جستجو در سایت :   

دانشکده کشاورزی

گروه زراعت

عنوان پایان نامه ارشد

تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی بعضی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره

اساتید راهنما:

دکتر محمد رضا عامریان

دکتر حمید رضا اصغری

اساتید مشاور

مهندس مهدی رحیمی

دکتر فرزانه بهادری

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

تیر ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده

هدف اصلی کشاورزی پایدار کاهش نهاده­های مصرفی، افزایش چرخه داخلی عناصر غذایی خاک از طریق کاهش خاک ورزی و بهره گیری از کودهای زیستی بجای کودهای شیمیایی در جهت افزایش عملکرد محصولات کشاورزی می باشد. مواد شیمیایی تأثیر مهمی در افزایش محصولات کشاورزی دارد اما سبب به خطر افتادن سلامت ومحیط زیست می گردد. به همین دلیل به کارگیری اصول اکولوژیک در تولید غذا جایگزین مواد شیمیایی در کشاورزی پایدار شده می باشد، از اینرو به مقصود مطالعه تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی بعضی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره در سال زراعی 92 ـ 91 در محل گلخانه تحقیقاتی مرکز آموزش علمی و کاربردی جهاد کشاورزی شهرستان سمنان آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب پایه طرح بلوک­های کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور کودی شامل : کود اوره در سه سطح: 0 ، 125 و 175 کیلوگرم در هکتار و میکوریزا در سه سطح: عدم کاربرد، گونه Glomus mosseae و گونه Glomus interaradices و اسید هیومیک در دو سطح عدم کاربرد وکاربرد2 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد مصرف کود شیمیایی اوره باعث افزایش صفاتی مانند عملکرد تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، ارتفاع، سطح برگ، عملکرد اسانس، رنگدانه­های فتوسنتزی گردید. همچنین تلقیح میکوریزا نیز اثر معنی­داری بروزن خشک ریشه، عملکرد اسانس، رنگریزهای فتوسنتزی و کلونیزاسیون ریشه داشت. کاربرد اسید هیومیک اثر معنی داری بر عملکرد و بازده اسانس نداشت اما باعث افزایش وزن خشک ریشه رنگریزهای فتوسنتزی و غلظت NPK گیاه گردید و نتایج نشان داد در کاربرد تلفیقی کودها، کاربرد مقادیر مختلف کود اوره و گونه­ی interaradices بیشترین اثر را بر صفات اندازه گیری داشت. گویا تلفیق مقادیر مختلف کود اوره و میکوریزا گونه interaradices با تأثیر بر بعضی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک باعث بهبود شرایط رشد گیاه مرزه گردید.

کلمات کلیدی: مرزه، میکوریزا،رنگریزهای فتوسنتزی ، اسانس، اسید هیومیک

 

 

 

 

مقالات چاپ شده از این پایان­نامه عبارتند از:

– ارزیابی اثر اسید هیومیک و میکوریزا گونه G.intraradices بر تعدادی از خصوصیات گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران.8 الی 10 بهمن 92 در دانشگاه شهید چمران اهواز

– ارزیابی اثر میکوریزا G.mosseae و نیتروژن بر روی بعضی خصوصیات کی و کیفی مرزه (Satureja hortensis) . سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران.8 الی 10 بهمن 92 در دانشگاه شهید چمران اهواز

ـ مطالعه بعضی صفات کمی گیاه دارویی مرزه (satureja hortensis) در واکنش به مقادیر مختلف کود نیتروژن و اسید هیومیک. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران.8 الی 10 بهمن 92 در دانشگاه شهید چمران اهواز

