جستجو در سایت :   

عنوان:تاثیر حشره کش های میکروبی Bacillus thuringiensis,Beauveria bassiana, Metarhizium anizopliae برپروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی کشاورزی گرایش حشره شناسی

عنوان

تاثیر حشره کش های میکروبی Bacillus thuringiensis,Beauveria bassiana, Metarhizium anizopliae برپروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta

   استاد راهنما:

دکتر شهریار عسگری

 

استاد مشاور:

دکتر ژینوس رستگار

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

فهرست جداول                                                                                                                                 ذ

فهرست نمودارها                                                                                                                              ز

فهرست شکل ها                                                                                                                               س

چکیده                                                                                                                                            ص

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه                                                                                                                                                          1

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1)حشره آفت                                                                                                                                     3

2-1-1) مناطق انتشار                                                                                                                              3

2-1-2)اهمیت اقتصادی                                                                                                                             3

2-1-3) شکل شناسی                                                                                                                               4

2-1-4)زیست شناسی                                                                                                                              6

2-1-5)چگونگی خسارت                                                                                                                               8

2-1-6)مقایسه مگس مینوز و پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                                                     12

2-1-7 )کنترل                                                                                                                                     13

2-1-7-1)روش های فیزیکی                                                                                                                   13

2-1-7-2) روش های زراعی                                                                                                                  13

2-1-7-3)کنترل بیولوژیک                                                                                                                       13

2-1-7-4) تله های فرمونی                                                                                                                    14

2-1-7-5) کنترل شیمیایی                                                                                                                       15

2-2- قارچهای پاتوژن حشرات                                                                                                                16

2-2-1)تاریخچه بهره گیری از قارچ ها برای کنترل حشرات زیان آور                                                                       16

2-2-2)قارچ های بیمارگر حشرات                                                                                                              17

2-2-2-1) قارچ Beauveria bassiana                                                                                                   18

الف)قدمت و اهمیت                                                                                                                              18

ب)بعضی از جدایه های گونه B.bassiana در ایران                                                                                       20

ج) شکل شناسی و زیست شناسی                                                                                                               20

د)هاگ زایی قارچ                                                                                                                                  21

ه)طیف میزبانی                                                                                                                                     22

2-2-2-2) قارچ Metarhizium anisopliae                                                                                            22

الف) قدمت واهمیت                                                                                                                               22

ب) شکل شناسی                                                                                                                                  23

2-2-3) نیاز های زندگی قارچ های بیماری زای حشرات                                                                                   24

2-2-3-1) نیازهای غذایی                                                                                                                      24

2-2-3-2) نیازهای محیطی                                                                                                                       25

2-2-3-3) سایر عوامل محیطی موثر بر قارچ                                                                                                 27

2-2-4) مراحل ایجاد بیماری                                                                                                                    27

2-2-5) مسیرهای ایجاد آلودگی                                                                                                                 27

2-2-6)استقرار اسپور در سطح بدن حشره                                                                                                    28

2-2-7) انباشته شدن قارچ در حفره عمومی بدن                                                                                             28

2-2-8) علائم بیماری و تاثیر عوامل محیطی                                                                                                29

2-3)بهره گیری از باکتری به مقصود کنترل میکروبی آفت                                                                                       29

2-3-1)باکتری Bacillus thuringensis                                                                                                    30

2-3-1-1) تاریخچه Bacillus thuringensis                                                                                             31

2-3-1-2)Bacillus thuringensis چگونه کار می کند؟                                                                               32

2-3-1-3)Bacillus thuringensis پناهگاهی برای محصولات                                                                         33

2-3-1-4)کریستال های Bacillus thuringensis                                                                                       33

2-3-1-5) گیاهان تراریخته  Bacillus thuringensis                                                                                 33

2-3-1-6) ریسک های بالقوه ناشی از کاربرد Bacillus thuringensis                                                               34

2-3-1-7) مشخصات باکتری و توکسین آن                                                                                                  34

2-3-1-8)طرز تهیه B. thuringensis                                                                                                     34

2-3-1-9) موردها مصرفی باکتری در کنترل میکروبی                                                                                        35

2-3-1-10)مزایا و معایب بهره گیری از B. thuringensis                                                                                   35

 

فصل سوم : فرآیند پژوهش

3-1) حشره میزبان(جمع آوری و پرورش آزمایشگاهی)                                                                                    37

3-2)قارچ های بیمارگر                                                                                                                           39

3-2-1) جمع آوری و شناسایی قارچ                                                                                                          39

3-2-2) کشت و نگهداری جدایه ها                                                                                                           39

