:

دکتر حمید ساکنین چلاو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست مطالب

چکیده   1

مقدمه   2

فصل اول : کلیات

1-1- معرفی گیاه پنبه و ویژگی‌های آن   5

1-1- 1- تاریخچه گیاه پنبه   5

1-1-2- خصوصیات گیاه شناسی پنبه   5

1-1-3- موردها مصرف گیاه پنبه   6

1-1-4-سازگاری پنبه   6

1-1-5-گونه‌های پنبه   7

1-1-6- ارقام پنبه   8

1-1-7-استان‌های عمده تولیدکننده پنبه   8

1-1-8- آفات پنبه   9

1-2-مشخصات کلی راسته سن‌ها Heteroptera  9

1-2-1-ویژگی بال جلودر راسته نیم‌بالپوشان یا سن‌هاHemiptera 11

1-2-2-زیست شناسی سن‌ها Heteroptera  11

1-2-3-زیستن سن‌ها در مناطق زمستان‌گذرانی   11

1-3-سن سبز پنبهNezara viridula  13

1-3-1- مناطق انتشار   13

1-3-2-گیاهان میزبان   13

1-3-3-خسارت   14

1-3-4-زیست شناسی   14

1-3-5-روش‌های کنترل   15

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2-1-مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌ها راسته (Hemiptera:Heteroptera) در ایران   18

2-1-1 مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌های شکارگر زیرخانواده (Heteroptera: Anthocoridae, Anthocorinae)   18

2-1-2- مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌های شکارگر   20

2-1-3-مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌های شکارگرخانواده (Lygaeidae Hemiptera 🙂   20

2-1-4- مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌های خانواده‌ (Hemiptera: Nabidae)   21

2-1-5 – مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌های خانواده (Hemiptera: Pentatomidae)   21

2-1-6- مطالعه فونستیک وتاکسونومیک سن‌های خانواده (Hemiptera: Coreidae)   22

2-1-7-مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌های شکارگر سایرخانواده‌های راسته(Hemiptera)   22

2-2- مطالعه فونستیک و تاکسونومیک سن‌ها (Hemiptera,heteroptera) در خارج ازایران   24

فصل سوم: فرایند پژوهش

I پژوهش‌های صحرایی   31

3-1 –وسایل و روش‌های نمونه برداری   31

3-1-1- نمونه برداری به روش تور زدن   31

3-1-2-نمونه برداری با بهره گیری از تله های نوری ودلتا   32

3-1-3- نمونه برداری به روش مستقیم   32

3-1-4- نمونه برداری از خاک   33

И) پژوهش‌های آزمایشگاهی   34

3-2- تکنیک‌های نگهداری سن‌های جمع آوری شده از مزارع پنبه   34

3-2-1-روش اتاله کردن سن های جمع آوری شده               34

3-2-2-روش نگهداری سن ها                                 35

3-2-3- آماده سازی ژنیتالیاوتهیه اسلاید میکروسکوپی   35

3-3-موقعیت جغرافیایی گرمسار   36

فصل چهارم: نتایج پژوهش وبحث

4-1- جمع‌آوری و شناسایی سن‌های فعال در مزارع پنبه شهرستان گرمسار و مناطق اطراف   39

