جستجو در سایت :   

عنوان:تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.S.C)

رشته: مهندسی کشاورزی(ترویج و آموزش کشاورزی)

 

 

 

عنوان

تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج

 

استاد راهنما

دکتر سید جمال فرج الله حسینی

 

استاد مشاور

دکتر سید مهدی میر دامادی

 

 

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………….. 3

اظهار مساله ……………………………. 4

سوال های پژوهش…………………………. 7

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………….. 8

اهداف پژوهش……………………………. 9

الف: هدف اصلی………………………….. 9

ب: اهداف ویژه………………………….. 9

محدوده های پژوهش……………………….. 10

تعاریف واژه ها و اصطلاحات ……………….. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………. 12

قسمت اول: مبانی نظری پژوهش………………. 13

پیدایش باغبانی…………………………. 13

گل و گلکاری……………………………. 13

تعریف گلکاری…………………………… 14

جایگاه گلکاری در ایران………………….. 14

اهمیت و جایگاه کشت گل و گیاه زینتی……….. 14

اهمیت اقتصادی تولید گل و گیاهان زینتی…….. 16

تجارت گل………………………………. 17

وضعیت بازار جهانی گل……………………. 18

جایگاه ایران در بازارهای جهانی…………… 20

تحلیل بازار گل و گیاه زینتی در ایران……… 20

بازاریابی……………………………… 22

تعریف بازاریابی………………………… 24

مدیریت بازاریابی……………………….. 24

اهداف بازاریابی………………………… 25

ترویج بازاریابی………………………… 26

مفاهیم اساسی بازاریابی………………….. 28

انواع بازارها از دیدگاه های مختلف………… 33

انواع محیط های بازاریابی………………… 35

عوامل موثر در تقسیم بندی بهینه بازار……… 36

سه استراتژی تعیین بازار هدف……………… 37

استراتژی بازاریابی یکسان………………… 38

استراتژی بازاریابی متفاوت   …………….. 38

استراتژی بازاریابی متمرکز……………….. 38

عوامل فردی موثر در رفتار خریداران………… 39

لزوم برنامه یزی در بازاریابی…………….. 43

زمینه های برنامه ریزی بازاریابی………….. 43

سیستم توزیع……………………………. 45

قسمت دوم: پیشینه پژوهش………………….. 47

الف) پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور  47

ب)پیشینه پژوهش انجام شده در خارج از کشور      49

جدول پیشینه……………………………. 51

مدل نظری پژوهش…………………………. 53

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………… 55

روش پژوهش……………………………. 56

جامعه آماری………………………….. 57

برآوردحجم نمونه و روش نمونه گیری       57

روش جمع آوری اطلاعات…………………. 57

ابزار گردآوری اطلاعات………………… 58

روایی………………………………… 59

پایایی……………………………….. 59

روش تجزیه وتحلیل داده ها……………. 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………… 61

بخش اول) آمار توصیفی………………… 62

بخش دوم) آمار استنباطی……………… 70

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه………………………………… 79

اختصار پژوهش…………………………… 79

یافته های پژوهش……………………… 80

بحث و نتیجه گیری…………………….. 82

پیشنهادهای پژوهش…………………….. 84

الف) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش  84

ب) پیشنهادهای مبتنی بر تجارب پژوهشگر  86

ج) توصیه به پژوهشگران دیگر…………. 86

منابع………………………………… 88

پیوست ها …………………………….. 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

جدول 3-1 فراوانی و درصد فراوانی جامعه آماری……………………………………………………….57

جدول 3-2 تناظر متغیرهای پژوهش با گویه های پرسشنامه……………………………………………..59

جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش……………………………………………..60

جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی متغیرجنسیت…………………………………………………………62

جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی متغیر سن………………………………………………………………63