3-2-3)تهیه سوسپانسیون هاگ                                                                                                                   40

3-2-4) آزمایش زنده مانی                                                                                                                      42

3-3) روش زیست سنجی                                                                                                                       42

3-4)روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                            43

3-5) آزمایشات اولیه تعیین غلظت های محدوده LD50                                                                                   44

فصل چهارم : یافته های پژوهش

1-4)ارزیابی اثر قارچ M.anisopilae بر روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                45

2-4)ارزیابی اثر قارچ M.anisopilae بر روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                48

3-4)ارزیابی اثر قارچ B.bassiana بر روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                  51

4-4)ارزیابی اثر قارچ B.bassiana بر روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                    53

5-4)ارزیابی اثر باکتری B.t بر روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                          56

6-4)ارزیابی اثر باکتریB .t بر روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                            59

فصل پنجم : بحث ونتایج

نتیجه گیری کلی                                                                                                                                  62

پیشنهادات                                                                                                                                          66

پیوست­ها

داده های پژوهش                                                                                                                                     67

منابع

فارسی                                                                                                                                                73

لاتین                                                                                                                                                 74

چکیده انگلیسی                                                                                                                                    85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 1-3) تیمارهای قارچی و باکتریایی بکار رفته در آزمایشات اولیه                                                                 44

جدول 1-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 1 مینوز گوچه فرنگی                                                            45

جدول 2-4) مقدار غلظت های قارچ M.a برای لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                               45

جدول 3-4)پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی با قارچ M.a                     47

جدول4-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 3 مینوز گوچه فرنگی(M.a)                                                     48

جدول 5-4) مقدار غلظت های قارچ M.a برای لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                              48

جدول 6-4) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی با قارچ M.a                   50

جدول 7-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 1 مینوز گوچه فرنگی(B.b)                                                    51

جدول 8-5) مقدار غلظت های قارچ B.b برای لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                51

جدول 9-4) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی با قارچ B.b                     52

جدول 10-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 3 مینوز گوچه فرنگی(B.b)                                                    53

جدول 11-4) مقدار غلظت های قارچ B.b برای لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی 55

جدول 12-4) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی با قارچ B.b                  56

جدول 13-4)میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 1 مینوز گوچه فرنگی(Bt)                                                       56

جدول14-4) مقدار غلظت های باکتری B.t برای لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                              56

جدول15-4 ) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی با باکتری Bt                   57

جدول16-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 3 مینوز گوچه فرنگی(Bt)                                                     58

جدول 17-4) مقدار غلظت های باکتری Bt برای لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                             59

جدول18-4 ) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی با باکتری Bt                   60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                               صفحه

نمودار1-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر قارچ M.a                                              46

نمودار 2-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر قارچ M.a                                               49

نمودار3-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر قارچ B.b                                 51

نمودار 4-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر قارچ B.b                                 54

نمودار 5-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر باکتری Bt                              56

نمودار6-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثرباکتری Bt                                 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل 2-1) نقشه پراکنش و مهاجرت شب پره مینوز برگ گوجه فرنگی آز امریکای لاتین به مدیترانه و خاورمیانه                 3

شکل 2- 2)حشره کامل مینوزگوجه فرنگی                                                                                                    4

شکل 2-3) تخم مینوز برگ گوجه فرنگی روی برگ                                                                                          5

شکل 2-4) لارو مینوز برگ گوجه فرنگی                                                                                                      5

شکل 2-5) شفیره مینوز برگ گوجه فرنگی                                                                                                     6

شکل 2-6) مراحل رشدی پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                                                         6

شکل2-7) چگونگی تغذیه آفت در هر مرحله رشدی                                                                                               7

شکل2-8) لارومینوزبرگ گوجه فرنگی درحال خروج از دالان مادری                                                                     8

شکل9-2) آثارخسارت لارو (تونل لاروی درداخل مزوفیل)                                                                                 9

شکل10-2)برگ خسارت دیده دراثرتغذیه لارو مینوز برگ گوجه فرنگی                                                                11

شکل11-2)بوته های آلوده به مینوز گوجه فرنگی                                                                                            11

شکل12- 2)مقایسه مگس مینوز با پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                                               12

شکل 13-2) زنبور P. dignusپارازیتوئید لارو مینوز برگ گوجه فرنگی                                                                14

شکل14-2) زنیورT. pretiosumپارازیتوئید تخم مینوز برگ گوجه فرنگی                                                           14

شکل 15-2) تله قیفی                                                                                                                            15

شکل16-2)تله نوری                                                                                                                               15