4-1-1-خانواده سن‌هایAlydidae (Broad- Headed Bug) 39

4-1-2- خانواده سن‌های (Anthocoridae (Flower bugs, minut pirate bugs  40

4-1-2-1- اهمیت و رژیم غذایی سن‌های Anthocoridae  41

4-1-3- خانواده سن‌های Piesmatidae                            46

4-1-4-خانواده Coreidaeیا سن‌های پابرگی   47

4-1-5-خانواده سن‌های (Rhopalidae (Scentless bugs  49

4-1-5-1-اهمیت و رژیم غذایی سن‌های Rhopalidae  51

4-1-6-سن‌های خانواده Geocoridae  52

4-1-7-خانواده سن‌های بذرLygaeidae (seed bugs) 53

4-1-7-1-اهمیت و رژیم غذایی خانوادهLygaeidae 53

4-1-8-خانواده سن‌های قاتلReduviidae (Assassian bugs) 54

4-1-8-1-اهمیت و رژیم غذایی سن‌هایReduviidae  55

4-1-9-خانواده Pentatomidae یا سن‌های بدبو Stink bugs  58

4-1-9-1-اهمیت و رژیم غذایی سن‌های Pentatomidae  58

4-2-ارزیابی تراکم گونه‌های مختلف در گرمسار و مناطق اطراف آن.. 63

فصل پنجم: پیشنهادات

5-1-بحث   65

5-2-پیشنهاداتی در ارتباط با زراعت پنبه   65

منابع   67

Abstract 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل 3-1- جمع‌آوری سن‌ها به روش تورزدن و تعیین نوع گونه در نواحی گوناگون گرمسار   32

شکل 3-2 بهره گیری از تله نوری شکل 3-3 بهره گیری از تله دلتا   32

شکل3-4- جمع‌آوری نمونه‌های کم تحرک بصورت مستقیم از روی بوته های مزارع پنبه   33

شکل 3-5 جمع آوری نمونه از خاک وعلف های هرز حاشیه مزارع   34

شکل 3-6- جداسازی ژنیتالیا گونه های جنسOrius و تهیه پروپاراسیون   36

شکل 3-7- نقشه گرمسار و موقعیت جغرافیایی نقاط نمونه برداری شده شامل روستاهای (هشت آباد، عدل آباد، آرادان، ایوانکی، رشمه، کردوان، ناروهه، سنگاب).   37

شکل4-1- سن Camptopus lateralis  40

شکل4-2- سنAnthocoris  42

شکل4-3- سنAnthocoris minki minki 43

شکل4-4- سنOrius  43

شکل4-5 –سن Orius albidipennis 44

شکل4-6- سن Orius niger  46

شکل 4-7 – سن Piesma maculatum 47

شکل 4-8 – سن Centrocoris spiniger  48

شکل 4-9 – Phyllomorpha lacerate  49

شکل 4-10- سن Maccevethus corsicus corsicus  50

شکل 4-11- سن Rhopalus parumpunctatus 51

شکل 4-12- سن Geocoris  52

شکل 4-13-Spilostethus pandurus  54

شکل 4-14- سنCoranus  56

شکل 4-15-Nagusta goedelii 57

شکل4-16-سنAndrallus spinidens  60

شکل 4-17-Nezara viridula  61

شکل 4-18-Graphosoma semipunstataum   62

 

 

فهرست جدول

جدول 1-1 رتبه‌بندی استان‌های عمده در تولید پنبه در ده‌ساله گذشته (آمار نامه کشاورزی، 1382).   9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار4-1- تراکم خانواده‌های مختلف سن‌های Heteropteraدر هشت آباد، عدل آباد، آرادان، ایوانکی، رشمه، کردوان، ناروهه، سنگاب گرمسار   63

 

چکیده

سن‌ها (Heteroptera) یک گروه از حشرات ساکن در هر دو زیستگاه خشکی و آبی هستند و تأثیر مهمی در محیط زیست داشته و متنوع‌ترین گروه از Hemiptera با بیش از 42000 گونه و 89 خانواده و 7 گونه می‌باشند. در این پژوهش تنوع گونه‌ای سن‌ها (Heteroptera) طی سال‌های 1391 الی 1392 در مزارع مختلف پنبه گرمسار (استان سمنان) و مناطق هم جوار مورد مطالعه قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده در مجموع 17 گونه سن متعلق به 9 خانواده و 15 جنس جمع‌آوری و شناسایی گردید. گونه‌یCamptopus lateralis (Germar) از خانوادهAlydidae ، چهار گونه Anthocoris minki minki (Dohrn)، Orius albidipennis (Reuter)، Orius niger (wolff)، Orius minutus از خانواده Anthocoridae؛ گونه‌یPiesma maculatum از خانواده Piesmatidae؛ دو گونه‌ی Centrocoris spiniger (Fabricius) ،Phyllomorph lacerata (Herrich-Schaeffer) از خانواده Coreidae؛ دو گونه Rhopalus Parumpunstatus (Schilling)،Maccevethus corsicus corsicus (Signoret) از خانواده Rhopalidae؛ گونه‌Geocoris (Geocoris) megacephalus (Rossi) ‌ از خانواده Geocoridae؛ گونه Spilostethus pandurus (Scopoli) از خانواده Lygaeidae؛ دو گونه Coranus(coranus) aegyptius (Fabricius)،Nagusta goedelii از خانوادهReduviidae؛ گونه‌یAndrallus spinidens (Fabricius) و Nezara viridula (Linnaeus) ،Graphosoma semipunctatum از خانوادهPentatomidae از مزارع پنبه گرمسار و حومه جمع‌آوری گردید. در این پژوهش گونه Nezara viridula (Linnaeus) وOrius albidipennis (Reuter) بعنوان گونه غالب مزارع پنبه گرمسار شناخته شدند.