جدول 4-3 فراوانی و درصد فراوانی متغیر سطح تحصیلات…………………………………………….63

جدول 4-4 فراوانی و درصد فراوانی متغیر سابقه فعالیت…………………………………………………64

جدول 4-5 فراوانی و درصد فراوانی متغیر مساحت مورد بهره گیری…………………………………….65

جدول 4-6 فراوانی و درصد فراوانی متغیر نوع تولید………………………………………………………65

جدول 4-7 درصد فراوانی پاسخ به مولفه مدیریتی موثر بر ترویج گل و گیاه………………………66

جدول 4-8 درصد فراوانی پاسخ به مولفه روانشناختی موثر بر ترویج گل و گیاه…………………67

جدول 4-9 درصد فراوانی پاسخ به مولفه اقتصادی موثر بر ترویج گل و گیاه……………………..68

جدول 4-10 درصد فراوانی پاسخ به مولفه آموزشی موثر بر ترویج گل و گیاه……………………69

جدول 4-11 درصد فراوانی پاسخ به مولفه سیاستگذاری موثر بر ترویج گل و گیاه……………..70

جدول 4-12 شاخص های مرکزی و مولفه سیاستگذاری موثر بر ترویج گل و گیاه……………..71

جدول 4-13 KMO and Bartletts ………………………………………………………………………..72

جدول 4-14 گل واریانس تبیین شده بوسیله راه حل تحلیل عاملی قبل چرخش…………………72

جدول 4-15 سوال مربوط مولفه آموزشی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی…………………………74

جدول 4-16 سوال مربوط مولفه روانشناختی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی……………………75

جدول 4-17 سوال مربوط مولفه مدیریتی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی………………………..76

جدول 4-18 سوال مربوط مولفه اقتصادی موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی………………………..77

جدول 4-19 سوال مربوط مولفه سیاستگذای موثر بر ترویج کل و گیاه زینتی……………………78.

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                              صفحه

مدل نظری پژوهش ……………………….. 54

 

 

 

 

 

 

 


چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی، انجام گردید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی بود. جامعه آماری، شامل کلیه گلکاران مشغول به پرورش گل و گیاهان زینتی در شهرستان کرج در سال 1392، به تعداد 140 نفر، که به علت محدود بودن جامعه آماری، از روش سرشماری بهره گیری گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته با 33 گویه و مقیاس 5 درجه ای لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر استادان نظریه پرداز و اساتید راهنما و مشاور تایید گردید. همچنین از طریق محاسبه همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، مقدار پایایی کل پرسشنامه برابر 84/0 گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی(جداول فراوانی و درصد ها) و آمار استنباطی(تحلیل عاملی) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 بود. یافته ها نشان داد که مهمترین مولفه مدیریتی؛ بسیج منابع برای شناسایی بازارهای هدف گل و گیاهان زینتی، مهمترین مولفه روانشناختی داشتن مهارت در زمینه بازاریابی گل و گیاه زینتی، مهمترین مولفه اقتصادی آشنایی با بازاریابی الکترونیکی، مهمترین مولفه آموزشی بهره گیری از برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون،سیاستگذاری ایجاد پشتوانه علمی به مقصود سیاستگذاری در بخش تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی و مهمترین مولفه بوده می باشد .

واژگان کلیدی: بازاریابی، ترویج، گیاهان زینتی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

مقدمه

بخش کشاورزی به لحاظ ویژگی های ساختاری و تأثیر بارزی که در فرآیند توسعۀ کشور دارد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مهمترین ثروت ملی و تأمین کنندۀ نیازهای غذایی مردم و مواد خام صنایع کشور می باشد. استقلال نسبی و حداقل وابستگی به منابع ارزی، وجود منابع بالقوه و بالفعل، شرایط آب و هوایی متنوع برای تولید انواع گوناگون محصولات از دیگر مزیت های این بخش می باشد(فرجی و میردامادی، 1385).

به جهت اهمیت بالای مقوله بازاریابی در کشاورزی، از اوایل دهه 1980 میلادی موضوع ترویج بازاریابی مطرح گردید. ترویج بازاریابی عامل کلیدی در آگاه کردن کشاورزان درخصوص بازاریابی مناسب و رفع محدودیت های بازاریابی و آموزش کشاورزان، تجار و مصرف کنندگان در ارتباط با بازاریابی با هدف ایجاد تغییرات مطلوب در دانش، توجه، مهارت و رفتار آنها می باشد(یادآور و همکاران، 1389).

