جستجو در سایت :   

گرایش:ترویج

عنوان:تبیین آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی مورد مطالعه شهرستان باوی

 

عنوان:

تبیین آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی مورد مطالعه شهرستان باوی

 

 

استاد راهنما:

دکتر سعید محمد زاده

 

استاد مشاور:

دکتر معصومه فروزانی

 

 

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

Contents

فصل اول: مقدمه. 1

1- 1 مقدمه.. 1

2-1 اظهار مسئله. 3

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع. 4

4-1 محدوده پژوهش. 6

5-1 اهداف پژوهش. 6

1-5-1 هدف اصلی. 6

2-5-1 اهداف اختصاصی. 7

6-1تعریف واژگان. 7

7-1محدودیت ها و معضلات پژوهش. 9

فصل دوم: مروری بر پژوهش های انجام شده. 2

1-2 مقدمه. 2

2-2 خشکسالی و انواع آن. 2

1-2-2 تعریف و مفهوم خشکسالی. 2

2-2-2 انواع خشکسالی.. 8

3-2 اثرات و پیامدهای خشکسالی.. 12

1-3-2 اثرات مستقیم و غیر مستقیم. 13

2-3-2 اثرات اقتصادی، اثرات زیست محیطی و اثرات اجتماعی. 14

1-2-3-2 اثرات اقتصادی خشکسالی:. 14

2-2-3-2 اثرات زیست محیطی خشکسالی:. 15

3-2-3-2 اثرات اجتماعی خشکسالی:. 16

3-3-2 اثرات خشکسالی بر حسب منبع آسیب پذیر. 17

1-3-3-2 اثر خشکسالی بر کشاورزی. 17

2-3-3-2 اثر خشکسالی بر منابع آب. 17

3-3-3-2 اثر خشکسالی بر جوامع انسانی. 18

4-2 طریقه خشکسالی در ایران و جهان. 19

1-4-2 خشکسالی در ایران. 19

2-4-2 خشکسالی در جهان. 21

5-2 مدیریت خشکسالی. 22

1-5-2 مدیریت بحران. 23

2-5-2 مدیریت ریسک. 24

6-2 آسیب پذیری نسبت به خشکسالی. 26

7-2 آسیب پذیری. 28

1-7 -2 تعریف و مفهوم آسیب پذیری. 28

2-7-2 عوامل مؤثر بر آسیب پذیری. 35

3-7-2 انواع آسیب پذیری. 36

1-3-7-2 آسیب پذیری زیست محیطی:. 36

2-3-7-2 آسیب پذیری اجتماعی.. 37

3-3-7-2 آسیب پذیری اقتصادی. 37

4-7-2 ابعاد آسیب پذیری:. 38

1-4-7-2 در معرض قرارگرفتن. 39

2-4-7-2 حساسیت. 40

3-4-7-2 ظرفیت سازگاری. 41

5-7-2 ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری. 44

1-5-7-2 سرمایه انسانی. 45

2-5-7-2 سرمایه فیزیکی. 46

3-5-7-2 سرمایه مالی. 46

4-5-7-2 سرمایه طبیعی. 47

5-5-7-2 سرمایه اجتماعی. 47

8-2 سنجش آسیب پذیری. 49

1-8-2 تعیین شاخص سنجش آسیب پذیری. 51

2-8-2 تعیین وزن شاخص های ارزیابی آسیب پذیری. 51

9-2 مروری بر پژوهش های انجام شده. 52

1-9-2 مطالعات خارجی:. 53

2-9-2 مطالعات داخلی:. 58

10-2 نتیجه گیری. 63

فصل سوم: روش شناسی پژوهش. 66

1-3 مقدمه. 66

2-3 روش پژوهش. 66

3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری. 67

4-3 منطقه مورد مطالعه. 68

5-3 متغیرهای پژوهش. 69

1-5-3 متغیرهای مستقل. 69

1-1-5-3 ویژگی های فردی گندمکاران. 69

2-1-5-3 در معرض قرار گرفتن. 69

3-1-5-3 حساسیت. 70

4-1-5-3 ظرفیت سازگاری گندمکاران. 71

