جستجو در سایت :   

عنوان:تاثیر چرخه های خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاک جنگل بلوط

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانشکده کشاورزی

تاثیر چرخه­های خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در خاک جنگل بلوط

 

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی

 

استاد راهنما

دکتر فرشید نوربخش

 

 

1394

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… هشت

فهرست اشکال ……………………………………………………………………………………………………………………………….. یازده

فهرست جداول ………………………………………………………………………………………………………………………………. پانزده

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

 

فصل اول: مقدمه و مطالعه منابع

1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- شاخص­های کیفیت یا سلامت خاک ………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-1- شاخص­های قابل نظاره ……………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2-2- شاخص­های فیزیکی خاک …………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2-3- شاخص­های شیمیایی خاک …………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2-4- شاخص­های بیولوژیک خاک ……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- تنش­های طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-3-1- کمبود آب و خشکی خاک ………………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-2- خشک و مرطوب شدن خاک ……………………………………………………………………………………………………. 11

1-4- تنش­های ناشی از فعالیت­های بشر ………………………………………………………………………………………………….. 18

1-4-1- تبدیل جنگل به اراضی دیم ………………………………………………………………………………………………………… 18

1-5- فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

هشت

 

 

1-6- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل دوم: مواد و روش­ها

2-1- منطقه­ی مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-2- نمونه­برداری خاک …………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-3- خصوصیات کلی خاک­ها ……………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4- آزمایش­های انکوباسیونی …………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-4-1- آماده­سازی خاک­ها ………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-4-2- تیمارهای رطوبتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-3- طراحی آزمایش اول ……………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-4-4- طراحی آزمایش دوم ……………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-4-5- دوره­ی انکوباسیون ………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-5- اندازه­گیری­های پس از دوره انکوباسیون …………………………………………………………………………………………. 32

2-5-1- آرجینین آمونیفیکاسیون …………………………………………………………………………………………………………… 32

2-5-2- معدنی شدن خالص نیتروژن، آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون …………………………………………………………… 32

2-6- واکاوی­های آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 32

 

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1-آزمایش اول ………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

3-1-1-خصوصیات عمومی خاک­ها ………………………………………………………………………………………………………. 34

3-1-2-مطالعه اثر تیمارها بر معدنی شدن نیتروژن ……………………………………………………………………………………… 35

3-1-3- همبستگی بین صفات اندازه­گیری شده …………………………………………………………………………………………. 42

3-1-4- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی به کمک صفات اندازه­گیری شده ………………………………………………….. 43

نه

 

 

3-1-5- نمودار درختی ………………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-2-آزمایش دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 49

3-2-1- خصوصیات عمومی خاک­ها …………………………………………………………………………………………………….. 49

3-2-2- مطالعه اثر تیمارها بر معدنی شدن نیتروژن …………………………………………………………………………………….. 50

3-2-3- همبستگی بین صفات اندازه­گیری شده ………………………………………………………………………………………… 60

3-2-4- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط به کمک صفات اندازه­گیری شده …………………………………………… 61

3-2-5- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی به کمک صفات اندازه­گیری شده ………………………………………………….. 65

3-2-6-نمودار درختی …………………………………………………………………………………………………………………………. 70

3-3- همبستگی ساده بین فرایندهای اندازه گیری شده و خصوصیات خاک …………………………………………………… 71

3-4- رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………………………………………….. 73

3-4-1- رگرسیون چند متغیره بین آرجینین آمونیفیکاسیون و پارامترهای اندازه­گیری شده ……………………………….. 73

3-4-2- رگرسیون چند متغیره بین آمونیفیکاسیون و پارامترهای اندازه­گیری شده …………………………………………….. 74

3-4-3- رگرسیون چند متغیره بین نیتریفیکاسیون و پارامترهای اندازه­گیری شده ……………………………………………… 74

3-4-4- رگرسیون چند متغیره بین معدنی شدن خالص نیتروژن و پارامترهای اندازه­گیری شده …………………………… 74

 

فصل چهارم: نتیجه­گیری کلی و پیشنهادها

4-1- نتیجه­گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………………… 75

4-1-1-آزمایش اول …………………………………………………………………………………………………………………………… 75

4-1-2-آزمایش دوم …………………………………………………………………………………………………………………………… 75

4-2- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

 

ده

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

شکل1-1- محیط خاک ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

شکل1-2- تغییرات کربن و نسبت کربن به نیتروژن با عمق ………………………………………………………………………………… 5