ایران کشوری چهارفصل و برخوردار از تنوع آب و هوایی و اقلیمی می باشد که استعداد بالقوه بسیاری برای تولید انواع گیاهان و رونق کشاورزی و باغبانی دارد و بهره‌گیری از این استعداد و مزیت اقتصادی ضروری می باشد. بخش وسیعی از خاک ایران در شمال، مرکز و جنوب غربی کشور مستعد پرورش انواع گل‌ها و گیاهان زینتی می باشد و بازار بالقوه موثری برای این تولیدات در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، همسایگان شمالی و حتی در بازارهای دور شرق آسیا و غرب اروپا هست. با وجود کوشش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، اما سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات انجام شده برای بهره‌گیری بهینه از این مزیت در راستای تولید و صادرات کافی نبوده و نیست و کوشش‌های بیشتری را می‌طلبد(صالحی، 1388).

دولتمردان و سیاست گذاران کشور در چند سال اخیر کوشیده اند تا زمینه های مساعدی را برای رونق و رشد صادرات محصولات و کالاهای غیر نفتی فراهم نمایند. با این حال علیرغم این توجهات و کوشش ها، به لحاظ وجود بعضی معضلات و نواقص در تولید و بازاریابی محصولات، عدم برنامه ریزی محصولات و همین گونه عدم برنامه ریزی دقیق و همه سونگر و صادرات گرا در این زمینه از سوی دولت، سهم محصولات غیر نفتی به خصوص محصولات و فرآورده های کشاورزی از تجارت جهانی و صادرات، علیرغم توانایی ها و قابلیت های بالقوه، چندان چشمگیر نبوده می باشد و در این خصوص تجارت و صادرات گل و گیاهان زینتی نیز به عنوان یکی از محصولات مهم صادراتی کشاورزی از این قاعده مستثنی نبوده می باشد(زمانیان، 1388).

با عنایت به موردها مطرح شده، تأثیر ترویج در آموزش کشاورزان علی الخصوص پرورش دهندگان گل و گیاهان زینتی جهت توانمندسازی آنان برای مقابله با معضلات فعلی بازاریابی گل و گیاه کشور برجسته تر می گردد. فراهم کردن زمینه های مدیریتی، فردی، اقتصادی، آموزشی و سیاستگذاری می تواند به توسعه و رشد آنان در زمینه های بازار رسانی به موقع و فروش مناسب، کسب اطلاعات لازم از بازارهای اصلی داخلی و چگونگی یافتن بازارهای خارجی و صادرات، حذف واسطه ها، ایجاد کارایی و اثربخشی شبکه بازار رسانی و خدمات بازاریابی تنها بخش اندکی از تأثیر ترویج در بازاریابی گل و گیاه زینتی می باشد، پس پژوهش حاضر به تعیین مولفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج می پردازد.

اظهار مساله

یکی از مسائلی که اکثر کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، فقدان اطلاعات درمورد بازاریابی می باشد. به مقصود برطرف ساختن این مسئله، بایستی واحدهای خاص و سیستم های اطلاعات بازاریابی وجود داشته باشد. در مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش های بازرگانی(2007)، مهم ترین مسائل و محدودیت های شرکت های کوچک و متوسط، تشخیص بازار، مهارت های بازاریابی و دسترسی به اطلاعات و بازارهای جهانی می باشد(ارفعی و همکاران، 2012).

از سوی دیگر بازاریابی به مفهوم درک نیاز مصرف کنندگان و عرضه آن نیازها بطور سودمند تعریف می گردد. با این تفاصیل کشاورزان اغلب نمی دانند چگونه خریداران جدید را پیدا کنند، از طریقه تغییر تقاضای محصولات اطلاعی ندارند، نمی دانند چه محصولی و در چه وضعیتی بیشترین سودمندی را خواهد داشت، آنها درک لازم از چگونگی بهبود قیمت محصولات خویش ندارند و غیره. که وظیفه مروج می باشد تا با آگاهانیدن کشاورزان درمورد بازار، به بهبود فرآیند بازاریابی کشاورزان کمک نماید تا در نهایت آنها قادر شوند، تصمیمات تجاری مناسب را اتخاذ نمایند(دکسی[1]، 2005).