شکل17-2)تله نوری شکل                                                                                                                    15

شکل 18-2)تل دلتا                                                                                                                                15

شکل19-2) نمونه کشت شده از قارچ B.bassiana                                                                                         18

شکل20-2) ایزوله از قارچM.anisopilae                                                                                                     21

شکل21-2)شکل شماتیک قارچ M.anisopilae(اقتباس از www.invasive.org)                                                       23

شکل 22-2) شکل ایزوله از قارچ M.anisopilae                                                                                            23

شکل 1-3) تغذیه لارو از برگ (عکس اصلی)                                                                                                 38

شکل 2-3) چگونگی انجام آزمایش و شمارش لاروهای مرده در پتری دیش(عکس اصلی)                                            38

شکل 3-3) جدا سازی لارو از بوته های آلوده جمع آوری شده(عکس اصلی)                                                         38

شکل4-3) قارچ B.bassiana(سمت چپ)، قارچ M.anisopilae (سمت راست)                                                39

شکل 5-3) چگونگی تقسیم بندی یک لام هموسیتو متر                                                                                         41

شکل 6-3 ) چگونگی بهره گیری از لام هموسیتومتر                                                                                                41

شکل 7-3)   چگونگی تهیه سوسپانسیون قارچ B.bassiana(سمت راست)، قارچ M.anisopilae(سمت چپ)                   42

 

 

 

 

 

 

چکیده

در سال های اخیر بهره گیری از عوامل میکروبی ،قارچ های بیماری زای حشرات و باکتری ها به عنوان جایگیزین سموم شیمیایی در کنترل آفات بسیار مورد توجه قرار رفته می باشد.این ترکیبات جانشین مناسبی برای آفت کش های شیمیایی می باشند و رشد جمعیت حشره را تحت تاثیر میگذارند.در این مطالعه ها سه عامل میکروبی مانند قارچ های بیمارگر B.bassiana و M.anisopliae و باکتری Bt روی لارو سن 1و3 پروانه مینوز گوجه فرنگی مطالعه گردید.آزمایش در شرایط دمایی 27±1 و رطوبت نسبی 5±65٪در انکوباتور در5 غلظت انجام گردید.. باکتری Bt بصورت فرم تجاری و قارچ B.bassiana از دانشکده کشاورزی دانشگاه رشت و M.anisopliae از موسسه گیاهپزشکی کشور تهیه و پس از شناسایی ،کشت و تهیه سوسپانسیون ،غلطت های مورد نیاز بدست آمد.در هر یک از ظروف آزمایش 20عدد لارو سن1 وسن 3 که حاوی چند برگ گوجه فرنگی قرار داده گردید.مطالعه ها در آزمایشات اولیه با بهره گیری از جدول پروبیت مقدار LC50 هر عامل ،برای هر مرحله لاروی نشان داد. اندازه LC50 قارچ B.bassiana  برای لارو سن 1، 5.7*108     اسپور در میلیلیتر و لارو سن 3، 108*9.4 اسپور در میلیلیتر ،قارچ M.anisopliae ،لارو سن1، 107*5.8 اسپور در میلیلیتر ،لارو سن3، 108*4.27 اسپور در میلی لیتر و باکتری Bt ،لارو سن 1، 1.5لیتر در هزار ، لارو سن3، 2 لیتر در هزار بدست آمد. بر اساس این مقادیر غلظت ها برای آزمایش نهایی محاسبه گردید.مطالعه ها آزمایش نهایی نشان داد، بیشترین درصد مرگ و میر لارو سن 1 مربوط به قارچ M.anisopliae با غلظت   4.3*1014 اسپور در میلیلیتر و برای لارو سن 3 ، مربوط به       قارچ M.anisopliae با غلظت 1.6*1028 اسپور در میلیمتر، 4 روز بعد از تیمار بوده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثربخشی دوره های آموزشی درارتقا خدمات کارگزاران صندوق بیمه محصولات کشاورزی دراستان لرستان

 

واژه کلیدی: عوامل میکروبی ، پروانه مینوز گوجه فرنگی،Metarhizium anisopliae ،Beavueria bassiana ، باکتری B.t ، اثر حشره کشی.