شکل1-3- نمودار اثر خشک شدن بر نیتروژن معدنی شده، نیتروژن توده زنده میکروبی و تنفس میکروبی تجمعی ………. 10

شکل1-4- اثر خشک شدن بر ساختار جمعیت میکروبی خاک …………………………………………………………………………. 10

شکل1-5- چرخه­های بیوژئوشیمیایی کربن و نیتروژن در خاک­ها ……………………………………………………………………… 12

شکل1-6- تاثیر چرخه­های خشک و مرطوب شدن بر میانگین وزنی قطر خاکدانه­ها …………………………………………….. 14

شکل1-7- تاثیر وضعیت­های متفاوت رطوبتی بر شدت تنفس و دی اکسید کربن تجمعی ………………………………………. 15

شکل1-8- تاثیر چرخه­های خشک و مرطوب شدن بر کربن معدنی شده تجمعی و شدت معدنی شدن کربن ……………… 16

شکل 1-9- تاثیر چرخه­های خشک و مرطوب شدن بر نیتروژن معدنی خاک ………………………………………………………. 17

شکل1-10- تاثیر درختان بر خاک ………………………………………………………………………………………………………………. 19

شکل1-11- نمودار همبستگی کربن توده­ی زنده­ی میکروبی و کربن آلی خاک در سه کاربری جنگل، مرتع و کشاورزی21

شکل1-12- چرخه­ی آب در جنگل و جنگل تخریب شده ………………………………………………………………………………. 23

شکل1-13- چرخه­ی نیتروژن در جنگل و جنگل تخریب شده …………………………………………………………………………. 23

شکل1-14- مقدار نیتروژن و کربن توده­ی زنده­ی میکروبی در خاک­های کشاورزی و جنگل ……………………………….. 24

شکل1-15- مقدار تنفس در خاک­های کشاورزی و جنگل …………………………………………………………………………….. 25

شکل2-1- منطقه­ی مورد مطالعه بر روی نقشه ………………………………………………………………………………………………… 28

شکل2-2- تصاویر منطقه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

یازده
 

 

 

شکل2-3- نمودار وضعیت آب و هوایی منطقه ………………………………………………………………………………………………. 29

شکل3-1- میانگین­های اثر متقابل کاربری و تیمارهای رطوبتی برای سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون ………………. 40

شکل3-2- میانگین­های اثر متقابل کاربری و تیمارهای رطوبتی برای فرایند آمونیفیکاسیون ……………………………………. 41

شکل3-3- میانگین­های اثر متقابل کاربری و تیمارهای رطوبتی برای فرایند نیتریفیکاسیون …………………………………….. 41

شکل3-4- میانگین­های اثر متقابل کاربری و تیمارهای رطوبتی برای معدنی شدن نیتروژن ………………………………………. 42

شکل 3-5- نمودار واکاوی فاکتورها برای فرایندهای اندازه­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …. 43

شکل3-6- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری از فرایند نیتریفیکاسیون و سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …………………………………………………………………………………………………. 44

شکل3-7- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری از فرایند معدنی شدن نیتروژن و سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ……………………………………………………………………….. 44

شکل3-8- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری از فرایند آمونیفیکاسیون و سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …………………………………………………………………………………………….. 45

شکل3-9- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری از فرایندهای آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …………………………………………………………………………………………………………………………. 46

شکل3-10- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری از فرایندهای آمونیفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ……………………………………………………………………………………………………………….. 46

شکل3-11- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری از فرایندهای نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ……………………………………………………………………………………………………………….. 47

شکل3-12- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری از فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده……………………………………………………………………………………………… 47

دوازده

شکل3-13- نمودار درختی تفاوت بین واحد­های آزمایشی با کمک فرایندهای اندازه­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

 

شکل3-14- میانگین­های اثر متقابل فاصله خاک از تنه درخت و وضعیت­های رطوبتی برای سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

شکل3-15- میانگین­های اثر متقابل فاصله خاک از تنه درخت و وضعیت­های رطوبتی برای فرایند آمونیفیکاسیون ………. 57

شکل3-16- میانگین­های اثر متقابل فاصله خاک از تنه درخت و وضعیت­های رطوبتی برای نیتریفیکاسیون ………………… 58

شکل3-17- میانگین­های اثر متقابل فاصله خاک از تنه درخت و وضعیت­های رطوبتی برای فرایند معدنی شدن نیتروژن .. 60