نظام بازار رسانی گل و گیاه در ایران ناکارا و ساختار بازار، یک ساختار غیر رقابتی می باشد. شرایط غیررقابتی که باعث وجود اطلاعات ناقص در بازار خواهد گردید، امکان برنامه ریزی تولید برای تولید کنندگان را میسر نمی سازد و به دلیل وجود مازاد عرضه یا تقاضا در این شرایط، نوسانات قیمت گل در سطح عمده فروشی این بازار زیاد می باشد. در ساختار فعلی تولید کننده کمترین و مصرف کننده بیشترین قیمت ممکن را، به ترتیب دریافت و پرداخت، می نمایند. پس، اصلاح ساختار بازار گل و گیاه کشور از حالت سنتی به ساختار جدید و شناخت مولفه های ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی ضروری می باشد(نیکوئی و همکاران، 1388).

وجود موانع مختلف اقتصادی مانند گرانی نهاده ها، سختی و نبود امکانات کافی، حمل و نقل، بروکراسی در امور بازرگانی دولتی، عوامل فنی مانند نبود وسائل و تجهیزات مورد نیاز، کمبود دانش فنی مروجین و کارشناسان کشاورزی، سطح پائین دانش فنی بهره برداران، عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند سطح پائین سواد، عدم آشنائی کافی بهره برداران و صادرکنندگان با ویژگی و بازارهای بین المللی، عدم آشنائی صادرکنندگان با اقتصاد تولید و بازاریابی گل و گیاهان زینتی مانند معضلات عدیده در فرآیند تولید اقتصادی و صادرات گل و گیاهان زینتی می باشد. از سوی دیگر بعضی ویژگی ها مانند فساد پذیر بودن و طول عمر کوتاه گیاهان زینتی، سرعت تحول زیاد، لوکس بودن و بستگی زیاد به سلیقه و فرهنگ، نوسانات شدید تقاضا، تنوع طلبی بازار، حاکمیت ساختارهای سنتی بر بازار گل و گیاه ایران و         رانت جوئی و تصمیم گیری در راستای منافع گروهی ویژه به جای منافع بخش، پیچیدگی های بازار گل و گیاه ایران را افزایش داده می باشد. از آن چیز که گفته گردید می توان دریافت که نبود مدیریت بازاریابی، بازاررسانی و فروش به همراه نوسان فصلی قیمت ها، اطلاع رسانی نامناسب در بازارهای اصلی، حضور گسترده واسطه ها، عدم کارایی شبکه بازار رسانی و خدمات بازاریابی و در نهایت عدم تعادل بازار گل، ازجمله معضلات فعلی ساختار بازار داخلی گل و گیاه کشور می باشد(نیکوئی و بخشوده، 1389).

شیوه سنتی تولید و عدم بهره گیری از فناوری جدید در تولید این محصول، عدم سرمایه گذاری مناسب در جهت صنعتی کردن آن، اشکال بازاریابی صادراتی نظیر اشکال بسته بندی و درجه بندی، فقدان یا کمبود پایانه های صادراتی، عدم شناخت از ساختار بازارهای مختلف خارجی و وضعیت رقبا، اشکال تبلیغات و دیگر موانع صادراتی عواملی هستند که در کاهش سهم صادرات و تجارت این محصول موثر هستند. بازاریابی صحیح محصول در داخل و خارج کشور به مقصود حذف دلالان و واسطه های گل و توجه ویژه به صادرات گل از راه کارهای اساسی رفع چالش های تولید گل می باشد(کیانی و کافی، 1384).