 

 

 

 

 

مقدمه

گوجه ‌فرنگی گیاهی می باشد با نام علمی  Ycopersiscom esculentum از خانواده سیب زمینی (solanaceae) که به نام عمومی‌Tomato در جهان معروف می باشد‌. میوه این گیاه که قسمت اصلی آن می باشد به صورت خام یا پخته در سالاد، انواع سس‌ها، سوپ و انواع مواد غذایی به گونه وسیع در جهان مورد بهره گیری قرار می‌گیرد‌. مهمترین ترکیبات گوجه‌فرنگی شامل حدود 90 درصد و یا کمی ‌بیشتر آب می‌باشد و بقیه آن را پروتئین، چربی، قندهای مختلف مانند گلوکز و فروکتوز، ویتامین‌های آ، ث، کا، تیامین، ریبوفلاوین، پانتوتنیک اسید، اسید فولیک، ‌ویتامین ای، اسید آمینه‌های ضروری، املاح معدنی مانند کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، منیزیم، مس، منگنز، کبالت، روی و آرسنیک می‌باشد و به تازگی وجود ید نیز در گوجه‌فرنگی گزارش شده می باشد‌. طبق آمار چاپ گردیده از سوی اداره کل آمار و اطلاعات کشور در سال زراعی 1385-86 گوجه فرنگی در سطحی معادل 147462 هکتار ، که 146837 هکتار آن مربوط به کشت آبی میباشد. متوسط عملکرد هکتاری آن 34.3 تن بوده و محصول سالانه آن بالغ بر 5 میلیون تن می باشد.

مینوز برگ گوجه فرنگی یا بید گوجه فرنگی(Tuta absoluta) از جدی ترین و مهم ترین آفات گوجه فرنگی و سیب زمینی در دنیا  به شمار می رود که از نظر اقتصادی دارای اهمیت بالایی می باشد.
خسارت این حشره روی محصول گوجه فرنگی بین 50 تا 100 درصد می رسد. تولید مثل بالا (تا 12 نسل در سال) مینوز گوجه فرنگی را تبدیل به حشره خطرناکی کرده می باشد.
این آفت بومی آمریکای جنوبی  بوده و اخیرا از تعدادی از استان های غرب، جنوب غرب و جنوبی کشور گزارش گردیده می باشد و می تواند تهدید جدی برای تولید گوجه فرنگی و صنایع وابسته به آن باشد. به دلیل تعداد نسل بالا در سال و تغذیه لاروها از برگ ومیوه ، بهره گیری از شره کش های شیمیایی تاثیر چندانی در کنترل این آفت ندارد، پس مطالعه و پژوهش بر روی دیگر عوامل کنترل کننده آفت به لحاظ ملاحظات زیست محیطی و سلامت مصرف کنندگان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد (بهداد،1381).

طبق آمار سازمان ملل متحد در سال 2000 ، جمعیت جهان تا سال 2050 بیش از 70٪ افزایش خواهد داشت.در این بین یکی از مشکلاتی که بروز خواهد نمود سوء تغذیه در کشورهای در حال توسعه می باشد(بنایی و همکاران،1374). کنترل آفات بیشتر با بهره گیری آفت کش های شیمیایی انجام می شود. بهره گیری های مکرر از این مواد طی دهه های متوالی باعث از بین رفتن دشمنان طبیعی ، اختلال در کنترل بیولوژیکی ، اثر روی موجودات غیر هدف آلودگی محیط زیست در خطر قرار گرفتن سلامت بشر، طغیان آفات و بروز مقاومت در آفات هدف گردیده می باشد.با در نظر داشتن خسارت های ناشی از حشرات آفت و اثرهای سوء سموم شیمیایی ، پژوهش برای دسترسی به روش ها و ترکیب های کم خطر جهت کنترل آفات اجتناب نا پذیر می باشد (Talukder,Champ & Dyte,1976). در اثر این عوامل و از طرفی دیگر با بالا رفتن سطح آگاهی عموم ، تحقیقات گسترده و مستقیمی برای توسعه استراتژی های جایگزین برای کنترل آفات مانند مبارزه بیولوژیک در حال انجام میباشد(Brower et al,1995)

هدف از این پژوهش استخراج قارچ های بیمارگر حشرات و مطالعه اثر بیماری زایی آنها و نیز مطالعه باکتری دارای خاصیت حشره کشی به عنوان جایگزین سموم شیمیایی و انتخاب کشنده ترین و موثرترین دز که بتوان در برنامه های مبارزه تلفیقی با پروانه مینوز گوجه فرنگی بکار برد.