2-5-3 متغیر وابسته. 73

1-2-5-3 آسیب پذیری گندمکاران از خشکسالی. 73

6-3شاخص سازی. 74

1-6-3 رفع اختلاف مقیاس بین مؤلفه ها. 74

2-6-3 تعیین وزن مؤلفه ها. 75

7-3 سؤالات پژوهش. 76

8-3 فرضیه های پژوهش. 76

9-3 ابزار جمع آوری اطلاعات. 76

10-3 روایی و پایایی ابزار سنجش. 77

11-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 78

فصل چهارم: نتایج و بحث. 80

1-4 مقدمه. 80

2-4 آمار توصیفی. 80

1-2-4 توزیع سنی گندمکاران. 80

2-2-4 بعد خانوار گندمکاران. 81

3-2-4 محل سکونت. 82

4-2-4 نوع شغل. 82

5-2-4 نوع فعالیت کشاورزی. 83

6-2-4 نوع کشت. 83

7-2-4 نوع مالکیت زمین زراعی. 84

8-2-4 بیمه محصول. 84

9-2-4 منبع آب. 84

10-2-4 در معرض قرار گرفتن. 85

11-2-4 حساسیت گندمکاران نسبت به خشکسالی. 86

12-2-4 ظرفیت سازگاری. 86

1-12-2-4 سرمایه انسانی. 87

2-12-2-4 سرمایه فیزیکی. 91

3-12-2-4 سرمایه طبیعی. 92

2-3-12-2-4 دسترسی به آب. 93

4-12-2-4 سرمایه مالی. 95

5-12-2-4 سرمایه اجتماعی. 96

6-12-2-4 شاخص ظرفیت سازگاری. 99

13-2-4 آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی. 100

3-4 آمار استنباطی. 102

1-3-4 آزمون های همبستگی. 102

1-1-3-4 ارتباط بین ویژگی های فردی گندمکاران با حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری آنان نسبت به خشکسالی. 102

2-3-4 آزمون های مقایسه میانگین. 103

1-2-3-4 مقایسه میانگین در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس محل سکونت. 103

2-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع شغل. 105

4-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع فعالیت کشاورزی. 106

5-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع کشت. 107

5-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع مالکیت اراضی. 108

5-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع منبع آب. 109

5-2-3-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس تحت پوشش بودن بیمه محصولات. 110

3-3-4 تحلیل خوشه ای. 111

1-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس در معرض قرار گرفتن آنان. 112

2-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس حساسیت آنان. 113

3-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس ظرفیت سازگاری آنان. 114

4-3-3-4 طبقه بندی گندمکاران بر اساس آسیب پذیری آنان. 115

4-3-4 تبیین آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی. 116

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهاد ها. 119

1-5 مقدمه. 119

2-5 نتایج پژوهش. 119

3-5 پیشنهاد ها. 126

منابع. 127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول1-2 مقایسه دیدگاه های نظری آسیب پذیری نسبت به مخاطرت طبیعی.. 34