مرکزیت بازار گل ایران در تهران قرار دارد که فعالیت آن از سال 1350 با 15 تولید کننده گل آغاز شده می باشد در سال 1387، بین 8 تا 10 هزار واحد تولیدى کوچک و بزرگ گل، محصولات شان را براى عرضه به این بازار ارائه کرده اند. این بازار شامل دو پایانه گل به نام های امام رضا و شهید محلاتی می باشد. این پایانه ها زمین های بزرگی می باشند که با سوله هایی تقسیم بندی و هر کدام از سوله ها به یک نوع گل اختصاص داده شده می باشد. هر روز پیش از طلوع آفتاب وانت بارها و کامیون هایی که از شهرهای مختلف ایران گل بار زده اند، به پایانه ها می رسند و انواع گلدان ها و گل های ساقه بریده را به خریداران عمده در بازارهای گل می رسانند. در پایانه بازار گل شهید محلاتی، علاوه بر بنکداران (کسانی که گل را به صورت عمده خریداری) می کنند، مغازه داران تهرانی و مصرف کنندگان خصوصی نیز خرید می کنند. در حال حاضر حدود 380 غرفه عرضه گل در این پایانه هست. روزانه یک میلیون شاخه گل از باغ هاى شمال کشور، محلات، کرج و باغ هاى اطراف تهران براى پخش در سراسر کشور در بازار گل شهید محلاتى تهران عرضه مى گردد . پایانه اول تهران که به بازار گل امام رضا معروف می باشد، در جاده خاوران کیلومتر 3 اتوبان تهران مشهد واقع شده و از آنجا بیشتر گل به صورت عمده فروشی برای شهرستان ها فرستاده می گردد. این پایانه در قطعه زمینی به مساحت حدود 5 هکتار از سال 1376 به بهره برداری رسید و در اردیبهشت سال 1387 ، با 620 غرفه عرضه گل در داخل 8 سوله مسقف روزانه بیش از 100 میلیون شاخه از انواع مختلف در آن وارد و مورد معامله قرار گرفته اند. علاوه بر غرفه های مسقف ذکر گردیده، عده ای از عرضه کنندگان گل به علت عدم توانائی پرداخت اجاره محل و یا موقت بودن فعالیت های شان گل های خود را در کنار دیوارهای سوله ها عرضه می کنند و جزء غرفه داران بی سقف محسوب می شوند. این بازار بزرگترین محل تجارت گل در ایران می باشد که علاوه بر ارسال محموله به استان ها و شهرستان های دیگر کشور، امکان صدور به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه را نیز دارا می باشد. با وجود اهمیت این بازار در تجارت گل و گیاه کشور، اما موانع و معضلات متعددی بر فعالیت تجاری این مرکز حاکم می باشد. هزینه های جاری و نگهداری بازار زیاد و درآمدهائی که منحصراً بابت وصول اجاره محل ها دریافت می گردد پیش روی آن ناکافی می باشد و پس امکان تامین تجهیزات بهتر محدود و ناممکن می باشد. در این راستا، بازار گل فاقد یک سردخانه مجهز برای نگهداری محصولات می باشد و پس فروشندگان، چنانچه هر روز موفق به فروش گل های عرضه شده به بازار نباشند، ناچار به برگشت دادن آن شده و متحمل خسارت می شوند. با وجودی که زمینه صدور انواع گل به کشورهای خارجی فراهم می باشد، اما عدم آگاهی از نوع گل های مورد پسند و چگونگی بسته بندی و زمان مناسب عرضه آنها به بازار هدف، امر صادرات را کند و کم رنگ نموده می باشد. محموله های صادراتی گل با پروازهای بین الملی معمولی بایستی صادر شوند که هم هزینه آن زیاد و هم در صورت تغییر ساعات پرواز، محموله ها با تاخیر به مقصد می رسند و در نتیجه، با از دست دادن تازگی با افت قیمت و یا تلفات مواجه می گردند(سلطان محمدی، 1387).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:آلودگی خاک به فلزات سنگین

معمولا در کشورهای دیگر گل های ساقه بریده را با ماشین های مجهز به یخچال و در حالی که تمامی شاخه ها در آب قرار گرفته اند جابجا می کنند، اما در ایران این نوع گل به صورت فله ای و گاه بعد از یک روز در راه ماندن به پایانه های تهران می رسد تا از آنجا در کل کشور پخش گردد. حمل و نقل گل در ایران به وسیله اتوبوس، وانت و کامیون انجام می پذیرد که با در نظر داشتن حساسیت گل ها در برابر فشار سبب کاهش کیفیت و افزایش ضایعات می گردد. بر این اساس، بیش از 50 درصد تولید گل کشور تبدیل به ضایعات مى گردد(نیکوئی و همکاران، 1388).

از طرفی تولیدکننده هاى گل اصلاً روى بازار مصرف خارجى نمى توانند حساب کنند. از مهمترین معضلات صادرات گل و گیاه زینتی مسئله حمل و نقل می باشد، با در نظر داشتن گرانی تعرفه های حمل و نقل خطوط هوایی خارجی، شرکت های هواپیمایی ایران نیز نمی توانند به صادرات گیاهان زینتی برای رسیدن به مقصد خاص در زمان خاص سرویس دهی نمایند(سلطان محمدی، 1387).