اگر چه ایران به عنوان منطقه خشک محسوب میشود و در نگاه اول بهره گیری از قارچ ها به عنوان عامل کنترل بیولوژیکی تحت شرایط محتمل به نظر نمی رسد اما مطالعات نشان داده می باشد که کشور ما از نظر فلور قارچ های بیمار گر بندپایان ، روی حشرات غنی می باشد. پتانسیل فزاینده کنترل بیولوژیک حشرات آفت طی 50 سال اخیر بیشتر در نتیجه شناسایی و توسعه گونه های جدید بیمارگر حشرات بوده می باشد. تعدادی از این شناسایی ها اتفاقی بوده اما اغلب آنها نتیجه مطالعه های منظم و گسترده می باشند. علی رغم موفقیت های گذشته ، اگر بخواهیم که نیازهای افزایش محصولات کشاورزی و کاهش پیوسته در بهره گیری از سموم شیمیایی را داشته باشیم بایستی بطور مستمر به شناسایی و توسعه عوامل بیمارگر حشرات بپردازیم. کشاورزی پایدار در قرن بیست و یکم بطور فزاینده ای مبتنی بر کنترل بیولوژیک و سایر روش های مدیریت آفات سازگار با محیط زیست خواهد بودو

امید می باشد نتایج حاصله راهگشای سایر پژوهشگران جهت بکارگیری این باکتری و قارچ ها در برنامه های کنترل تلفیقی آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1)حشره آفت

پروانه مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta

مینوز برگ گوجه فرنگی یا بید گوجه فرنگی از جدی ترین و مهم ترین آفات گوجه فرنگی و سیب زمینی در دنیا  به شمار می رود که از نظر اقتصادی دارای اهمیت بالایی می باشد.
خسارت این حشره روی محصول گوجه فرنگی بین 50 تا 100 درصد می رسد. تولید مثل بالا (تا 12 نسل در سال) مینوز گوجه فرنگی را تبدیل به حشره خطرناکی کرده می باشد.

2-1-1) مناطق انتشار
پروانه مینوز گوجه فرنگی با نام (Lepidoptera:Gelechiidae) Tuta absoluta   یکی از آفات مهم گوجه فرنگی و سیب زمینی در دنیا به شمار می آید، که در کشورهای امریکای جنوبی و حاشیه مدیترانه انتشار دارد. این آفت بومی امریکای جنوبی  بوده و بخصوص درکشور های آرژانتین، پرو، برزیل، بولیوی، ونزوئلا، اروگوئه، شیلی،اکوادر و پاراگوئه گزارش شده می باشد که در سال های اخیر از طریق نقل و انتقالات اندام های گیاهی میزبان بخصوص میوه گوجه فرنگی ، سیب زمینی به کشورهای اروپائی مانند انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و شمال آفریقا  مانند لیبی ،مراکش،الجزایر و تونس و بعضی کشورهای آسیائی مانند ژاپن و اخیراً بهکشورهای همسایه  ما کویت و بحرین و از آنجا به ایران  گسترش یافته می باشد.

(بهداد،1381)

2-1-2) اهمیت اقتصادی

این آفت خطرناک اخیرا از تعدادی از استان های غرب، جنوب غرب و جنوبی کشور گزارش گردیده می باشد و می تواند تهدید جدی برای تولید گوجه فرنگی و صنایع وابسته به آن باشد.قدرت تکثیر بالای این آفت آن را به یکی از مقاومترین حشرات به آفت­کش­ها بدل کرده می باشد. در حالی­که گویا منشا اولیه این آفت امریکای لاتین بوده می باشد اما امروزه دامنه پراکنش جغرافیایی آن به اروپا، خاورمیانه و ایران نیز رسیده می باشد و با در نظر داشتن قدرت خسارتزایی به سرعت در تأثیر یکی از آفات کلیدی ظاهر گشته می باشد.

شکل 2-1)نقشه پراکنش و مهاجرت شب پره مینوز برگ گوجه فرنگی از امریکای لاتین به مدیترانه و خاورمیانه

 

در حال حاضر وجود جمعیت های مقاوم در کشورهای امریکای لاتین گزارش شده اند (ناشناس،1390). این مناطق برای دهه های متوالی در معرض مصرف مکرر و نادرست آفت کش های شیمیایی قرار داشته اند و به همین علت فشار انتخابی سموم منجر به رشد و گسترش جمعیتهای مقاوم به گروههای مختلف حشره کش ها گشته می باشد. از آن جا که احتمال دارد، موج جدید گسترش آفت به کشورهای اروپایی و خاورمیانه از جمعیت های امریکای لاتین آغاز شده باشد، پس احتمال وجود مقاومت در جمعیت های مینوز برگ گوجه فرنگی منطقه خاورمیانه و ایران زیاد می باشد.  با در نظر داشتن این، در درجه نخست ارزیابی کارآیی حشره کش ها بر روی جمعیت های این آفت در مناطق جغرافیایی مختلف اهمیت دارد(کلانتر هرمزی، 1389).

2-1-3) شکل شناسی

حشره کامل
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :92

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***