جدول 2-2 روش های سنجش آسیب پذیری.. 50

جدول 3-2 استخراج اجزای پرسشنامه از پیشینه پژوهش.. 63

جدول 1-3 حجم جامعه و نمونه مورد مطالعه.. 67

جدول2-3متغیرهای پژوهش و مقیاس سنجش آن ها.. 77

جدول 3-3 مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه.. 78

جدول1-4 توزیع سنی گندمکاران مورد مطالعه.. 81

جدول2-4 بعد خانوار گندمکاران.. 81

جدول 3-4 محل سکونت گندمکاران.. 82

جدول4-4 نوع شغل گندمکاران.. 82

جدول 5-4 نوع فعالیت کشاورزی.. 83

جدول 6-4 نوع کشت گندمکاران.. 83

جدول 7-4 نوع مالکیت اراضی گندمکاران.. 84

جدول 8-4 بیمه محصول گندمکاران.. 84

جدول 9-4 منبع آب گندمکاران.. 85

جدول 10-4 در معرض قرار گرفتن.. 85

جدول 11-4 سطح بندی در معرض قرار گرفتن.. 85

جدول 12-4 حساسیت گندمکاران.. 86

جدول 13-4 سطح بندی حساسیت گندمکاران.. 86

جدول14-4 سطح تحصیلات گندمکاران.. 87

جدول15-4 سابقه فعالیت کشاورزی گندمکاران.. 88

جدول16-4 تعداد دفعات شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی گندمکاران.. 88

جدول17-4 سطح سلامت گندمکاران.. 89

جدول 18-4 مهارت های فنی- زراعی گندمکاران.. 89

جدول 19-4 سطح بندی مهارت های فنی- زراعی گندمکاران.. 90

جدول 20-4 سرمایه انسانی گندمکاران.. 91

جدول 21-4 سطح بندی سرمایه انسانی گندمکاران.. 91

جدول 22-4 سرمایه فیزیکی گندمکاران.. 91

جدول 24-4 اندازه مالکیت زمین زراعی گندمکاران.. 92

جدول 25-4 سطح بندی اندازه مالکیت اراضی گندمکاران.. 93

جدول 26-4 دسترسی به آب گندمکاران.. 93

جدول 27-4 سطح بندی دسترسی به آب گندمکاران.. 93

جدول28-4 سرمایه طبیعی گندمکاران.. 94

جدول 29-4 سطح بندی سرمایه طبیعی گندمکاران.. 94

جدول 30-4 سرمایه مالی گندمکاران.. 95

جدول 31-4 سطح بندی سرمایه مالی گندمکاران.. 95

جدول32-4 تعداد عضویت گندمکاران در گروه های اجتماعی- سیاسی.. 96

جدول 33-4 توزیع فراوانی مؤلفه پیوند سرمایه اجتماعی در میان گندمکاران.. 97

جدول 34-4 توزیع فراوانی مؤلفه پل ارتباطی سرمایه اجتماعی در میان گندمکاران   98

جدول 35-4 سرمایه اجتماعی گندمکاران.. 99

جدول 36-4 سطح بندی سرمایه اجتماعی گندمکاران.. 99

جدول 37-4 ظرفیت سازگاری گندمکاران.. 100

جدول 38-4 سطح بندی ظرفیت سازگاری گندمکاران.. 100

جدول 39-4 آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی.. 101

جدول 40-4 سطح بندی آسیب پذیری گندمکاران.. 101

جدول 41-4 ارتباط بین ویژگی های فردی گندمکاران با حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری آنان نسبت به خشکسالی.. 103

جدول42-4 مقایسه میانگین در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس محل سکونت.. 104

جدول43-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس شغل اصلی.. 105

جدول44-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع فعالیت کشاورزی.. 107

جدول45-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع کشت.. 108

جدول46-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع مالکیت زراعی.. 109

جدول47-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع منبع آب.. 110

جدول48-4 مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس بهره گیری یا عدم بهره گیری از بیمه محصول.. 111

جدول 49-4 تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای.. 112

جدول 50-4 میانگین در معرض قرار گرفتن افراد در هر خوشه.. 112

جدول 51-4 تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای.. 113

جدول 52-4 میانگین حساسیت افراد در هر خوشه.. 113

جدول53-4 تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای.. 114

جدول 54-4 میانگین ظرفیت سازگاری افراد در هر خوشه.. 115

جدول 55-4 تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای.. 115

جدول 56-4 میانگین آسیب پذیری افراد در هر خوشه.. 116

جدول 57-4 تبیین آسیب پذیری گندمکاران بر اساس مؤلفه های سازنده آن.. 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 2-1 انواع خشکسالی و پیامدهای آن(کرمی،1388، 5). 12

شکل 2-2 اثرات و پیامدهای خشکسالی(پائول1998، ص:369). 14

شکل 2-3 تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم مخاطرات طبیعی بر جامعه(افتخاری و همکاران،1388، 31). 19