بر این مبنا می باشد که دامنه طرفداری های ترویج از کشاورزان بایستی فراتر از محدوده مزارع و فرآیند صرف تولید در مزرعه باشد. پس مروجان ملزم به کسب مهارت های متعدد درخصوص مدیریت تولید و بازاریابی شدند که در این حالت درک و کاربرد مؤثر ترویج در بازاریابی مسئولیت هر کارگزار ترویج خواهد بود و تمام کوشش های بازاریابی نیز با کارکنان شروع می گردد و بخش لاینفک شغل هر کارگزار ترویج درتمام سطوح سازمانی از پایین تا بالا، بازاریابی می باشد(ریتر و ولچ[2]، 1998).

با در نظر داشتن نکات مطروحه، چالش ها و نارسائی هائی پیش روی وضعیت موجود اقتصادی و بازاریابی گل و گیاهان زینتی ایران هست که برای دستیابی به جایگاه واقعی ایران در بازار جهانی گل، بایستی این وضعیت موجود اصلاح گردد، پس ضروری می باشد با شناخت اجزای سازنده ترویج بازاریابی به ویژه در حوزه گل و گیاهان زینتی برای بعضی از مسائل و معضلات شناختی و کارکردی فراروی گل کاران تدابیر لازم اندیشیده گردد. در این راستا شناخت مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی از نظر گلکاران و کارشناسان ترویج، ضروری گویا، بنابرایت پژوهش حاضر بر آن می باشد به مطالعه مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج بپردازد.

سوال های پژوهش

1) مؤلفه های مدیریتی موثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج کدامند؟

2) مؤلفه های روانشناختی موثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج کدامند؟

3) مؤلفه های اقتصادی موثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج کدامند؟

4) مؤلفه های آموزشی و برنامه ریزی بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج کدامند؟

5) مؤلفه های سیاستگذاری بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج کدامند؟

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیر نفتی دو موضوع اساسی در اقتصاد ایران می باشد که با برنامه ریزی جامع برای بهره برداری بهینه از استعدادها و توانمندی های بالقوه در بخش های مختلف اقتصادی حاصل می گردد(نمازی فرد، 1388).

امروزه به دنبال جهانی شدن اقتصاد، تحولات سریع تکنولوژیکی و اطلاعاتی در سطح جهان، کشورهای مختلف کوشش گسترده ای را در راه دستیابی به توسعه پایدار اعمال می کنند که این طریقه جهانی شدن اقتصاد، هوشیاری بیشتری را از سوی کشورهای در حال توسعه می طلبد. در این بین ایران می تواند با اخذ تدابیری اندیشمندانه و سیاست گذاری های با ثبات و متقن و با بهره گیری از تجارب دیگران در قالبی منسجم، یکپارچه، دراز مدت و حداکثر بهره مندی از امکانات موجود از طریق گسترش کشاورزی، به ویژه کشت گل و گیاهان زینتی به توسعه اقتصادی و نهایتاً توسعه پایدار دست یابد. به مقصود بهبود فروش و بازاریابی گل و گیاه به خصوص در بازارهای خارجی و توسعه صادرات گل و گیاه ضروری می باشد که راهکارهای موثری در جهت حل معضلات و تنگناهای تولید و بازاریابی برداشته گردد انجام تحقیقات بازار نه تنها برای درک نیاز و خواست بازار حیاتی می باشد بلکه در توانمند سازی کشاورزان و کارکنان ترویج برای ایجاد دانش مربوط به بازار موثر می باشد(یادآور و همکاران، 1389).

فعالیت های ترویج بازاریابی عبارتست از زمان بندی کاشت، تعیین نوع محصول، پیش‌بینی فعالیت های جایگزین، متنوع سازی در تولید محصولات، تعیین روش ها و زمان بندی برداشت، سورتینگ، درجه بندی، بسته بندی، اطلاعات راجع به قیمت ها، شناخت بازارهای متعدد، داشتن استانداردها و دستیابی به فرصت های صادراتی. در همه موردها ذکر گردیده طرفداری کشاورز در شکل گیری خدمات ترویج بازاریابی یک امر حیاتی می باشد، زیرا که نبود کارشناس برای آموزش و راهنمایی تولیدکنندگان یکی از علت های کندی تحولات علمی و اقتصادی در عرصه تولید گل و گیاهان زینتی و تداوم تولید سنتی آن می باشد(زمانیان، 1388).

