جستجو در سایت :   

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

دانشگاه شیراز

دانشکده کشاورزی

بخش علوم باغبانی

پایان نامه کارشناسی ارشد

تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار

اسفند ماه 1392

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار

به کوشش

پگاه احمدی

ایران در حال حاضر بیشترین سطح زیر کشت و اندازه تولید انار (Punica granatum L.) را در دنیا دارا می­باشد. امروزه میوه انار به دلیل داشتن مواد غذایی موثر در سلامتی محبوبیت زیادی پیدا کرده می باشد. پوشش­های خوراکی پلی ساکاریدی به عنوان یک ماده تجزیه­پذیر به صورت طبیعی و بدون اثر جانبی، قابلیت نگهداری میوه ­ها را بهبود می­بخشد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر پوشش­های خوراکی کیتوزان، متیل سلولز، پکتین و نانوکیتوزان بر کیفیت و عمر انباری میوه انار و اناردانه انجام گردید، تا با کاهش ضایعات کمی و کیفی آن بتوان زمینه صادرات هر چه بیشتر این محصول را فراهم نمود. به این مقصود میوه­های انار رقم رباب نی­ریز، که یکی از ارقام مهم و تجاری کشور می­باشد، در زمان رسیدن تجاری برداشت گردید. آزمایش بر پایه طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. میوه ها و اناردانه­ها با محلول کیتوزان 5/1% ، متیل سلولز 3%، پکتین 3% و نانو کیتوزان تهیه شده از شرکت نانو صنعت اصفهان تیمار گردید و در دمای 5 درجه سلسیوس به ترتیب به مدت 160 روز و 16 روز نگهداری گردید. از میوه های انبار شده به فواصل هر 40 روز و از اناردانه­های انبار شده به فواصل هر 4 روز نمونه­گیری صورت گرفت و ویژگی­های کمی و کیفی آنها در طی دوره انبارداری ارزیابی شدند. در این پژوهش،کیتوزان به گونه موثری باعث کاهش از دست­ دادن آب و ضایعات کمی میوه­ها و اناردانه­ها در طول نگهداری پس از برداشت شده می باشد. اگرچه پوست و اناردانه­ها هردو در طی انبارداری آب از دست دادند اما کاهش وزن پس از برداشت در میوه انار به گونه عمده مربوط به کاهش وزن پوست بود. تیمار پوشش­های خوراکی و به ویژه کیتوزان باعث حفظ اندازه مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر، پ­هاش و شاخص طعم آب­میوه در مقایسه با شاهد گردید. اندازه آنتوسیانین کل آب­میوه در طی نگهداری در انبار در تمام میوه­ها و اناردانه­های تیماره شده کاهش پیدا نمود. تیمار کیتوزان به گونه معنی­داری باعث به تاخیر انداختن مصرف اسیدهای آلی گردید. فنول کل و فعالیت ضد اکسایشی آب­میوه در طی انبارداری کاهش پیدا نمود، هرچند پوشش کیتوزان به گونه معنی­داری باعث حفظ این ترکیبات ارزشمند گردید.

کلیدواژه: دمای انبارداری، آنتوسیانین، فنول کل، فعالیت ضد اکسایشی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول 1