شکل 2-4 درصد افراد زیان دیده بر اثر بلایای طبیعی در خاورمیانه در سال های 2008-1978(حیاتی،1388،116). 20

شکل 2-5 درصد افراد زیان دیده بر اثر خشکسالی در جهان در سال های2004-1900(حیاتی،1388،115). 21

شکل 2-6 چرخه مدیریت ریسک و مدیریت بحران (خسروی پور، 1389، 33).. 24

شکل 2-7 فرایند مدیریت ریسک(پورطاهری و همکاران،1392، 9). 26

شکل 2-8 رویکرد یکپارچه به آسیب پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی و تلقی آن به عنوان خصیصه ای از سیستم زوجی انسانی-محیطی (قدیری و همکاران،1387، افتخاری و همکاران،1388)   27

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اقتصادی کشت دانه ­های روغنی با رویکرد الگوی بهینه کشت براساس اصل مزیت نسبی

شکل 2-9 حلقه های کلیدی مفهوم آسیب پذیری(افتخاری و همکاران،1388 ،33).. 32

شکل 2-10 چارچوب ریسک – خطر (افتخاری و همکاران،1388، 36).. 33

شکل 2-11 عوامل مؤثر بر آسیب پذیری (دانتیما و کزنری،2013).. 36

شکل 2-13 انواع آسیب پذیری کشاورز در برابر خشکسالی(اقتباس از: پورطاهری و همکاران،1392 :11). 38

شکل 2-14 تأثیر ظرفیت در کاهش آسیب پذیری(پورطاهری و همکاران،1389،28). 42

شکل 2-15 چارچوب مفهومی معیشت پایدار (منبع: اداره توسعه بین الملل، 2002)   44

شکل 2-16 چارچوب مفهومی برای ارزیابی آسیب پذیری کشاورزان به تغییر اقلیم(درسا و همکاران،2008). 50