در این خصوص برای ورود به عرصه پرمخاطره و جدید هم زیرا بازاریابی، کارکنان ترویج نیازمند داشتن اطلاعات مطمئن هستند تا به کشاورزان کمک کنند تا محصولات مناسب برای کشت را تعیین کنند، توانایی محاسبه هزینه های تولید را به دست آورند، برآوردی از توان فروش محصول خود داشته باشند و اطلاعات لازم در خصوص سایر مراحل تولید و بازاریابی را به دست آورند(شپرد، 2000).

 

همچنین مروجان بایستی از توسعه ابزارهای بازاریابی و شناسایی خدمات برای انتشار اطلاعات بهره گیری نمایند و بر روی تدریس مهارت های اساسی بازاریابی در دوره های آموزشی ترویج و برنامه درسی آن توجه بیشتری نمایند. علاقه اندک کشاورزان به ترویج بازاریابی معلول آن می باشد که بعضی از آنان، قابلیت کارشناسی خود درخصوص مدیریت مالی و اقتصادی مزرعه را به مراتب بالاتر از مروجان کشاورزی  می دانند، پس، ضروری می باشد با شناخت اجزای سازنده ترویج بازاریابی به ویژه در حوزه گل و گیاهان زینتی برای بعضی از مسائل و معضلات شناختی و کارکردی فراروی گلکاران تدابیر لازم اندیشیده گردد(زمانیان، 1388).

با عنایت به موردها تصریح شده اهمیت و ضرورت موضوع عیان می باشد. پس با در نظر داشتن تقاضای بازار داخلی برای انواع گل ها و گیاهان زینتی و همچنین با در نظر داشتن حجم زیاد تقاضا در عرصه بین‌المللی، موقعیت جغرافیایی و اقلیمی مناسب ایران برای کشت انواع گیاهان، پرورش و صادرات انواع گل و گیاهان زینتی، می‌تواند سهم کشور را در بازار تجارت این محصولات ارتقا بخشیده و موجب عاید شدن درآمد ارزی مناسبی برای اقتصاد کشور گردد، پس ضرورت بازنگری در بازاریابی گل و گیاهان زینتی، الزامی می باشد و در این بین تأثیر آموزش و ترویج کاملا عیان خواهد بود. از این رو نتایج این پژوهش می تواند در درجه نخست مورد بهره گیری مروجان و گل کاران و همچنین سایر کشاورزان، محققان، دانشجویان و اساتید دانشگاه قرار بگیرد، بطوریکه با بهره گیری از نتایج آن می توان گام های بلندی در جهت جهانی شدن صنعت گل و گیاهان تزئینی در کشور برداشت.

اهداف پژوهش

الف) هدف کلی:

تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج.

ب) اهداف ویژه:

1) تعیین مؤلفه های مدیریتی ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج.

2) تعیین مؤلفه های روانشناختی ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج.

3) تعیین مؤلفه های اقتصادی ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج.

4) تعیین مؤلفه های آموزشی و برنامه ریزی بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج .

5) تعیین مؤلفه های سیاستگذاری بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج.

 

محدوده های پژوهش

الف) محدوده موضوعی: موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، مطالعه مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج می باشد، پس این پژوهش به موضوعات مربوط به بازرا یابی و گل و گیاه زینتی محدود گردید.

ب) محدوده مکانی: محدوده مکانی و جغرافیایی این پژوهش، شهرستان کرج می باشد.

ج) محدوده زمانی: این پژوهش در سال 1392 به انجام گردید.