1- مقدمه 2

1-1- موطن و تاریخچه کشت انار 3

1-2- رده بندی 3

1-3- گیاه شناسی 4

1-4- ارزش غذایی انار 5

1-5- شرایط آب و هوایی مورد نیاز انار 6

1-6- زمان برداشت و شاخص های کیفیت میوه انار 7

1-7- معضلات پس از برداشت 8

1-8- اهمیت موضوع 9

1-9- اهداف پژوهش 11

فصل دوم 13

2- مروری بر پژوهش های پیشین 14

2-1- دمای پایین 14

2-2- پوشش های خوراکی 16

2-2-1- کیتوزان 17

2-2-2- متیل سلولز 21

2-2-3- پکتین 23

فصل سوم 26

3- مواد و روش ها 27

3-1- روش انجام پژوهش 27

3-1-1- مشخصات منطقه برداشت نمونه 27

3-1-2- انتخاب رقم انار و ویژگی های کلی آن 28

3-1-3-تهیه نمونه میوه 28

3-1-4- جداسازی اناردانه ها 29

3-1-5-آماده سازی نمونه ها 29

3-1-6- شرایط نگهداری در سردخانه 30

3-1-7- مراحل انجام آزمایش 30

3-2- ویژگی های مورد ارزیابی و روش اندازه گیری آنها 30

3-2-1- درصدکاهش وزن میوه ها و اناردانه ها 30

3-2-2- چگالی میوه 31

3-2-3- مواد جامد محلول (TSS) 31

3-2-4- شاخص بلوغ میوه (TSS/TA) 32

3-2-5- هدایت الکتریکی آب میوه (EC) 32

3-2-6- پ هاش (pH) 33

3-2-7- مقدار اسیدیته قابل تیتر (TA) 33

3-2-8- اندازه گیری ویتامین ث 34

3-2-9- مواد فنولی 35

3-2-10- فعالیت آنتی اکسیدانی 36

3-2-11- اندازه آنتوسیانین کل 37

3-3- واکاوی آماری داده ها 38

4- نتایج و بحث 40

4-1- عمر انبارداری 40

4-1-1- اناردانه 40

4-2- تغییرات کاهش وزن میوه طی دوره انبارداری 42

4-2-1- اناردانه 42

4-2-2- میوه انار 46

4-3- تغییرات مواد جامد محلول کل در مدت انبارداری 49

4-3-1- اناردانه 49

4-3-2- میوه انار 52

4-4- تغییرات اسیدیته قابل تیتراسیون 54

4-4- 1- اناردانه 54

4-4-2- میوه انار 56

4-5- تغییرات شاخص طعم میوه در طی انبارداری 58

4-5- 1- اناردانه 58

4-5-2- میوه انار 60

4-6- تغییرات پ هاش طی دوره انبارداری 62

4-6-1- اناردانه 62

4-6-2- میوه انار 64

4-7- هدایت الکتریکی 66

4-7-1- اناردانه 66

4-7-2- میوه انار 68

4-8- ویتامین ث 71

4-8-1- اناردانه 71

4-8-2- میوه انار 73

4-9- تغییرات مواد فنولی کل 76

4-9-1- اناردانه 76

4-10- تغییرات فعالیت ضد اکسایشی در طول دوره انبارداری 81

4-10-1- اناردانه 81

4-10-2- میوه انار 83

4-11- تغییرات اندازه آنتوسیانین در طی دوره انبارداری 85

4-11-1- اناردانه 85

4-11-2- میوه انار 87

4-12- تغییرات چگالی در طی دوره انبارداری 90

4-12-1- میوه انار 90

4-13- نتیجه گیری کلی 92

4- 14- پیشنهادها 93

منابع 111

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

جدول 4-1- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر درصد کاهش وزن انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1±5 سلسیوس 45

جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر درصد کاهش وزن میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1±5 سلسیوس 48

جدول4- 3- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر مواد جامد محلول (%) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 51

جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر مواد جامد محلول (%) رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 53

جدول 4-5- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر اندازه اسیدیته قابل تیتر (%) اناردانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 55

جدول4-6- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر اسیدیته (%) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 57

جدول4-7- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر شاخص طعم انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 59

جدول4-8- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر شاخص طعم میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 61

جدول 4-9- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر پ هاش انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 63

جدول4-10- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر پهاش میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 65

جدول 4-11- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر هدایت الکتریکیms/cm) ) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 67

جدول 4-12- مقایسه میانگین اثر ت پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر هدایت الکتریکی ms/cm)) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 70

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:امکان شناسایی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های حساس و متحمل نخود زراعی Cicer arietinum L. با استفاده از مارکر مولکولی ISSR

جدول 4-13- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر اندازه ویتامین ث mg/L)) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 72

جدول 4-14- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر اندازه ویتامین ث (mg/L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 75

جدول 4-15- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر اندازه مواد فنولی کل (µg GAE /L) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 77

جدول 4-16- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر اندازه مواد فنولی کل (µg GAE /L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 80

جدول 4-17- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر فعالیت ضد اکسایشی (%) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 82

جدول4-18- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر فعالیت ضد اکسایشی (%) میوه انار رقم رباب در دمای 1 ±5 سلسیوس 84

جدول 4-19- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر اندازه آنتوسیانین (mg/L) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 86

جدول 4-20- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر اندازه آنتوسیانین (mg/L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 89

جدول 4-21- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر چگالی(g/ml) میوه انار در رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 91

جدول پیوست 4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های انار دانه در سردخانه 111

جدول پیوست 4-2- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های انار دانه در سردخانه 112

جدول پیوست 4-3- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های میوه انار در سردخانه 113

جدول پیوست 4-4- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های میوه انار در سردخانه 114

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل 3-1- ­منحنی استاندارد حاصل از غلظت­های مختلف آسکوربیک­اسید (nm 51λmax=) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

شکل 3-2- منحنی استاندارد حاصل از غلظت­های مختلف گالیک اسید (nm 517λmax=) .36

شکل 4-1- مقایسه اثر پوششهای خوراکی بر ماندگاری اناردانه-های رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 41