شکل 2-17 مدل پژوهش. 52

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست روابط

ارتباط 1-3 فرمول محاسبه در معرض قرار گرفتن.. 70

رابطه2-3 فرمول محاسبه حساسیت.. 7

ارتباط 3-3 فرمول شاخص آسیب پذیری.. 73

ارتباط 4-3 فرمول استاندارد کردن برای رفع اختلاف مقیاس ها.. 75

ارتباط 5-3 محاسبه شاخص بر اساس وزن های به دست آمده از PCA.. 75

ارتباط 1-4 فرمول شاخص سرمایه انسانی.. 91

ارتباط 2-4 فرمول شاخص سرمایه طبیعی.. 94

ارتباط 3-4 فرمول شاخص سرمایه اجتماعی.. 98

ارتباط 4-4 فرمول ساخت شاخص ظرفیت سازگاری.. 99

ارتباط 5-4 فرمول شاخص آسیب پذیری.. 100

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: مقدمه

1- 1 مقدمه

خشکسالی، کمبود آب و اثرات آن بر تولیدات کشاورزی و توسعه اقتصادی یکی از نگرانی های عمده جهانی محسوب می شوند و از بزرگترین چالش هایی هستند که توسعه ی کشاورزی کشور در حال و آینده با آن مواجه خواهد بود (امامی بیستگانی و سیادت، 1388؛ لیو و همکاران[1]،2008). خشکسالی در چند دهه اخیر یک پدیده شایع و یکی از علل اصلی کاهش تولید بوده می باشد (حیاتی و همکاران[2]،2010). همچنین خشکسالی در مقایسه با سایر بلایای طبیعی مانند: سیل، آتشفشان، طوفان و حتی زلزله، بیشترین خسارت را در سال های گذشته در کشور به جا نهاده می باشد و این در حالی می باشد که به دلیل بطئی بودن طریقه وقوع آن و نمایان شدن تأثیر تخریبی آن پس از مدت زمان نسبتأ طولانی، کمتر مورد توجه و حساسیت برنامه ریزان و سیاستگذاران برای مطالعه، مطالعه و چگونگی برخورد با آن قرار گرفته می باشد (حیاتی و همکاران،1388 ؛ دهزاد و همکاران،1388؛ وزارت جهاد کشاورزی استان خوزستان، 1390).
خشکسالی طی دوره های مختلف، همه بخش های کشور به خصوص بخش کشاورزی را با خود درگیر ساخته می باشد (تقوایی ابریشمی،1388). معیشت در جامعه وابسته به بخش کشاورزی می باشد و بیش از 75 درصد محصولات کشاورزی در مناطق روستایی تولید می­گردد در حالی که بخش کشاورزی وابسته به آب و هوا می باشد و تنوع آب و هوا به شدت تولید محصول را تحت تأثیر قرار می­دهد. خشکسالی از طریق تأثیرگذاری بر فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه، منجر به آسیب پذیری جامعه می گردد و با در نظر داشتن اینکه اقتصاد روستایی اتّکای قابل توجهی به فعالیت های کشاورزی دارد، شعاع تأثیر پدیده ی خشکسالی در مناطق روستایی، بیش از نقاط دیگر بوده می باشد. اثرات و پیامدهای خشکسالی معمولأ آغاز بر کشاورزی، تولید مواد غذایی، منابع آبی و در نتیجه بر زندگی و معیشت کشاورزان که ذی­نفعان کلیدی و تولید کنندگان اصلی محصولات کشاورزی و مواد غذایی هستند ظاهر می گردد و به گونه مستقیم زندگی و الگوهای معیشت روزانه آن ها را تحت تأثیر قرار­می دهد و منجر به آسیب پذیری خانوارهای کشاورزان و ناپایداری معیشت آنان می گردد (ویلهایت[3]، 1993؛ صالح و مختاری،1386؛ زمانی و همکاران،1388؛ پور طاهری و همکاران،1389؛ پیتمن و همکاران[4]،2011 ؛ حبیبا و همکاران[5]،2012). علی رغم گستردگی و تنوع خسارات و آسیب های ناشی از خشکسالی، ماهیت چند بعدی و پویای آن ها موجب شده که مطالعه آسیب پذیری جوامع و بخش های مختلف نسبت به خشکسالی دشوار باشد درحالی که درک ماهیت آسیب پذیری[6]، تأثیر مهمی در کاهش اثرات و پیامدهای خشکسالی دارد (کشاورز، 1389). تجزیه و تحلیل آسیب پذیری نسبت به خشکسالی در زمینه کشاورزی و امنیت غذایی جهانی، به ویژه با در نظر داشتن الگوهای افزایش مخاطرات اقلیمی برای کشورهای مستعد مخاطرات متفاوت در جهان، حیاتی می باشد(جایانتی و همکاران[7]،2013). اندرسون و وودرو [8](1998) نیز توسعه پایدار را فرایند کاستن از آسیب پذیری ها و افزایش ظرفیت های محلی تعریف کرده اند (پورطاهری و همکاران، 1389). پس، سنجش آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی، گامی مهم در پرداختن به موضوع آسیب پذیری نسبت به خشکسالی در کشور می باشد و می تواند به مدیریت خشکسالی کاهش گرا[9] منجر گردد (گیکن و همکاران[10]،2012).

2-1 اظهار مسئله

استان خوزستان یکی از قطب های اصلی فعالیت های کشاورزی کشور به شمار می رود (مینایی و همکاران،1388)، 80 درصد از کل سطح زیر کشت و 62 درصد از تولید غذای اصلی در جهان مربوط به کشت گندم می باشد (مونگی و همکاران،2010). برآوردهای موجود نشان می دهد که نیاز کشور به گندم تا سال 14700 از مرز20 میلیون تن در سال خواهد گذشت (کوچکی و نصیری،1387). گندم عمده ترین محصول زراعی در خوزستان بوده و رتبه دوم کشت این محصول در کشور به خوزستان اختصاص دارد. بر اساس آمار موجود در سال زراعی 1389- 1388 ، از کل اراضی زیر کشت گندم استان خوزستان( 889 هزار هکتار)، 605 هزار هکتار( 68 درصد) به گندم آبی و 284 هزار هکتار(32درصد) به گندم دیم اختصاص دارد. میانگین تولید کل گندم نیز حدود 1373 تن بوده که سهم گندم آبی 1248 تن(91 درصد) و گندم دیم 124 هزار تن(9 درصد) می باشد (گوشه وغالبی،1391 و اداره آمار و فناوری اطلاعات جهاد کشاورزی استان خوزستان،1392).