ـ مطالعه بعضی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی مرزه (satureja hortensis) در پاسخ به کودهای آلی و بیولوژیک . سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران.8 الی 10 بهمن 92 در دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات  
1- 1- مقدمه 2
1- 2- مبدأ وتاریخچه کشت مرزه 7
1- 3- گیاه شناسی مرزه 7
1- 4- خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک مرزه 9
1- 5- اهمیت اقتصادی مرزه در زندگی بشر 9
1- 6- گونه­های مرزه 10
1- 7- ترکبات شیمیایی 11
1- 8- قارچ میکوریزا 11
1- 9- میکوریزا و اثرات تغذیه­ای در گیاه میزبان 12
1- 10- تأثیر میکوریزا در بهبود جذب آب 13
1- 11- میکوریزا و اختصاص مواد فتوسنتزی 13
1- 12- میکوریزا و واکنشهای مرفوفیزیولوژیکی 14
1- 13- جنبه­های زیست شناختی میکوریزا 14
1- 14- اسید هیومیک 16
1- 15- جایگاه هیومیک اسید در دنیا 18
1- 16 دوام اثر زیاد کودهای هیومیکی در خاک 19
1- 17-نیتروژن 20
         1- 17-1- اهمیت و تأثیر نیتروژن در گیاهان 20
         1- 17-2- فرمهای قابل بهره گیری نیتروژن 21
         1- 17-3- منابع تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه 21
                    1- 17-3-1- منابع طبیعی وآلی نیتروژن 22
                       1- 17-3-2- کودهای شیمیایی نیتروژن 22
                                          1- 17-3-2-1- کود اوره. 22
1- 17-4-مضرات و زیان­های مصرف کودهای شیمیایی (نیتروژنه) 23
فصل دوم: مطالعه منابع  
2- 1- عوامل محیطی مؤثر بر رشد و استقرار مرزه 26
2- 2- مواد و عناصر غذایی مورد نیاز مرزه 26
2- 3- تأثیر همزیستی میکوریزا بر رشد گیاهان دارویی 26
2- 4- تأثیر میکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهان 30
         2- 4- 1- تأثیر میکوریزا بر جذب عناصر غذایی 31
         2- 4- 2- تأثیر میکوریزا بر جذب فسفر توسط گیاهان میزبان 31
         2- 4- 3- اثرکودهای معدنی و آلی روی میکوریزا 32
2- 5- تأثیر اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی گیاهان 33
         2- 5- 1- عملکرد و اجزای عملکرد 33
         2- 5- 2- افزایش وزن تر و خشک ساقه و ریشه 34
         2- 5- 3- افزایش رشد ریشه و ساقه 34
         2- 5- 4- افزایش سطح برگ و فاکتورهای رشدی 35
2- 6- تأثیر اسید هیومیک بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاهان 36
         2- 6- 1- اندازه فتوسنتز 36
         2- 6- 2- محتوی کلروفیل 36
         2- 6- 3- ایجاد توازن در عناصر غذایی 37
         2- 6- 4- تعدیل pH 38
         2- 6- 5- مقاومت گیاهان نسبت به خشکی با افزایش کارایی مصرف آب 38
         2- 6- 6- حفظ و رطوبت خاک 39
2- 7- تأثیر اسیدهیومیک بر جمعیت میکرواورگانیسم­های خاک 39
2- 8- تأثیر کاربرد نیتروژن بر گیاه 40
         2- 8 – 1- تأثیر نیتروژن بر خصوصیات رشدی گیاه میزبان 40
         2- 8- 2- تأثیر نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه 43
                       2- 8- 2- 1- تأثیر نیتروژن بر اندازه فتوسنتز و محتوی کلروفیل 43
                       2- 8- 2- 2- تأثیر نیتروژن بر اسانس و عملکرد اسانس 43
                       2- 8- 2- 3- تأثیر نیتروژن در تلفیق با میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد

گیاه

44
فصل سوم:مواد و روش­ها  
3- 1- زمان و محل آزمایش 48
3- 2- موقعیت جغرافیایی شهرتان سمنان 48
3- 3- شرایط آب و هوایی محل اجرای آزمایش 48
3- 4- عملیات اجرایی 48
         3- 4- 1- نوع و قالب طرح آزمایشی 48
         3- 4- 2- مشخصات کرت­ها 49
         3- 4- 3- عملیات آماده­سازی زمین و اعمال تیمارها 49
         3- 4- 4- کاشت بذر مرزه 51
         3- 4- 5- عملیات داشت 51
         3- 4- 6- نمونه­برداری و اندازه­گیری­ها 51
         3- 4- 7- برداشت نهایی 52
3- 5- صفات زراعی و مرفولوژیک 52
         3- 5- 1- اندازه­گیری سطح برگ گیاهان 52
         3- 5- 2-طول ریشه 52
         3- 5- 3-ارتفاع بوته 52
3- 6- صفات فیزیولوژیک 52
         3- 6- 1- استخراج اسانس 52
         3- 6- 2- اندازه­گیری ازت به روش تیتراسیون بعد از تقطیر (کجلدال) 53
         3- 7- 3- اندازه­گیری پتاسیم به روش نشر شعله­ای 54
         3- 8- 4- اندازه­گیری فسفر به روش کالریمتری (رنگ زرد، مولیبدات، وانادات 55
         3- 9- 5- اندازه­گیری رنگیزه­های گیاهی 55
         3- 9- 6- تعیین درصد کلونیزاسیون ریشه­ها 56
3- 7- تجزیه و تحلیل آماری داده ها 56
فصل چهارم: نتایج و بحث  
4- 1- صفات رویشی 60
           4- 1- 1- وزن تر اندام هوایی 60
           4- 1- 2- وزن خشک اندام هوایی 61
           4- 1- 3- وزن خشک ریشه (تک بوته) 62
           4- 1- 4- ارتفاع بوته 66
           4- 1- 5- سطح برگ 68
4- 2- صفات فیزیولوژیک 71
           4- 2- 1- درصد اسانس 71
           4- 2- 2- عملکرد اسانس 72
           4- 2- 3-رنگیزه­های فتوسنتزی 77
                           4- 2- 3- 1-کلروفیل a 77
                           4- 2- 3- 2- کلروفیل b 81
                           4- 2- 3- 3-کلروفیل کل 83
                           4- 2- 3- 4- کارتنوئید 86
           4- 2- 4- کلونیزاسیون میکوریزایی 87
           4- 2- 5- نیتروژن گیاه 89
           4- 2- 6- فسفر گیاه 91
           4- 2- 7- پتاسیم گیاه 95
نتیجه­گیری 99
پیشنهادات 100
منابع 101
پیوست 129