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1- مقدمه

 

انار رقم رباب نی­ریز که بیشترین سطح زیر کشت را در استان فارس دارد، از معروف­ترین رقم­های انار تجاری و برتر کشور می باشد. این رقم دیررس بوده و میوه­هایی با پوست کلفت و قرمز رنگ با دانه­های قرمز رنگ دارد که به دلیل کیفیت خوراکی مطلوب و قابلیت انباری مناسب در بازارهای داخلی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد (محسنی، 1389). اناردانه­های انار (قسمت خوراکی میوه) منبع غنی از قندها، پکتین، آسکوربیک اسید، اسید­های آمینه، املاح معدنی، فیبرها، فیتواستروژن و فلاونوئیدها می باشد (Gil et al., 2000; Fadavi et al., 2005; Palou et al., 2007; Ozgen et al., 2008 ). میوه انار به دلیل داشتن ترکیباتی با خواص ضداکسایشی[1] نیز اهمیت دارد و مطالعات کلینیکی و اپیدیمولوژی نشان می دهد که مصرف آن به دلیل داشتن مقدار مواد فنولی زیاد در جلوگیری از بیماری­های قلبی و بعضی از انواع سرطان موثر می باشد (Ricci et al., 2006; Tzulker et al., 2007). پس میوه انار به دلیل دارا بودن مواد غذایی موثر در سلامتی محبوبیت زیادی پیدا کرده می باشد (Gil et al., 2000; Ozgen et al., 2008). با در نظر داشتن ارزش و اهمیت اقتصادی این میوه برای کشاورزان استان­های حاشیه کویر و مطرح شدن میوه انار به عنوان کالای لوکس صادراتی و یک منبع درآمد ارزی، اهمیت آن بیش از پیش روشن می­گردد. اما میوه­های انار به دلیل داشتن آب و مواد قندی فراوان و بافت نرم و حساس، پس از برداشت به راحتی در معرض صدمات مکانیکی، کاهش وزن و حمله ریز سازواره­ها[2] قرار می­گیرند (بهادران باغبادرانی، 1379؛ Westwood, 1993).

 

 

1-1- موطن و تاریخچه کشت انار

 

اهلی شدن انار از دوران نئولیتیک آغاز شده می باشد (Hayes, 1957). این گیاه بومی ایران و بعضی از نواحی اطراف آن می باشد که از 2000 سال قبل از میلاد مسیح مورد کشت و کار قرار گرفته می باشد و به مرور زمان به مناطق دیگر آسیا (ترکمنستان، افغانستان، هند، چین و غیره)، آفریقای شمالی و اروپای مدیترانه ای گسترش پیدا کرده می باشد (Zukovskij, 1950). از آن جا که انار به خاطر مقاومتش به شرایط خشکی، درخت بسیار مناسبی برای پرورش در مناطق خشک می باشد، امروزه به گونه گسترده ای این درخت میوه در مناطق مدیترانه ای، نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت می­گردد (Mars and Meljario, 1997).

 

 

1-2- رده بندی

 

انار با نام علمی Punica granatum L. درختچه­ای بزرگ با شاخه های نامنظم، کم و بیش خاردار و متعلق به تیره انارسانان[3] می باشد (بهزادی شهر بابکی، 1377). این گیاه از شاخه گیاهان گلدار[4]، رده نهاندانگان[5] و زیر رده دولپه ای ها[6]، راسته Myrtales، تیره Punicaceae و جنس Punica می باشد. جنس Punica دارای دو گونه می باشد :

1-گونه Punica granatum L. که تخمدان آن شامل یک یا دو ردیف برچه می باشد و بومی ایران و نواحی مدیترانه ای می باشد.

2-گونه P. protopunica BALF. که تخمدان آن یک ردیف برچه دارد و بومی جزیره سوکوترا (یمن) می باشد.

 

 

1-3- گیاه شناسی

 

انار با نام علمی Punica granatum L. درختچه ای بزرگ با شاخه های نامنظم، کم و بیش خاردار و متعلق به تیره انارسانان می باشد (بهزادی شهر بابکی، 1377). درخت انار در مناطق گرمسیری همیشه سبز می باشد و در سراسر سال گل می دهد، در حالی که در مناطق نیمه گرمسیر خزان­دار می باشد و یک بار در سال گل می­دهد (Gur, 1986). انار به عنوان یک گیاه یک پایه در نظر گرفته می گردد و دو نوع گل بر روی یک پایه تولید می کند:

  1. 1. Antioxidant

[2]. Micro organism

  1. Punicaceae
  2. Phanerogames
  3. Angiosperm
  4. Dicotyledons

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :163

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***