جستجو در سایت :   

عنوان:تاثیر رژیم های آبیاری بر رشد، فلورسانس کلروفیل و عملکرد  ذرت Zea mays L.

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده کشاورزی

تاثیر رژیم های آبیاری بر رشد، فلورسانس کلروفیل و عملکرد ذرت Zea mays L.

پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت

 

استاد راهنما

دکتر پرویز احسان زاده

بهار 1386

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

فهرست مطالب …………………………………… هفت

فهرست جداول…………………………………… نه

فهرست اشکال……………………………………. ده

چکیده…………………………………………. 1

فصل اول: مقدمه……………………………………. 2

فصل دوم: مطالعه منابع علمی……………………………. 5

2-1- اهمیت مدیریت آبیاری در تولید محصولات زراعی…………. 5

2-2- اهمیت اقتصادی گیاه…………………………… 6

2-3- منشاء و خصوصیات گیاهی ذرت …………………… 6

2-4- مراحل نمو…………………………………. 8

2-5- سازگاری…………………………………… 9

2-6- نیاز آبی ذرت……………………………….. 11

2-6-1- مرحله جوانه زنی و گیاهچه…………………… 11

2-6-2- مرحله رشد سریع …………………………… 11

2-6-3- مرحله زایشی ……………………………… 11

2-6-4- مرحله رسیدگی……………………………… 11

2-7- مدیریت آبیاری در ذرت………………………… 12

2-8- جذب و سرنوشت انرژی نورانی……………………. 13

2-9- فلورسانس کلروفیل……………………………. 15

2-9-1- اصول……………………………………. 15

2-9-2– موردها بهره گیری از فلورسانس کلروفیل…………… 16

2-10- شاخص سطح برگ ……………………………… 17

2-11- اجزای عملکرد ……………………………… 18

2-11-1- تعداد بلال ………………………………. 18

2-11-2- تعداد دانه ……………………………… 19

2-11-3- وزن هزار دانه……………………………. 20

2-12- عملکرد دانه……………………………….. 21

2-13- عملکرد ماده خشک……………………………. 21

2-14- شاخص برداشت ………………………………. 22

2-15- کارایی مصرف آب آبیاری………………………. 22

فصل سوم: مواد و روش ها ……………………………………… 24

3-1- اندازه گیری ها……………………………… 26

هفت

3-2-آنالیزهای آماری……………………………… 28

فصل چهارم: نتایج و بحث……………………………… 29

4-1- شاخص سطح برگ ………………………………. 29

4-2- ارتفاع گیاه ……………………………….. 29

4 -3- پارامتر های فلورسانس کلروفیل………………… 30

4-4- مراحل فنولوژیک……………………………… 42

4-4-1- روز تا سبز شدن……………………………. 42

4-4-2- روز تا چهار برگی………………………….. 42

4-4-3- روز تا شش برگی……………………………. 42

4-4-4- روز تا هشت برگی…………………………… 42

4-4-5- روز تا 10 برگی……………………………. 43

4-4-6- روز تا 12 برگی……………………………. 43

4-4-7- روز تا 14 برگی……………………………. 43

4-4-8- روز تا کاکل دهی…………………………… 43

4-4-9- روز تا خمیری شدن دانه……………………. 44

4-4-10-روز تا رسیدگی فیزیولوژیک…………………… 44

4-5- اجزای عملکرد ………………………………. 50

4-5-1- تعداد بلال ……………………………….. 50

4-5-2- تعداد دانه در بلال…………………………. 50

4-5-3- وزن هزار دانه…………………………….. 50

4- 6- عملکرد دانه……………………………….. 51

4 -7- عملکرد ماده خشک……………………………. 53

4-8- شاخص برداشت……………………………….. 53

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:نقش پارک های علمی و فناوری در کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی در استان تهران

4-9- کارایی مصرف آب آبیاری……………………….. 57

4-10- مطالعه امکان بکارگیری Fv/Fm به عنوان معیار زمان آبیاری  58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها………………………. 61

نتیجه گیری…………………………………….. 61

پیشنهادها……………………………………… 62

فهرست منابع……………………………………. 63

چکیده انگلیسی…………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

هشت

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

جدول3-1- مشخصات فیزیکی- شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش در لایه 30 سانتی متری سطح خاک ………………………………………. 25

جدول3-2- سطوح تیمار رژیم آبیاری در مراحل مختلف نمو بر اساس میلیمتر تبخیر تجمعی از طشت تبخیرکلاس A
…………………………………………….. 25

جدول4-1-تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در رژیم های مختلف آبیاری و در هیبرید های مختلف ذرت…..32

جدول4-2- مقایسه میانگین شاخص سطح برگ و ارتفاع گیاه در رژیم های آبیاری و هیبرید های ذرت………………………………….. 33

جدول4-3-اندازه آب مصرفی و وضعیت رطوبتی خاک (عمق 25-0 سانتیمتری) در رژیم های مختلف آبیاری………………………………… 34

جدول4-4- تجزیه واریانس پارامترهای فلورسانس کلروفیل (F، Fm و Fv/Fm) در مرحله 10 برگی و ظهور گل آذین نر در رژیم های مختلف آبیاری و در هیبرید های مختلف ذرت………………………………………. 35

جدول4-5- مقایسه میانگین های پارامترهای فلورسانس کلروفیل (F، Fm و Fv/Fm) در مرحله 10 برگی و ظهور گل آذین نر در رژیم های مختلف آبیاری و در هیبرید های مختلف ذرت…………………………………………… 36

جدول4-6-تجزیه واریانس مراحل سبز شدن، چهاربرگی، شش برگی، هشت برگی، 10 برگی و 12 برگی در رژیم های مختلف آبیاری و در هیبریدهای مختلف ذرت 45

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :12

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***