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه
4-1- اثر سطوح مختلف کود اوره بر وزن تر اندام هوایی مرزه 61
4-2- اثرسطوح مختلف کود اوره بر وزن خشک اندام هوایی مرزه 62
4-3- اثر متقابل سطوح مختلف کود اوره و میکوریزا بر وزن خشک ریشه (تک بوته) مرزه 63
4-4- اثر متقابل سطوح مختلف کود اوره و اسید هیومیک بر وزن خشک ریشه( تک بوته) مرزه 64
4-5- اثر متقابل سطوح مختلف قارچ میکوریزا و اسید هیومیک بر وزن خشک ریشه( تک بوته) مرزه 65
4-6- اثر متقابل کود اوره و قارچ میکوریزا بر ارتفاع بوته مرزه 68
4-7- اثر متقابل سطوح مختلف کود اوره و قارچ مایکوریزا بر سطح برگ مرزه 69
4-8- اثر متقابل سطوح مختلف قارچ میکوریزا و اسید هیومیک بر سطح برگ مرزه 70
4-9- اثر سطوح اسید هیومیک بر درصد اسانس 72
4-10- اثر متقابل قارچ میکوریزا و کود اوره بر عملکرد اسانس مرزه 75
4-11- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر عملکرد اسانس مرزه 77
4-12- اثر متقابل قارچ میکوریزا و کود اوره بر کلروفیل a برگ مرزه 79
4- 13- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر کلروفیلa برگ مرزه 80
4-14- اثر متقابل قارچ میکوریزا و اسید هیومیک بر کلروزفیل a برگ مرزه 81
4-15- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر کلروفیل b برگ مرزه 82
4-16- اثر متقابل قارچ میکوریزا و اسید هیومیک بر کلروفیل b برگ مرزه 83
4-17- اثر متقابل قارچ میکوریزا و کود اوره بر کلروفیل کل برگ مرزه 84
4-18- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر کلروفیل کل برگ مرزه 85
4-19- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر کارتنوئید برگ مرزه 86
4-20- اثر متقابل قارچ میکوریزا و اسید هیومیک بر کارتنوئید برگ مرزه 87
4-21- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر غلظت نیتروژن اندام هوایی نیتروژن 91
4-22- اثر متقابل کود اوره و قارچ میکوریزا بر فسفر اندام هوایی گیاه مرزه 92
4-23- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر فسفر اندام هوایی گیاه مرزه 94
4-24- اثر متقابل کود اوره و قارچ میکوریزا بر غلظت پتاسیم اندام هوایی مرزه 97
4- 25- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر غلظت پتاسیم اندام هوایی مرزه 98

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول صفحه
3-1- نتایج تجزیه واکاوی کود اسید هیومیک 50
3-2- نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک آزمایش 50
4-1- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح کود اوره، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا بر وزن خشک ریشه تک بوته گیاه مرزه (گرم بر متر مربع) 66
4-2- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح کود اوره، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا

بر سطح برگ گیاه مرزه

71
4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح کود اوره، اسید هیومیک و قارچ مایکوریزا

بر درصد کلونیزاسیون

89
4-4- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح کود اوره، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا

بر درصد فسفر اندام هوایی مرزه

95
4-5- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح کود اوره، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا

بر درصد پتاسیم اندام هوایی مرزه

98

 

 

فهرست جدول­های پیوست

پیوست 1- میانگین مربعات عملکرد تر و خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه(تک بوته)،

تحت تأثیر تیمارهای مختلف نیتروژن، قارچ میکوریزا و اسید هیومیک

130
پیوست 2- میانگین مربعات ارتفاع بوته و سطح برگ تحت تأثیر تیمارهای مختلف

نیتروژن، قارچ میکوریزا و اسید هیومیک

131
پیوست 3ـ میانگین مربعات عملکرد و درصد اسانس تحت تأثیر تیمارهای مختلف

نیتروژن، قارچ میکوریزا و اسید هیومیک

132
پیوست 4 ـ میانگین مربعات کلروفیل a، b و کلروفیل کل و کارتنوئید تحت تأثیر

تیمارهای مختلف نیتروژن، قارچ میکوریزا و اسید هیومیک

133
پیوست 5 ـ میانگین مربعات درصد همزیستی تحت تأثیر تیمارهای مختلف نیتروژن

قارچ میکوریزا و اسید هیومیک

134
پیوست 6 ـ میانگین مربعات غلطت نیتروژن، فسفر و پتاسیم اندام هوایی گیاه تحت

تأثیر تیمارهای مختلف نیتروژن، قارچ میکوریزا و اسید هیومیک

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

 

 

 

 

1-1- مقدمه:

با آن که امروزه درمان بیماریها بیشتر از طریق مصرف داروهایی انجام می شود که منشأ صنعتی دارند و اختصاصاً در آزمایشگاه ها تهیه می شوند اما مصرف بعضی از آنها زیان هایی به بدن می رساند و عوارض جانبی بسیاری از آنها ثابت شده می باشد. در اوایل قرن حاضر پیشرفت علم شیمی و کشف سیستم های پیچیده ی سنتز ارگانیک منجر به توسعه ی صنعت داروسازی و جایگزینی شیمی درمانی گردید. بدین طریق پزشکی مدرن توانست بسیاری از بیماری ها غیرقابل علاج و غالباً مرگ آور را درمان کند. با وجود این گیاهان دارویی و داروهایی که از آنها تهیه می شدند هیچگاه به گونه کامل کنار گذاشته نشدند. تقریبا یک چهارم داروهای تهیه شده ی دنیا داروی منشأ گیاهی هستند که یا مستقیماً از گیاهان عصاره گیری شده اند و یا براساس ترکیب گیاهی، سنتز شده اند. واژه گیاهان دارویی تنها به تسکین دهنده آلام مردم اطلاق نمی گردد بلکه این گیاهان در زیر گروه غذا به عنوان طعم دهندهها، نوشیدنی ها، شیرین کننده ها، رنگ طبیعی و حشره کش ها و همچنین به عنوان ماده اولیه محصولات آرایشی و بهداشتی نیز مورد بهره گیری قرار می گیرند(امیدبیگی،1376).

با نظری اجمالی به فرهنگ مصرف داروهای گیاهی در ایران متوجه میراث با ارزش این گیاهان در طب غنی سنتی ایران می شویم. از طرفی فلات وسیع ایران از اقلیمها و محیط های گوناگون برخوردار می باشد به همین دلیل بش از 7500 گونه گیاهی مختص به ایران می باشد. از این رو به حق فلور ایران یکی از منابع داروخیز جهان به شمار می رود. از آنجایی که گیاهان وحشی در محدوده های جغرافیایی گسترده ای پیدا نمود می گردد، جمع آوری و دسترسی به آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرف نیست و بهره گیری از گیاهان وحشی جوابگوی صنایع داروسازی نخواهد بود و چنین بهره گیری ی انبوه از گیاهان طبیعت مسلماً موجب نابودی آنها خواهد گردید. از این رو نسبت به کشت این گیاهان در سطوح زراعی اقدامات مفیدی در سطح کشور انجام شده می باشد. گزارش شده می باشد که بشر دیر و یا زود چاره ای به غیر از بازگشت به طبیعت خود نخواهد داشت. از این رو، در کشورهای توسعه یافته اقدامات وسیعی را در توسعه و پیشرفت کشت و بهره گیری از گیاهان دارویی انجام شده می باشد (امید بیگی، 1376).

قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان، شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد. یکی از علت های مهم این قدمت، حضور باورهای ریشه دار مردم سرزمینهای مختلف در خصوص بهره گیری از گیاهان دارویی می باشد. اطلاعات مربوط به اثرها و خواص دارویی گیاهان، از زمانهای بسیار دور بتدریج سینه به سینه منتقل گشته، با آداب و سنن قومی در آمیخته و سرانجام در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته می باشد. طبق بعضی سنگ نبشه ها و شواهد دیگر گویا مصریان و چینیان در زمره نخستین اقوام بشری بوده باشند که بیش از 27 قرن قبل از میلاد مسیح، از گیاهان به عنوان دارو بهره گیری کرده و حتی بعضی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت داده اند (توکلی دینایی، 1388).

آشنایی بشر با گیاهان و خواص معجزه آسای آن­ها پیشینه­ای طولانی و کهن دارد. بشر­های اولیه گیاهان را برای مصارف غذایی و پزشکی از مراتع و جنگل­ها جمع­آوری می­کردند و به ضرورت نیازمندیشان به تدریج با خواص گیاهان و تاثیر آن­ها بر سلامت خویش آشنا شدند. اولین تجربیات بشر در زمینه گیاهان دارویی مربوط به مطالعه رفتار حیوانات نسبت به گیاهان­دارویی و بهره گیری از آن­ها بوده می باشد (شاهرودی، 1384).

در تمدن­های گذشته گیاهان از تقدس بسیار بالایی برخوردار بودند، آن گونه که ار آن به عنوان عامل سلامت روح و جسم آدمی یاد کرده­اند. در حدود7000 سال قبل از میلاد مسیح در دوران آریایی­ها، نخستین پزشک و جراح آریایی با نام تریتا که مردی دانا و توانا بود با گیاهان و خواص آن­ها آشنایی فراوان داشت و برای درمان بیماری­ها از عصاره­هایی که خود از گیاهان استخراج می­نمود بهره گیری می­نمود (قاسمی، 1388).

مصریان 5000 سال قبل از میلاد مسیح از گیاهان دارویی بهره گیری می­کردند، برای مثال از زیره سبز،مرزنجوش و بادیان (انیسون) در مومیایی اجساد بهره گیری می­کردند. در تمدن های مهم دنیا نظیر ایران باستان، یونان، مصر، خاورمیانه، هند و چین نشانه­های بسیاری از شناخت و کاربرد گیاهان دارویی در 3000 سال پیش پیدا نمود می­گردد. سایر تمدن­ها مانند بابلیان، آشوریان، مادها و تمدن اسلامی مهد پیشرفت در زمینه شناخت گیاهان دارویی بودند (توکلی دینانی، 1388).

از قرن هشتم تا دهم میلادی در ایران دانشمندان بزرگی زیرا ابوریحان بیرونی (اولین دارونامه با فهرست داروهای طبیعی را در جهان تدوین نمود)، زکریای رازی (استاد و طبیب برجسته در بغداد که طب المنصوری و 24 کتاب دیگر را در تبیین تجویز دارو از منابع گیاهی به رشته تحریر در آورد) و حکیم ابو علی سینا (صاحب کتاب قانون، که از مشهورترین آثار پزشکی دنیا به شمار می رود و به اظهار خواص 811 داروی گیاهی و خواص آن پرداخت)، علی الهروی، زهراوی، جرجانی، محمد مومن حسینی، خاندان بختیشوع و دیگران در این عرصه فعال بوده­اند. این آثار در همان زمان با ترجمه به زبان لاتین در اختیار اروپائیان قرون وسطی قرار گرفت و با تدریس آن در دانشگاه­های مهم اروپایی مقدمات انجام یکی رنسانس در آن کشورها فراهم آمد (قاسمی، 1388).

فاروقی دانشمند مسلمان و هندی اثر ارزشمندی به نام گیاهان در قرآن نگاشته که به اظهار ارزش و خواص گیاهانی که در کتاب آسمانی آمده می باشد، می­پردازد. برای نمونه در قرآن مجید به گیاهان دارویی و محصولات فرعی متعددی نظیر گزانگبین و خارشتر در سوره­های بقره (آیه 57)، اعراف (آیه 160) و طه (آیه 81)، نخل زیتون، انگور،گز،کافور، زنجبیل، پیاز، سیر،انار، کدو، سدر، انجیر، خردل، موز،ریحان تصریح شده می باشد ( توکلی دینایی، 1388).