شکل 3-18- نمودار واکاوی فاکتورها برای فرایندهای اندازه­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

شکل3-19- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گیری از فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن …………………………………………………………………………………………………………… 61

شکل3-20- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گیری از فرایندهای آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

شکل3-21- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گیری از فرایندهای آمونیفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

شکل3-22- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گیری از فرایندهای نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

شکل3-23- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گیری از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند آمونیفیکاسیون ………………………………………………………………………………………………………… 64

شکل3-24- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گیری از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند معدنی شدن نیتروژن …………………………………………………………………………………………………. 64

شکل3-25- تحلیل تبعیضی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت، با بهره گیری از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند نیتریفیکاسیون ………………………………………………………………………………………………………….. 65

سیزده

شکل3-26- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند نیتریفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………………………… 66

 

 

شکل3-27- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند معدنی شدن نیتروژن­ در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………….. 67

شکل3-28- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری از سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون و فرایند آمونیفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ………………………………………………………………………………… 67

شکل3-29- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری ازفرایندهای آمونیفیکاسیون و نیتریفیکاسیون در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………………………………………………….. 68

شکل3-30- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری ازفرایندهای آمونیفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن­ در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………………………………………… 68

شکل3-31- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری ازفرایندهای نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن­ در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت …………………………………………………………………………………………………… 69

شکل3-32- تحلیل تبعیضی تیمارهای رطوبتی با بهره گیری از فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن نیتروژن در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ……………………………………………………………………………….. 69

شکل3-33- نمودار درختی تفاوت بین واحد­های آزمایشی با کمک فرایندهای اندازه­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ……………………………………………………………………………………………………………………. 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارده

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

جدول1-1- مقدار کربن و نیتروژن در خاک­های جنگلی و کشاورزی مجاور یکدیگر ………………………………………….. 22

جدول1-2- مقادیر کربن و نیتروژن توده­ی زنده­ی میکروبی خاک در سه کاربری جنگل، مرتع و کشاورزی …………….. 24

جدول2-1- تعداد چرخه­های رطوبتی اعمال شده به خاک­ها …………………………………………………………………………….. 32

جدول3-1- بعضی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک­های جنگل بلوط طبیعی و جنگل بلوط تخریب شده …………… 35

جدول 3-2- خصوصیات رطوبتی خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده …………………………………………………. 35

جدول 3-3- تعداد چرخه­های رطوبتی اعمال شده به خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده پس از دوره انکوباسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

جدول3-4- تجزیه واریانس فرایندهای اندازه­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ………………… 36

جدول3-5- اثر کاربری خاک بر فرایندهای اندازه­گیری شده ………………………………………………………………………….. 38

جدول3-6- اثر تیمارهای رطوبتی بر فرایندهای اندازه­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ……… 40

جدول3-7- ضرایب همبستگی بین فرایندهای اندازه­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط طبیعی و تخریب شده ……….. 42

جدول3-8- بعضی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ………………… 49

جدول3-9- خصوصیات رطوبتی خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ………………………………………. 50

جدول3-10- تعداد چرخه­های رطوبتی اعمال شده به خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت پس از دوره انکوباسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

جدول3-11- تجزیه واریانس فرایندهای اندازه­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت ….. 50

جدول3-12- اثر موقعیت خاک نسبت به تنه درخت بر فرایندهای انداز­گیری شده ………………………………………………… 52

پانزده

جدول3-13- اثر تیمارهای رطوبتی بر فرایندهای اندازه­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55جدول3-14- ضرایب همبستگی بین فرایندهای اندازه­گیری شده در خاک­های جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

 

 

جدول3-15- ضرایب همبستگی فرایندهای اندازه­گیری شده با بعضی خصوصیات خاک­ها ……………………………………. 73

جدول3-16- رگرسیون چند متغیره بین آرجینین آمونیفیکاسیون و پارامترهای اندازه­گیری شده ………………………………. 74

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر حشره کش های میکروبی Bacillus thuringiensis,Beauveria bassiana, Metarhizium anizopliae برپروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شانزده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