کلمات کلیدی: زیستگاه خشکی و آبی، گونه، مزارع مختلف پنبه گرمسار

 

 

 

مقدمه

راسته‌ی سن‌ها Heteroptera یکی از مهمترین راسته‌های حشرات می‌باشد که دارای گونه‌های آفت و شکارگر متعددی می‌باشد که در اکوسیستم‌های کشاورزی دارای اهمیت قابل ملاحظه‌ای می‌باشد برای هر کشوری شناخت فون و فلور یا به بیانی دیگر معرفی ذخایر بیولوژیک از اهمیت زیستی بسیاری برخوردار می باشد مطالعه فون حشرات بعنوان پایه و مبنای حشره شناسی کاربردی دارای اهمیت زیادی از جنبه‌های گوناگون می‌باشد.

راسته‌ی Hemiptera از لحاظ تعداد گونه در رده‌ی حشرات دارای مقام چهارم بوده و شامل 22 خانواده می باشد که مهمترین خانواده‌های شکارگر در این راسته شامل Pentatomidae، Miridae،Anthocoridae ، Mesoveliidae،Lygaeidae ،Gerridae ،Velidae ،Reduviidae ، Nabidae بوده اما مهمترین سن‌های شکارگر در خانواده‌های Anthocoridae، Miridae، Reduviidae، Lygaeidae، Pentatomidae وجود دارند (Khan et al., 1990).

یکی از ویژگی‌های مهم سن‌های شکارگر این می باشد که معمولاً میزبان‌های خود را در مراحل مختلف زیستی از تخم تا حشره‌ی کامل مورد حمله قرار می‌دهند و محتویات بدن آن‌ها را می‌مکند و در نهایت باعث مرگ آن‌ها می شوند (Schuh and Tater, 1995). از طرفی سن‌ها به دلیل تغذیه‌ی توام پوره‌ها و حشرات کامل از طعمه در مقایسه با سایر حشره‌خوارها از کارایی قابل ملاحظه‌ای در کنترل بیولوژیک آفات برخوردار می‌باشند (Zanuncio et al., 1994).

در برنامه‌های کنترل تلفیقی و مبارزه‌ی بیولوژیک، شناسایی گونه یا گونه‌‌های غالب می‌تواند تأثیر اساسی داشته باشد، به طوری که در هر منطقه و در مورد هایی برای مناطق کوهستانی و جلگه‌ای، گونه‌ی غالب متفاوت می باشد. پس در صورت فراهم آمدن امکانات مبارزه‌ی بیولوژیک بایستی عامل کنترل بیولوژیکی را پرورش داده و رهاسازی نمود که در فون آن منطقه تأثیر غالب داشته باشد (رجبی و ترمه، 1366؛ رجبی و امیر نظری، 1367).

علی رغم وجود خانواده‌های مضر و آفت گیاهی در راسته سن‌ها، خانواده‌هایی از این حشرات دارای فعالیت حشره‌خواری به صورت شکارگری بوده که برروی طیف وسیعی از آفات گیاهی شامل شته‌ها، شپشک‌های نباتی، بال ریشکداران، سخت بالپوشان، بالپولکداران و کنه‌ها فعال می‌باشند. به این ترتیب این گروه از سن‌ها دارای اهمیت قابل ملاحظه ای در کنترل بیولوژیک آفات هستند (Zanuncio et al,. 1994).