به تدریج با شناخت و ساخت ترکیبات شیمیایی و اندک زمانی پس از رویکرد همگان به داروهای شیمیایی، مصرف این قبیل داروها به دلیل عوارض جانبی آن­ها که ناشی از ترکیبات ناخالص و بینابینی می باشد که هنگام سنتز آن ایجاد می گردد با تردید روبرو گردید. امروزه مشخص شده که مواد مکمل گیاهی در کنار خواص دارویی آن­ها از بروز اثرات جانبی نیز جلوگیری می کند و بدن نسبت به مواد طبیعی در داروهای گیاهی حساسیت نشان نمی دهد. پس به تدریج از اواسط قرن بیستم داروهای گیاهی در بسیاری از موردها جایگزین داروهای شیمیایی گردید به طوری که قرن حاضر را رنسانس گیاهان دارویی نام نهاده­اند (امید بیگی، 1386). اکنون زمینه برای انجام تحقیقا گسترده بر روی گیاهان دارویی فراهم شده و داروهایی با ماده موثر طبیعی افق جدیدی را برای جامعه پزشکان، داروسازان و پژوهشگران کشور گشوده می باشد.

هدف اصلی کشاورزی پایدار که به وجود آمدن آن برای حیات انسانی یک ضرورت می باشد، کاهش نهاده­های مصرفی، افزایش چرخه داخلی عناصر غذایی خاک از طریق کاهش خاکورزی و بهره گیری از کودهای زیستی بجای کودهای شیمیایی در جهت افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و تولید غذایی بیشتر(لیگریدو همکاران،1999؛ کوچکی و همکاران، 2008 ).

مواد شیمیایی تأثیر مهمی در افزایش محصولات کشاورزی دارد اما سبب به خطر افتادن سلامت ومحیط زیست می گردد. به همین دلیل به کارگیری اصول اکولوژیک در تولید غذا جایگزین مواد شیمیایی در کشاورزی پایدار شده می باشد. در نظام های پایدار بر تأثیر میکرو ارگانیسم ها در چرخش عناصر غذایی تأکید شده می باشد، میکرو- ارگانیسم ها خاک را پویا نگه داشته و رابط بین خاک و گیاه برای انتقال مواد غذایی از خاک به گیاه به شمار می آیند و باعث افزایش محصول، بالا رفتن کیفیت تولیدات کشاورزی و کنترل بیماری های گیاهی می شوند ( کوچکی وهمکاران 1388).

یکی از ارکان اصلی درکشاورزی پایدار بهره گیری از کودهای زیستی در اکوسیستم های زراعی با هدف حذف یا کاهش قابل ملاحظه در مصرف نهادهای شیمیایی می باشد (شارما، 2002) کودهای زیستی شامل مواد نگهدارنده با جمعیت متراکم یک یا چندنوع ارگانیسم مفید خاکزی ویابه صورت فرآورده متابولیکی این موجودات می باشند که به مقصود تامین عناصر غذایی مورد نیازگیاه در یک اکوسیستم زراعی بکار می طریقه. از آنجایی که تاکید عمده کشاورزی پایدار بر روی افزایش کیفیت و پایداری عملکرد و محصولات کشاورزی می باشد و نیز مطالعات انجام شده بر روی گیاهان دارویی در اکوسیستم طبیعی و زراعی گویای آن می باشد که بهره گیری از نظام کشاورزی پایدار بهترین شرایط را برای تولید این گیاهان فراهم می آورد وحداکثر عملکرد کمی و کیفی در چنین شرایطی حاصل می گردد. (شریفی عاشور آبادی، 1381). پس رویکرد جهانی در تولید گیاهان دارویی به سمت استقرار این سیستم و بکار گیری روشهای مدیریتی انها می باشد.

گر چه بهره گیری از کودهای بیولوژیک در کشاورزی قدمت زیادی دارد اما بهره برداری علمی از این گونه منابع سابقه چندانی ندارد. هر چند کاربرد این کودها در چند دهه اخیر کاهش یافته اما امروزه با در نظر داشتن مشکلاتی که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به وجود آورده می باشد بهره گیری از آنها در کشاورزی مجددا مطرح شده می باشد (آستارایی و کوچکی،1375) و کوشش بر آن می باشد تا از پتانسیل ارگانیسم های خاک و مواد آلی به مقصود حداکثر تولید در ضمن در نظر داشتن کیفیت خاک و رعایت بهداشت و ایمنی محیط زیست بهره گیری گردد (معلم و عشقی زاده، 1386).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :164

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر پستی و بلندی بر تشکیل، طبقه ­بندی و کانی­ شناسی رسی