نیتروژن که یکی از عناصر پر مصرف مورد نیاز گیاهان می باشد، به شکل آلی و معدنی در خاک­ها هست. معدنی شدن نیتروژن در خاک­ها با تجزیه بقایای آلی و آمونیفیکاسیون آغاز می­گردد که طی آن نیتروژن موجود در بخش آلی خاک، توسط جمعیت­های هتروتروف خاک به شکل معدنی (NH3) تبدیل می­گردد و در خاک در حضور آب به­صورت آمونیوم (NH4+) در می­آید. در ادامه طریقه معدنی شدن نیتروژن، آمونیوم توسط دو گروه از نیتریفیکاتورها به نیترات تبدیل می­گردد. در مرحله اول، ساخت نیتریت (NO2) توسط نیتروزوموناس اتفاق می­افتد و پس از آن نیتروباکتر نیتریت را به نیترات (NO3) تبدیل می­کند. فرایندهای معدنی شدن نیتروژن که ناشی از فعالیت­های میکروبی و آنزیم­های موجود در خاک می باشد، به تنش­های محیطی پاسخ می­دهد و به­عنوان شاخص و نشان­گر برای کیفیت خاک و تنش­های محیطی به خاک مورد بهره گیری قرار می­گیرد. چرخه­های خشک و مرطوب شدن یکی از مهم­ترین رخدادهای رطوبتی خاک می باشد که در اقلیم­های خشک و نیمه خشک رایج می­باشد. این چرخه­ها بر فرایندهای مربوط به معدنی شدن نیتروژن اثر می­گذارند. ریزش نامنظم برگ در زیر تاج پوشش درختان جنگل منجر به توزیع نامنظم مواد آلی در فواصل متفاوت از تنه درخت در خاک جنگل می­گردد و از این طریق بر معدنی شدن نیتروژن تاثیر می­گذارد. هم­چنین تخریب جنگل و تبدیل آن به اراضی دیم می­تواند بر فرایند معدنی شدن نیتروژن موثر باشد. در این پژوهش اثر چرخه­های خشک و مرطوب شدن بر فرایند معدنی شدن نیتروژن در دو آزمایش جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش اول، تاثیر چرخه­ها بر خاک جنگل بلوط و جنگل بلوط تخریب شده که به مدت چند دهه تحت کشت دیم قرار داشته می باشد، مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش دوم، تاثیر چرخه­ها بر چهار خاک جنگل بلوط با فواصل متفاوت از تنه درخت (1، 2، 3و 4 متر) که از توزیع ناهمگن لاشبرگ برخوردار بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. برای این مقصود، چهار تیمار رطوبتی شامل دو تیمار ثابت رطوبتی 5/0 و 3/0 ظرفیت نگه­داشت آب خاک و دو تیمار نوسان رطوبتی 5/0-1/0 و 3/0-1/0 ظرفیت نگه­داشت آب خاک، به مدت 90 روز و در دمای 25 درجه سانتی­گراد به خاک­ها اعمال گردید. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید و پس از دوره انکوباسیون فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون، معدنی شدن نیتروژن و سرعت فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون اندازه­گیری گردید. نتایج نشان داد که بین تیمارهای رطوبتی در فرایندهای اندازه­گیری شده تفاوت معنی­دار هست. در هر دو آزمایش، بیش­ترین مقدار فراورده­ فرایندهای اندازه­گیری شده مربوط به تیمار رطوبتی 5/0-1/0 ظرفیت نگه­داشت آب خاک بود و این نوع از نوسان رطوبتی نه­تنها به­عنوان یک تنش برای فرایندهای اندازه­گیری شده اقدام نکرده می باشد، بلکه افزایش در این فرایندها را در پی داشته می باشد. در حالی­که تیمار نوسان رطوبتی3/0-1/0 ظرفیت نگه­داشت آب خاک، برای فرایندهای آمونیفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و معدنی شدن خالص نیتروژن ایجاد محدودیت و تنش نمود. فرایند آمونیفیکاسیون بیش­ترین حساسیت و فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون کم­ترین حساسیت را به تیمارهای رطوبتی نشان دادند. بدین ترتیب بهترین فرایند جهت نمایش فرق بین تیمارهای رطوبتی، فرایند آمونیفیکاسیون بود که به­خوبی تیمار نوسان رطوبتی 5/0-1/0 ظرفیت نگه­داشت آب خاک را از سایر تیمارهای رطوبتی متمایز ساخت. در آزمایش اول، بیش­ترین مقدار آمونیفیکاسیون در خاک جنگل بلوط و بیش­ترین مقدار نیتریفیکاسیون و معدنی شدن خالص نیتروژن در خاک جنگل بلوط تخریب شده نظاره گردید و بین جنگل بلوط و جنگل بلوط تخریب شده در فرایند آرجینین آمونیفیکاسیون تفاوت معنی­دار نظاره نشد. در آزمایش دوم بیش­ترین مقدار فراورده­ فرایندهای اندازه­گیری شده، در نزدیک­ترین خاک به تنه درخت (موقعیت1) که دارای بیش­ترین مقدار مواد آلی نسبت به دیگر خاک­ها بود، نظاره گردید.