بر اساس گزارش سازمان ملل در آینده ای نزدیک 31 کشور جهان با کمبود آب مواجه خواهند گردید و از ایران نیز به عنوان یکی از بحرانی ترین کشورهای درگیر کمبود آب در آینده نام برده می گردد (پور طاهری و همکاران،1392). خشکسالی ها و کم آبی سال های اخیر باعث کاهش منابع آب با کیفیت مطلوب در خوزستان شده می باشد و ناخواسته بهره برداری از منابع آب با کیفیت نامطلوب برای آبیاری گندم را افزایش داده می باشد (گوشه و غالبی،1391) همین امر سبب شده استان خوزستان با داشتن رتبه دوم در تولید گندم در کشورمان، قسمت بزرگی از تولید گندم خود را از دست بدهد (تقوایی ابریشمی، 1388). سطح زیر کشت گندم در کشور ما بسیار بالا می باشد (میران زاده و امام،1388) و تولید آن به ویژه به صورت کشت دیم وابستگی بالایی با مقدار نزولات جوی و بعضی از عوامل اقلیمی دارد. در استان خوزستان به علت خشکسالی، کافی نبودن بارندگی و توزیع نامناسب باران در سال های اخیر ، سطوح چشمگیری از گندم زارها، قابل برداشت نبوده و یا عملکرد کمی دارند که اندازه تولید کل گندم کشور را تحت تأثیر قرار داده می باشد(تاتاری و همکاران،1390). خشکسالی نه تنها باعث خسارات کشاورزی برای کشاورزان می­گردد بلکه درآمد آن ها، فرصت های شغلی و نهاده ها و سرمایه گذاری آن ها را در بخش کشاورزی کاهش می دهد (حبیبه و همکاران،2012). این خسارات ادامه آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی را نشان می­دهد (گیکن و همکاران،2012) و کاهش خسارات نیازمند فهم صحیح علل و راه حل های مناسب می باشد که در این زمینه، آسیب پذیری به عنوان تعیین کننده اصلی معرفی می گردد (افتخاری و همکاران، 1387).

آسیب پذیری نسبت به خشکسالی حاصل مجموعه ای پیچیده، چندگانه و همبسته از عوامل اجتماعی- اقتصادی می باشد که مطالعه آن را دشوار می کند. درحالی که تبیین آسیب پذیری و عوامل اثرگذار بر آن، عامل کلیدی در کاهش اثر بخش خسارات خشکسالی به شمار می رود (بریکمن[11]، 2006؛کشاورز، 1389؛ وزارت جهاد کشاورزی، 1390). از این رو ، شناخت اندازه آسیب پذیری نسبت به خشکسالی کشاورزان و خانوارهای آنان برای نیل به جامعه ای پایدار ضروری می باشد. با در نظر داشتن این­که مطالعه آسیب پذیری نسبت به خشکسالی به صورت عادی در سطح محلی اتفاق می­افتد، مطالعات فاجعه بایستی قادر به تبیین ماهیت آسیب پذیری در سطح محلی و به ویژه در سطح خانوار باشند (لیو و همکاران، 2008

[1] Liu et al.

[2] Hayati et al.

[3] Wilhite

[4] Pitman et al.

[5] Habiba et al.

[6] Vulnerability

[7] Jayanthi et al.

[8] Anderson & Woodrow

[9]

[10] Guiqin et al.

[11] Brikmann

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :184

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***