پنبه به عنوان یک محصول کشاورزی ، صنعتی و بازرگانی ، مهم‌ترین و با ارزش‌ترین لیف طبیعی می باشد که از الیاف پوشاننده دانه گیاهی با نام علمیGossypium به دست می‌آید و منبع الیاف و منشا غذایی با ارزش به ترتیب برای بشر و دام به شمار می رود. پنبه از محصولاتی می باشد که می توان آن را طی چند سال مداوم در یک زمین کاشت بدون آنکه عملکرد آن نقصان یابد. این گیاه مهم صنعتی بسیار گرمادوست بوده و به هوای گرم و یک فصل رشد بدون یخبندان حداقل 200 روزه محتاج می باشد . به گونه کلی می‌توان گفت که پنبه از مهمترین محصولات کشاورزی می باشد که علاوه بر تامین مواد اولیه صنایع نساجی و روغن کشی، در اشتغال زایی بخش‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی تأثیر مهمی اعمال می کند. کمتر محصول کشاورزی از نظر قابلیت ایجاد ارزش افزوده و تنوع فراورده‌ها، یارای رقابت با پنبه را دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر هیومیک اسید، کلسیم و بور،کائولین و تنش آبی بر میزان ترک خوردگی، کمیت و کیفیت میوه انار Punica granatum

امروزه بهره گیری از سموم شیمیایی و مبارزه شیمیایی در مبارزه با بسیاری از آفات گسترش فراوانی یافته می باشد. اما با در نظر داشتن اثرات سوء این روش مبارزه روی محیط زیست و دشمنان طبیعی و برهم زدن نظم اکوسیستم، اکثر محققان معتقد هستند که مدیریت تلفیقی آفات راه حل نهایی می باشد (صلواتیان، 1370؛ شجاعی، 1377).به این ترتیب هدف از این پژوهش مطالعه تنوع گونه‌ای سن‌ها با تاکید بر شناسایی گونه‌های مفید و شکارگر در مزارع پنبه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- معرفی گیاه پنبه و ویژگی‌های آن

1-1- 1- تاریخچه گیاه پنبه

این گیاه از زمان هایدور در نقاط مختلف دنیا که شرایط برای رشد و نمو آن مناسب بوده کشت شده و در کتابها، قدمت کشت آن به حدود 1500 سال قبل از میلاد بر‌ می گردد.مبدا آن به احتمال زیاد هندوستان بوده، این گیاه توسط اعراب به اروپا برده شده و احتمالاً اولین کشور اروپایی که زراعت پنبه در آنجا شروع گردیده اسپانیا می‌باشد و از طریق اسپانیا به مکزیک برده شده می باشد. زراعت پنبه پس از ورود به اروپا در کشور‌های مختلف از قرن 15 تا 17 در صنعت نساجی بریتانیا متداول شده و پس از قرن 18 نیز کشت و صنعت آن در آمریکا شروع گردید. در حال حاضر نیز انواع وحشی پنبه در مناطق گرمسیر بعضی از کشور‌های جهان هست.

درمورد تاریخچه ورود و کشت پنبه در ایران مطالعات دقیقی به اقدام نیامده اما در دوره هخامنشیان کشت و کار این گیاه در این سرزمین مرسوم بوده، و به گونه کلی الیاف پنبه به عنوان محصول اصلی و درجه اول و دانه پنبه به عنوان محصول فرعی و درجه دوم، تأثیر مهمی در صنعت و تجارت دارند.

1-1-2- خصوصیات گیاه شناسی پنبه

پنبه یکی از مهمترین گیاهان زراعی وجینی و الیافی ایران می باشد. الیاف پنبه از تارهای تولید شده روی بذر پنبه یا گونه‌های مختلف جنس Gossypium که متعلق به مهمترین تیرۀMalvaceae می‌باشد بدست می‌آید. چنانچه الیاف‌های بذر پنبه را از آن جدا نمایند در این موقع به آن تار پنبه اطلاق می گردد. تیره Malvaceae یا پنیر‌کیان یکی از تیره‌های بزرگ عالم گیاهان به شمار می رود که دارای بیش از 50 جنس که در سراسر دنیا پراکنده می باشند البته نواحی گرم را بر سایر مناطق ترجیح می دهد (کریمی، 1375).