 

 

کلمات کلیدی: چرخه­های خشک و مرطوب شدن، معدنی شدن نیتروژن، تخریب جنگل و توزیع لاشبرگ در جنگل

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و مطالعه منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

در تعریفی ساده می­توان خاک را بخش غیر سخت سطح زمین دانست که از چهار جزء معدنی، آلی، هوا و آب تشکیل شده می باشد؛ این چهار جزء جدا از هم نبوده و بین آن­ها فعل و انفعال مستقر می باشد. بیرس (1938) تشکیل خاک را فرایندی بسیار پیچیده دانست: “خاک حاصل کنش آب و هوا و موجودات زنده با مواد مادری و متأثر از ناهمواری­های موضعی در طول زمان می­باشد. همچنین شرایط زهکشی نیز مهم بوده و توسط ناهمواری­های موضعی، جنس مواد مادری و لایه­ی سنگی، مقدار بارندگی، شدت نفوذ و رواناب کنترل می­گردد. پس پنج عامل اصلی در تشکیل خاک مؤثر می­باشند: مواد مادری، آب و هوا، فعالیت­های بیولوژیکی، توپوگرافی و زمان. این عوامل وابسته به یکدیگر بوده و تغییر در یک عامل می­تواند باعث تغییر در دیگر عوامل گردد” [22]. در خاک فرایندهای بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی اتفاق می­افتد که از شرایط پیرامون خود بسیار تاثیرپذیر می­باشند. به علاوه، چنین فرایندهایی برای بقای حیات کره زمین بسیار مهم بوده و در مقیاس وسیع، اختلال در یک فرایند می­تواند نظم اکوسیستم آن منطقه را با تهدید جدی روبه­رو کند. از طرفی گیاهان برای رشد نیازمند خاک بوده و از این طریق، خاک به گونه غیرمستقیم بر تولید اکسیژن و غذا اثرگذار می باشد. خاک همچنین در تنوع زیستی و فرایند تصفیه­ی آب شرکت می­کند و نیز محل زندگی بخش عظیمی از جانداران می­باشد که حلقه­هایی از چرخه­های غذایی را شامل می­شوند. همان­گونه که تصریح گردید سیستم خاک منفصل از محیط اطراف خود نبوده و نسبت به آن مؤثر و متأثر می­باشد. ممکن می باشد اتفاقاتی در خاک یا محیط­های وابسته رخ دهد و عملکرد طبیعی سیستم خاک را مختل کند. این اتفاقات مختل­کننده تنش نام دارند. تنش­های خاک می­توانند به صورت طبیعی و بدون دخالت بشر رخ دهند یا به صورت مصنوعی و حاصل فعالیت­های بشر باشند [146].

 

شکل1-1- محیط خاک

 

خاک یک اکوسیستم بسیار پیچیده می باشد. اگرچه مطالعه ریز جانداران خاک مشکل و درک ما از آن­ها محدود می­باشد، کاردون و گایج (2006) اظهار می­کنند که تنوع حیرت انگیز و اندازه کوچک اجتماعات این موجودات برای ما بیشتر عیان شده می باشد و کاوش­ها در سال­های اخیر نتایج چشمگیری داشته می باشد [24]. جملات فوق تنها بخشی از پیچیدگی خاک در تشکیل و تکامل، فرایندها، حیات و تاثیرپذیری از محیط را نشان می­دهد، اما با بهره­مندی از نقاط روشن این سیستم پیچیده که تا حدی برای ما عیان می باشد می­توان به سوالاتی پاسخ داد که بی­شک در آینده می­تواند یاری­دهنده­ی سایر محققان در حل سوالات نامتناهی خاک باشد.