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

  • جایگاه تولید کنندگان: در این پژوهش مقصود از جایگاه تولید کنندگان، پایگاه اجتماعی و اقتصادی می باشد که هر یک از تولیدکنندگان گل و گیاهان ذینتی در شهرستان کرج به واسطه جنسیت‌، سطح تحصیلات‌، نوع شغل‌، اندازه درآمد، وضعیت‌ اجتماعی‌، وضعیت‌ حرفه‌ای‌ و غیره از طریق تولید گل و گیاه به دست می آورند و باعث می گردد از سطح تکریم خاصی برخوردار باشند.
  • بازاریابی: در این پژوهش مقصود از بازاریابی عبارت می باشد از شیوه های مرسوم و معمول بازاریابی که در کشورهای توسعه یافته برای فروش گل و گیاه بکار گرفته می گردد تا حداکثر سودآوری را داشته باشد.
  • ترویج: در این پژوهش مقصود از ترویج عبارت می باشد از آموزش هایی که از سوی مروجان شهرستان کرج اتخاذ می گردد تا روش های جدید و پردرآمد بازاریابی گل و گیاه را به کشاورزان انتقال دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم :

ادبیات و پیشینه پژوهش

 

 

 


مقدمه

وضع جغرافیایی و طبیعی ایران به ما این نوید را می دهد که در آینده نه تنها از واردات بی رویه بذر و قلمه گل و گیاه منصرف خواهیم گردید بلکه بر عکس به صادرات این محصول خواهیم پرداخت. بایستی بتوانند در بازارهای داخل و خارج از کشور با فرآورده های خارجی رقابت کنند. در حقیقت کسانی که به کار پرورش گیاهان زینتی می پردازند هنگامی در این حرفه موفق خواهند بود که همه ساله از محصول کارشان سود ببرند و برای دست یابی به این مقصود مسائل مربوط به کیفیت گل، اندازه محصول در واحد سطح، زود رسی و دیر رسی گل، هزینه تولید، روش بسته بندی و حما و نقل و بازاریابی مطرح می باشد. بیشتر این مسائل مربوط به شرایطی می گردد که گیاهان زینتی در آن شرایط رشد و نمو می کنند و پرورش می یابند. عواملی نظیر درجه حرارت خاک و هوا، شدت نور و طول مدت روشنایی، اندازه رطوبت و شدت تبخیر در کیفیت و اندازه عملکرد فرآورده های گیاهان زینتی بسیار موثر می باشند. همچنین موضوع تغذیه گیاهان زینتی به وسیله عناصر مورد احتیاج آنان و تنظیم یک برنامه صحیح و متعادل کود پاشی و نیز اجرای برنامه مبارزه با آفات و امراض در بالا بردن اندازه محصول و افزایش مرغوبیت محصول گل موثر می باشد. سرانجام حفاظت ژنتیکی و برنامه های اصلاح نباتی برای نگهداری و تکثیر مجموعه های گیاهی و اصلاح نژاد گیاهان زینتی و تهیه پایه های مادری دارای ارزش خاص می باشند(احمدپور داریانی، 1385).

پرورش دهنگان گل و گیاه زینتی نیز مانند سایر کشاورزان، اکثرا کار کشت و برداشت گل را راسا و با اتکا به دانش بومی توسعه داده اند و بر اثر انجام آزمایش هایی از روی کنجکاوی و یا برای چاره جویی و انطباق و سازگاری با شرایط بهتر محیطی آن را انتخاب و با در نظر داشتن تجربیاتی که کسب کرده اند به دیگران انتقال می دهند. اما اگر انها بتوانند از طریق ترویج به دانش روش و فن آوری بهتر و کاراتر دست یابند بی تردید از این امکانات در حد بسیار مطلوب تری بهره گیری می کنند. مشروط بر اینکه با روش علمی، تعامل انواع سازه ها و متغیرها در این ارتباط مشخص شوند و عمده ترین متغیر های موثر در تولید گل و گیاه را شناخته و به تأثیر آنها توجه اساسی گردد. از آنجا که کشور ما وضعیت مناسبی برای تولید انواع گل و گیاه زینتی دارد علاوه بر آن، بازارهای مناسبی در کشورهای جنوبی و شمالی کشور نیازمند این محصولات هستند که می توانند در توسعه گل و گیاه زینتی موثر باشند، لازم می باشد بیش از بیش به بهبود دانش و روش تولید گل و گیاه در کشور توجه گردد و یافته های تحقیقاتی با روش مناسبی به مولدان انتقال یابد(بابایی و عزیزی، 1389).

 

 

قسمت اول: مبانی نظری پژوهش

[1] – Dksy

[2] – Ritter & Welch

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :82

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***