پنبه دارای انواع یک‌ساله یا چند ساله به صورت بوته و درختچه می‌باشد که نوع چند ساله آن بیشتر در مناطق حاره پیدا نمود می گردد.

 

1-1-3- موردها مصرف گیاه پنبه

پنبه گیاهی می باشد که الیاف آن منبع پوشاک، دانه‌های حاوی روغن و پروتئین آن منشاء غذا برای بشر و کنجاله آن مورد بهره گیری دام‌ها قرار می‌گیرد. این گیاه چند منظوره در اقتصاد و سیاست جهان تأثیر عمده‌ای داشته و علیرغم رقابت الیاف مصنوعی هنوز از آن بعنوان یک محصول استراتژیک نام می برند.

امروزه پنبه نه تنها از نظر صنعت نساجی، بلکه از نظر غذایی نیز بسیار مهم می باشد. در بازار جهانی در میان پنج دانه روغنی مهم یعنی بذر سویا، تخم آفتابگردان، پنبه دانه، بذر بادام زمینی و بذر شلغم روغنی، پنبه دانه در مقام دوّم قرار دارد. علت این امر آن می باشد که پنبه دانه منبع بسیار خوبی از روغن و پروتئین می باشد و متجاوز از یک قرن می باشد که روغن آن به صورت خوراکی مصرف می گردد و هیچ اثر زیان‌آوری نظاره نشده می باشد.

از پوسته مغز دانه که 40 تا 45 درصد وزن دانه را تشکیل می‌دهد و به رنگ قهوه‌ای تیره تا سیاه می‌باشد خوراک دام، کود، پلاستیک و پلاستیک مصنوعی تهیه می‌کنند و مغز دانه که به رنگ سفید بوده و از روغن و پروتئین تشکیل شده و تا 50 الی 55 درصد وزن دانه را تشکیل می‌دهد و از آن روغنی خوراکی، صابون، گلیسیرین ، اسیدهای چرب و از تفاله آن کود، خوراک دام و آرد تهیه می‌کنند.

1-1-4-سازگاری پنبه

پنبه گیاهی می باشد گرما دوست که به یک هوای گرم و فصل رشد بدون یخبندان (180 تا 200 روزه) نیاز دارد. برای رشد این نبات، نورکافی، دمای نسبتاً زیاد و رطوبت مناسب نیاز می‌باشد. درجه حرارت مطلوب برای رشد رویشی پنبه 21 تا 26 درجه سلسیوس می باشد.

برای اینکه رشد رویشی پنبه رضایت بخش باشد ریزش غنچه و غوزه‌ها به حداقل برسد و بالاخره عملکرد زیاد گردد، شدت نور در طی فصل رشد بایستی زیاد باشد. ریزش غنچه‌ها، گل‌ها و غوزه‌ها یکی از فرآیندهای مهم خود کنترلی در پنبه می باشد که به آن وسیله گیاه می‌تواند خود را نسبت به شرایط محیطی موجود تنظیم نماید. ریزش غنچه‌ها خیلی زیاد اما ریزش غوزه کمتر می باشد. عوامل زیادی از قبیل کمبود رطوبت، ابری بودن هوا، درجه حرارت زیاد، کمبود مواد غذایی یا عدم توازن آنها، خسارت ناشی از آفات یا بیماری‌ها بر اندازه ریزش غوزه‌ها مؤثرند. در مناطق ابری و پر باران در اثر کمبود نور غوزه‌ها ریزش می‌کنند که کشت پنبه ناموفق خواهد بود.