 

1-2- شاخص­های کیفیت یا سلامت خاک

دوران و پارکین (1994) ظرفیت خاک یک اکوسیستم یا کاربری جهت حفظ حاصلخیزی، ابقای کیفیت محیط و بهبود سلامت گیاهی و جانوری را کیفیت و سلامت خاک تعریف کردند [39]. در واقع، سلامت خاک و کیفیت خاک را می­توان مترادف دانست و به­جای یکدیگر به­کار برد. سرویس ملی حفاظت منابع طبیعی ایالات متحده[1]، تعریفی مشابه از کیفیت خاک و سلامت خاک اظهار کرده می باشد، اما به تعریف آن، دو وضعیت پویا و ذاتی را افزوده می باشد. کیفیت ذاتی خاک این­گونه تعریف شده می باشد: “بعدی از کیفیت خاک که وابسته به خصوصیات و ترکیبات طبیعی خاک بوده و متاثر از عوامل و فرایندهای خاکسازی می­باشد و تاثیر بشر در آن دیده نمی­گردد.” درحالی­که کیفیت پویای خاک وابسته به خصوصیاتی از خاک می باشد که با بهره گیری و مدیریت خاک توسط بشر، در طول زمان تغییر می­کند. کیفیت خاک به­گونه مستقیم قابل اندازه­گیری نیست، اما خصوصیاتی از خاک که حساس به مدیریت و شرایط محیط می­باشند می­توانند به­عنوان شاخص مورد بهره گیری قرار گیرند [4]. کیفیت پویای خاک می­تواند پایداری و حاصلخیزی اراضی را تحت تاثیر قرار دهد. سرویس حفاظت منابع طبیعی ایالات متحده (1996) شاخص­های کیفیت خاک را به چهار دسته تقسیم می­کند [94].

 

1-2-1- شاخص­های قابل نظاره

این نوع شاخص­ها ممکن می باشد با چشم قابل رویت باشند یا اینکه در عکس­ منطقه مشخص شوند. دیده شدن خاک تحتانی، تغییر در رنگ خاک، خندق­ها، آبگرفتگی، رواناب، پاسخ­های گیاهی، جابجایی خاک با باد نمونه­هایی از این نوع شاخص می­باشند.

 

1-2-2- شاخص­های فیزیکی خاک

این شاخص­ها وابسته به آرایش ذرات جامد و فضای خالی بین آن­ها می­باشد. عمق خاک، وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، پایداری خاکدانه­ها، بافت، سله و فشردگی مانند­ی این شاخص­ها هستند.

 

1-2-3- شاخص­های شیمیایی خاک

این شاخص­ها واکنش خاک، شوری، مواد آلی، غلظت فسفر، ظرفیت تبادل کاتیونی، چرخه­ی عناصر، غلظت عناصر آلوده­کننده (رادیواکتیو، عناصر سنگین و…) و عناصر مورد نیاز برای رشد گیاهان را شامل می­گردد. شرایط شیمیایی خاک می­تواند روابط گیاه با خاک، کیفیت آب، ظرفیت بافری، قابلیت دسترسی عناصر غذایی و آب به گیاهان و دیگر موجودات زنده، حرکت آلوده­کننده­ها را تحت تاثیر خود قرار ­دهد.

 

1-2-4- شاخص­های بیولوژیک خاک

ساختار و فعالیت جمعیت میکروبی خاک تا حد زیادی به وضعیت زیستگاه آن­ها وابسته می باشد. درون این زیستگاه، میکروارگانیسم­های خاک در حال تغذیه، تنفس، رقابت، همیاری و پاسخ به تغییرات محیط می­باشند. در حقیقت اکثر جمعیت میکروبی خاک ممکن می باشد در حالت غیر فعال به­سر برده و آماده پاسخ به­شرایط اطراف باشند تا در صورت مطلوب بودن شرایط، به جمعیت فعال تبدیل شوند [120]. اجتماع زنده­ی خاک و زیستگاه آن­ها تحت تاثیر یک شبکه به­هم پیوسته از تغییرات می باشد که در اکوسیستم­ها متفاوت می­باشد و ترکیب هر اکوسیستم در اجتماع میکروبی، تا حدی منحصربه­فرد می­باشد [138]. به­نظر می­رسد زندگی گیاهی و جمعیت میکروبی خاک بیش­تر تحت تاثیر دما و رطوبت خاک [122]، تغییرات ناشی از فصل­ها [84] باشد، همچنین اسیدیته و قلیاییت خاک نیز بر زندگی گیاهی و جانوری خاک اثرگذار می باشد. در یک اکوسیستم مشخص، عمق خاک عامل اولیه برای انتخاب زیستگاه میکروبی بوده و خصوصیات کلیدی یک زیستگاه مانند سطوح اکسیژن و دسترسی به غذا و مواد معدنی، در طول پروفیل خاک تغییر می­کند.

1- The National Resources Conservation Service (NRCS)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :115

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***