گرمای شدید هم برای رشد پنبه مناسب نیست هرچند که در صورت فراهم بودن رطوبت خاک می‌توان در کوتاه مدت حرارت‌های 35 تا 40 درجه سلسیوس را تحمل کند اما ارقام زراعی و اصلاح شده امروزی روز خنثی یا بی‌تفاوت هستند. پنبه به خشکی مقاوم می باشد و PH برابر 7-2/5 برای رشد این نبات مناسب می باشد و به اسیدیته خاک چندان حساس نیست. به بافت خاک حساسیت ندارد اما ساختمان خاک بایستی مناسب باشد و عمیق و نفوذپذیر و به شوری خاک نیز مقاوم می باشد.

پنبه نسبت به حاصلخیزی خاک حساسیت چندانی ندارد. زمین‌های سبک و سنگین به سبب خشکی زیاد و یا گنجایش آب زیاد مناسب نیستند. زمین‌های هوموسی با نیتروژن زیاد که باعث رشد رویشی شدید می گردد مناسب نیستند (افکاری، 1388).

1-1-5-گونه‌های پنبه

الف) هیرسوتوم Hirsutum: این گونه در مکزیک و آمریکای مرکزی به صورت گیاه چند ساله می‌زیسته اما امروزه در اثر اصطلاح یکساله شده می باشد. قوزه‌های آن بزرگ به رنگ سبز روشن و پوست صاف، عملکرد زیاد و الیافی با طول متوسط هستند. برگ‌ها بریدگی‌های عمیق دارند و گل‌ها درشت و کرمی رنگ‌اند روی گلبرگ‌ها لکه‌ی ارغوانی دیده نمی‌گردد. طول تارها نسبت به واریته متفاوت می باشد. تارها ظریف ومرغوب هستند.

ب) باربادنس (Barbadense): منشأ آن آمریکای مرکزی می باشد واریته‌های همیشگی و یک ساله، گل‌های آن درشت و ارتفاع بوته خیلی زیاد می باشد روی گلبرگ‌های لکه‌ی ارغوانی دیده می گردد. قوزه‌ها کوچک و به رنگ سبز تیره­اند‌، الیاف آن خیلی مرغوب می باشد.

ج)هر باسئوم Herbaceum: این گونه از آفریقا سرچشمه گرفته در هندوستان، ایران و عراق و سایر کشورهای آسیایی کشت می گردد واریته‌های بومی پنبه ایران از این گونه می باشد. برگ‌ها کرک‌دار هستند و از 3 تا 5 بریدگی دارند، رنگ گل‌ها زرد و اندازه آنها کوچک می باشد. در قاعده گلبرگ‌ها لکه ارغوانی رنگی دیده می گردد الیاف آن کوتاه و ضخیم می باشد.

د) آربورئوم Arboreum: در آسیا و غرب آفریقا کشت می گردد واریته‌های یک‌ساله و چند ساله در آن موجود می باشد در این گونه رنگ گل‌ها قرمز، کرم یا سفید می باشد. در بعضی واریته‌ها لکه ارغوانی هست. قوزه این پنبه معمولاً سه حفره‌ای با ساختمان انتهایی باریک شده چاله‌دار و با غده‌های روغنی همیشگی در حفره‌ها می‌باشد. در موقع رسیدن کاملاً باز می گردد و هر حفره محتوی حدود هفده بذر می باشد. امروزه نژادهای یکساله این گونه پنبه نیز کشت و کار می گردد (یزدی محمدی ,1373)

1-1-6- ارقام پنبه

امروزه تعدادی از آنها در ایران کشت می گردد واریته‌های پنبه که در ایران کشت می شوند عبارتند از :

1- کالا: متوسط طول تارهای آن 30 تا 31 میلی متر و مقدار کیل آن 35 تا 36 درصد می باشد. اندازه محصول آن در هکتار حدود 2 تن می باشد.

2- آریا: از واریته‌های بومی پنبه‌ی ایران به شمار می‌آید. ارتفاع بوته‌ها 1 تا 6/1 متر، برگ‌ها کوچک و قوزه‌ها گرد می باشد. طول تار آن کوتاه، در حدود 19 میلی‌متر، مقدار کیل آن 38 تا 40 درصد می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :83

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***